حقوق کیفری بین المللی

حقوق کیفری بین المللی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیشگفتار چاپ نهم
 • پیشگفتار چاپ ششم
 • پیشگفتار چاپ چهارم
 • مقدمه
 • فصل 1- نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 • بخش اول: مشخصات و ماهیت اساسنامه
 • الف- مشخصات اساسنامه
 • ب- ماهیت اساسنامه
 • بخش دوم: مسائل کلان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار اول: مسائل مربوط به صلاحیت دیوان
 • قسمت اول: تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به محاکم ملی
 • قسمت دوم: صلاحیت‌های دیوان کیفری بین المللی
 • قسمت سوم: چه دولت یا دولت‌ه‌ایی می‌بایست صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند؟
 • قسمت چهارم: صلاحیت دیوان نسبت به مقامات کشورها
 • گفتار دوم: رابطه دیوان کیفری بین المللی با شورای امنیت سازمان ملل متحد
 • گفتار سوم: تشکیلات دیوان
 • گفتار چهارم: همکاری‌های بین المللی با دیوان
 • گفتار پنجم: هزینه‌های دیوان
 • بخش سوم: مواضع هیأت نمایندگی ایران در کنفرانس رم
 • الف- استقلال دیوان نسبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد
 • ب- نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • ج- عدم تأثیر مجازات‌ها بر قوانین ملی
 • د- جرائم علیه بشریت
 • بخش چهارم: تصویب یا عدم تصویب؟
 • فصل 2- صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی
 • مقدمه
 • بخش اول: تعارض دادگاه‌ها در حقوق بین الملل
 • بخش دوم: پیدایش اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی
 • بخش سوم: مفهوم اصل تکمیلی و شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان
 • گفتار اول: مفهوم اصل تکمیلی
 • گفتار دوم: شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان
 • فصل اول: معنای «موضوع»
 • فصل دوم: دولت صلاحیت‌دار
 • فصل سوم: دولت غیرمایل یا غیرقادر به رسیدگی
 • قسمت اول: مرجع صلاحیت‌دار برای اخذ تصمیم در مورد عدم تمایل یا عدم توان
 • رسیدگی محاکم ملی
 • الف- اعتراض دولت صلاحیت‌د‌ار به تصمیم دیوان در مورد غیرمایل یا ...
 • ب- زمان ایراد عدم صلاحیت
 • قسمت دوم: معنای غیرمایل یا غیرقادر
 • گفتار چهارم: تقدم رسیدگی دولت صلاحیتدار در جرم تجاوز
 • فصل 3- صلاحیت دیوان کیفری بین المللی اختلاف نظرها در مورد پیش شرط‌های اعمال صلاحیت دیوان
 • کلید واژه‌ه‌ا
 • مقدمه
 • 1- صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
 • 2- آیا معاهده‌ی‌ رم واقعاً تعهداتی برای دولت‌های غیرعضو ایجاد نموده است؟
 • 3- ردّ اصل صلاحیت جهانی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مؤثر بودن دیوان
 • 4- نتیجه
 • فصل 4: اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری
 • پیشگفتار
 • 1- مقدمه
 • 2- صلاحیت جهانی چیست؟
 • 3- منطق اعمال صلاحیت جهانی
 • 4- جرائم حقوقی بشری که در حوزه صلاحیت جهانی قرار می‌گیرند
 • 5- رابطه‌ی صلاحیت جهانی با دادگاه‌ه‌ای کیفری بین المللی
 • 6- موانع اعمال صلاحیت جهانی
 • 7- جلوگیری از سوء استفاده از صلاحیت جهانی
 • 8- ملاحظات پایانی و جمع بندی
 • پیوست: موارد اعمال صلاحیت جهانی
 • استرالیا
 • اتریش
 • بلژیک
 • کانادا
 • دانمارک
 • فرانسه
 • آلمان
 • مکزیک
 • هلند
 • سنگاپور
 • اسپانیا
 • سوئیس
 • انگلستان
 • ایالات متحده
 • فصل 5- صلاحیت جهانی در حقوق فرانسه
 • مقدمه
 • پرونده «جاور» در دادگا بدوی
 • پرونده‌ی «جاور» در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور
 • ارزیابی رویه قضایی فرانسه
 • فصل 6- رأی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دستور دستگیری وزیر امورخارجه کنگو از سوی مقامات قضایی بلژیک
 • مقدمه
 • 1- رأی مورخ 14 فوریه 2002
 • 2- مصونیت و تعرض ناپذیری کیفری
 • 3- سایر مصونیت‌ها
 • 4- اعمال مربوط به حاکمیت
 • 5- مصونیت و رهایی از مجازات
 • 6- صلاحیت (جهانی)
 • 7- سایر مسائل حقوق بین الملل
 • فصل 7- دیوان کیفری بین المللی و ضرورت‌ه‌‌ای قانون گذاری داخلی
 • مقدمه
 • گفتار اول: الزامات قانونگذاری کشورهای عضو
 • مبحث اول: الزامات قانون گذاری برای اعمال صلاحیت تکمیلی
 • بند 1- جرم انگاری
 • الف- توصیف‌ه‌ای متفاوت
 • ب- تغییر در تعریف‌های جرائم
 • ج- افزودن به و کاستن از عناوین مجرمانه
 • د- تغییر در شرائط تحقق جرائم
 • بند 2- تعیین دادگاه صالح و آئین دادرسی
 • مبحث دوم: الزامات قانون‌گذاری برای همکاری با دیوان
 • گفتار دوم: الزامات قانون‌گذاری کشورهای غیرعضو
 • مبحث اول: تعارض مقررات اساسنامه با قانون اساسی
 • مبحث دوم: تعارض مقررات اساسنامه با قوانین عادی
 • فصل 8- کنوانسیون‌های بین المللی منطقه‌ای مقابله با تروریسم
 • مقدمه
 • فصل اول: مفهوم تروریسم
 • تعریف تروریسم
 • فصل دوم: استرداد مجرمین
 • حق شرط در کنوانسیون‌های بین المللی
 • فصل سوم: سایر همکاری‌های قضایی
 • فصل 9: اجلاس دیپلماتیک سازمان ملل به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی
 • مقدمه
 • برنامه کلی
 • اعلام مواضع دولت
 • گفتار اول: تأسیس دیوان
 • گفتار دوم: صلاحیت و حقوق قابل اجرا
 • تجاوز
 • جرائم علیه بشریت
 • جرائم جنگی
 • اختیارات دادستان
 • نقش شورای امنیت سازمان مللمتحد
 • صلاحیت دو مرحله‌ای دیوان
 • حقوق قابل اجرا
 • گفتار سوم: اصول عمومی حقوق کیفری
 • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • سن مسئولیت کیفری
 • مرور زمان
 • اشتباه در موضوع و اشتباه در حکم
 • مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی و مقامات غیرنظامی
 • گفتار چهارم: تشیلات و اداره دیوان
 • موارد ناظر بر ترکیب دادگاه و شرایط قضات
 • سایر مواد مربوط به فصل 4
 • گفتار پنجم: مجازات‌ها
 • گفتار ششم: همکاری بین المللی و معاضدت قضایی
 • رد درخواست استرداد توسط دولت‌های عضو
 • الزام یا عدم الزام دیوان به همکاری با دولت‌های عضو
 • قاعده‌ی اختصاصی بودن (=اختصاصیت)
 • گفتار هفتم: اجرای احکام دیوان
 • نظارت بر اجرای حکم دیوان
 • مکاتبات بین زندانی و دیوان
 • اعمال قاعده‌ی اختصاصیت در مورد محکوم علیه زندانی
 • عفو، آزادی مشروط و تخفیف مجازات
 • فرار محکوم علیه زندانی از زندان
 • فصل 10- اجلاس اول کمیسیون مقدماتی تأسیس دیوان کیفری بین المللی
 • مقدمه
 • بخش اول: گشایش اجلاس
 • بخش دوم: موضوع اجلاس
 • الف- متون مورد بحث
 • ب- ضرورت تدوین متون فوق الذکر
 • بخش سوم: گزارش مذاکرات مربوط به تدوین عناصر تشکیل دهنده‌ی جرائم
 • قسمت اول: سه طرح اصلی
 • الف- طرح ایالات متحده‌ی آمریکا
 • ب- طرح اسپانیا
 • ج- طرح مشترک سوئیس و مجارستان
 • قسمت دوم: مذاکرات
 • الف- مذاکرات جلسات رسمی
 • ب- مذاکرات جلسات غیررسمی
 • بخش چهارم: خلاصه و نتیجه
 • فصل 11- اجلاس دوم کمیسیون مقدماتی تأسیس دیوان کیفری بین المللی
 • مقدمه
 • بخش اول: موضوعات عمومی اجلاس دوم
 • بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده‌ی جرائم
 • تقسیم بندی موضوعی مذاکرات مربوط به عناصر جرائم جنگی
 • طرح‌ها و پیشنهادات مکتوب
 • مقررات مربوط به (جرائم جنگی از طریق نقض) حقوق بشر دوستانه
 • طرح آمریکا
 • ماده‌ی 1-1-ج-2-8: قتل
 • تفسیر
 • ماده‌ی 2-1-ج-2-8: شکنجه
 • تفسیر
 • طرح مشترک سوئیس، مجارستان و کاستاریکا
 • عناصر عمومی و مشترک در مورد جرائم مذکور در بند ج-2 از ماده 8 اساسنامه
 • ماده‌ی 1-ج-2-8: خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع، قطع عضو ...
 • روند مذاکرات و توافق‌های نهایی
 • 1- ماده‌ی الف-2-8
 • 2- ماده‌ی ج-2-8
 • 3- ماده‌ی 22-ب-2-8
 • 4- ماده‌ی 26 و 16 تا 13- ب- 2- 8
 • 5- ماده‌ی 21 و 10-ب-2-8
 • 6- 3 تا 1-ب-2-8
 • 7- ماده‌ی 12 و 11 و 7 و 6-ب-2-8
 • خلاصه و نتیجه
 • گزیده‌ی منابع
 • ضمیمه

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید