حقوق تجارت : برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک
حقوق تجارت : برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک
حقوق تجارت : برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک - پشت جلد

حقوق تجارت : برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • اختصارها
 • پیشگفتار چاپ اول
 • پیشگفتار چاپ چهارم
 • مقدمه
 • مشاهده بیشتر
 • باب اول: برات
 • فصل اول: معرفی برات
 • بخش اول: تاریخچه برات
 • مبحث اول: تاریخچه اقتصادی برات
 • مبحث دوم: تاریخچه حقوقی برات
 • بخش دوم: نقش برات در حیات اقتصادی
 • مبحث اول: برات، وسیله پرداخت
 • مبحث دوم: برات وسیله تأمین اعتبار
 • بخش سوم: ماهیت حقوقی برات
 • مبحث اول: نظریه‌های کلاسیک
 • مبحث دوم: نظریه‌های جدید
 • فصل دوم: صدور برات
 • بخش اول: شرایط شکلی برات
 • مبحث اول: مندرجات قانونی
 • مبحث دوم: مندرجات اختیاری برات
 • بخش دوم: شرایط ماهوی برات
 • مبحث اول: رضایت
 • مبحث دوم: اهلیت
 • مبحث سوم: جهت صدور برات
 • بخش سوم: شرط کجل برتن
 • مبحث اول تعریف محل
 • مبحث دوم: ضرورت وجود محل
 • مبحث سوم: انتقال مالکیت محل
 • مبحث چهارم: رژیم حقوقی محل برات از نظر حقوق بین الملل خصوصی
 • فصل سوم: قبول و نکول برات
 • بخش اول: قبول برات
 • مبحث اول: ارائه برات برای قبولی
 • مبحث دوم: شکل قبولی و ویژگی‌های آن
 • مبحث سوم: آثار قبولی برات
 • بخش دوم: نکول برات
 • مبحث اول: مفهوم و خصایص نکول
 • مبحث دوم: آثار نکول
 • مبحث سوم: قبولی شخص ثالث
 • فصل چهارم: ظهرنویسی
 • بخش اول: ظهرنویسی برای انتقال
 • مبحث اول: شرایط شکلی ظهرنویسی
 • مبحث دوم: شرایط ماهوی ظهرنویسی
 • مبحث سوم: آثار ظهرنویسی
 • بخش دوم: ظهرنویسی برای وکالت
 • مبحث اول: تعریف و فایده
 • مبحث دوم: شکل ظهرنویسی برای وکالت
 • مبحث سوم: ماهیت حقوقی
 • بخش سوم: ظهرنویسی برای وثیقه
 • فصل پنجم: ضمانت
 • بخش اول: تعریف و فایده
 • بخش دوم: شکل ضمانت
 • مبحث اول: ضمانت در ورقه برات
 • مبحث دوم: ضمانت به موجب سند جداگانه
 • بخش سوم: شرایط ماهوی ضمانت
 • مبحث اول: اشخاصی که می‌توانند پرداخت برات را ضمانت کنند
 • مبحث دوم: تعیین مضمونٌ عنه
 • مبحث سوم: موضوع ضمانت
 • بخش چهارم: آثار ضمانت
 • مبحث اول: تعهد ضامن در مقابل دارنده
 • مبحث دوم: تعهد مضمونٌ عنه
 • مبحث سوم: تعهد مضمونٌ عنه در مقبل ضامن
 • مبحث چهارم: تعهد دیگر مسئولان برات در مقابل ضامن
 • فصل ششم: پرداخت برات
 • بخش اول: شرایط پرداخت برات
 • مبحث اول: ارائه برات
 • مبحث دوم: پرداخت برات توسط براتگیر
 • مبحث سوم: پرداخت برات توسط شخص ثالث
 • مبحث چهارم: آثار پرداخت برات
 • بخش دوم: اعتراض (واخواست)
 • مبحث اول: ضرورت اعتراض
 • مبحث دوم: تشریفات اعتراض
 • بخش سوم: مسئولیت امضا کنندگان برات
 • مبحث اول: تکالیف دارنده برات
 • مبحث دوم: نحوه اعمال حقوق دارنده برات
 • بخش چهارم: مرور زمان
 • مبحث اول: رژیم خاص مرور زمان برات
 • مبحث دوم: شمول یا عدم شمول منع کلی مرور زمان نسبت به...
 • فصل هفتم: برات و سیستم تعارض قوانین
 • بخش اول: قانون حاکم بر صدور برات
 • بخش دوم: قانون حاکم بر تعهدات بعد از صدور
 • بخش سوم: قانون حاکم بر طرق اعمال حقوق ناشی از برات
 • باب دوم: سفته، قبض انبار و اسناد در وجه حامل
 • فصل اول: سفته
 • بخش اول: تاریخچه و فایده سفته
 • بخش دوم: شکل سفته
 • مبحث اول: مندرجات سفته
 • مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم قید مندرجات قانونی
 • بخش سوم: ماهیت سفته
 • بخش چهارم: اجرای مقررات برات در مورد سفته
 • فصل دوم: قبض انبار
 • بخش اول: تعریف و ماهیت قبض انبار
 • بخش دوم: ظهرنویسی قبض انبار
 • بخش سوم: پرداخت قبض انبار
 • فصل سوم: اسناد در وجه حامل
 • بخش اول: رژیم حقوقی اسناد در وجه حامل
 • مبحث اول: تعریف سند در وجه حامل
 • مبحث دوم: مقررات حاکم بر سند در وجه حامل
 • بخش دوم: موارد استفاده‌ی اسناد در وجه حامل
 • بخش سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل
 • مبحث اول: اسناد در وجه حامل دارای کوپن
 • مبحث دوم: اسناد دیگر در وجه حامل
 • باب سوم: چک
 • فصل اول: تعریف، فایده و قواعد عمومی چک
 • بخش اول: تعریف و فایده اقتصادی چک
 • مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوقی چک
 • مبحث دوم: فایده اقتصادی چک
 • بخش دوم: تاریخچه چک و مقررات حاکم بر آن
 • بخش سوم: چک در حقوق بین الملل
 • فصل دوم: صورت چک
 • بخش اول: چک عادی
 • مبحث اول: صورت چک
 • بخش دوم: چک‌های خاص
 • مبحث اول: چک تضمین شده
 • مبحث دوم: انواع دیگر چک
 • فصل سوم: الزامات مربوط به اشخاص ذی نفع
 • مبحث اول: شرایط مربوط به صادرکننده
 • مبحث دوم: شرایط مربوط به محالٌ علیه
 • مبحث سوم: شرایط مربوط به دارنده
 • بخش دوم: ضرورت وجود محل
 • مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های محل
 • مبحث دوم: ضمانت اجرای صدور چک بلامحل
 • فصل چهارم: انتقال چک
 • بخش اول: صور انتقال
 • بخش دوم: آثار انتقال
 • مبحث اول: ظهرنویسی برای انتقال مالکیت
 • مبحث دوم: ظهرنویسی برای وثیقه
 • فصل پنجم: پرداخت چک
 • بخش اول: شرایط پرداخت
 • مبحث اول: تکالیف دارنده در ارائه چک
 • مبحث دوم: تکالیف بانک
 • بخش دوم: آثار و نتایج عدم پرداخت چک
 • مبحث اول: شرایط مسئولیت مسئولان چک
 • مبحث دوم: حدود حق رجوع دارنده به مسئولان
 • پیوست: قانون اصلاحیه چک 1382
 • منابع و مآخذ

حقوق تجارت، مجموعه قواعدی است که ناظر بر روابط تجار و اعمال تجارتی است. قانون تجارت مصوب 1311 به همراه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی آن، قانون اداره امور ورشکستگی، قانون راجع به دلالان، قانون شرکتهای تعاونی و قانون بازار اوراق بهادار از جمله مهمترین قوانین مدون در این زمینه می باشد.

حقوق تجارت، از دروس اصلی مقطع کارشناسی رشته حقوق و مقاطع ارشد و دکتری با گرایش حقوق خصوصی است، که با توجه به اهمیت آن، به عنوان یکی از مواد امتحانی آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری هم قرار داده شده است.

از حقوقدانان بنام و مطرح در زمینه حقوق تجارت ایران، می‌توان به دکتر ربیعا اسکینی اشاره کرد، که تمام مباحث مربوط به حقوق تجارت را در یک دوره پنج جلدی به طور کامل و مفصل تدوین نموده است؛ به طوری مجموعه تألیف شده، هم به عنوان یک منبع آموزشی جامع، در رشته حقوق مطرح است؛ و هم به عنوان منبع ماده امتحانی حقوق تجارت، در آزمون های حقوقی، مورد استفاده طراحان سوال قرار می گیرد. چنانچه قلم ایشان در مجموعه حاضر، در عین ایجاز و اختصار از چنان جامعیتی برخوردار است، که هر مخاطبی با اندکی تدقیق، می‌تواند جان مطلب و جوهره‌ی کلام را دریابد.

از دوره پنج جلدی حقوق تجارت، یک جلد به مباحث اسناد تجاری اختصاص داده شده است. عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود؛ چرا که دنیای تجارت مملوّ از اسنادی است که دارای چنین عناوینی هستند؛ نظیر سند در وجه حامل، اوراق بهادار، قبض انبار و غیره. کتاب حاضر با لحاظ جنبه علمی و نیز کاربردی، بسیاری از مسائل مربوط به اسناد تجاری را با دیدی موشکافانه تبیین نموده است؛ به گونه ای که خیلی از نقیصه های قانونی نظیر وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و استثنائات آن، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری به خوبی توضیح داده شده است. همچنین قواعد و مسائل مربوط به چک در پنج فصل به طور مبسوط و جامع بر مبنای قانون تجارت و صدور چک تشریح شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- توضیح و تشریح کامل مباحث مربوط به اسناد تجاری «برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک»؛

- از منابع جامع آموزشی درس حقوق تجارت، مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی و ارشد و نیز داوطلبین آزمون های حقوقی جهت تسلط کامل در ماده امتحانی حقوق تجارت؛

- تبیین مطالب با اتکاء به مواد قانونی با بیان جزئیات با لحاظ جنبه علمی و کاربردی؛

- بیان مطالب به صورت کاملاً پایه ای و بنیادین با نثری استادانه؛

- بیان نظرات و دیدگاه‌های سایر حقوقدانان با ذکر منبع به تناسب موضوعات؛

اشاره به قوانین و رویه قضایی نظام های حقوقی خواستگاه حقوق تجارت، نظیر حقوق فرانسه.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید