مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات - مدنی 3
مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات - مدنی 3
مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات - مدنی 3 - پشت جلد

مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات - مدنی 3

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول:مقدمات
 • 1-عالم اعتبار
 • 2-تعهد و ارکان آن
 • 3- اسباب ایجاد تعهد
 • 4- اعمال حقوقی
 • 5-وقایع حقوقی
 • 6-الزام و التزام – دین و طلب
 • 7- کلیات اعمال حقوقی و تعهدات
 • 8-تعریف عقد
 • مشاهده بیشتر
 • 9-ایقاع
 • فصل دوم:اقسام عقود و معاملات
 • 10-عقد لازم ، جایز و خیاری
 • 11-عقد منجز و معلق
 • 12- تفاوت عقد معلق با عقد موجل و عقد مشروط
 • 13- اعتبار عقد معلق و اقسام تعلیق
 • 14- شرایط تعلیق
 • 15- اثر عقد معلق قبل از وقوع معلق علیه
 • 16-اثر عقد معلق بعد از وقوع معلق علیه
 • 17-شرط فاسخ
 • 18-عقد مطلق و مشروط
 • 19-عقد تملیکی ، عهدی و اذنی
 • 20-عقود مستمر و فوری
 • 21-عقود رضایی ، تشریفاتی و عینی
 • 22-عقود معین و نامعین
 • 23- عقود مستقل و تبعی
 • 24-قرارداد های فردی و جمعی
 • 25-قرارداد های الحاقی
 • 26-قرارداد های آزاد،ارشاد و تحمیلی
 • 27-قرارداد معوض و مجانی
 • 28-عقد معین و احتمالی
 • 29-عقود مغابنه و مسامحه
 • 30-معاوضات و مشاراکات
 • فصل سوم : شرایط اساسی صحت معامله
 • 31-اصل آزادی قراردادی
 • 32-ضمانت اجرای شرایط اساسی صحت معامله
 • 33-تراضی(قصد ورضا)
 • 34-وجود اراده
 • 35-اعلام اراده
 • 36- تعارض اراده
 • 37- ایجاب
 • 38- زوال ایجاب
 • 39- ایجاب توام با التزام
 • 40- قبول
 • 41-مطابقت ایجاد
 • 42- زمان و مکان وقوع عقد
 • 43- عیوب اراده
 • 44- اشتباه
 • 45-اشتباه در خود موضوع معامله
 • 46- اشتباه در شخص طرف معامله
 • 47- اکراه
 • 48-اضطرار
 • 49-وعده قرارداد
 • 50- فرض اصیل بودن طرف معامله
 • 51- نمایندگی
 • 52-معامله با خود
 • 53-اهلیت و اسباب حجر
 • 54- اعمال حقوقی غیر مالی مربوط به محجوران
 • 55-اعمال حقوقی غیر مالی مربوط به محجوران
 • 56- وضعیت معاملات نمایندگان قانونی نسبت به امور مالی محجوران
 • 57- مورد معامله
 • 58-شرایط مال مورد معامله
 • 59-شرایط عمل مورد معامله
 • 60-جهت معامله
 • 61- معامله به قصد فرار از دین
 • 62- شرایط دعوی معامله به قصد فرار از دین
 • فصل چهارم:آثار قرارداد
 • 63- لازم الاتباع بودن مفاد قرارداد و اصل لزوم
 • 64- انحراف از لازم الاتباع بودن مفاد قرارداد
 • 65- تفسیر و تکمیل قرارداد
 • 66- اصل صحت
 • 67- مفهوم مسئولیت مدنی قراردادی
 • 68- خسارت عدم اجرای تعهد و تاخیر در اجرای تعهد
 • 69-شرایط و ارکان مسئولیت مدنی قراردادی
 • 70-نقض تعهد
 • 71-عدم لزوم مطالبه اجرای اصل تعهد
 • 72- انقضای موعد اجرای تعهد
 • 73- ضرر
 • 74- شرایط خسارت قابل مطالبه و شیوه جبران آن
 • 75- رابطه سببیت
 • 76- قوه قاهره و اثر آن بر مسئولیت و قرارداد
 • 77- اوصاف قوه قاهره
 • 78- مصادیق خاص قوه قاهره
 • 79- خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
 • 80- توافقات راجه به مسئولیت مدنی قراردادی – تضمن تعهد
 • 81- وجه التزام
 • 82- شرط کاهش تعهد،کاهش مسئولیت و عدم مسئولیت
 • 83- نسبی بودن آثار قرارداد
 • 84- انتقال موقعیت قرار دادی
 • 85- قابلیت استناد قرارداد
 • 86-تعهد به نفع شخص ثالث
 • فصل پنجم:شروط ضمن عقد
 • 87- مفهوم شرط ضمن عقد
 • 88- اقسام شرط به اعتبار زمان توافق
 • 89- شرایط صحت شرط و تاثیر آن بر عقد
 • 90- شرط صفت
 • 91- شرط صفت راجع به کمیت
 • 92-شرط نتیجه
 • 93- شرط فعل
 • 94- تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه
 • 95- اسقاط شرط
 • 96- تاثیر انحلال عقد بر شرط
 • 97- شرط ضمن ایقاع
 • فصل ششم:معاملات فضولی
 • 98-مفهوم معامله فضولی
 • 99- اجازه عقد فضولی
 • 100- رد معامله فضولی
 • 101- التزام اصیل به معامله فضولی
 • 102- قائم مقامی در اجازه یا رد معامله فضولی
 • 103- اثر اعتقاد به فضولی بودن معامله یا انتقال مال به فضول
 • 104- تبعیض در معامله فضولی
 • 105- تعدد معامله فضولی
 • 106- اثر اجازه عقد فضولی
 • 107- ضمان طرفین عقد فضولی نسبت به مبیع فضولی
 • 108-تضمین اجازه
 • فصل هفتم:سقوط تعهدات
 • 109-مفهوم و ماهیت وفای به عهد
 • 110- پرداخت کننده(ایفا کننده)
 • 111-شرایط وفای به عهد در خصوص مال کلی
 • 112- گیرنده
 • 113- یگانگی موضوع وفای به عهد با موضوع تعهد
 • 114- موضوع وفای به عهد در اقسام مختلف
 • 115- مهلت عادله یا قرار اقساط
 • 116-زمان وفای به عهد
 • 117- مکان وفای به عهد
 • 118- هزینه وفای به عهد
 • 119- اثبات وفای به عهد
 • 120-انتساب پرداخت به یکی از چند دین
 • 121- اثر پرداخت در تحقق دین
 • 122- اثر پرداخت در اثبات دین
 • 123- مفهوم و شرایط اقاله
 • 124- احکام اقاله
 • 125- اثر اقاله در قرارداد های تملیکی و عهدی
 • 126- مفهوم ابرا
 • 127- مقایسه ابرا و مفاهیم مشابه
 • 128- شرایط و آثار ابرا
 • 129- کلیات تبدیل تعهد
 • 130- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع
 • 131- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب
 • 132- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون
 • 133-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین
 • 134- زوال تضمینات تعهد پس از تبدیل تعهد
 • 135-مفهوم و کلیات تهاتر
 • 136- شرایط تهاتر قهری
 • 137- انحراف از تهاتر قهری
 • 138- موانع تهاتر
 • 139- آثار و رسیدگی به تهاتر
 • 140- مالکیت ما فی الذمه
 • سوالات
 • فصل اول : مقدمات
 • فصل دوم : اقسام عقود و معاملات
 • فصل سوم : شرایط اساسی صحت معامله
 • مبحث اول : تراضی
 • مبحث دوم : تعیین طرف معامله – نمایندگی
 • مبحث سوم :عیوب اراده – اضطرار
 • مبحث چهارم : اهلیت
 • مبحث پنجم : مورد معامله
 • مبحث ششم : جهت معامله – معامله به قصد فرار از دین
 • فصل چهارم : آثار قرارداد
 • مبحث اول : اصل لزوم و نیروی الزام آور عقد
 • مبحث دوم:تفسیر و تکمیل قرارداد
 • مبحث سوم : اصل صحت
 • مبحث چهارم:مسئولیت مدنی قراردادی
 • مبحث پنجم : نسبی بودن – قابلیت استناد – قائم مقامی
 • مبحث ششم : تعهد به نفع ثالث
 • فصل پنجم : شروط ضمن عقد
 • فصل ششم : معاملات فضولی
 • فصل هفتم : سقوط تعهدات
 • مبحث اول : وفای به عهد
 • مبحث دوم : اقاله
 • مبحث سوم : ابرا
 • مبحث چهارم : تبدیل به تعهد
 • مبحث پنجم تهاتر
 • مبحث ششم : مالکیت ما فی الذمه
 • پاسخنامه

کلیات عقود و قراردادها (مدنی 3)، از جمله مباحث مهم و بنیادین حقوق مدنی به شمار می‌آید. در کتاب مبانی حقوق مدنی (اعمال حقوقی و تعهدات)، به تبیین مباحث اقسام عقود و معاملات، شرایط اساسی صحت معامله، آثار قراردادها، شروط ضمن عقد، معاملات فضولی و سقوط تعهدات پرداخته می‌شود. مطالب در این کتاب با قلمی روان و در عین حال حقوقی توضیح و تبیین شده است. همچنین جهت یادگیری بهتر و مؤثرتر، برخی مطالب در قالب نمودار‌های تفهیمی تشریح شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- توضیح و تشریح مباحث مباحث اعمال حقوقی و تعهدات (قواعد عمومی قراردادها)؛

- تبیین کامل مبانی شرایط اساسی صحت معامله، آثار قراردادها، شروط ضمن عقد و سقوط تعهدات؛

- تفکیک‌ و شماره‌بندی مطالب؛

- ارائه برخی مطالب در قالب نمودار‌های تفهیمی، جهت یادگیری بهتر و مؤثرتر؛

- ارائه برگزیده سؤالات آزمون‌های وکالت، قضاوت و ارشد در پایان کتاب به همراه پاسخنامه.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید