آیین دادرسی کیفری - جلداول
آیین دادرسی کیفری - جلداول
آیین دادرسی کیفری - جلداول - پشت جلد

آیین دادرسی کیفری - جلداول

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات شهر دانش
 • مولف : علی خالقی
 • سبك : آموزشی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9786004750462
 • تعداد صفحه : 318
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : چهلم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 706گرم
 • سخن ناشر
 • نشان های اختصاری
 • پیش گفتار چاپ اول
 • پیش گفتار چاپ بیست و یکم
 • پیش گفتار چاپ بیست و پنجم
 • پیش گفتار چاپ بیست و هفتم
 • پیش گفتار چاپ سی و چهارم
 • مقدمه
 • فصل اول : تعقیب کیفری
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث اول : مرجع تعقیب
 • گفتار اول : دادسرا ، ویژگی ها و تشکیلات
 • بند اول : تاریخچه دادسرا
 • بند دوم : ویژگی های دادسرا
 • الف) سلسله مراتب
 • ب) وحدت دادسرا
 • ج) استقلال دادسرا
 • د) غیرقابل ردّ بودن
 • ه) عدم مسئولیت
 • بند سوم : تشکیلات دادسرا
 • الف) دادسرای دیوان عالی کشور
 • ب) دادسرای عمومی و انقلاب
 • ج) دادسرای نظامی
 • د) دادسرای ویژه روحانیت
 • گفتار دوم : دادسرا از تکلیف تا اختیار تعقیب
 • بند اول : اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب
 • بند دوم : اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب
 • مبحث دوم : جهات قانونی شروع به تعقیب
 • گفتار اول : اقرار متهم
 • گفتار دوم : شکایات شاکی
 • گفتار سوم : وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
 • گفتار چهارم : اعلام جرم توسط دیگران
 • بند اول : اعلام جرم توسط اشخاص عادی
 • بند دوم : اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد
 • بند سوم : اعلام جرم توسط مقامات رسمی غیر از ضابطان
 • بند چهارم : اعلام جرم توسط ضابطان دادگستری
 • الف) ضابطان دادگستری
 • 1- ضابطان عام
 • 2- ضابطان خاص
 • 2-1 : رؤسا ، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
 • 2-2 : مأموران وزارت اطلاعات
 • 2-3 : مأموران نیروی مقاومت بسیج
 • 2-4 نیروهای مسلح در موارد مقرر قانونی
 • 2-5 : سایر مأموران به موجب قوانین خاص
 • ب) ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری
 • ج) وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
 • 1- در جرائم مشهود
 • 2- در جرائم غیرمشهود
 • 3- در برابر شاکی
 • 4- در برابر متهم
 • مبحث سوم : شروط و موانع تعقیب
 • گفتار اول : شروط خاص تعقیب برخی جرائم
 • بند اول : لزوم شکایت شاکی خصوصی
 • بند دوم : لزوم تحصیل اجازه از برخی مقامات
 • گفتار دوم : موانع تعقیب دعوای عمومی
 • بند اول : مصونیت ها
 • الف) مصونیت سیاسی
 • ب) مصونیت پارلمانی
 • بند دوم : اناطه
 • بند سوم : جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی
 • الف) جنون در هنگام ارتکاب جرم
 • ب) جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی
 • ج) جنون پس از صدور حکم قطعی
 • مبحث چهارم : جهات سقوط تعقیب
 • گفتار اول : جهات شخصی سقوط تعقیب کیفری
 • بند اول : فوت متهم یا محکومُ علیه
 • بند دوم : گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت
 • بند سوم : شمول عفو
 • بند چهارم : توبه
 • گفتار دوم : جهات عینی سقوط تعقیب کیفری
 • بند اول : نسخ قانون
 • بند دوم : اعتبار امر مختوم
 • بند سوم : مرور زمان
 • الف) دلایل موافقان و مخالفان
 • ب) انواع مرور زمان
 • ج) مبدأ مرور زمان
 • د) قطع و تعلیق مرور و زمان
 • ه) قلمرو زمانیِ قواعد مرور زمان
 • بند چهارم : اِعمال قاعدۀ دَرأ
 • فصل دوم : تحقیقات مقدماتی
 • مبحث اول : ویژگی های تحقیقات مقدماتی
 • گفتار اول : کتبی بودن
 • گفتار دوم : غیرترافعی بودن
 • گفتار سوم : غیرعلنی بودن
 • گفتار چهارم : محرمانه بودن
 • مبحث دوم : دسترسی به پرونده تحقیقات و برخورداری از وکیل مدافع
 • گفتار اول : حق دسترسی به پرونده تحقیقات
 • گفتار دوم : حق برخورداری از وکیل مدافع
 • مبحث سوم : موارد عدم انجام تحقیق در دادسرا
 • گفتار اول : عدم انجام تحقیق با وجود دادسرا
 • بند اول : جرائم افراد زیر پانزده سال
 • بند دوم : جرائم منافی عفت
 • بند سوم : جرائم تعزیری درجه 7 و 8
 • گفتار دوم : عدم انجام تحقیق به علت نبود دادسرا
 • مبحث چهارم : مرجع تحقیق و صلاحیت محلی
 • گفتار اول : مرجع تحقیق
 • گفتار دوم : صلاحیت محلی
 • مبحث پنجم : اقدامات تحقیقی
 • گفتار اول : تحقیق از شاکی
 • گفتار دوم : تحقیق از شاهد و مطلع
 • گفتار سوم : تحقیق از متهم
 • بند اول : احضار متهم
 • بند دوم : جلب متهم
 • بند سوم : انتشار تصویر چهره متهم
 • بند چهارم : دستور منع خروج از کشور
 • بند پنجم : بازجویی از متهم
 • بند ششم : اخذ آخرین دفاع
 • گفتار چهارم : اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجی گری
 • گفتار پنجم : تفتیش اماکن ، بازرسی اشیاء ، تأمین خواسته
 • گفتار ششم : معاینه محل ، تحقیق محلی ، تشکیل پرونده شخصیت
 • گفتار هفتم : جلب نظر کارشناس
 • گفتار هشتم : نیابت قضایی
 • مبحث ششم : قرارهای تأمین و نظارت قضایی
 • گفتار اول : قرارهای تأمین کیفری
 • بند اول : قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تأمین
 • بند دوم : انواع قرارهای تأمین
 • الف) قرار التزام به حضور با قول شرف
 • ب) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • ج) قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
 • د) قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
 • ه) قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی
 • و) قرار التزام مستخدمان رسمی
 • ز) قرار التزام به عدم خروج از منزل
 • ح) قرار کفالت
 • 1- قرار اخذ کفیل
 • 2- قرار قبولی کفیل
 • ط) قرار وثیقه
 • 1- قرار اخذ وثیقه
 • 2- قرار قبول وثیقه
 • ی) قرار بازداشت موقت
 • 1- معایب و مزایای بازداشت موقت
 • 2- موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
 • 3- بازبینی قرار بازداشت موقت
 • 4- مدت بازداشت موقت
 • 5- جبران خسارت
 • بند سوم : ضمانت اجرای قرارهای تأمین
 • الف) ضمانت اجراء نسبت به متهم
 • ب) ضمانت اجراء نسبت به شخص ثالث
 • بند چهارم : پایان اعتبار قرارهای تأمین
 • گفتار دوم : قرارهای نضارت قضایی
 • بند اول : انواع قرارهای نضارت قضایی
 • بند دوم : مدت و ضمانت اجرای قرارهای نضارت قضایی
 • مبحث هفتم : قرارهای نهایی
 • گفتار اول : قرار منع تعقیب
 • گفتار دوم : قرار موقوفی تعقیب
 • گفتار سوم : قرار بایگانی پرونده
 • گفتار چهارم : قرار توقف تحقیقات
 • گفتار پنجم : قرار جلب به دادرسی
 • مبحث هشتم : وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی
 • گفتار اول : نظارت بر روند تحقیق
 • گفتار دوم : انصراف از ادامه تعقیب
 • نمایه

آیین دادرسی کیفری، مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آرا، سازمان قضاوتی، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب، در سال 1392 به تصویب رسید و در دو مرحله دیگر مواد و تبصره هایی بدان الحاق و در مواردی اصلاح گردید. لازم است این قانون با نوآوری و نهاد های قانونی نوپایی که در بر دارد، در سایه نظریات اندیشمندان حقوقی به خوبی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد، تا راهگشای استفاده دانشجویان و شاغلین قضایی باشد.

نویسنده، در سال های اخیر در زمینه آیین دادرسی کیفری با نثری روان و خوب مطالب قانون را توضیح و تشریح نموده است و با توجه به تغییرات بسیار زیاد و متعد این قانون در سنوات اخیر هر بار با تجدیدنظر و اضافات و الحاقات کتاب خویش را به روز رسانی کرده و همواره از بهترین کتاب های این حوزه جهت مطالعه علاقه مندان به حقوق و دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین داوطلبین آزمون های حقوقی بوده است.

نویسنده، در مجموعه ای دو جلدی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی را تشریح نموده است و منبعی مناسب جهت دانشجویان مقطع کارشناسی در دو درس آیین دادرسی کیفری 1 و 2 می باشد و همچنین داوطلبین آزمون های حقوقی جهت بالاتر بردن درصد پاسخگویی به پرسش های چهارگزینه ای این درس در آزمون های خود می توانند از این مجموعه بهره ببرند.

کتاب پیش رو، جلد اول از این مجموعه دو جلدی می باشد، که به سرفصل های تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی پرداخته است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید