حقوق معاهدات بین المللی

حقوق معاهدات بین المللی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست تفصیلی مطالب
 • مقدمه
 • پیشگفتار
 • فصل اول- مباحث مقدماتی
 • بخش اول- نگرش کلی به حقوق معاهدات
 • بند اول- تعریف و منابع حقوق معاهدات
 • مشاهده بیشتر
 • بند دوم- تحول جدید در حقوق معاهدات
 • گفتار نخست- چگونگی شکل گیری عهدنامه‌ی وین
 • گفتار دوم- خصوصیات کلی عهدنامه‌ی وین
 • گفتار سوم- موارد خارج از شمول عهدنامه‌ی وین
 • جزء نخست- معاهدات خارج از شمول عهدنامه‌ی وین
 • جزء دوم- موضوعات خارج از شمول عهدنامه‌ی وین
 • جزء سوم- موارد سکوت عهدنامه‌ی وین
 • بخش دوم- مفهوم معاهده و طبقه بندی معاهدات بین المللی
 • بند اول- تعریف معاهده‌ی بین المللی
 • گفتار نخست- تعریف معاهده از دیدگاه عرف بین المللی
 • گفتار دوم- تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامه‌های وین
 • گفتار سوم- تعریف معاهده در حقوق ایران
 • گفتار چهارم- توافق‌های بین المللی خارج از شمول حقوق بین الملل
 • گفتار پنجم- اصلاح شناسی معاهدات
 • بند دوم- طبقه بندی معاهدات
 • گفتار نخست- طبقه بندی معاهدات از حیث تشریفات انعقاد
 • گفتار دوم- طبقه بندی معاهدات از نظر ماهوی
 • جزء نخست- معاهدات قانون ساز یا عام
 • جزء دوم- معاهدات قراردادی یا خاص
 • فصل دوم- انعقاد معاهدات
 • بخش اول- ملاحظات کلی
 • بند اول- مفهوم انعقاد معاهده
 • بند دوم- رابطه‌ی انعقاد معاهده با حاکمیت و استقلال کشورها
 • بخش دوم- مراحل انعقاد معاهده
 • بند اول- مذاکره در زمینه‌ی‌ انعقاد معاهده
 • بند دوم- نگارش و امضای معاهده
 • گفتار نخست- فرایند نگارش معاهده
 • گفتار دوم- مسأله زبان در نگارش معاهده
 • گفتار سوم- بافت معاهده
 • گفتار چهارم- پذیرش و تصدیق اعتبار متن معاهده
 • گفتار پنجم- امضای معاهده
 • بند سوم- تصویب معاهده
 • گفتار نخست- تعریف تصویب
 • گفتار دوم- ضرورت عمل تصویب
 • گفتار سوم- خصیصه‌ی بارز تصویب و پی‌آمدهای آن
 • گفتار چهارم- مقامات صلاحیتدار برای تصویب
 • گفتار پنجم- تصویب و امضای معاهدات در نظام حقوقی ایران
 • قسمت اول- معاهداتی که نیاز به تصویب مجلس دارند
 • قسمت دوم- روش تصویب معاهدات در مجلس
 • قسمت سوم- نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در انعقاد معاهدات
 • قسمت چهارم- تصویب معاهدات به جز از طریق مجلس
 • قسمت پنجم- امضای نهایی معاهدات
 • گفتار ششم- تصویب ناقص یا بی‌قاعده
 • قسمت اول- ‌بینش‌های نظری
 • قسمت دوم- بینش‌های عملی
 • قسمت سوم- نتیجه گیری
 • گفتار هفتم- تصویب معاهدات در سازمان‌های بین المللی
 • بند چهارم- مبادله یا تودیع اسناد تصویب
 • فصل سوم- ورود معاهدات به نظام حقوقی بین المللی
 • بخش اول- به اجرا در آمدن معاهدات
 • بخش دوم- ثبت و انتشار معاهدات
 • بند اول- انتشار معاهدات در نظام‌های داخلی
 • بند دوم- ثبت و انتشار معاهدات در نظام بین المللی
 • گفتار نخست- نظام میثاق جامعه‌‌ی ملل
 • گفتار دوم- نظام منشور ملل متحد
 • گفتار سوم- سایر ملاحظات مربوط به ثبت و انتشار معاهدات
 • بخش سوم- نظام حق شرط بر معاهدات
 • بند اول- ملاحظات کلی
 • گفتار نخست- تعریف حق شرط
 • گفتار دوم- اعلامیه‌ی تفسیری
 • گفتار سوم- محاسن و ایرادات حق شرط
 • گفتار چهارم- ماهیت حقوقی حق شرط
 • گفتار پنجم- زمان انشای حق شرط
 • گفتار ششم- حق شرط بر انواع معاهدات
 • گفتار هفتم- منابع حقوقی حق شرط
 • بند دوم- انشای حق شرط
 • گفتار نخست- آزادی انشای حق شرط
 • گفتار دوم- قیود وارده بر انشای حق شرط
 • بند سوم- پذیرش حق شرط و اعتراض به آن
 • گفتار نخست- پیش‌بینی حق شرط در معاهده
 • گفتار دوم- پذیرش حق شرط از سوی کلیه‌ی متعاهدین
 • بند چهارم- آثار حقوقی حق شرط و اعتراض به حق شرط
 • گفتار نخست- آثار پذیرش حق شرط
 • گفتار دوم- آثار اعتراض به حق شرط
 • بند پنجم- استرداد حق شرط و استرداد اعتراض به حق شرط
 • بند ششم- آئین مربوط به حق شرط
 • بند هفتم- حق شرط بر قواعد عرفی مندرج در معاهدات
 • بند هشتم- حق شرط بر معاهدات در نظام حقوقی ایران
 • گفتار نخست- دیدگاه آئین نامه‌ی نحوه‌ی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی
 • گفتار دوم- رویه‌ی جدید قانون‌گذاری ایران
 • گفتار سوم- نقد رویه‌ی قانون‌گذاری ایران
 • فصل چهارم- آثار معاهدات
 • بخش اول- آثار معاهدات نسبت به طرف‌های متعاهد
 • بند اول- نظام عمومی اجرای معاهدات
 • بند دوم- آثار معاهدات نسبت به حکومت
 • گفتار نخست- آثار معاهدات نسبت به قوه‌ی مجریه
 • گفتار دوم- آثار معاهدات نسبت به قوه‌ی مقننه
 • گفتار سوم- آثار معاهدات نسبت به قوه‌ی قضائیه
 • بند سوم- آثار معاهدات نسبت به اشخاص عادی
 • بخش دوم- آثار معاهدات نسبت به ثالث
 • بند اول- اصل نسبی بودن معاهدات
 • بند دوم- استثناهای اصل نسبی بودن معاهدات
 • گفتار نخست- معاهدات موجد حق برای ثالث
 • گفتار دوم- معاهدات موجد تکلیف برای ثالث
 • گفتار سوم- آثار معاهدات طبق ساز و کارهای خاص
 • قسمت اول- الحاق
 • قسمت دوم- قید ملت‌های کامله الوداد
 • قسمت سوم- آثار معاهدات قانون‌ساز یا عام نسبت به ثالث
 • قسمت چهارم- معاهدات مؤسس تابعان جدید حقوق بین الملل

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید