مختصر آیین دادرسی مدنی

مختصر آیین دادرسی مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • کلیات
 • ماده 1- تعریف آیین دادرسی مدنی
 • ماده 2- برابر قانون بودن دعوا
 • ماده 3-تکلیف قضات به رسیدگی و فصل خصومت
 • ماده 4- تعیین تکلیف دعوا به طور خاص
 • مشاهده بیشتر
 • ماده 5- اعلام قطعیت آراء دادگاه‌ها
 • ماده 6- عدم ترتیب اثر به عقود قراردادها
 • ماده 7- رسیدگی در مرحله بالاتر
 • ماده 8- منع تغییر یا جلوگیری از اجرای حکم
 • ماده 9- تداوم رسیدگی به دعاوی
 • باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ه‌ا
 • فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
 • ماده 10- صلاحیت رسیدگی نخستین به دعاوی
 • ماده 11- اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده
 • ماده 12- دادگاه رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول
 • ماده 13- دادگاه صالح در دعاوی بازرگانی
 • ماده 14- دادگاه صالح در مورد تأمین دلیل
 • ماده 15- دادگاه صالح در مورد مال منقول و غیرمنقول
 • ماده 16- رسیدگی به دعاوی راجع به خواندگان متعدد
 • ماده 17- دادگاه رسیدگی به دعاوی طاری
 • ماده 18- احتساب و تهاتر
 • ماده 19- اثبات ادعا در دادگاه دیگر
 • ماده 20- دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
 • ماده 21- صلاحیت رسیدگی به توقف یا ورشکستگی
 • ماده 22- صلاحیت رسیدگی به ورشکستگی شرکت تجارتی
 • ماده 23- دادگاه رسیدگی به تعهدات شرکت
 • ماده 24- دادگاه رسیدگی به اعسار
 • ماده 25- صلاحیت رسیدگی به دعاوی ثبت احوال
 • فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
 • ماده 26- تشخیص و مناط صلاحیت
 • ماده 27- صدور قرار عدم صلاحیت
 • ماده 28- مرجع حل اختلاف بین دادگاه‌ها
 • ماده 29- رسیدگی خارج از نوبت به صلاحیت
 • ماده 30- اختلاف بین مرجع عالی و تالی
 • باب دوم- وکالت در دعاوی
 • ماده 31- انتخاب وکیل
 • ماده 32- نمایندگان حقوقی
 • ماده 33- شرایط وکلای متداعیین
 • ماده 34- تنظیم وکالتنامه
 • ماده 35- اختیارات راجع به امر دادرسی
 • ماده 36- اختیارات وکیل در مورد اجرای حکم
 • ماده 37- عزل وکیل توسط موکل
 • ماده 38- اعلام عزل به وکیل
 • ماده 39- اعلام استعفای وکیل به دادگاه
 • ماده 40- تأثیر وضعیت وکیل در دادرسی
 • ماده 41- تکلیف وکلا به حضور در محاکمه
 • ماده 42-وعوت وکیل در دو دادگاه
 • ماده 43- اعلام عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید
 • ماده 44- وکالت اجتماعی یا انفرادی
 • ماده 45- ابلاغ رأی به موکل
 • ماده 46- موارد عدم اعتبار ابلاغ دادنامه به وکیل
 • ماده 47- محاسبه ابتدای مهلت اعتراض
 • باب سوم- دادرسی نخستین
 • فصل اول- دادخواست
 • مبحث اول- تقدیم دادخواست
 • ماده 48- شروع رسیدگی با تقدیم دادخواست
 • ماده 49- ثبت فوری دادخواست
 • ماده 50- ارجاع دادخواست
 • مبحث دوم- شرایط دادخواست
 • ماده 51- شرایط لازم برای دادخواست
 • ماده 52- تصریح سمت در دادخواست
 • مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست
 • ماده 53- تکمیل دادخواست
 • ماده 54- صدور اخطار رفع نقص
 • ماده 55- نتیجه عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی
 • ماده 56- معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت وی
 • مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست
 • ماده 57-انضمام رونوشت اسناد به دادخواست
 • ماده 58- انضمام ترجمه استاد غیرفارسی
 • ماده 59- انضمام سند مثبت سمت به دادخواست
 • ماده 60- تعداد نسخ دادخواست و ضمائم
 • فصل دوم- بهای خواسته
 • ماده 61- قید بهای خواسته در دادخواست
 • ماده 62- ترتیب تعیین بهای خواسته
 • ماده 63- اختلاف در بهای خواسته
 • فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
 • مبحث اول- جریان دادخواست
 • ماده 64- ارسال پرونده به دادگاه
 • ماده 65- اقامه دعاوی متعدد در یک دادخواست
 • ماده 66- ذکر جهات نقص توسط دادگاه
 • مبحث دوم- ابلاغ
 • ماده 67- ارسال نسخه ثانی و ضمائم برای خوانده
 • ماده 68- تسلیم اوراق به خوانده
 • ماده 69- ابلاغ قانونی
 • ماده 70- استنکاف از دریافت برگ‌های اخطاریه
 • ماده 71- ابلاغ دادخواست در خارج از کشور
 • ماده 72- عدم امکان ابلاغ به خوانده
 • ماده 73- ابلاغ از طریق انتشار آگهی

درس آیین دادرسی مدنی، جدا از بحث کاربردی آن، به لحاظ آموزشی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از درس‌های مهم در آزمون‌های حقوقی است، که یادگیری و تسلط بر مباحث آن، می‌تواند نقش مؤثری در موفقیت و قبولی در این آزمون‌ها داشته باشد.

در کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی، نکات مهم از حیث علمی و کاربردی، به نظم مواد قانونی، پس از هر ماده ذکر شده است. از شاخصه های این کتاب، عنوان بندی مواد و نیز نکات ارائه شده در ذیل آن می باشد، به طوری که موجب سهولت در یادگیری و دسترسی سریع به نکته مورد نظر می گردد. همچنین نکات دارای شماره ترتیبی پیوسته می باشند، که نظم و ترتیب خاصی را به کتاب داده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- این کتاب با بهره‌گیری از شیوه کتاب های درنظم حقوقی کنونی، مختصراً نکات مهمی را در ذیل هر ماده بیان نموده است؛

- مجموعاً 2625 نکته در کتاب ذکر شده است، که هم از حیث علمی و آموزشی حائز اهمیت می باشد و هم از حیث کاربردی؛

- مؤلف علاوه بر اینکه برای هر ماده، یک عنوان ذکر نموده، بلکه برای هر نکته نیز یک عنوان مجزا اختصاص داده است؛

- شماره ترتیبی نکات پیوسته می باشد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید