حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل 1: مقدمه
 • فصل 2: دریای آزاد و آزادی‌ه‌‌ای دریای آزاد
 • الف. مقدمه
 • ب. تعریف «دریای آزاد»
 • ج. آزادی‌های دریای آزاد
 • 1. آزادی کشتیرانی
 • 2. آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد
 • 3. آزادی ماهیگیری
 • مشاهده بیشتر
 • 4. آزادی کار گذاشتن کابل و لوله
 • 5. آزادی احداث جزایر مصنوعی
 • 6. آزادی تحقیقات علمی
 • 7. آزادی‌های دیگر
 • د. محدویت‌ها بر اعمال آزادی‌های دریای آزاد
 • 1. توجه مقتضی به منافع دولت‌های دیگر
 • 2. مقاصد صلح آمیز
 • 3. سایر قواعد حقوق بین الملل
 • هـ . تکلیف به ارائه کمک
 • فصل 3: تابعیت کشتی‌ها
 • الف. مقدمه
 • ب. مفهوم تابعیت کشتی‌ها
 • ج. حق دولت‌ه‌ا برای اعطای تابعیت به کشتی
 • 1. اصل کلی
 • 2. محدودیت‌ها
 • 3. ارتباط اصیل
 • 4. شرایط ایالات متحده در زمینه مالکیت و کارکنان کشتی
 • د. صدور سند و ثبت کشتی
 • هـ . کشتی‌ها یا شناورها
 • فصل 4: تکالیف و صلاحیت دولت صاحب پرچم و استثناهای آن
 • الف. مقدمه
 • ب. تکالیف دولت صاحب پرچم
 • ج. صلاحیت دولت صاحب پرچم
 • 1. اصول کلی
 • 2. تصادمات در دریا و تفکیک میان صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت اجرایی
 • 3. کشتی‌های بی تابعیت
 • د. استثناها بر صلاحیت دولت صاحب پرچم
 • 1. استثناهای مبتنی بر معاهده
 • 2. دزدی دریایی
 • 3. تجارت برده
 • 4. پخش غیرمجاز امواج رادیویی و تلویزیونی
 • 5. قاچاق مواد مخدر
 • 6. تعقیب فوری
 • 7. کشتی دارای همان تابعیت کشتی جنگی
 • فصل 5: خط مبدأ تعیین مناطق صلاحیت ملی
 • الف. مقدمه
 • ب. خط مبدأ عادی: پایین ترین سطح جزر
 • ج. خلیج‌های کوچ (خورها)
 • د. رودخانه‌ها
 • هـ. جزیره‌ها
 • و. برآمدگی‌های جزری
 • ز. تأسیسات بندری و لنگرگاه‌ها
 • ح. خط مبدأ مستقیم
 • ط. خط مبدأ مجمع الجزایری
 • ی. آب‌های داخلی تاریخی، از جمله خلیج‌ه‌ای تاریخی
 • ک. اثر تغییر آب و هوا بر خطوط مبدأ
 • فصل 6: مرزهای صلاحیت دریایی میان دولت‌های مجاور و مقابل
 • الف. مقدمه
 • ب. دریای سرزمینی
 • ج. فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی
 • 1. قاعده کلی:تحدید حدود با توافق
 • 2. قواعد مورد استفاده در نبود توافق و نقش دادگاه‌های بین المللی و دیوان‌های داوری
 • 3. اوضاع و اخوال ویژه و ذی ربط
 • 4. سازش
 • فصل 7: آب‌های داخلی و بندرها
 • الف. مقدمه
 • ب. حاکمیت بر آب‌های داخلی
 • ج. آزادی دسترسی به بندرها
 • 1. پیش بینی و ایجاد دسترسی به بندرها در معاهدات
 • 2. دسترسی به بندرها با فقدان معاهدات
 • 3. محدودیت‌ها بر دسترسی به بندر
 • 4. دسترسی کشتی‌های هسته‌ای به بنادر
 • 5. دسترسی کشتی‌های جنگی به بندرها
 • 6. ورود به بنادر و محل‌های امن در نتیجه وضعیت اضطراری یا فورس ماژور
 • د. صلاحیت دولت ساحلی و دولت صاحل پرچم بر کشتی‌ها هنگام حضور در آب‌های داخلی
 • 1. اصول تعارض قوانین
 • 2. اعمال صلاحیت دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی و نظریه آرامش ساحل
 • 3. صلاحیت دولت ساحلی بر اشخاص جویای پناهندگی در کشتی‌های خارجی در مدت حضور در بنادر آن
 • 4. صلاحیت دولت ساحلی بر کشتی‌های دچار اضطرار و جویای پناه
 • 5. صلاحیت دولت ساحلی بر کشتی‌های جنگی خارجی
 • 6. صلاحیت دولت صاحب پرچم بر کشتی‌ها در بندرها یا آب‌های داخلی خارجی
 • هـ. گسترش صلاحیت دولت صاحب بندر
 • و. بنادر واقع در عمق آب
 • فصل 8: دریای سرزمینی، تنگه‌ها، آب‌های مجمع الجزایری و منطقه مجاور
 • الف. مقدمه
 • ب. حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی
 • ج. عرض دریای سرزمینی
 • د. حق عبور بی ضرر
 • 1. قواعد کلی حاکم بر عبور بی ضرر
 • 2. عبور بی ضرر کشتی‌ه‌ای جنگی
 • 3. عبور بی ضرر کشتی‌های حامل مواد خطرناک و کشتی‌ه‌‌ای سوخت اتمی
 • 4. اعمال صلاحیت کیفری و مدنی دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی در دریای سرزمینی
 • 5. عدم وجود حق عبور بی ضرر برای هواپیماها از هوای فوقانی دریای سرزمینی
 • هـ. عبور ترانزیت از تنگه‌ها
 • و. عبور از خطوط دریایی مجمع الجزایری
 • ز. منطقه مجاور (نظارت)
 • ح. دریای سرزمینی ایالات متحده و حقوق ایالت‌های آمریکا
 • ط. بقایای کشتی‌ها و میراث فرهنگی زیر آبی
 • فصل 9: منطقه انحصاری اقتصادی
 • الف. مقدمه
 • ب. از مناطق ماهیگیری تا منطقه انحصاری اقتصادی
 • ج. مدیریت و حفاظت از منابع جاندار در منطقه انحصاری اقتصادی
 • د. حقوق کشورهای دارای وضعیت نامساعد جغرافیایی و کشورهای محصور در خشکی در منطقه انحصاری اقتصادی
 • هـ. گونه‌های تابع قواعد ویژه
 • 1. ذخایر ماهیان (Straddling) و بسیار مهاجر (Highly migratory)
 • 2. پستانداران دریایی
 • 3. ذخایر ماهی مهاجر رودپایه (anadromous) و دریاپایه (Catadromous)
 • 4. گونه‌های ساکن
 • و.اجرای تدابیر حفاظتی و مدیریتی‌
 • ز. قوانین ایالات متحده در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع جاندار منطقه انحصاری اقتصادی
 • ح. جامعه اروپا و شیلات
 • ط. تولید انرژی و منطقه انحصاری اقتصادی
 • ی. تحقیقات علمی دریایی
 • ک. جزایر و تأسیسات مصنوعی، از جمله بندرهای عمق آب
 • فصل 10: فلات قاره
 • الف. مقدمه
 • ب. تحولات اولیه
 • ج. تعریف و حدود بیرونی
 • د. کمیسیون حدود فلات قاره
 • هـ. حقوق و تکالیف دولت ساحلی در فلات قاره
 • و. آبزیان (شیلات) ساکن
 • ز. تحقیقات علمی دریایی در فلات قاره
 • ح. رویه و قوانین ایالات متحده در مورد فلات قاره
 • فصل 11: بستر اعماق دریا و منابع معدنی آن
 • الف. مقدمه
 • ب. تحولات اولیه
 • ج. مقررات معدنکاری اعماق بستر دریا در کنوانسیون 1982
 • د. در جستجوی رژیم معدنکاری بستر اعماق دریا که مورد قبول عموم باشد: تحولات تا سال 1994
 • هـ. موافقت نامه اجرایی 1994 و رژیم کنونی معدنکاری بستر اعماق دریا
 • و. تحقیقات علمی دریایی در منطقه
 • ز. هواکش‌های حرارت آب و منابع ژنتیکی
 • ح. سایر فعالیت‌ها در منطقه
 • فصل 12: حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی
 • الف. مقدمه
 • ب. اصول کلی
 • ج. آلودگی ناشی از کشتی‌ها
 • 1. صلاحیت دولت صاحب پرچم
 • 2. صلاحیت دولت ساحلی در بنادر و دریای سرزمینی
 • 3. صلاحیت دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی
 • 4. موضوعات ویژه مورد توجه
 • د. آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
 • هـ. ریختن مواد زائد به دریا
 • و. آلودگی ناشی از فعالیت‌های تابع صلاحیت ملی
 • ز. آلودگی ناشی از معدنکاری اعماق بستر دریا
 • ح. آلودگی ناشی از جو یا از طریق جو
 • ط. ابزارهای مدیریتی منطقه- محور
 • ی. مسئولیت
 • ک. اجرا
 • 1. اجرا توسط دولت صاحب پرچم
 • 2. اجرا توسط دولت ساحلی
 • 3. اجرا توسط دولت صاحب بندر
 • 4. تداخل صلاحیت‌ها
 • 5. مسئولیت در قبال اجرای متخلفانه
 • ل. اطلاع دادن و تشریک مساعی
 • م. کشتی‌های دولتی غیرتجاری
 • فصل 13: حفاظت و مدیریت منابع جاندار دریای آزاد
 • الف. مقدمه
 • ب. از کنفرانس اول سازمان ملل در مورد حقوق دریاها تا کنفرانس سوم
 • ج. فراسوی کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریاها
 • 1. اسناد الزامی حقوقی
 • 2. اسناد غیرالزامی به لحاظ حقوقی
 • 3. کنوانسیون‌های غیرمتمرکز بر حقوق دریاها
 • فصل 14: تروریسم و امنیت دریایی
 • الف. مقدمه
 • ب. توسعه تاریخی همکاری بین المللی برای سرکوبی تروریسم
 • ج. همکاری بین المللی برای جلوگیری از تروریسم دریایی و گسترش امنیت دریایی
 • 1. کنوانسیون 1988 سرکوبی اعمال غیرقاننی علیه ایمنی دریانوردی
 • 2. کد بین المللی امنیت کشتی و تأسیسات بندر و اصلاحیه‌های مرتبط کنوانسیون 1974 ایمنی جان افراد در دریا
 • 3. شناسایی دریانوردان
 • 4. تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل
 • 5. ابتکار امنیت اشاعه
 • د. قوانین ملی
 • فصل 15: حل و فصل اختلافات
 • الف. مقدمه
 • ب. مرورری بر حل اختلافات بین المللی از طریق طرف ثالث
 • ج. نظام حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها
 • د. دادگاه بین المللی حقوق دریاها
 • فصل 16: آینده حقوق دریاها

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید