ارث
ارث
ارث - پشت جلد

ارث

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • الف - مفهوم ارث
 • ب - تمیز قانون حاکم بر ارث
 • فصل اول - تحقق ارث
 • مبحث اول - زمان تحقق
 • گفتار نخست - مرگ مورث
 • گفتار دوم - اثبات فوت در حالت توارث
 • مبحث دوم - مکان تحقق ارث
 • فصل دوم - موجبات ارث (اسباب، شرایط و موانع)
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث اول - قرابت (سبب)
 • گفتار نخست - قرابت نسبی
 • گفتار دوم - قرابت سببی
 • گفتار سوم - حکومت در ترکه بی وارث
 • گفتار چهارم - اجتماع اسباب
 • گفتار پنجم - آیین احراز و اثبات قرابت
 • مبحث دوم - شرایط ارث
 • گفتار نخست - وجود وارث
 • گفتار دوم - اهلیت و صلاحیت تملک میراث
 • مبحث سوم - موانع ارث (بی لیاقتی وارث)
 • گفتار نخست - قتل مورث
 • گفتار دوم - کفر
 • فصل سوم - اداره و انتقال ترکه
 • مبحث اول - ترکیب و تصفیه ترکه
 • گفتار نخست - ترکیب ترکه
 • گفتار دوم - تصفیه ترکه
 • مبحث دوم - تملک وارثان
 • گفتار نخست - وضع حقوقی ترکه در دوران انتقالی
 • گفتار دوم - اثر قول و رد ترکه
 • ‌ فصل چهارم - تقسیم ترکه و سهام وارثان
 • مبحث اول - ارث به فرض
 • گفتار نخست - قواعد عمومی تقسیم ترکه
 • گفتار دوم - قرض بران
 • گفتار سوم - فرضها؛ سهام معین
 • مبحث دوم - ارث به نسب
 • گفتار نخست - سهم وارثان در طبقه اول
 • گفتار دوم - سهم وارثان در طبقه دوم
 • گفتار سوم - سهم وارثان در طبقه سوم
 • مبحث سوم - ارث به سبب؛ میراث همسر
 • گفتار نخست - قواعد مشترک توارث
 • گفتار دوم - میراث شوهر
 • گفتار سوم - میراث زن
 • مبحث چهارم - آیین تقسیم ترکه به نسبت سهام
 • فهرست تحلیلی مطالب
 • فهرست الفبایی مطالب

حقوق مدنی در تعریفی کوتاه یعنی: قواعدی که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر می پردازد.

درس حقوق مدنی در مقطع کارشناسی رشته حقوق به 8 درس مدنی 1 تا 8 تقسیم می شود که هر کدام در بردارنده توضیح و تفسیر قسمتی از قانون مدنی است.

درس حقوق مدنی (8) با ضریب 3 شامل 3 عنوان شفعه، وصیت، ارث می باشد. نگارنده زنده یاد امیرناصر کاتوزیان در این کتاب به طور تفصیلی عنوان ارث را مورد تفسیر و تبیین قرار دادهاند. این کتاب توسط بسیاری از اساتید به عنوان منبع مطالعاتی این قسمت از درس حقوق مدنی 8 توصیه می گردد.

نگارنده این عنوان را در قالب فصل های زیر به رشته تحریر درآورده است:

1) تحقق ارث

2) موجبات ارث

3) اداره و انتقال ترکه

4) تقسیم ترکه و سهام وارثان

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید