حقوق دریایی
حقوق دریایی
حقوق دریایی - پشت جلد

حقوق دریایی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • مقدمه
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول: آشنایی با مفاهیم پایه‌ای حقوق دریایی
 • گفتار اول: تعریف حقوق دریایی
 • گفتار دوم: اهمیت حقوق دریایی در ایران
 • مبحث دوم: چارچوب اجرای حقوق دریایی
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار اول: ماهیت کشیتی‌ر‌انی دریایی
 • گفتار دوم: اقسام کشتی‌رانی به لحاظ طول سفر
 • بند اول: کشتی‌رانی ساحلی
 • بند دوم: کشتی‌رانی صیادی
 • بند سوم: کشتی‌رانی تفریحی و گردشگری
 • بند چهارم: کشتی‌رانی امدادی و نجات در دریا
 • بند پنجم: کشتی‌رانی عمومی
 • مبحث سوم: تاریخ حقوق دریایی
 • گفتار اول: دوره‌ی قدیم
 • گفتار دوم: دوره‌ی میانی
 • گفتار سوم: دوره‌ی جدید
 • مبحث چهارم: یکسان سازی حقوق دریایی
 • مبحث پنجم: منابع حقوق دریایی ایران
 • گفتار اول: قانون دریایی و سایر مقررات دریانوردی در ایران
 • بند اول: قانون دریایی مصوب 1343
 • بند دوم: مقررات قوانین مدنی، تجارت وامور گمرکی مرتبط با حمل و نقل دریایی
 • بند سوم: آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دریایی
 • گفتار دوم: معاهدات چند جانبه‌ی بین المللی دریایی که دولت ایران به آ‌ن‌ها پیوسته است
 • فصل دوم: کشتی
 • مبحث اول: ماهیت کشتی
 • گفتار اول: تعریف کشتی
 • بند اول: مسافر از شمول تعریف خارج است
 • بند دوم: به دایره‌ی شمول آن وسعت غیرمنطقثی داده شده است
 • بند سوم: حمل بار از طریق رودخانه را شامل نمی‌شود
 • گفتار دوم: طبیعت حقوقی کشتی
 • مبحث دوم: خصوصیات مدنی کشتی
 • مبحث سوم: اسناد کشتی
 • مبحث چهارم: تابعیت کشتی
 • گفتار اول: شرایط کسب تابعیت
 • بند اول: معیارهای عمومی کسب تابعیت
 • بند سوم: کشتی‌های معاف از رعایت شرایط قانونی
 • بند چهارم: تابعیت کشتی‌های که در ایران در دست ساختمان است
 • گفتار دوم: کسب تابعیت موقت ایرانی
 • مبحث پنجم: آثار تابعیت اعطا شده
 • گفتار اول: آثار تابعیت با توجه به مقررات کنوانسیون 1986 ملل متحد راجع به ثبت کشتی‌ها
 • گفتار دوم: آثار تابعیت با توجه به مقررات کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها
 • گفتار سوم: آثار تابعیت در اعمال حمایت سیاسی
 • مبحث ششم: ثبت کشتی
 • گفتار اول: نظام حقوقی و اداری ثبت کشتی‌ها
 • بند اول: اداره‌ی مرکزی ثبت و کشتی‌هایی که باید به ثبت برسند
 • بند دوم: تشریفات ثبت
 • بند سوم: آثار حقوقی ثبت
 • گفتار دوم: باطل کردن ثبت کشتی و سلب تابعیت آن
 • بند اول: در صورتی که شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پرچم ایران از بین رفته باشد
 • بند دوم: در صورتی که کشتی مفقود یا به دست دزدان دریایی و یا در ...
 • بند سوم: در صورتی که کشتی متلاشی شده از حیز انتفاع افتاده باشد
 • بند چهارم: در صورتی که مالک کشتی را رها کرده باشد
 • فصل سوم: حقوق ممتاز دریایی
 • مبحث اول: مفهوم حقوق ممتاز دریایی
 • مبحث دوم: جایگاه حقوق ممتاز دریایی در مقررات بین المللی
 • مبحث سوم: حقوق ممتاز دریایی در قانون ایران
 • گفتار اول: تعداد حقوق ممتاز
 • گفتار دوم: درجه بندی حقوق ممتاز
 • گفتار سوم: شمول حقوق ممتاز
 • گفتار چهارم: ترتیب حقوق ممتاز
 • گفتار پنجم: مرور زمان حق ممتاز دریایی
 • فصل چهارم: رهن دریایی
 • مبحث اول: تعریف و مفاهیم
 • مبحث دوم: اعلان رهن
 • مبحث سوم: مال قابل رهن
 • مبحث چهارم: آثار رهن دریایی
 • مبحث پنجم: انقضای رهن دریایی
 • فصل پنجم: حمل و نقل دریایی
 • مبحث اول: تعریف قرارداد حمل و نقل دریایی و تجزیه و تحلیل آن
 • گفتار اول: بارنامه‌ی دریایی
 • بند اول: مندرجات بارنامه
 • بند دوم: اثر اثباتی بارنامه
 • گفتار دوم: تعارض ‌بارنامه‌ی دریایی با اجاره نامه‌ی کشتی
 • مبحث دوم: وظایف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل
 • گفتار اول: وظایف و تعهدات متصدی باربری
 • بند اول: تعهد به آماده کردن کشتی قابل دریانوردی
 • بند دوم: تعهد به انتقال کالا
 • بند سوم: تعهد به تحویل کالا
 • گفتار دوم: مسئولیت متصدی باربری
 • بند اول: قواعد کلی مسئولیت متصدی باربری
 • بند دوم: علل رد مسئولیت متصدی باربری
 • مبحث سوم: تعهدات و مسئولیت فرستنده‌ی بار
 • بند اول: تعهد فرستنده‌ی بار
 • بند اول: تعهد فرستنده به اظهراات صحبح درباره‌ی کالا
 • بند دوم: تعهد به بارگیری و تخلیه‌ی بار
 • بند سوم: تعهد به پرداخت کرایه‌ی حمل
 • گفتار دوم: مسئولیت فرستنده‌ی کالا
 • بند اول: مسئولیت فرستنده در برابر بارگیری کالاهای خطرناک در شتی
 • بند دوم: مسئولیت فرستنده به لحاظ مسامحه و سهل انگاری
 • فصل ششم: اجاره‌ی کشتی
 • مبحث اول: احکام کلی اجاره‌ی کشتی
 • گفتار اول: تعریف اجاره‌ی کشتی و موجودیت آن
 • گفتار دوم: طرفین قرارداد اجاره‌ی کشتی
 • بند اول: حالتی که طرف اصلی قرارداد معلوم و نماینده‌ی او مجاز به .....
 • بند دوم: حالتی که طرف اصلی قرارداد نامعلوم و نماینده‌ی او مجاز به .....
 • بند سوم: حالتی که هویت طرف اصلی قرارداد فرضی است و نماینده به ....
 • مبحث دوم: انواع قراردادهای اجاره‌ی کشتی
 • گفتار اول: اجاره‌ی زمانی
 • بند اول: تعهدات مالک کشتی یا اجاره دهنده در اجاره‌ی زمانی
 • بند دوم: تعهدات اجاره کننده‌ی کشتی در اجاره‌ی زمانی
 • گفتار دوم: اجاره‌ی سفری
 • بند اول: تعریف قرارداد اجاره‌ی سفری کشتی
 • بند دوم: ماهیت حقوقی قرارداد اجاره‌ی سفری
 • بند سوم: تعهدات مالک کشتی در قرارداد اجاره‌ی سفری
 • بند چهارم: تعهدات مستأجر یا اجاره کننده‌ی کشتی در اجاره‌ی سفری
 • مبحث سوم: ضمانت اجرای اجاره بها
 • گفتار اول: حق حبس تملکی محموله‌ی کشتی در قبال اجاره بها
 • گفتار دوم: حق تقدم در اخذ اجاره بها نسبت به محموله‌ی کشتی
 • مبحث چهارم: رژیم حقوقی نصب پرچم بر روی کشتی‌های اجاره‌ای
 • گفتار اول: کشتی به طور کامل به اجاره درآمده باشد
 • گفتار دوم: مستأجر باید در سرزمین دولت ثبت باشد
 • گفتار سوم: تشریفات قانونی دولت ثبت یا دولت پرچم در رابطه با...
 • فصفل هفتم: کمک و نجات در دریا
 • مبحث اول: تعریف کمک و نجات در دریا و تجزیه و تحلیل آن
 • گفتار اول: عملیات کمک رسانی و نجات از طریق شناور
 • گفتار دوم: عملیات نجات در آب‌های قابل دریانوردی
 • گفتار سوم: عملیات کمک رسانی به منظور نجات کشتی و اموال
 • گفتار چهارم: اقدام به کمک و نجات نسبت به کشتی و اموالی که در معرض خطرند
 • مبحث دوم: اجرت عملیات کمک و نجات دریایی
 • گفتار اول: مبنای فقهی و حقوقی تعلق اجرت به نجات دهنده
 • گفتار دوم: عملیات نجات در آب‌های قابل دریانوردی
 • گفتار سوم: عملیات کمک رسانی به منظور نجات کشتی و اموال
 • گفتار چهارم: اقدام به کمک و نجات نسبت به کشتی و اموالی که در معرض خطرند
 • مبحث دوم: اجرت عملیات کمک و نجات دریایی
 • گفتار اول: مبنای فقهی و حقوقی تعلق اجرت به نجات دهنده
 • بند اول: مبنای فقهی اجرت نجات
 • بند دوم: مبنای حقوقی اجرت نجات
 • گفتار دوم: شرایط استحقاق اجرت کمک و نجات در دریا
 • بند اول: فراهم بودن شرایط قانونی عملیات نجات
 • بند دوم: داوطلبانه بودن عملیات نجات
 • بند سوم: ورای تعهدات شغلی قانونی بودن نجات
 • بند چهارم: لزوم موفقیت آمیز بودن نجات
 • مبحث سوم: وضعیت‌هایی که در آن نجاتگران استحقاق اخذ اجرت ندارند
 • گفتار اول: منع صریح و موججه عملیات نجات کشتی در معرض خطر
 • گفتار دوم: خطای نجات دهنده کشتی
 • گفتار سوم: عملیات نجاتی که به موجب وظایف شغلی و قانونی صورت گیرد
 • گفتار چهارم: نجات جان انسان‌ها
 • بند اول: لزوم پرداخت اجرت نجات انسان‌ها و راه چاره برای آن
 • بند دوم: ترک فعل نجات جان انسان‌ها در دریا و مسئولیت‌های ناشی از آن
 • مبحث چهارم: نحوه‌ی مطالبه‌ی اجرت نجات دریایی
 • گفتار اول: صدور دستور موقت دایر به پرداخت اجرت علی الحساب
 • گفتار دوم: تأمین وثیقه
 • مبحث پنجم: دعوای وصول اجرت نجات دریایی
 • فصل هشتم: خسارات مشترک
 • مبحث اول: تعریف و تحقق خسارات مشترک
 • گفتار اول: تعریف
 • گفتار دوم: شرایط تحقق خسارت مشترک
 • بند اول: خطر به طور جدی و واقعی کشتی و اموال آن را تهدید نمایند
 • بند دوم: پرداخت مخارج فوق العاده و تفدیه‌ی کالا باید به صورت واقعی و عمدی باشد
 • بند سوم: پرداخت هزینه‌های فوق العاده و تقدیه‌ی کالا باید با هدف....
 • بند چهارم: تفدیه باید در جهت حفظ منافع مشترک باشد
 • بند پنجم: کشتی و محوله‌ی تجاری در معرض خطر واقعی از ...
 • بند ششم: خطر نباید در نتیجه‌ی تقصیر یا خطای شخص مدعی اخذ غرامت ...
 • بند هشتم: پرداخت هزینه‌های فوق العاده و تفدیه‌ی کالا باید مناسب با...
 • مبحث دوم: طبقه بندی خسارت مشترک دریایی و پذیرش آن‌ها
 • گفتار اول: تفدیه
 • بند اول: کالای کشتی
 • بند دوم: تفدیه‌ی کشتی
 • بند سوم: تفدیه‌ی کرایه‌ی حمل
 • گفتار دوم: پرداخت مخارج فوق العاده
 • مبحث سوم: اشتراک در خسارت
 • گفتار اول: مبنای ارزیابی زیان وارده به اموال دریایی
 • بند اول: محاسبه‌ی زیان‌های وارد شده به کالای کشتی
 • بند دوم: محاسبه‌ی زیان‌های وارد شده به کشتی
 • بند سوم: محاسبه‌ی زیان‌های وارده بابت تفدیه‌ی کرایه‌ی حمل
 • گفتار دوم: ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات مشترک
 • مبحث چهارم: ماهیت خسارات مشترک دریایی
 • گفتار اول: خسارات مشترک و حقوق ممتاز
 • گفتار دوم: مرور زمان در خسارات مشترک
 • ضمائم
 • منابع و مآخذ
 • نمایه

مولف کتاب حاضر، حاصل ربع قرن تدریس خود در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده های حقوق را با خواننده در میان گذاشته است و سعی نموده اثری جامع فراهم آورد. کتاب حاضر مبحث حقوق دریایی را بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی استوار کرده است و پس از بحث در کلیات به مبحث کشتی می پردازد و متعاقب آن وارد بحث اصلی می شود و مباحثی مانند حقوق ممتاز دریایی، رهن دریایی، حمل و نقل دریایی، اجاره کشتی، کمک و نجات دریایی و خسارات مشترک را مورد بررسی قرار می دهد. ضمایم کتاب نیز قابل توجه و شامل سه استفتاء از مراجع تقلید است، با توجه به نارسایی های متعدد قانون دریایی ایران مصوب 1343 نویسنده در جای جای کتاب به مقررات کنوانسیون های بین المللی دریایی و قوانین دریایی برخی کشورهای مطرح در این زمینه متوسل شده است و به مدد همین مطلب خواننده با ضعف ها و کاستی های مقررات دریایی فعلی نیز آشنا می گردد و تا اندازهای راه حل برطرف نمودن آن را می آموزد.


محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید