درآمدی بر حقوق جزای عمومی - جلد اول
درآمدی بر حقوق جزای عمومی - جلد اول
درآمدی بر حقوق جزای عمومی - جلد اول - پشت جلد

درآمدی بر حقوق جزای عمومی - جلد اول

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بخش اول: مفاهیم و کلیات
 • مبحث اول: مفاهیم و اهمیت و ویژگی‌ها
 • مبحث دوم: ارتباط حقوق جزا با سایر رشته‌ها
 • مبحث سوم: تقسیم بندی حقوق جزا
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث چهارم: منابع حقوق جزا در حقوق ایران
 • گفتار اول: منابع الزامی حقوق جزا
 • الف) قانون اساسی
 • ب) قانون به معنای خاص
 • ج) قوانین مجلس شورای ملی سابق
 • د)لوایح شورای انقلاب
 • هـ) مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • و)معاهدات بین المللی
 • ز) آیین نامه‌ها یا مصوبات قوه مجریه
 • ح) منابع فقهی
 • ط) آراء وحدت رویه
 • گفتار دوم: منابع ارشادی
 • الف) رویه‌ی قضایی
 • ب)دکترین حقوقی
 • ج) عرف
 • د)نظریه‌های مشورتی
 • مبحث پنجم: قوانین جزایی در ایران
 • مبحث ششم: مکاتب حقوق کیفری
 • گفتار اول: مکتب حقوق کیفری کلاسیک (نظریه‌ی فایده گرا)
 • گفتار دوم: مکتب عدالت مطلق (نظریه سزاگرایی)
 • گفتار سوم: مکتب نئوکلاسیک
 • گفتار چهارم: مکتب تحققی (پوزیتیویسم)
 • گفتار پنجم: مکاتب دفاع اجتماعی
 • گفتار ششم: مکتب نئوکلاسیک نوین (سزاگرایی جدید)
 • بخش دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده‌ی آ«
 • مبحث اول: جرم و جرم انگاری
 • مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم
 • گفتار اول: عنصر قانونی
 • الف) توجیه اصل قانونی بودن
 • ب) شرایط و آثار اصل قانونی بودن
 • اول: حاکمیت اصل عدم
 • دوم: عطف به ماسبق نشدن
 • 1.قوانین ارفاقی
 • 2.قوانین تفسیری
 • 3.قوانین شرعی
 • ج) قلمرو قوانین جزایی در مکان
 • اول: قلمرو کشور
 • دوم: تشخیص محل وقوع جرم
 • سوم: استثنائات وارد بر اصل سرزمینی بودن
 • 1. اشخاصی که در مقابل قوانین جزایی مصونیت دارند.
 • 1-1- افراد دارای مصونیت در حقوق داخلی
 • 1-2- افراد دارای مصونیت در حقوق بین الملل
 • 2. جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو کشور
 • 2-1- اصل صلاحیت شخصی
 • 2-2- اصل صلاحیت واقعی
 • 2-3- اصل صلاحیت جهانی
 • د) تفسیر قوانین کیفری
 • هـ) علل موجهه‌ی جرم
 • اول. حکم یا اجازه‌ی قانون
 • دوم. امر قانونی مقام ذی‌صلاح
 • سوم. اجرای قانون اهم
 • چهارم. تأدیب و تربیت
 • پنجم. رضایت بزه دیده
 • ششم. عملیات جراحی و پزشکی
 • هفتم. عملیات ورزشی
 • هشتم. دفاع مشروع
 • 1.موضوع دفاع مشروع
 • 2.ارکان و شرایط دفاع مشروع
 • 2.1. تجاوز و شرایط آن
 • 2.2. دفاع و شرایط آن
 • 3.دفاع مشروع از دیدگاه فقه اسلامی
 • 4.نتایج و آثار دفاع مشروع
 • نهم. مسئولیت مدنی و علل موجهه‌ی جرم
 • و) طبقه بندی جرایم بر اساس عنصر قانونی
 • اول. جرایم غیرقابل گذشت و جرایم قابل گذشت
 • دوم. جرایم نظامی و جرایم عمومی
 • سوم. جرایم سیاسی و جرایم عمومی
 • چهارم. جرایم مطبوعاتی و جرایم عادی
 • گفتار دوم. عنصر روانی
 • الف) تعریف عنصر روانی
 • ب) اجزاء و عناصر رکن روانی در جرایم عمدی
 • اول. علم و آگاهی
 • دوم. عمد و اراده
 • سوم. سوء نیت خاص
 • چهارم. انگیزه
 • ج) اجزاء و عناصر رکن روانی در جزایم غیرعمدی
 • د) تقارن عنصر روانی با عنصر مادی
 • هـ) جرایم بدون عنصر روانی
 • و)تقسیم بندی جرایم بر اساس عنصر روانی
 • گفتار سوم. عنصر مادی
 • الف) اجزاء و ارکان عنصر مادی جرم
 • اول. رفتار مجرمانه
 • دوم. موضوع جرم
 • سوم. نتیجه‌ی مجرمانه
 • چهارم. وسیله‌ی ارتکاب
 • پنجم. شخصیت بزهکار
 • ششم. شخصیت بزه‌دیده
 • هفتم.مکان ارتکاب
 • هشتم.زمان ارتکاب
 • ب) مراحل گوناگون تحقق رکن مادی جرم
 • اول. تصمیم به ارتکاب
 • دوم. تبانی
 • سوم. تهیه‌ی مقدمات
 • چهارم. شروع به جرم
 • 1.ارکان شروع به جرم
 • 1.1. ورود به عملیات اجرایی
 • 1.2. عدم انصراف ارادی
 • 2. شروع به جرم در حقوق کیفری ایران
 • پنجم. اتمام عملیات اجرایی
 • ج) تقسیم بندی جرایم بر اساس عنصر مادی
 • اول. جرایم آنی و جرایم مستمر
 • دوم. جرایم مطلق و جرایم مقید
 • سوم. جرایم ساده و جرایم مرکب
 • چهارم. جرایم ساده و جرایم به عادت (اعتیادی)
 • تکمله. قاعده‌ی درأ
 • بخش سوم: مسئولیت کیفری
 • مبحث اول: موانع مسئولیت کیفری
 • گفتار اول. طفولیت
 • الف) مفهوم بلوغ
 • ب) سیاست کیفری در قبال اطفال
 • گفتار دوم. جنون
 • گفتار سوم. مستی
 • گفتار چهارم. خواب و بیهوشی
 • گفتار پنجم. جهل
 • گفتار ششم. اکراه
 • گفتار هفتم. اضطرار
 • گفتار هشتم. اجبار
 • مبحث دوم: نحوه‌ی مداخله در ارتکاب جرم
 • گفتار اول.معاونت
 • الف. عنصر قانونی معاونت
 • ب. عنصر مادی معاونت
 • ج. عنصر معنوی معاونت
 • د.مجازات معاونت در جرم
 • اول. تعیین مجازات معاونت در شرع
 • دوم. تعیین مجازات معاونت در قانون
 • سوم. تعیین مجازات معاونت به صورت قاعده‌ی کلی
 • گفتار دوم. مشارکت
 • الف.عنصر مادی مشارکت
 • ب. عنصر روانی مشارکت
 • ج. مجازات مشارکت در جرم
 • گفتار سوم. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • فهرست منابع و مآخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید