حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)

حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • پیشگفتار
 • فصل اول: پلیس و قانون
 • مبحث اول: قانون در ارتباط با کار پلیس
 • مبحث دوم: شناخت پلیس و تحقیقات پلیس
 • بند اول: تعاریف، مفاهیم و تقسیمات پلیس
 • بند دوم: تقسیمات مختلف پلیس
 • مشاهده بیشتر
 • بند سوم: تاریخچه تحولات پلیس
 • بند چهارم: جای پلیس در رابطه با علوم
 • بند پنجم: وظایف پلیس و جایگاه قانونی و عملی نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران
 • بند ششم: وظایف پلیس
 • بند هفتم: مرزهای وظایف قضایی پلیس و دادگستری
 • بند هشتم: قلمرو مطالعه حقوق تحقیقات جنایی
 • فصل دوم: وسایل اطلاعاتی پلیس
 • مبحث اول: شکایات
 • بند اول: مبانی حقوقی شکایت
 • بند دوم: شکل و محتوای شکایت
 • مبحث دوم: اعلامات
 • بند اول: چه کسانی مکلف به اعلام هستند؟
 • بند دوم: شکل و محتوای اعلامات
 • بند سوم: مقامات پذیرنده اعلامات و اقدامات آن‌ها
 • بند چهارم: اعتبار و ارزش قضایی اعلامات
 • مبحث سوم: سایر وسایل اطلاعاتی
 • بند اول: انواع وسایل اطلاعاتی در قانون
 • بند دوم: شرایط اعمال مواد 21 و 22 ق.آ.د.ک. ایران
 • بند سوم: ارزش اطلاعات مذکور در دو بند قبل
 • فصل سوم: معاینات محلی
 • مبحث اول: شرایط قانونی برای عزیمت و معاینات محلی
 • بند اول: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد جرایم مشهود
 • بند دوم: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد مرگ‌های مشکوک
 • بند سوم: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد تحقیقات ابتدایی
 • بند چهارم: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد نیابت‌های قضایی
 • بند پنجم: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد نمایندگی‌های مقامات اداری
 • بند ششم: شرایط قانونی و مقتضیات معاینه محلی در موارد خاص
 • محبث دوم: زمان و مکان معاینات محلی
 • بند اول: معاینات محل‌ها و اماکن عمومی و زمان آن‌ها
 • بند دوم: معاینات اماکن خصوصی و زمان آن‌ها
 • بند سوم: معاینات اماکن خصوصی تحت شرایط خاص
 • مبحث سوم: چه مقاماتی معاینات محلی را انجام می‌دهند؟
 • مبحث چهارم: چه اقداماتی باید در معاینات محلی انجام شود؟
 • بند اول: اقدامات پلیس قضایی قبل از معاینات محلی
 • بند دوم: اقدامات پلیس قضایی در صحنه جرم
 • بند سوم: صلاحیت‌های اعضای پلیس قضایی در معاینات محلی
 • فصل چهارم: استماع گواهی
 • مبحث اول: استماعات در مورد جرایم مشهود
 • بند اول: از چه کسانی استماعات به عمل می‌آید؟
 • بند دوم: چه کسانی استماعات را به عمل می‌آورند؟
 • بند سوم: چگونه استماعات انجام می‌شود؟
 • بند چهارم: تکالیف شاهد و مطلع
 • مبحث دوم: استماع شهادات و اطلاعات در مرحله نیابت قضایی
 • بند اول: اطلاعات چه کسانی اخذ می‌شود؟
 • بند دوم: چه کسانی اطلاعات و شهادات را استماع می‌کنند؟
 • بند سوم: آیین استماع شهادات در مرحله نیابت قضایی
 • مبحث سوم: استماعات در مرحله تحقیقات ابتدایی یا نیمه رسمی
 • بند اول: اطلاعات چه کسانی استماع می‌شود؟
 • بند دوم: استماع کنندگان اطلاعات و شهادات در حالت تحقیق ابتدایی
 • بند سوم: آیین استماع شهادت در مرحله تحقیقات ابتدایی
 • مبحث چهارم: استماعات در حقوق انگلوساکسون
 • بند اول: آشنایی با نهادهای اصلی حقوق انگلستان و آمریکا
 • بند دوم: استماعات در سیستم‌های قضایی انگلستان و آمریکا
 • فصل پنجم: بازرسی‌ها
 • مبحث اول: مفهوم و مبنای حق بازرسی
 • بند اول: مبانی حق بازرسی
 • بند دوم: موارد قانونی حق بازرسی
 • مبحث دوم: مقامات بازرسی کننده و تشریفات بازرسی
 • بند اول: مقاماتی که عهده‌دار انجام بازرسی منازل هستند
 • بند دوم: شرایط و تشریفات بازرسی منازل
 • مبحث سوم: سایر بازرسی‌ها
 • بند اول: بازرسی‌های بدنی
 • بند دوم: بازرسی وسایل نقلیه
 • بند سوم: بازرسی عناصر مادی و معنوی انسان
 • فصل ششم: ضبط و توقیف
 • مبحث اول: مبنای حقوقی و قواعد شکلی ضبط و توقیف
 • بند اول: مبنای حقوقی ضبط و توقیف
 • بند دوم: قواعد شکلی ضبط و توقف
 • مبحث دوم: استرداد اشیاء ضبط شده و ضمانت اجرای تخلف از قواعد شکلی
 • بند اول: استرداد اشیاء ضبط شده
 • بند دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات و شرایط ضبط و توقف
 • مبحث سوم: ضبط و توقیف در حالت تحقیق ابتدایی
 • بند اول: مقررات مشترک میان سیستم‌ها
 • بند دوم: مقررات استثنایی راجع به ضبط و توقیف
 • فصل هفتم: دستگیری‌ها
 • مبحث اول: دستگیری در سیستم‌های قاره‌ای
 • بند اول: اصول و شرایط دستگیری در حقوق ایران
 • بند دوم: اصول و شرایط دستگیری در سیستم فرانسوی
 • بند سوم: اصول دستگیری در سیستم آفریقایی
 • مبحث دوم: دستگیری در سیستم‌های انگلوامریکن و ژاپن
 • بند اول: اصول و شرایط دستگیری در حقوق انگلستان
 • بند دوم: اصول و شرایط دستگیری در حقوق آمریکا
 • بند سوم: اصول و شرایط دستگیری در سیستم ژاپن و قرابت آن با سیستم آمریکایی
 • مبحث سوم: مقایسه سیستم‌های حقوقی دستگیری
 • بند اول: مقایسه سیستم‌های دستگیری به طور کلی
 • بند دوم: مقایسه ‌سیستم‌های دستگیری در رابطه با حقوق بشر
 • فصل هشتم: ‌بازجویی‌ها
 • مبحث اول: مبانی حقوقی بازجویی در حالات مختلف تحقیقاتی
 • بند اول: مبانی بازجویی در مرحله تحقیق ابتدایی پلیس و جرم مشهود
 • بند دوم: مبانی بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی
 • مبحث دوم: آیین بازجویی از متهم و اصول حاکم بر اقرار
 • بند اول: آیین بازجویی از متهم در سیستم قاره‌ای
 • بند دوم: آیین بازجویی از متهم در سیستم‌های آمریکایی و ژاپنی
 • بند سوم: اصول حاکم بر بازجویی و اقرار از نظر حقوق تطبیقی
 • مبحث سوم: حق بازجویی و علوم مادی و طبیعی (بازجویی نوین علمی)
 • بند اول: ماهیت روش‌های علمی مربوط به بازجویی
 • بند دوم: قلمرو حقوقی آزمایشات علمی در بازجویی
 • فصل نهم: بازداشت پلیسی
 • مبحث اول: مبانی و مجوز بازداشت پلیسی و حقوق تطبیقی
 • بند اول: مبانی و مجوز بازداشت پلیسی در سیستم‌ها
 • بند دوم: مبانی و مجوز بازداشت پلیسی در سیستم‌ها
 • مبحث دوم: قلمرو اجرایی بازداشت پلیسی
 • بند اول: قلمرو اجرایی بازداشت پلیسی در سیستم‌ها
 • بند دوم: قلمرو اجرایی بازداشت پلیسی از نظر حقوق تطبیقی
 • مبحث سوم: کیفیت اجرا و مدت بازداشت پلیسی
 • بند اول: مقامات صلاحیت دار برای اجرای بازداشت پلیسی
 • بند دوم: اشخاص موضوع بازداشت پلیسی
 • بند سوم: مدت بازداشت پلیسی و آغاز و انجام آن
 • مبحث چهارم: تضمینات بازداشت پلیسی و نظارت بر آن
 • بند اول: اقدامات حمایتی به سود اشخاص بازداشت شده
 • بند دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات بازداشت پلیسی
 • قوانین و آیین نامه‌ها
 • منابع و مآخذ
 • فهرست موضوعی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید