حقوق کار (جلد اول)
حقوق کار (جلد اول)
حقوق کار (جلد اول) - پشت جلد

حقوق کار (جلد اول)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • پیشگفتار چاپ چهاردهم
 • پیشگفتار
 • بخش یکم: مبانی و منابع حقوق کار
 • فصل یکم: موضوع، تعریف و مشخصات حقوق کار
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث یکم: موضوع و تعریف
 • مبحث دوم: مشخصات حقوق کار
 • گفتار یکم: جنبه حمایتی حقوق کار
 • گفتار دوم: جنبه امری حقوق کار
 • گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار
 • گفتار چهارم: انعطاف پذیری حقوق کار
 • گفتار پنجم: حقوق کار و سایر رشته‌های حقوق
 • فصل دوم: دگرگونی روابط کار و پیدایش حقوق کار
 • مبحث یکم: گذری بر دگرگونی روابط کار در کشورهای صنعتی
 • گفتار یکم: انقلاب صنعتی و آثار آن در روابط کار
 • گفتار دوم: علل تصویب قوانین کار در کشورهای صنعتی
 • مبحث دوم: چگونگی پیدایش قوانین کار در ایران
 • فصل سوم: منابع حقوق کار
 • مبحث یکم: منابع داخلی
 • مبحث دوم: منابع بین المللی
 • بخش دوم: رابطه کارگری و کارفرمایی
 • فصل یکم: ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی
 • مبحث یکم: کارگر
 • گفتار یکم: معیار تشحیص کارگر از غیرکارگر
 • گفتار دوم: موارد تردید
 • مبحث دوم: کارفرما
 • مبحث سوم: قلمرو حقوق کار
 • گفتار یکم: دامنه شمول
 • گفتار دوم: موارد استثنا
 • فصل دوم: قرارداد کار و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی
 • مبحث یکم: جایگاه قرارداد کار و ویژگی‌های آن
 • گفتار یکم: نقش قرارداد کار (در گذشته و اکنون)
 • گفتار دوم: قرارداد کار؛ وجه مشخص رابطه کارگری و کارگری
 • گفتار سوم: قرار داد کار و دیگر قراردادهای مرتبط با کار انسان
 • مبحث دوم: انعقاد قراردادکار
 • گفتار یکم: اصل آزادی قراردادی و حدود آن
 • گفتار دوم: شرایط انعقاد قرار داد کار
 • گفتار سوم: ضمانت اجرای شرایط انعقاد قرارداد کار
 • فصل سوم: رابطه کار و امنیت شغلی
 • مبحث یکم: بررسی کلی
 • مبحث دوم: نوع قرارداد کار و تضمین امنیت شغلی
 • گفتار یکم: پیشینه موضوع در قانون کار سال 1337
 • گفتار دوم: امنیت شغلی در قانون سال 1369
 • گفتار سوم: گسترش روابط ناپایدار
 • مبحث سوم: تعلیق قرارداد کار و تغییر شرایط
 • گفتار یکم: تعلیق قرارداد کار
 • گفتار دوم: تغییر شرایط کار
 • فصل چهارم: پایان رابطه کارگری و کارفرمایی
 • مبحث یکم: پایان قرارداد کارِ مدت غیرموقت
 • گفتار یکم: اخراج
 • گفتار دوم: استعفای کارگر
 • گفتار سوم: بند «ز» الحاقی ماده 21 قانون کار و پایان دادن ...
 • مبحث دوم: پایان قرار داد کار مدت موقت
 • مبحث سوم: قرارداد کارِ انجامِ کارِ معین و خاتمه آن
 • مبحث چهارم: دیگر موارد پایان رابطه کارگری و کارفرمایی
 • منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس «حقوق کار» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید