مختصر حقوق تجارت

مختصر حقوق تجارت

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

  • مقدمه
  • بخش اول: کلیات
  • فصل اول: تاجر و اعمال تجاری
  • مبحث اول: تاجر (مواد 1 تا 19.ق.ت)
  • مبحث دوم: اعمال تجاری (مواد 2 تا 5 ق.ت)
  • مبحث سوم: تکالیف تجّار (مواد 6 تا 19 ق.ت)
  • مبحث چهارم: اسم تجاری (مواد 576 تا 582 ق.ت)
  • فصل دوم: دلّالی (مواد 335 تا 355 ق.ت، ق.ر.د)
  • مشاهده بیشتر
  • فصل سوم: حق العمل کاری (مواد 357 تا 376 ق.ت)
  • فصل چهارم: حمل و نقل (مواد 377 تا 394 ق.ت)
  • فصل پنجم: قائم مقامی تجاری (مواد 395 تا 401 ق.ت)
  • فصل ششم: ضمانت (مواد 402 تا 411 ق.ت)
  • فصل هفتم: بورس (ق.ب.ا.ب)
  • بخش دوم شرکت‌ها
  • فصل اول: کلیات شرکت‌های تجاری
  • مبحث اول: تعاریف
  • مبحث دوم: تشکیل، تبدیل و انحلال
  • مبحث سوم: حقوق و تکالیف (مواد 588 تا 591 ق.ت)
  • فصل دوم: شرکت سهامی
  • مبحث اول: کلیات و نحوه تشکیل (مواد 1 تا 23 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث دوم: سهام (مواد 24 تا 42 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث سوم: تبدیل سهام بی‌نام و بانام و بالعکس (مواد 43 تا 50 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث چهارم: اوراق قرضه (مواد 51 تا 71 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث پنجم: مجامع (مواد 72 تا 106‌ ل.ا.ق.ت)
  • مبحث ششم: مدیران (مواد 107 تا 143 و مواد 276 و 277 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث هفتم: بازرسان (مواد 144 تا 156 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث هشتم: تغییرات در سرمایه شرکت (مواد 157 تا 198 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث نهم: انحلال و تصفیه (مواد 199 تا 231 و مواد 270 و 275 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث دهم: حساب‌های شرکت (مواد 232 تا 242 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث یازدهم: مقررات جزایی (مواد 243 تا 269 ل.ا.ق.ت)
  • مبحث دوازدهم: تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام (مواد 278 تا 293 ل.ا.ق.ت)
  • فصل سوم: شرکت با مسئولیت محدود (مواد 94 تا 115 ق.ت)
  • فصل چهارم: شرکت تضامنی (مواد 116 تا 140 ق.ت)
  • فصل پنجم: شرکت نسبی
  • فصل ششم: شرکت مختلط غیرسهامی (مواد 141 تا 161 ق.ت)
  • فصل هفتم: شرکت مختلط سهامی (مواد 162 تا 182 ق.ت)
  • فصل هشتم: شرکت تعاونی (ق.ب.ت، ق.ش.ت)
  • بخش سوم: اسناد تجاری
  • فصل اول: کلیات اسناد تجاری
  • مبحث اول: صدور (مواد 223 تا 227 ق.ت)
  • مبحث دوم: ظهرنویسی و ضمانت (مواد 245 تا 248 ق.ت)
  • مبحث سوم: مزایای مشترک اسناد تجاری (مواد 249 تا 293 ق.ت)
  • مبحث چهارم: تأدیه وجه اسناد تجاری (مواد 249 تا 269 و 318 و 319 ق.ت)
  • مبحث پنجم: تأدیه شخص ثالث (مواد 270 تا 273 ق.ت)
  • مبحث ششم: جایگاه قوانین خارجی در اسناد تجاری (مواد 305 و 306 ق.ت)
  • فصل دوم: برات
  • مبحث اول: کلیات (مواد 241 تا 244 ق.ت)
  • مبحث دوم: قبول و نکول (مواد 228 و 240 ق.ت)
  • مبحث سوم: حقوق و وظایف دارنده برات (مواد 274 تا 304 ق.ت)
  • فصل سوم: سفته (مواد 307 تا 309 ق.ت)
  • فصل چهارم: چک (مواد 310 تا 317 ق.ت و ق.ص. چ)
  • مبحث اول: کلیات (مواد 588 تا 591 ق.ت)
  • مبحث دوم: وصول وجه چک (مواد 588 تا 591 ق.ت)
  • فصل پنجم: اسناد در وجه حامل (مواد 320 تا 334 ق.ت)
  • فصل ششم: اوراق مشارکت (ق.ن.ا.ا.م)
  • بخش چهارم: ورشکستگی
  • فصل اول: کلیات ورشکستگی
  • مبحث اول: تعارف (ماده 412 ق.ت)
  • مبحث دوم: دعوای ورشکستگی و حکم ورشکستگی (مواد 413 تا 417 و 536 تا 540 ق.ت)
  • مبحث سوم: نهاد تصفیه (مواد 427 تا 432 و 440 تا 442 ق.ت)
  • مبحث چهارم: آثار ورشکستگی (مواد 418 تا 422 ق.ت)
  • مبحث پنجم: معاملات ورشکسته (مواد 423 تا 426 ق.ت)
  • مبحث ششم: اقسام ورشکستگی (مواد 541 تا 550 و 559 و 560 ق.ت)
  • مبحث هفتم: جرائم مرتبط با ورشکستگی (مواد 551 تا 558 ق.ت)
  • فصل دوم: تصفیه ورشکستگی
  • مبحث اول: کلیات تصفیه (مواد 433 تا 439 و 443 تا 475 ق.ت)
  • مبحث دوم: دعوای استرداد (مواد 528 تا 535 ق.ت)
  • مبحث سوم: قرار داد ارفاقی ‌(مواد 479 تا 503 ق.ت)
  • مبحث چهارم: پرداخت دیون و ختم ورشکستگی (مواد 504 تا 527 ق.ت)
  • مبحث پنجم: اعاده اعتبار (مواد 561 تا 575 ق.ت)
  • فهرست منابع

کتاب حاضر با عنوان مختصر حقوق تجارت کتابی است کامل و در عین حال مختصر، که برای مرور مطالب مهم آزمونی به خصوص برای آزمون های وکالت و قضاوت مناسب می باشد.

از ویژگی های کتاب مختصر حقوق تجارت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- در این اثر سعی شده است که جامعیت و اختصار کنار هم بنشینند . نظم مطالب بر طبق مواد قانونی تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات تنظیم شده است؛

- در نگارش مطالب این کتاب قوانین جانبی مانند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ،قانون بازار اوراق بهادار ،قانون صدور چک،قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و سایر قوانین اقماری از چشم دور نمانده است؛

- در ابتدای کتاب علائم اختصاری قوانین و مقررات بیان شده است؛

- در این کتاب سعی شده است که بر مبنای نصوص قانونی به توضیح و تشریح و استدلال پرداخته شود و درمواجهه با موارد اختلاف نظر ،نظرات منطبق بر نص قانون که در آزمون های حقوقی ملاک قرار می گیرد بیان شده است؛

- از آنجایی که تالیف این کتاب بر مبنای قانون صورت گرفته در پایان هر جمله و پاراگراف مواد قانونی مستند آن جمله و پاراگراف بیان شده است؛

- همچنین در فهرست در کنار هر عنوان ، مقررات و مواد قانونی که آن فصل و مبحث به توضیح آن ها اختصاص داده شده است درج شده است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید