متون فقه 1

متون فقه 1

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • دیباچه
 • در این کتاب چند فصل مورد بررسی است
 • فصل نخست: تقسیمات موضوع تجارت
 • نخست سخنی درباره موضوع تجارت
 • الف: کالاها و خدمات حرام
 • ب: کسب‌های مکروح
 • ج: کسب‌های مباح
 • انواع تجارت
 • مشاهده بیشتر
 • الف: تجارت واجب
 • ب: تجارت مستحب
 • ج: تجارت مباح
 • د: تجارت مکروه و حرام
 • فصل دوم: عقد و آداب بیع
 • عقد بیع و معاطات
 • الف: عقد بیع
 • ب: معاطات
 • حکم معاطات
 • شروط صیغه
 • شرایط طرفین عقد
 • 1.کمال
 • 2. اختیار
 • 3.قصد
 • اکراه به حق
 • خرید و فروش فضولی
 • عقدهایی که به دنبال عقد قضولی منعقد می‌شود
 • چگونگی اجازه
 • احکام عقد فضولی
 • تقاص و تلافی
 • سرپرستی دو طرف ایجاد و قبول عقد
 • در اینجا چند مساله هست
 • مسئله نخست: قابل تملک بودن مبیع
 • دوم: شرط‌های مبیع
 • سوم: طلق بودن و آزاد بودن
 • پنجم: آگاهی از جنس، تعداد و ویژگی‌های ثمن و مثمن
 • مالی که با عقد فاسد تحویل شده
 • ششم: چگونگی سنجش
 • هفتم: معامله جزء مشاع
 • عین معیّن، کلی و کلی در معیّن
 • هشتم: کفایت دیدن
 • نهم: کالاهای چشیدنی و بوئیدنی
 • دهم: خرید و فروش کالاهای دربسته
 • یازدهم: ضمیمه کردن مال مجهول به معلوم
 • دوازدهم:
 • سیزدهم: فروش کالا کشیدنی با ظرف
 • سخن در آداب خرید و فروش
 • آداب خرید و فروش
 • نخست: تفقه
 • دوم:
 • یکسان نگریستن در رعایت انصاف بین معامله کنندگان
 • سوم: اقاله
 • چهارم: نیاراستن کالا
 • پنجم: گفتن عیب اگر در کالا عیبی هست
 • ششم: سوگند نخوردن
 • هفتم: سهل گیری
 • هشتم:
 • نهم:
 • دهم:
 • یازدهم: از مؤمنان سود نگیرد مگر در صورت نیاز
 • دوازدهم:
 • سیزدهم: زودتر از دیگران به بازار نرود و دیرتر برنگردد
 • چهاردهم: ترک معامله با فرومایگان
 • پانزدهم:
 • شانزدهم: نیافزودن بهای به هنگام نداء
 • هفدهم: رها کردن سَوم
 • هیجدهم: مداخله نکردن در معاملات دیگران
 • نوزدهم: وکالت شهری برای بیابان نشین و روستایی
 • بیستم: نرفتن به استقبال کاروان بازرگانی
 • بیست و یکم: خودداری از احتکار
 • بیست و دوم: نگرفتن ربا در شمردنی‌ها
 • بیست و سوم: معین نکردن نسبت سود و کاهش به سرمایه
 • بیست و چهارم:
 • فصل سوم
 • خرید و فروش حیوانات
 • چند مسئله
 • مسأله نخست:
 • دوم:
 • فصل چهارم: خرید و فروش میوه‌ها
 • خرید و فروش میوه‌ها
 • چند مسئله
 • مسئله نخست
 • فروش میوه به هم جنس خودش
 • دوم:
 • سوم:
 • چهارم: حق رهگذران حق المارّه
 • فصل پنجم: بیع صرف
 • بیع صرف
 • سخن پایانی
 • فصل ششم: پیش خرید
 • سَلَف یا پیش خرید
 • شرط‌های سلف یا پیش خرید
 • در اینگونه معاملات چگونه ثمن دین شمرده می‌شود؟
 • فصل هفتم: انواع بیع
 • نوع نخست: مساومه
 • نوع دوم: مرابحه
 • نوع سوم: بیع مواضعه
 • نوع چهارم: تولیه
 • تشریک
 • فصل هشتم: احکام و مقررات ربا
 • مقدمه
 • ربا
 • نیرنگ‌های ربا
 • فصل نهم: خیار
 • اول: خیار مجلس
 • 1- شرط سقوط
 • 2-اسقاط بعد از عقد
 • 3- جدایی
 • دومین خیار: خیار حیوان
 • آنچه خیار حیوان را ساقط می‌کند
 • سومین خیار: خیار شرط
 • شرط مشورت
 • خیار چهارم: خیار تأخیر
 • پنجمین خیار: خیار کالاهایی که در همان روز معامله فاسد می‌شوند
 • ششمین خیار: 6- خیار رؤیت
 • هفتمین خیار: خیار غبن
 • هشتمین خیار: خیار عیب
 • شروط اساسی پیدایش خیار عیب
 • الف: مجرای خیار عیب
 • ب: پنهان بودن عیب
 • ج: سابق بودن عیب
 • ارش و چگونگی محاسبه آن
 • شیوه تعیین ارش
 • نهمین خیار: خیار تدلیس
 • دهمین خیار: خیار اشتراط
 • حکم سرپیچی از شرط
 • رویکردهای گوناگون در برابر انواع شرط
 • یازدهمین خیار: خیار شرکت
 • دوازدهمین خیار: خیار تغذّر تسلیم
 • سیزدهمین خیار: خیار تَبَعُّض صَفقِه
 • چهاردهمین خیار: خیار ورشکستگی
 • فصل دهم: احکام بیع
 • نخست: نقد و نسیه
 • دوم: درباره احکام قبض
 • قبض- تحویل گرفتن کالا
 • حق حبس
 • از بین رفتن کالای فروخته شده پیش از تحویل آن
 • سوم: توابع مبیع
 • آنچه در بیع داخل می‌شود- اجزاء و توابع مبیع
 • چهارم: درباره اختلاف فروشنده و خریدار
 • حل اختلاف دو طرف عقد
 • گفتار پایانی
 • اقاله یا پشیمانی از عقد
 • اجاره
 • مقدمه
 • ماهیت و چیستی اجاره
 • صیغه اجاره
 • لازم بودن اجاره
 • موضوع اجاره
 • ضامن بودن مستأجر
 • شرط کردن ضمانت و خیار در اجاره
 • ‌شرط‌های صحت اجاره
 • احکام اجاره
 • پیدا شدن عیب در اجرت
 • متعدد بودن اجرت
 • بایسته‌های منفعت
 • اجیر خاص و اجیر مطلق
 • پیدا شدن مانع در جهت انتفاع
 • الف: پیش از قبض
 • ب: پس از قبض
 • پیدا شدن عیب در منفعت
 • چند مسأله
 • مسئله نخست:
 • دوم: اجاره دادن عین مستأجره
 • سوم: ضمانت عین مستأجره
 • چهارم: هزینه‌های اجیر
 • پنجم: ساقط کردن منفعت
 • ششم: ملزومات عین مستأجره
 • هفتم: دعاوی اجاره
 • وکالت
 • چیستی وکالت
 • صیغه عقد وکالت
 • تعلیق در وکالت
 • معلّق کردن تصرف
 • جایز بودن وکالت
 • باطل شدن وکالت
 • 1-زوال عقل
 • 2-حجر موکل
 • 3-انجام شدن متعلق وکالت
 • موضوع وکالت
 • ویژگی‌های لازم برای دو طرف عقد وکالت
 • وکیل گرفتن وکیل
 • حدود وکالت
 • ضمانت وکیل
 • دعاوی وکالت
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید