کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی
کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی
کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی - پشت جلد

کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • بخش اول: مباحث الفاظ
 • فصل اول: وضع الفاظ
 • لفظ و معنا
 • تعریف وضع
 • ارکان وضع
 • فرق معنا با مصداق
 • مشاهده بیشتر
 • معنای مجازی ثابت
 • وضع تعیینی و وضع تعیّنی
 • اقسام وضع تعیینی
 • وضع تعینی صریح
 • وضع تعینی ضمنی
 • اقسام لفظ
 • لفظ مُهمل و لفظ مُستعمل
 • لفظ مَنقول و لفظ مُرتجل
 • لفظ مُختص و لفظ غیرمُختص
 • مشترک لفظی و مشترک معنوی
 • مترادف و متباین
 • لفظ متواطی و لفظ مشکک
 • حقیقت و مجاز
 • علائم حقیقت و مجاز
 • اقسام حقیقت
 • 1-حقیقت قانونی
 • 2-حقیقت شرعی
 • 3-حقیقت متشرعه
 • 4-حقیقت عرفی
 • 5-حقیقت لغوی
 • نص، ظاهر، مؤول، مجمل
 • محکم و متشابه
 • دلالت عقلی، طبعی و وضعی
 • اقسام دلالت وضعی لفظی
 • دلالت مطابقی
 • دلالت تضمنی
 • دلالت التزامی
 • موضوع عرفی و موضوع شرعی
 • مشتق
 • علاقه‌ی ماکان و علاقه‌ی مشارفت
 • قرینه‌ی صارفه و قرینه‌ی معینه
 • اصول لفظی
 • اصاله الحقیقه
 • اصاله العموم
 • اصاله الاطلاق
 • اصالت عدم التقدیر
 • اصالت عدم نقل
 • اصالت عدم اشتراک
 • اصاله الظهور
 • فصل دوم: اوامر
 • اقسام طلب
 • معانی کلمه‌ی اَمر
 • روش‌های امر کردن
 • ادله اجتهادی و ادله فقاهتی
 • اقسام حکم
 • حکم واقعی و حکم ظاهری
 • حکم اولیه و حکم ثانویه
 • حکم تکلیفی و حکم وضعی
 • حکم الزامی و حکم ترخیصی
 • حکم مولوی و حکم ارشادی
 • حکم تأسیسی و حکم امضایی
 • مره‌ی و تکرار و فور و تراخی
 • اقسام واجب
 • واجب تعبدی و واجب توصلی
 • واجب نفسی و واجب غیری
 • واجب اصلی و واجب تبعی
 • واجب موقت و واجب غیرموقت
 • واجب مطلق و مشروط
 • واجب معلق و واجب منجز
 • واجب عینی و واجب کفایی
 • واجب تعیینی و واجب تخییری
 • (قصد/توجه) و (قصد قربت. نیت)
 • فصل: نواهی
 • روش‌ه‌ای نهی کردن
 • مره‌ی و تکرار و فور و تراخی
 • اجتماع اَمر و نَهی
 • نهی از سبب و نهی از مسبب
 • مسئله ضد
 • کف نفس و صرف ترک
 • فصل چهارم: مفهوم و منطوق
 • مفهوم و منطوق
 • اقسام مفهوم
 • اقسام مفهوم مخالف
 • اقسام مفهوم موافق
 • حجیت مفاهیم موافق و مخالف
 • بررسی سه مفهوم مخالفی که گاه حجت‌اند و گاه حجت نیستند
 • اقسام منطوق
 • دلالت مطابقی، دلالت تضمنی و دلالت التزامی
 • اقسام منطوق غیرصریح
 • 1-دلالت اشاره
 • 2-دلالت تنبیه (دلت ایماء)
 • 3-دلالت اقتضاء
 • فصل پنجم: عام و خاص
 • عام و خاص
 • فرق عام و مطلق
 • تفاوت مخصَّص، مخصِّص، مقیَّد، مقیِّد
 • اقسام عام
 • تخصیص
 • اقسام مخصِص
 • شبهه‌ی مفهومی و شبهه‌ی مصداقی
 • شبهه‌ی مفهومی متباینین و اقل و اکثر
 • سرایت اجمال از مخصص به عام
 • قاعده‌ی ما من عام الا وقد خص
 • قاعده‌ی الجمع مهما امکن اولی من الطرح
 • دَوران بین نسخ و تخصیص
 • فصل ششم: مطلق و مقید
 • مطلق و مقَیّد
 • مقدمات حکمت
 • مقدمه‌ی اول (شرط اول)
 • مقدمه‌ی دوم (شرط دوم)
 • مقدمه‌ی سوم (شرط سوم)
 • مقدمه‌ی چهارم (شرط چهارم)
 • مقدمه‌ی پنجم (شرط پنجم)
 • مقدمه‌ی ششم و هفتم (شرط ششم و شرط هفتم)
 • اجتماع مطلق و مقید
 • اجتماع مطلق و مقید در مستحبات
 • مطلق افرادی و مطلق بدلی
 • مطلق احوالی و مطلق ازمانی
 • فصل هفتم: مجمل و مبیّن
 • بخش دوم: ادله‌ی استنباط احکام
 • فصل اول: قرآن
 • آیات قرآن قطعی الصدور هستند
 • برخی آیات قرآن، قطعی الدلاله‌ هستند و برخی ظنی الادله
 • آیات الاحکام
 • تخصیص در قرآن
 • فصل دوم: سنت
 • حدیث
 • اقسام خبر
 • اقسام خبر واحد
 • حجیت اقسام خبر واحد
 • اقسام خبر متواتر
 • حچیت اقسام خبر متواتر
 • فصل سوم: اجماع
 • اجماع مدرکی و اجماع غیرمدرکی
 • اجماع سکوتی
 • اجماع محصَّل و اجماع منقول
 • فصل چهارم: عقل
 • مستقل عقلی و غیرمستقل عقلی
 • مقدمه و ذی المقدمه
 • مقدمه‌ی واجب
 • مقدمه‌ی حرام
 • اقسام مقدمه
 • مقدمه‌ی قانونی
 • مقدمه شرعی
 • مقدمه عرفی
 • مقدمه عقلی
 • مقدمه داخلی
 • مقدمه خارجی
 • مقدمه متقدم
 • مقدمه مقارن
 • مقدمه متأخر
 • مقدمه علم
 • مقدمه صحت
 • مقدمه نفوذ
 • مقدمه‌ی وجوب
 • مقدمه‌ی لزوم
 • مقدمه‌ی عدم مانع
 • اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم هست
 • فصل پنجم: قیاس
 • اقسام قیاس
 • قیاس مساوات و قیاس اولویت
 • قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله
 • قیاس جلّی و قیاس خفّی
 • فصل ششم: استحسان و استصلاح
 • حجیت استحسان و استصلاح
 • فصل هفتم: سد ذرایع و فتح ذرایع
 • فصل هشتم: عرف و عادت
 • عرف و عادت
 • اقسام عرف
 • عرف شرع و عرف متشرعه
 • عرف خاص و عرف عام
 • عرف عملی و عرف لفظی
 • عرف صحیح و عرف فاسد
 • اقسام عادت
 • عادت پسندیده و عادت ناپسند
 • بخش سوم: اصول عملیه
 • فصل اول: کلیات اصول عملیه
 • اصل محرز و اصل غیرمحرز
 • اصل حکمی و اصل موضوعی
 • فصل دوم: اصل استصحاب
 • شرایط اجرای اصل استصحاب
 • 1-یکی بودن متیقن و مشکوک
 • 2-تعدد زمان متیقن و مشکوک
 • 3-تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک
 • 4-اجتماع یقین و شک در یک زمان
 • اقسام استصحاب
 • استصحاب وجودی و استصحاب عدم
 • استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی
 • استصحاب حکم شرع و استصحاب حکم عقل
 • استصحاب سببی و استصحاب مسبّبی
 • شک در مقتضی، شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود
 • استصحاب جزئی و استصحاب کلی
 • اقسام استصحاب کلی
 • استصحاب در امور تدریجی
 • استصحاب عدم حادث
 • ادلّه حجیت استصحاب
 • شک ساری (قاعده‌ی یقین)
 • استصحاب قهقرایی
 • اصل عدم
 • تفاوت اصل عدم و استصحاب عدمی
 • اصل تأخر حادث
 • اصل مثبت
 • فصل سوم: اصل برائت
 • فصل چهارم: اصل احتیاط
 • اطراف علم اجمالی
 • اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی
 • فصل پنجم: اصل تخییر
 • تخییر بدوی و تخییر استمراری
 • بخش چهارم: تعارض ادله و امارات و اصول عملیه
 • ورود
 • تخصص
 • حکومت
 • تخصیص
 • تعارض و تزاحم
 • تعارض
 • تزاحم
 • اقسام تعارض
 • اقسام تزاحم
 • قاعده ترتّب
 • شرایط ایجاد تعارض واقعی
 • بخش پنجم: اجتهاد و تقلید
 • اجتهاد
 • اقسام اجتهاد
 • اجتهاد معتبر و اجتهاد غیرمعتبر
 • اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزّی
 • تقلید
 • اقسام تقلید
 • تقلید ابتدایی و تقلید استمراری
 • تقلید از اعلم و غیر اعلم
 • تقلید از مجتهدِ زنده و مجتهد میّت
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید