حقوق کار (جلد دوم)
حقوق کار (جلد دوم)
حقوق کار (جلد دوم) - پشت جلد

حقوق کار (جلد دوم)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • پیشگفتار
 • بخش یکم: کار و مابازای آن (حقوق، تعهدات، مسئولیت‌ها)
 • فصل یکم: موازین حاکم بر انجام دادن کار
 • مبحث یکم: تعهدات کارگر و اختیارات کارفرما
 • مبحث دوم: مدت کار
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث سوم: ایمنی و بهداشت محیط کار
 • مبحث چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان
 • فصل دوم: مزد (مابازای انجام کار)
 • مبحث یکم: مفهوم مزد
 • مبحث دوم: چگونگی تعیین مزد
 • مبحث سوم: حمایت از مزد
 • فصل سوم: تکالیف و مسئولیت‌های کارفرما
 • مبحث یکم: تکالیف
 • مبحث دوم: مسئولیت‌ها
 • بخش دوم: دولت و روابط کار
 • فصل یکم: دگرگونی روابط کار و تغییر نقش دولت
 • مبحث یکم: دگرگونی روابط کار
 • مبحث دوم: تحول مفهوم دولت
 • مبحث سوم: سیاست گذاری دولت در زمینه‌ی مسائل کار
 • فصل دوم: ساز و کارهای اجرایی و نظارت بر اجرای مقررات کار
 • مبحث یکم: ساز و کارهای اجرایی مربوط به آموزش و اشتغال
 • مبحث دوم: بازرسی کار و نقش ویژه‌ی آن
 • مبحث سوم:وزارت کار و چگونگی ارتباط با سازمان بین المللی کار
 • فصل سوم: دولت و حل و فصل اختلافات ناشی از کار
 • مبحث یکم: بررسی کلی و مطالعه تطبیقی
 • مبحث دوم: دادرسی کار در حقوق ایران
 • منابع و مأخذ

در حقوق کار باید به این نکته مهم توجه داشت که ویژگیهای تعهدات کارگر ـ یعنی انجام شخصی، نظارت شده و دقیق کار ـ و نیز اختیارات گسترده کارفرما در اداره کارگاه، برقراری شرایط مناسب کار را اعم از ساماندهی مدت کار، ایمنی محیط کار، شرایط ویژه زنان و نوجوانان، مزد عادلانه و متناسب با نیازهای کارگر و حمایت از پرداخت آن را ایجاب می کند. رعایت این شرایط حداقلی لازمه احترام به شأن انسانی کارگر محسوب می شود؛ و نادیده گرفتن این حمایتها ـ که سلامت و گاه جان کارگر را تهدید می کند ـ مسئولیت کارفرما را در پی خواهد داشت.از سوی دیگر، سیاست گذاری در زمینه آموزش به عنوان مقدمه اشتغال، بسترسازی برای اجرای برنامه های منسجم اشتغال زا، ایجاد سازوکارهای نظارت بر رعایت مقررات، کمک به حل اختلافهای کار از راه نهادهای مناسب، و احترام به تعهدات بین المللی، از جمله تکالیف دولت در شکل تحول یافته و مدرن آن است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید