آیین دادرسی کیفری کاربردی

آیین دادرسی کیفری کاربردی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
 • مبحث اول – مفهوم ،تعریف و مراحل آیین دادرسی کیفری
 • گفتار یکم – مرحله کشف جرم
 • گفتار دوم – مرحله تعقیب
 • گفتار سوم – مرحله اعطای مهلت به متهم و میانجی گری
 • گفتار چهارم – مرحله تحقیقات مقدماتی
 • گفتار پنجم – مرحله دادرسی
 • گفتار ششم – مرحله اجرای حکم
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث دوم – قلمرو و ماهیت قانون آیین دادرسی کیفری
 • گفتار یکم – قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی
 • گفتار دوم – قاعده تفسیر مضیق
 • مبحث سوم – اصول حاکم بر دادرسی های کیفری
 • گفتار یکم – اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
 • گفتار دوم – اصول حاکم بر دادگاه های کیفری
 • فصل دوم – دعوای عمومی و دعوای خصوصی
 • مبحث اول – دعوای عمومی و دعوای خصوصی
 • گفتار یکم – تقدم طرح ضرر و زیان در مراجع کیفری
 • گفتار دوم – تبعیت دادگاه حقوقی از حکم کیفری
 • گفتار سوم – اثرات سقوط دعوای عمومی
 • مبحث دوم – اناطه
 • گفتار اول – اناطه در دادسرا
 • گفتار دوم – اناطه در دادگاه
 • گفتار سوم – نحوه اقدام ذی نفع
 • فصل سوم- روشهای رسیدگی
 • مبحث اول – سیستم اتهامی
 • گفتار یکم – قاضی غیر متخصص
 • گفتار دوم – رسیدگی علنی
 • گفتار سوم – رسیدگی شفاهی
 • گفتار چهارم – رسیدگی ترافعی
 • گفتار پنجم – ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی
 • مبحث دوم – سیستم اسلامی
 • مبحث سوم – سیستم تفتیشی
 • مبحث چهارم – سیستم مختلط یا فرانسوی
 • بخش دوم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • فصل اول – دادسرا و حدود و صلاحیت آن
 • فصل دوم – ضابطان دادگستری و وظایف آن ها
 • مبحث اول – ماهیت و مصادیق ضابطان
 • گفتار یکم – ضابطان عام
 • گفتار دوم – ضابطان خاص
 • مبحث دوم – وظایف ضابطان
 • گفتار یکم – وظایف ضابطان در جرایم غیر مشهود
 • گفتار دوم – وظایف ضابطان در جرایم مشهور
 • مبحث سوم – اختیارات و تکالیف ضابطان در جرایم مشهود
 • گفتار یکم – اختیارات
 • گفتار دوم – تکالیف
 • مبحث چهارم – حفظ حقوق متهمین
 • مبحث پنجم – سایر وظایف ضابطان
 • مبحث ششم – ضمانت اجرای تخلف از مقررات توسط ضابطان
 • مبحث هفتم – ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری
 • فصل سوم – وظایف و اختیارات دادستان
 • مبحث اول – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
 • گفتار یکم – خصوصیات شاکی
 • گفتار دوم – شکایت محجورین
 • گفتار سوم – حقوق و تکالیف شاکی
 • مبحث دوم – خصوصیات مشتکی عنه
 • گفتار یکم – دارندگان پایه قضایی
 • گفتار دوم – محجورین
 • گفتار سوم – عناصر دیپلماتیک
 • مبحث سوم – شکواییه و خصوصیات آن
 • گفتار یکم – مشخصات شاکی
 • گفتار دوم – موضوع شکایت ، زمان و محل وقوع جرم
 • گفتار سوم – ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است
 • گفتار چهارم – نحوه درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم
 • گفتار پنجم – اعلام جرم
 • مبحث چهارم – سایر وظایف دادستان
 • گفتار یکم – نظارت بر نحوه انجام وظیفه بازپرس
 • گفتار دوم – قرار ترک تعقیب
 • گفتار سوم – قرار بایگانی کردن پرونده
 • گفتار چهارم – قرار تعلیق تعقیب
 • گفتار پنجم – رفع قرار تعلیق تعقیب
 • گفتار ششم – اعطای مهلت به متهم برای جلب رضایت شاکی
 • گفتار هفتم – میانجی گری
 • گفتار هشتم – کیفر خواست شفاهی
 • گفتار نهم – سایر موارد
 • فصل چهارم – وظایف و اختیارات بازپرس
 • مبحث اول – اختیارات باز پرس و حدود آم
 • گفتار یکم – تحقیقات مقدماتی
 • گفتار دوم – اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
 • مبحث دوم – تکالیف بازپرس
 • گفتار یکم – جرایم منافی عفت
 • گفتار دوم – قرار توقف تحقیقات
 • گفتار سوم – کشف جرم دیگر در حین رسیدگی
 • گفتار چهارم – قرار تامین خواسته
 • گفتار پنجم – موارد رفع قرار تامین خواسته
 • گفتار ششم – دستور موقت
 • گفتار هفتم – سایر تکالیف بازپرس
 • *مبحث سوم – صلاحیت باز پرس
 • گفتار یکم – شروع به تحقیق
 • گفتار دوم – نیابت قضایی
 • گفتار سوم – تحقیقات در خارج از حوزه قضایی
 • فصل پنجم – معاینه محل،تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی
 • مبحث اول – معاینه محل و تحقیق محلی
 • گفتار اول – نقاط افتراق
 • گفتار دوم – نقاط اشتراک
 • گفتار سوم – سایر مواد
 • مبحث دوم – تفتیش یا بازرسی
 • گفتار یکم – مبانی قانونی
 • گفتار دوم – مبانی اجرایی
 • گفت سوم – قواعد بازرسی
 • مبحث سوم – کارشناسی
 • گفتار یکم – اختیاری یا الزامی بودن ارجاع به کارشناس
 • گفتار دوم – نحوه ارجاع به کارشناس
 • گفتار سوم – تبعیت از نظر کارشناس
 • گفتار چهارم – دستمزد ، احضار و جلب کارشناس
 • فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم ، شهود و مطلعان
 • مبحث اول – احضار متهم
 • گفتار یکم – نحوه احضار
 • گفتار دوم – تفاوت برگ جلب و احضار
 • گفتار سوم – جلب سیار
 • مبحث سوم – ممنوع الخروج کردن متهم
 • گفتار یکم – شروع به تحقیق
 • گفتار دوم – داشتن وکیل مدافع
 • گفتار سوم – حق دسترسی به اوراق پرونده
 • گفتار چهارم – حق سکوت متهم
 • گفتار پنجم – غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی
 • گفتار ششم – نحوه تحقیق از متهم
 • مبحث پنجم – مقدمات بازجویی
 • گفتار یکم – مواردی که بایستی به متهم تفهیم شود
 • گفتار دوم – مواردی که بایستی به متهم اعلام گردد
 • گفتار سوم – مواردی که بازپرس به انجام آن مکلف شده است
 • گفتار چهارم – مواردی که بازپرس از انجام آن منع گردیده است
 • گفتار پنجم – کتبی بودن تحقیقات مقدماتی
 • گفتار ششم – جنون در حین ارتکاب جرم
 • گفتار هفتم – تشکیل پرونده شخصیت
 • مبحث ششم – احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
 • گفتار یکم – نحوه احضار شهود و مطلعان
 • گفتار دوم – نحوه تحقیق از شهود و مطلعان
 • گفتار سوم – ادای سوگند
 • گفتار چهارم – عدم تجویز تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است
 • گفتم پنجم – حفاظت شهود و خانواده آنان
 • گفتار ششم – هزینه ایاب و ذهاب شهود و مطلعان
 • فصل هفتم – قرار های تامین و نظارت قضایی
 • مبحث اول – اهمیت قرار تامین
 • مبحث دوم – انواع قرار تامین
 • مبحث سوم – خصوصیات قرار تامین
 • گفتار یکم – کلیات
 • گفتار دوم – قاعده تناسب قرار تامین
 • گفتار سوم – صدور قرار تامین در تعدد جرم
 • مبحث چهارم – قرار التزام
 • مبحث پنجم – قرار اخذ کفیل
 • مبحث ششم – قرار اخذ وثیقه
 • محبث هفتم – نقاط مشترک قرار اخذ کفیل و وثیقه
 • مبحث هشتم – قرار بازداشت
 • گفتار یکم – فرق قرار بازداشت با سایر قرار های تامین
 • گفتار دوم – موارد صدور قرار بازداشت
 • گفتار سوم – شرایط صدور قرار بازداشت
 • گفتار چهارم – نحوه اعمال قرار بازداشت و رفع آن
 • مبحث نهم – تشدید یا تخفیف تامین
 • مبحث دهم – نظارت قضایی
 • گفتار یکم – قرار نظارت قضایی
 • گفتار دوم – تخلف از اجرای قرار های نظارت قضایی
 • گفتار سوم – موارد الغای قرار تامین و نظارت قضایی
 • مبحث یازدهم – جبران خسارت ناشی از بازداشت
 • فصل هشتم – اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
 • مبحث اول – قرار های نهایی
 • گفتار یکم – قرار منع تعقیب
 • گفتار دوم – قرار موقوفی تعقیب
 • گفتار سوم – قرار جلب به دادرسی
 • مبحث دوم – سایر موارد مطروحه در ختم تحقیقات
 • گفتار یکم – رفع اختلاف بین مقامات قضایی
 • گفتار دوم – سایر موضوعات مربوط به کیفر خواست
 • فصل نهم – تحقیقات مقدماتی جراین اطفال و نوجوانان
 • مبحث اول – مشمولین جرایم اطفال و نوجوانان
 • مبحث دوم – نحوه تحقیق درباره جرایم اطفال و نوجوانان
 • گفتار اول – مرجع تحقیق
 • گفتار دوم – نوع قرار تامین
 • فصل دهم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
 • مبحث اول – وظیفه ذاتی دادستان کل کشور
 • مبحث دوم – اختیارات دادستان کل کشور
 • گفتار یکم – انتصاب و انتقال
 • گفتار دوم – حفظ اموال و منافع عمومی
 • گفتار سوم – رسیدگی به تخلفات مسئولان
 • گفتار چهارم – ممنوع الخروج کردن
 • گفتار پنجم – تقاضای صدور حکم
 • گفتار ششم – حق تعقیب
 • بخش سوم – دادگاه های کیفری ، رسیدگی و صدور رای
 • فصل اول – تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری
 • مبحث اول – صلاحیت ذاتی
 • گفتار یکم – دادگاه کیفری یک
 • گفتار دوم – دادگاه انقلاب
 • گفتار سوم – دادگاه کیفری دو
 • گفتار چهار – دادگاه بخش
 • گفتار پنجم – دادگاه اطفال و نوجوانان
 • گفتار ششم – دادگاه های نظامی
 • مبحث دوم – صلاحیت محلی
 • گفتار یکم – فلسفه صلاحیت محلی
 • گفتار دوم – صلاحیت اضافی
 • مبحث سوم – صلاحیت شخصی
 • گفتار یکم – جرایم در صلاحیت دادگاه های تهران
 • گفتار دوم – جرایم در صلاحیت دادگاه های مرکز استان تهران
 • مبحث چهارم – حل اختلاف در صلاحیت
 • فصل دوم – رسیدگی به ادله اثبات
 • مبحث اول اقرار
 • مبحث دوم – شهادت
 • گفتار یکم – نحوه احضار شاهد
 • گفتار دوم – شرایط استماع شهادت یا اطلاع
 • گفتار سوم – شرایط ادای شهادت
 • گفتار چهارم – سوگند
 • فصل سوم – رسیدگی در دادگاه های کیفری
 • مبحث اول – کیفیت شروع به رسیدگی
 • گفتار یکم – نحوه رسیدگی در دادگاه بخش
 • گفتار دوم – ارجاع
 • گفتار سوم – جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود
 • گفتار چهارم – نحوه رسیدگی به جرایم با صدور کیفر درخواست
 • گفتار پنجم – نقش وکیل مدافع
 • گفتار ششم – خصوصیات رسیدگی های کیفری
 • مبحث دوم – ترتیب رسیدگی
 • گفتار یکم – تشریفات رسیدگی
 • گفتار دوم – نحوه رسیدگی
 • گفتار سوم – کشف جرم جدید
 • گفتار چهارم – وحدت جرم و تعدد متهمان
 • گفتار پنجم – تعیین جرم
 • گفتار هفتم – جنون متهم
 • گفتار هشتم – اخذ آفرین دفاع
 • گفتار نهم – سایر موارد
 • مبحث سوم – صدور رای
 • گفتار یکم – مواعد صدور رای
 • گفتار دوم – مستند و مستدل بودن رای
 • گفتار سوم – خصوصیات دادنامه
 • گفتار چهارم – آثار مترتب بر دادنامه
 • فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک
 • مبحث اول – مقدمات رسیدگی
 • گفتار یکم – قرار رسیدگی
 • گفتار دوم – تعیین وکیل مدافع
 • گفتار سوم – مهلت رفع ایراد و اعتراض
 • گفتار چهارم – بررسی پرونده برای رسیدگی
 • گفتار پنجم – تعیین وقت رسیدگی
 • مبحث دوم – ترتیب رسیدگی
 • گفتار یکم – تشریفات صدور رای
 • گفتار دوم – صدور و اعلام رای
 • فصل پنجم – رای غیابی و واخواهی
 • مبحث اول – شرایط صدور رای غیابی
 • مبحث دوم – آثار مترتب بر واخواهی
 • فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
 • مبحث اول – تشکیلات
 • مبحث دوم – ترتیب رسیدگی
 • گفتار یکم – نحوه تشکیل و اداره جلسه رسیدگی
 • گفتار دوم – صدور و اعلام رای
 • فصل پنجم – رای غیابی و واخواهی
 • مبحث اول – شرایط صدور رای غیابی
 • مبحث دوم – آثار مترتب بر واخواهی
 • فصل ششم – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
 • مبحث اول – تشکیلات
 • مبحث دوم – ترتیب رسیدگی
 • گفتار یکم – جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو
 • گفتار دوم – جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک
 • گفتار سوم – دادخواست ضرر و زیان
 • مبحث سوم – جرایم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی
 • گفتار یکم – تصمیمات دادگاه
 • گفتار دوم – وجوه اشتراک قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی
 • گفتار سوم – دادخواست ضرر و زیان
 • مبحث سوم – جرایم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی
 • گفتار یکم – تصمیمات دادگاه
 • گفتار دوم – وجوه اشتراک قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی
 • فصل هفتم – احاله
 • مبحث اول – تقاضای احاله
 • مبحث دوم – موارد احاله
 • فصل دوم – اجرای مجازات حبس
 • مبحث اول – نحوه اجرای حکم حبس
 • گفتار یکم – تقسیم بندی زندانی ها
 • گفتار دوم – تفکیک متهمان از محکومان
 • مبحث دوم – نحوه محاسبه مجازات های جایگزین حبس
 • مبحث سوم – نحوه اعطای مرخصی به زندانی
 • مبحث چهارم – اعمال مجازات انفصال
 • مبحث پنجم – نحوه محاسبه مدت مداوای زندانیان بیمار
 • مبحث ششم – تنبیه انضباطی زندانیان
 • مبحث هفتم – کانون اصلاح و تربیت
 • فصل سوم – اجرای محکومیت های مالی
 • مبحث اول – نحوه اجرای محکومیت به جزای نقدی
 • مبحث دوم – مجازات های جایگزین جزای نقدی
 • مبحث سوم – تقسیط جرای نقدی
 • مبحث چهارم – پرداخت دیه
 • مبحث پنجم – اعاده مال موضوع حکم
 • فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری
 • مبحث اول – تقاضای اجرای حکم
 • مبحث دوم – مجازات های جایگزین جزای نقدی
 • مبحث سوم – تقسیط جزای نقدی
 • مبحث چهارم – پرداخت دیه
 • مبحث پنجم – اعاده مال موضوع حکم
 • فصل چهارم – اجرای سایر احکام کیفری
 • مبحث اول – تقاضای اجرای حکم
 • مبحث دوم – نحوه اجرای احکام سلب حیات
 • مبحث سوم – اجرای سایر احکام
 • فصل پنجم –
 • مبحث اول – نحوه اجرای مجازات تعلیقی
 • گفتار یکم – نحوه اجرا
 • گفتار دوم – نقض نظام نیمه آزادی و آزادی
 • گفتار سوم –سایر مقررات
 • بخش ششم – هزینه دادرسی
 • مبحث اول – هزینه شکوائیه و دردخواست ضرر و زیان
 • مبحث دوم – هزینه انتشار آگاهی ، ایاب و ذهاب گواهان و غیره
 • بخش هفتم – سایر مقررات
 • مبحث اول – تشکیل شعب تخصصی
 • مبحث دوم – نحوه پرداخت هزینه ها
 • بخش هشتم – آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
 • فصل اول – کلیات
 • فصل دوم – تشکیلات دادسرا
 • فصل سوم – صلاحیت
 • فصل چهارم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • مبحث اول – ضابطان نظامی و تکالیف آنان
 • مبحث دوم – کارشناسی
 • مبحث سوم – احضار
 • مبحث چهارم – قرار بازداشت موقت
 • مبحث پنجم – مرور زمان
 • فصل پنجم – وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
 • فصل ششم – ترتیب رسیدگی ، صدور ابلاغ رای
 • فصل هفتم – تجدید نظر و اعاده دادرسی
 • فصل هشتم – اجرای احکام
 • فصل نهم – زندان ها و بازداشتگاه های نظامی
 • بخش نهم – آیین دادرسی الکترونیکی
 • بخش دهم – آیین دادرسی جرایم رایانه ای
 • بخش یازدهم – آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
 • بخش دوازدهم – سایر مقررات

آیین دادرسی کیفری، مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی،میانجی‌گری،صلح میان طرفین،نحوه رسیدگی، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آرا، سازمان قضاوتی، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع شده است.

در این کتاب نویسنده با دیدِ کاربردی به این قانون نگریسته و مطابق با ترتیب ابواب قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر نکات و توضیحات آن مبحث پرداخته است. این کتاب می تواند جهت مطالعه داوطلبین آزمون های حقوقی مفید واقع شود؛ همچنین منبع بسیار خوب جهت استفاده کاربردی افراد شاغل در مشاغل حقوقی است.

از ویژگی های کتاب:

- تدوین بر اساس ترتیب ابواب قانون آیین دادرسی کیفری؛

- ذکر نکات کلیدی و کاربردی از هر مبحث قانون آیین دادرسی کیفری؛

- مناسب جهت داوطبین آزمون های حقوقی و افراد شاغل در مشاغل حقوقی؛

- ارجاع مباحث به مواد قانون آیین دادرسی کیفری در پاورقی صفحات.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید