حقوق ثبت اسناد
حقوق ثبت اسناد
حقوق ثبت اسناد - پشت جلد

حقوق ثبت اسناد

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • 1 - فصل اول - تعریف دفترخانه و تشکیلات و نحوه تأسیس و شخصیت حقوقی آن
 • 2 - مبحث اول - تعریف دفترخانه
 • 3 - مبحث دوم - واژه دفترخانه
 • 4 - مبحث سوم - شخصیت حقوقی دفترخانه و آثار حقوقی آن
 • 5 - گفتار اول - شخصیت حقوقی دفترخانه
 • 6 - گفتار دوم - ضرورت تأسیس دفترخانه
 • 7 - گفتار سوم - نحوه تأسیس دفترخانه
 • 8 - گفتار چهارم - وابستگی دفترخانه به قوه قضائیه
 • 9 - گفتار پنجم - شخصیت مختلط دفترخانه
 • مشاهده بیشتر
 • 10 - مبحث چهارم - بررسی تاریخی وظایف و مسئولیت دفتر اسناد رسمی
 • 11 - گفتار اول - قانون ثبت اسناد مصوب سال 1287 شمسی
 • 12 - گفتار دوم - قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1302 شمسی
 • 13 - گفتار سوم - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1307
 • 14 - گفتار چهارم - قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1308
 • 15 - گفتار پنجم - قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310
 • 16 - گفتار ششم - قانون دفتر اسناد رسمی مصوب سال 1316
 • 17 - گفتار هفتم - نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب سال 1316
 • 18 - گفتار هشتم - آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317
 • 19 - گفتار نهم - قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354
 • 20 - گفتار دهم - آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 54/10/17
 • 21 - مبحث پنجم - سازمان و تشکیلات دفترخانه
 • 22 - گفتار اول - شرط تشکیل و رسمیت یافتن دفترخانه
 • 23 - گفتار دوم - حضور نماینده ثبت
 • 24 - گفتار سوم - عدم ضرورت حضور نماینده در تشکیلات دفترخانه
 • 25 - گفتار چهارم - درجه بندی دفاتر از نظر صلاحیت
 • 26 - گفتار پنجم - دفتریار (معاون دفترخانه و نماینده سازمان ثبت)
 • 27 - گفتار ششم - نحوه انتخاب سردفتر و دفتریار در گذشته
 • 28 - گفتار هفتم - نحوه انتخاب سردفتران و دفتریاران در شرایط کنونی
 • 29 - گفتار هشتم - نقدی بر تبصره ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی
 • 30 - گفتار نهم - سازمان و تشکیلات دفترخانه در شرایط کنونی
 • 31 - مبحث ششم - حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی
 • 32 - گفتار اول - صلاحیت محلی دفترخانه
 • 33 - گفتار دوم - صلاحیت نسی دفاتر
 • 34 - گفتار سوم - صلاحیت دفاتر در شرایط کنونی
 • 35 - مبحث هفتم - محل دفترخانه
 • 36 - گفتار اول - سیر تاریخی موضوع (بررسی تطبیقی)
 • 37 - گفتار دوم - تعیین محل دفترخانه در شرایط کنونی
 • 38 - مبحث هشتم - ضوابط تأسیس دفترخانه
 • 39 - گفتار اول - بحث تطبیقی
 • 40 - گفتار دوم - ضوابط تأسیس دفترخانه در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354
 • 44 - فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
 • 45 - مبحث اول - شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران
 • 46 - گفتار اول - شرایط متقاضیان سردفتری
 • 47 - گفتار دوم - مطالعه تطبیقی
 • 48 - گفتار سوم - تطبیق وضعیت سردفتران درجه 2 و 3 در شرایط کنونی
 • 49 - گفتار چهارم - تربیت کادر فنی و علمی برای دفاتر اسناد رسمی
 • 50 - گفتار پنجم - شرایط دفتریاران در حال حاضر
 • 51 - گفتار ششم - انتخاب افراد فاقد شرایط به سردفتری و دفتریار
 • 52 - گفتار هفتم - انتقال سردفتران
 • 53 - گفتار هشتم - شرط سنی متقاضیان سردفتری و دفتریاری
 • 54 - گفتار نهم - شرایط بازنشستگی سردفتران و دفتریاران
 • 56 - مبحث دوم - کفالت دفترخانه
 • 57 - گفتار اول - سابقه تاریخی موضوع
 • 58 - گفتار دوم - کفالت دفترخانه در شرایط کنونی
 • 59 - گفتار سوم - ترتیب انجام امور در دوران کفالت و تعطیلی دفترخانه
 • 60 - گفتار چهارم - آیا انتخاب دفتریاران به کفالت دفترخانه ارجحیت دارد؟
 • 61 - گفتار پنجم - موضوع کفالت در جایی که دفترخانه منحصر به فرد باشد
 • 62 - گفتار ششم - کفالت دفتریاری
 • 64 - مبحث سوم - مشاغل منافی سردفتری و دفتریاری
 • 65 - مبحث چهارم - شرط سوگند و مراسم تحلیف سردفتران و دفتریاران
 • - 66 - مبحث پنجم - شرط تضمین و سپردن ضامن معتبر
 • 67 - فصل سوم - در مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران
 • 68 - مبحث اول - شرایط سند رسمی
 • 69 - گفتار اول - بحث تطبیقی
 • 70 - گفتار دوم - (اقسام ادله اثبات دعوی)
 • 71 - گفتار سوم - ارزش اثباتی سند
 • 72 - گفتار چهارم - انواع سند رسمی
 • 73 - گفتار پنجم - اوصاف سند رسمی محضری
 • 74 - مبحث دوم - آیا وجود دفتریار در دفترخانه ضروری است؟
 • 75 - مبحث سوم - آیا همزمانی امضاء سند و ثبت دفتر توسط سردفتر و دفتریار با متعاملین اجباری است؟
 • 76 - مبحث چهارم - دفاتر قانونی دفترخانه
 • 77 - مبحث پنجم - گواهی امضاء
 • 78 - گفتار اول - قانون ثبت اسناد مصوب سال 1287 شمسی
 • 79 - گفتار دوم - قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1302
 • 80 - گفتار سوم - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1307
 • 81 - گفتار چهارم - قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1308
 • 82 - گفتار پنجم - گواهی امضاء در قوانین و مقررات کنونی
 • 86 - مبحث ششم - بررسی تحلیلی مقررات راجع به گواهی امضاء
 • 87 - گفتار اول - آثار حقوق گواهی امضاء
 • 88 - گفتار دوم - منظور از دفتر گواهی امضاء‌چیست؟
 • 89 - گفتار سوم - تکالیف قانونی سردفتران در خصوص تصدیق امضاء
 • 90 - گفتار چهارم - آیا حق الزحمه سردفتران در خصوص تصدیق امضاء حق التحریر می‌باشد؟
 • 91 - مبحث هفتم - اصول اسناد، رونوشت، فتوکپی
 • 92 - گفتار اول - اصول اسناد
 • 93 - گفتار دوم - فتوکپی اسناد
 • 94 - گفتار سوم - رونوشت اسناد
 • 95 - گفتار چهارم - استفاده از تکنیکهای جدید
 • 96 - گفتار پنجم - ارسال اسناد و دفاتر به مراجع قضایی
 • 97 - مبحث هشتم - مسئولیتها و وظایف سردفتران و دفتریاران
 • 98 - گفتار اول - مسئولیت انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • 99 - گفتار دوم - مسئولیت قانونی سردفتران و دفتریاران
 • 100 - گفتار سوم - وظایف دفتریاران و سردفتران
 • 103 - مبحث نهم - مرخصی و معذوریت سردفتران و دفتریاران
 • 104 - گفتار اول - مرخصی استحقاقی
 • 105 - گفتار دوم - مرخصی استعلاجی
 • 106 - گفتار سوم - مرخصی تحصیلی
 • 107 - گفتار چهارم - معذوریت
 • 108 - گفتار پنجم - تعطیلی دفترخانه و آثار آن
 • 109 - مبحث دهم - رعایت نظامات دولتی
 • 110 - مبحث یازدهم - اصل تنظیم سند و استثنائات آن
 • 111 - مبحث دوازدهم - موارد رد سردفتران و دفتریاران
 • 112 - فصل چهارم - تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • 113 - مبحث اول - تاریخچه بحث
 • 114 - مبحث دوم - تعریف آیین دادرسی - مقارنه و تطبیق
 • 115 - مبحث سوم - نقایص مقررات مذکور
 • 116 - مبحث چهارم - ایرادات مقررات مذکور
 • 117 - مبحث پنجم - مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • 118 - مبحث ششم - وظایف دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • 119 - گفتار اول - طرح مبحث
 • 120 - گفتار دوم - بحث تطبیقی
 • 121 - مبحث هفتم - رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی
 • 122 - گفتار اول - رسیدگی مقدماتی
 • 123 - گفتار دوم - جهات قانونی شروع به رسیدگی
 • 124 - گفتار سوم - بحث تطبیقی
 • 125 - مبحث هشتم - مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی
 • 126 - گفتار اول - بحث تطبیقی
 • 127 - گفتار دوم - دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • 128 - گفتار سوم - اداره امور اسناد سازمان ثبت
 • 129 - گفتار چهارم - مأمورین تحقیق
 • 130 - گفتار پنجم - کانون سردفتران و دفتریاران
 • 131 - مبحث نهم - رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات
 • 132 - گفتار اول - تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • 133 - گفتار دوم - نقد و بررسی
 • 134 - گفتار سوم - آیین دادرسی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • 135 - گفتار چهارم - طبقه بندی تخلفات و مجازاتهای انتظامی
 • 136 - گفتار پنجم - تشدید مجازات انتظامی
 • 137 - گفتار ششم - تعدد تخلفات
 • 138 - گفتار هفتم - تعلیق مجازات
 • 139 - گفتار هشتم - دعوی سلب صلاحیت
 • 140 - گفتار نهم - موارد تعلیق سردفتران و دفتریاران
 • 141 - گفتار دهم - نحوه رسیدگی دادگاه انتظامی
 • 142 - گفتار یازدهم - تخفیف مجازات
 • 143 - گفتار دوازدهم - مرور زمان انتظامی
 • 144 - گفتار سیزدهم - بررسی تطبیقی مرور زمان
 • 145 - گفتار چهاردهم - احکام قطعی و غیرقطعی انتظامی
 • 146 - گفتار پانزدهم - موارد شروع به رسیدگی دادگاه انتظامی
 • 147 - گفتار شانزدهم - اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار
 • 148 - فصل پنجم - امور مالی
 • 149 - مبحث اول - هزینه های قانونی تنظیم اسناد
 • 150 - گفتار اول - دستمزد دفترخانه
 • 155 - گفتار دوم - حق الثبت اسناد
 • 160 - گفتار سوم - مالیات و حق تمبر
 • 161 - گفتار چهارم - سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن برعهده دفترخانه است
 • 162 - مبحث دوم - بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران
 • 163 - فصل ششم - کانون سردفتران و دفتریاران
 • 164 - مبحث اول - تأسیس کانون و تحولات آن (بحث تطبیقی)
 • 165 - مبحث دوم - شرایط عضویت در هیئت مدیره کانون و نحوه انتخاب اعضاء
 • 166 - مبحث سوم - عایدات کانون و نحوه تأمین و مصرف آنها
 • 167 - مبحث چهارم - وظایف کانون سردفتران و دفتریاران
 • 168 - گفتار اول - بحث تطبیقی
 • 169 - گفتار دوم - وظایف کانون سردفتران و دفتریاران در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354
 • 170 - فصل هفتم - مقررات مختلفه
 • 171 - مبحث اول - تعیین جانشین از سوی سردفتران
 • 172 - گفتار اول - حق تعیین جانشین از سوی سردفتران بازنشسته
 • 173 - گفتار دوم - حق تعیین جانشین توسط وارث سردفتر
 • 174 - مبحث دوم - متحدالشکل نمودن اسناد و مقررات
 • 175 - مبحث سوم - بی اعتباری اسناد و رویه دفاتر اسناد رسمی در اجرا احکام صادره
 • 176 - گفتار اول - ابطال اسناد راجع به معاملات منقول
 • 177 - گفتار دوم - ابطال اسناد راجع به معاملات غیرمنقول
 • 178 - گفتار سوم - ابطال عملیات اجرایی و احیاء‌ اسناد باطله
 • 179 - گفتار چهارم - آیا ابطال اسناد رسمی نیاز به صدور اجرائیه دارد؟
 • 180 - گفتار پنجم - آیا اجرای مفاد صورتجلسه مزایده اموال غیرمنقول که توسط دایره اجرای احکام دادگستری صورت گرفته نیاز به صدور اجرائیه دارد؟
 • 181 - مبحث چهارم - مسئولیت انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • 182 - مبحث پنجم - مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران
 • 183 - مبحث ششم - نحوه اجرای احکام حجر و ممنوعیت از معامله در دفاتر اسناد رسمی
 • 184 - مبحث هفتم - بازرسی از دفاتر اسناد رسمی
 • 185 - مبحث هشتم - مهلت قانونی برای تأسیس دفترخانه
 • 186 - مبحث نهم - مقررات مغایر با قانون دفاتر اسناد رسمی

حقوق ثبت به دو قسمت ثبت اسناد و املاک تقسیم می شود. در این کتاب قسمت ثبت املاک را شامل نمی شود. در حوزه ثبت اسناد نیز به طور تخصصی به شرح و تفسیر و تبیین قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 پرداخته است.

فصول قانون مذکور که به طور تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است به شرح زیر است:

1) فصل اول تشکیلات دفتر خانه

2) انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها

3) مقررات مربوط به دفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران

4) تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

5) امورمالی

6) کانون سردفتران و دفتریاران

7) مقررات مختلفه

این کتاب منبع بسیار مهم و مفیدی است برای داوطلبین آزمون سردفتری اسناد رسمی و همچنین افراد شاغل در دفاتر اسناد رسمی که نیاز به متنی جامع در شرح نکات قانون فوق الذکر دارند.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید