حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته - پشت جلد

حقوق تجارت : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات سمت
 • مولف : دکتر ربیعا اسکینی
 • سبك : آموزشی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786000207397
 • تعداد صفحه : 263
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : بیست و پنجم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 352گرم
 • عنوان
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • بخش اول: ورشکستگی در حقوق تطبیقی
 • مبحث اول: کشورهای اروپای قاره‌ای
 • مبحث دوم: کشورهای آنگلوساکسون
 • بخش دوم: ورشکستگی از نظر حقوق بینالملل
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث اول: ورشکستگی از نظر تعارض قوانین و دادگاه‌ها
 • مبحث دوم: ورشکستگی ار نظر حقوق معاهداتی
 • بخش سوم: ورشکستگی در حقوق ایران
 • مبحث اول: ورشکستگی قبل از تصویب قانون تجارت
 • مبحث دوم: ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری
 • باب اول: ورشکستگی
 • دفتر اول: تحقق و احراز ورشکستگی
 • فصل اول: تحقق ورشکستگی
 • بخش اول: تاجر بودن، شرط اساسی ورشکستگی
 • مبحث اول: تاجر حقیقی در قید حیات
 • مبحث دوم: تاجر متوفی
 • مبحث سوم: شرکت‌های تجاری
 • بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
 • مبحث اول: مفهوم توقف
 • مبحث دوم: ماهیت حقوقی دیون
 • فصل دوم: احراز ورشکستگی
 • بخش اول: دادگاه صلاحیتدار
 • مبحث اول: صلاحیت ذاتی
 • مبحث دوم: صلاحیت محلی
 • بخش دوم: اشخاصی که می‌توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند
 • مبحث اول: اعلام توقف به وسیله‌ی تاجر
 • مبحث دوم: اعلام توقف به وسیله‌ی طلبکاران
 • مبحث سوم: اعلام توقف به وسیله‌ی دادستان
 • بخش سوم: شرایط صدور حکم ورشکستگی
 • مبحث اول: حکم دادگاه
 • مبحث دوم: آگهی حکم دادگاه
 • مبحث سوم: اجرای موقت حکم ورشکستگی از طریق شکایت از آن
 • فصل سوم: آثار ورشکستگی
 • بخش اول: آثار ورشکستگی نسبت به اموال تاجر (منع مداخله)
 • مبحث اول: ماهیت حقوقی منع مداخله
 • مبحث دوم: وسعت و حدود منع مداخله
 • مبحث سوم: آثار منع مداخله
 • مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله
 • بخش دوم: اثر ورشکستگی در روابط تاجر با اشخاص ثالث
 • مبحث اول: تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس
 • مبحث دوم: حال شدن دیون و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
 • مبحث سوم: بطلان معاملات تاجر
 • دفتر دوم: مسئولیت‌ها و مجازات‌های ناشی از ورشکستگی
 • فصل اول: مسئولیت‌ها و مجازات‌های تاجر حقیقی
 • بخش اول: مسئولیت‌ها و مجازات‌ها در ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
 • مبحث اول: مجازات جزایی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و تقلب
 • مبحث دوم: محرومیت‌های اجتماعی ناشی از ورشکستگی به تقصیر و تقلب
 • بخش دوم: مسئولیت‌ها و مجازات‌ها در ورشکستگی عادی
 • فصل دوم: مسئولیت‌ها و مجازات‌های اشخاص ثالث
 • بخش اول: مسئولیت شرکا
 • بخش دوم: مسئولیت مدیر تصفیه
 • بخش سوم: مسئولیت اشخاص دیگر
 • مبحث اول: مسئویت مدیران شرکت
 • مبحث اول: مسئولیت سایر اشخاص
 • باب دوم: تصفیه امور و ورشکستگی
 • دفتر اول: ارگان‌های تصفیه
 • فصل اول: ارگان‌های تصفیه به موجب قانون تجارت
 • بخش اول: نقش دادگاه
 • مبحث اول: صلاحیت
 • مبحث دوم: اعتراض به تصمیمات دادگاه
 • بخش دوم: دادستان
 • بخش سوم: مدیر تصفیه
 • مبحث اول: انتصاب
 • مبحث دوم: صلاحیت
 • بخش چهارم: عضو ناظر
 • مبحث اول: انتصاب
 • مبحث دوم: صلاحیت
 • فصل دوم: ارگان‌های تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
 • بخش اول: ساختار تشکیلاتی اداره تصفیه
 • مبحث اول: کارمندان تصفیه
 • مبحث دوم: ابزارهای تصفیه
 • بخش دوم: ساختار مالی اداری تصفیه
 • مبحث اول: وصول درآمدهای صندوق‌های «الف» و «ب»
 • مبحث دوم: طرز مصرف درآمدهای صندوق‌های «الف» و «ب»
 • دفتر دوم: اقدامات مربوط به تصفیه
 • فصل اول: اقدامات اولیه تصفیه
 • بخش اول: مهر و موم و صورت برداری از اموال
 • مبحث اول: مهر و موم اموال
 • مبحث دوم: صورت برداری از اموال
 • بخش دوم: اقدامات تأمینی
 • مبحث اول: اقدامات برای حفظ حقوق ورشکسته
 • مبحث دوم: اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران
 • بخش سوم: ادامه کار تاجر
 • مبحث اول: ادامه کار تاجر به موجب قانون اداره تصفیه
 • مبحث دوم: ادامه کار تاجر به موجب قانون تجارت
 • بخش چهارم: وضع قراردادهای جاری
 • فصل دوم: تعیین دارایی تاجر ورشکسته
 • بخش اول: دعوت از اشخاص ذی‌نفع
 • مبحث اول: دعوت از طلبکاران
 • مبحث دوم: دعوت از بدهکاران تاجر
 • مبحث سوم: دعوت از سایر اشخاص
 • بخش دوم: رسیدگی به مطالبات
 • مبحث اول: اعلام مطالبات
 • مبحث دوم: تشخیص و قبول مطالبات
 • بخش سوم: وصول مطالبات تاجر
 • فصل سوم: قرارداد ارفاقی
 • بخش اول: دعوت از طلبکاران
 • بخش دوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
 • بخش سوم: آثار قرارداد ارفاقی
 • مبحث اول: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران
 • مبحث دوم: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به ورشکسته
 • مبحث سوم: اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث
 • بخش چهارم: محو ارفاقی
 • مبحث اول: ابطال قرارداد ارفاقی
 • مبحث دوم: فسخ قرارداد ارفاقی
 • مبحث سوم: آثار محو قرارداد ارفاقی
 • بخش پنجم: ورشکستگی مجدد تاجر پس از قرار داد ارفاقی
 • فصل چهارم: فروش اموال تاجر ورشکسته
 • بخش اول: دسته بندی اموال
 • مبحث اول: اموالی که فروش آن‌ها جنبه فوری دارد
 • مبحث دوم: سایر اموال
 • بخش دوم: شرایط فروش
 • بخش سوم: نحوه‌ی نگهداری حاصل فروش
 • فصل پنجم: تقسیم دارایی تاجر ورشکسته
 • بخش اول: دعاوی استرداد
 • مبحث اول: حقوق عام استرداد اموال
 • مبحث دوم: حقوق بایع در استرداد مبیع
 • مبحث سوم: طریق طرح دعوای استرداد
 • بخش دوم: تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران
 • مبحث اول: طبقه بندی طلبکاران
 • مبحث دوم: نحوه تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران
 • فصل ششم: خاتمه ورشکستگی
 • بخش اول: موارد ختم ورشکستگی
 • مبحث اول: ختم ورشکستگی با انعقاد قرارداد ارفاقی
 • مبحث دوم: انتقای بدهکاری تاجر
 • مبحث سوم: عدم کفایت دارایی تاجر
 • بخش دوم: قواعد مشترک راجع به موارد ختم ورشکستگی
 • دفتر سوم: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
 • فصل اول: موارد اعاده اعتبار تاجر
 • بخش اول: اعاده اعتبار پس از پرداخت کلیه دیون
 • بخش دوم: اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است
 • فصل دوم: تشریفات تحصیل اعاده اعتبار
 • بخش اول: طرح و بررسی تقاضا در نزد رئیس دادگستری
 • بخش دوم: طرح و بررسی تقاضا در دادگاه
 • بخش سوم: اعاده اعتبار ورشکسته به تقلب
 • منابع و مآخذ

حقوق تجارت، مجموعه قواعدی است که ناظر بر روابط تجار و اعمال تجارتی است. قانون تجارت مصوب 1311 به همراه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی آن، قانون اداره امور ورشکستگی، قانون راجع به دلالان، قانون شرکتهای تعاونی و قانون بازار اوراق بهادار از جمله مهمترین قوانین مدون در این زمینه می باشد.

حقوق تجارت، از دروس اصلی مقطع کارشناسی رشته حقوق و مقاطع ارشد و دکتری با گرایش حقوق خصوصی است، که با توجه به اهمیت آن، به عنوان یکی از مواد امتحانی آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری هم قرار داده شده است.

از حقوقدانان بنام و مطرح در زمینه حقوق تجارت ایران، می‌توان به دکتر ربیعا اسکینی اشاره کرد، که تمام مباحث مربوط به حقوق تجارت را در یک دوره پنج جلدی به طور کامل و مفصل تدوین نموده است؛ به طوری مجموعه تألیف شده، هم به عنوان یک منبع آموزشی جامع، در رشته حقوق مطرح است؛ و هم به عنوان منبع ماده امتحانی حقوق تجارت، در آزمون های حقوقی، مورد استفاده طراحان سوال قرار می گیرد. چنانچه قلم ایشان در مجموعه حاضر، در عین ایجاز و اختصار از چنان جامعیتی برخوردار است، که هر مخاطبی با اندکی تدقیق، می‌تواند جان مطلب و جوهره‌ی کلام را دریابد.

از دوره پنج جلدی حقوق تجارت، یک جلد به مبحث «ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی» اختصاص داده شده است. در این جلد، نگارنده به عنوان مقدمه، با نگاهی تطبیقی، به بحث ورشکستگی در اکثر نظام های حقوقی دنیا پرداخته است و سپس تحقق، حراز و آثار ورشکستگی را به طور کامل در نظام حقوقی کنونی تشریح می نماید. همچنین مباحث مرتبط از جمله تصفیه امور ورشکسته، قرارداد ارفاقی و فروش و تقسیم دارای تاجر و در نهایت خاتمه ورشکستگی با بیان جزئیات کاملاً تبیین شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- توضیح و تشریح کامل مباحث مربوط به «ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته»؛

- از منابع جامع آموزشی درس حقوق تجارت، مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی و ارشد و نیز داوطلبین آزمون های حقوقی جهت تسلط کامل در ماده امتحانی حقوق تجارت؛

- تبیین مطالب با اتکاء به مواد قانونی با بیان جزئیات با لحاظ جنبه علمی و کاربردی؛

- بیان مطالب به صورت کاملاً پایه ای و بنیادین با نثری استادانه؛

- بیان نظرات و دیدگاه‌های سایر حقوقدانان با ذکر منبع به تناسب موضوعات؛

اشاره به قوانین و رویه قضایی نظام های حقوقی خواستگاه حقوق تجارت، نظیر حقوق فرانسه.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید