حقوق بین المللی اقتصادی

حقوق بین المللی اقتصادی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیشگفتار مترجم
 • پیشگفتار مترجم در چاپ اول
 • عناوین اختصاری
 • الف)مجلات و سالنامه‌ها
 • ب)سازمان‌های بین المللی
 • فصل نخست: مقدمه
 • 1. تعریف حقوق بین الملل اقتصادی
 • 2. نظام نوین اقتصاد بین المللی: آرمان یا واقعیت؟
 • فصل دوم: تابعان حقوق بین الملل اقتصادی
 • مشاهده بیشتر
 • 1. بسط مفهوم «تابعان حقوق بین الملل»
 • 2. عاملان حقوق بین الملل اقتصادی
 • الف) دولت‌ها و نهادهای ایجاد شده توسط دولت
 • ب) شرکت‌های چندملیتی
 • فصل سوم: حاکمیت در حقوق بین المللی اقتصادی
 • 1. مفاهیم اساسی و پایه
 • الف) حاکمیت مطلق
 • ب) حاکمیت نسبی و وابستگی متقابل
 • ج) برابری در حاکمیت
 • 2. واقعیت‌های اقتصادی و حاکمیت
 • الف) در روابط میان دولت‌ها
 • ب)در داخل یک دولت
 • فصل چهارم: منابع حقوق بین الملل اقتصادی
 • 1. منابع سنتی حقوق بین الملل
 • الف) معاهدات بین المللی
 • ب) موافقت نامه‌های ساده
 • ج) حقوق بین الملل عرفی
 • د) اصول عمومی حقوق
 • هـ) ابزارهای فرعی تعیین قواعد حقوقی
 • 2. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منبعی نو در حقوق بین الملل اقتصادی
 • 3. حقوق بین الملل اقتصادی نرم و قوام نیافته (ساف لا)
 • 4. قراردادهای میان دولت و سرمایه‌ گذار خارجی
 • فصل پنجم: دول در حقوق بین الملل اقتصادی
 • 1. قلمرو
 • الف) مرزهای زمینی
 • ب) حقوق دریاها
 • ج) هوا و فضای ماوراء جو
 • 2. تابعیت
 • الف) تابعیت اشخاص حقیقی
 • ب) تابعیت شرکت‌ها
 • ج) تابعیت کشتی‌ها
 • د) تابعیت هواپیماها
 • 3. قدرت حاکمه
 • الف) تعیین حدود زمانی حاکمیت
 • ب) تعیین حدود جغرافیایی حاکمیت
 • ج) واگذاری و انصراف از قدرت حاکمه
 • فصل ششم: روابط اقتصادی دو جانبه بین الدّول
 • 1. حق حمایت دیپلماتیک
 • 2. نقش کارمندان دیپلماتیک و کنسولی در حقوق بین الملل اقتصادی
 • فصل هفتم: مفاهیم کلی در بحث «نقش سازمان‌هاب بین الملل در حقوق بین الملل»
 • 1. ضرورت تنظیم قواعد و کنترل بازار
 • 2. شخصیت حقوقی سازمان بین المللی
 • 3. یکپارچگی سیاسی، یکی از نتایج وحدت اقتصادی
 • 4. اَشکال و گونه‌های مشارکت در سازمان‌های اقتصادی بین المللی
 • 5. ساختار سازمان‌های بین المللی
 • 6. تجلّی اراده در ارکان سازمان‌های بین المللی
 • 7. تأمین بودجه سازمان‌های بین المللی
 • فصل هشتم: ملاحظاتی مختصر پیرامون برخی سازمان‌ها
 • 1. نقش سازمان ملل متحد در روابط اقتصادی بین المللی
 • 2. موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سزامان جهانی تجارت
 • 3. صندوق بین المللی پول
 • 4. سایر سازمان‌های پولی
 • 5. سازمان مسئول کنترل بازار
 • 6. کمک به توسعه
 • 7. اتحادیه‌های منطقه‌ای حذف کننده تعرفه‌های گمرکی میان اعضا
 • 8. دیگر سازمان‌های منطقه‌ای
 • فصل نهم: مؤسسات مشترک دولتی (بین الدّول)
 • فصل دهم: جایگاه افراد در حقوق بین الملل اقتصادی
 • فصل یازدهم: حقوق اقتصادی اساسی دولت‌ها
 • 1. حاکمیت دائمی
 • 2. عدم مداخله در امور داخلی
 • 3. حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی
 • 4. حق واکنش در قبال پخش مستقیم امواج، سنجش از راه دور و ارتباطات اینترنتی
 • 5. حق بر هویت فرهنگی
 • 6. حق کنترل مهارت به داخل (درون کوچی) و خارج کشور (برون کوچی)
 • 7. حق ترانزیت
 • 8. مصونیت دولت
 • 9. انحصار قدرت در یک قلمرو
 • الف) اصل صلاحیت سرزمینی و نظم عمومی
 • ب) موارد تخطی از اصل صلاحیت سرزمینی
 • ج) اصل صلاحیت سرزمینی و ملی سازی در مقابل غرامت کافی
 • د) محلی کردن حقوق غیرمادی
 • 1. کلیات
 • 2. دکترین انفکاک و جدایی
 • هـ) در خواست ارائه اسناد
 • و) درخواست‌هایی برای شناسایی اقدامات بازدارنده خارجی
 • فصل دوازدهم: ارزش اقتصادی از دیدگاه حقوق بشر
 • 1. حق بر اموال خود (مالکیت)
 • 2. برابری
 • فصل سیزدهم: حقوق مالکانه بیگانگان
 • 1. حمایت از حقوق مکتسبه
 • 2. غرامت
 • 3. موافقت نامه‌های پرداخت غرامت مقطوع
 • 4. استاندارد عمومی حمایت
 • 5. حسن نیت به عنوان مبنایی برای حمایت بیشتر
 • الف) تعهدات ناشی از قوانین دولت میزبان
 • ب) التزامات مندرج در قرارداد میان دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی
 • 6. معاهدات حمایت از سرمایه گذاری
 • 7. بیمه در مقابل ریسک‌های غیرتجاری
 • فصل چهاردهم: مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین المللی اقتصادی
 • فصل پانزدهم: حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل اقتصادی
 • 1. در سازمان‌های بین المللی
 • 2. اختلافات میان دولت و سرمایه گذار خارجی
 • فصل شانزدهم: جنگ اقتصادی
 • 1. استفاده از قدرت اقتصادی
 • 2. روش‌های جنگ اقتصادی
 • 3. بی‌طرف‌ها و جنگ اقتصادی
 • تکمله: مشروعیت سنجی تحریم‌های اقتصادی: تلازم منع سوء استفاده از حق با سلسله مراتب هنجاری حقوق بنیادین بشر در نظام بین المللی
 • مقدمه
 • مبحث اول: حق وضع و اعمال تحریم‌های اقتصادی در نظام حقوق بین الملل
 • مبحث دوم: قاعده منع سوء استفاده از حق در نظام حقوق بین الملل
 • مبحث سوم: حقوق بنیادین بشر؛ تجلی سلسله مرتب هنجاری در نظام حقوق بین الملل
 • مبحث چهارم: منع سوء استفاده از حق: حمایت از حقوق بنیادین بشر در برابر تحریم‌های اقتصادی
 • نتیجه گیری
 • فصل هفدهم: نتایج
 • واژه نامه
 • کتاب شناسی

کتاب حاضر تالیف پروفسور آیگناتس زایدل هوهن فلدرن می باشد، که توسط آقای دکتر سید قاسم زمانی مورد ترجمه و تحقیق قرار گرفته است. کتابی پرفروش که یکی از آثار فاخر مترجم می باشد.

از جمله سرفصل های این کتاب:

1- تابعان حقوق بین الملل اقتصادی

2- حاکمیت در حقوق بین الملل اقتصادی

3- منابع حقوق بین الملل اقتصادی

4- دولت در حقوق بین الملل اقتصادی

5- روابط اقتصادی دوجانبه بین الدول

6- موسسات مشترک دولتی

7- جایگاه افراد در حقوق بین الملل اقتصادی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید