قرارداد کار

قرارداد کار

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • مقدم مولف
 • کلیات
 • فصل اول - سیر تحول حقوق کار
 • گفتار اول - سیر تحول حقوق کار در جهان
 • مبحث اول - دوره عدم دخالت دولت
 • مبحث دوم - دوره دخالت دولت
 • مبحث سوم - دوره روابط جمعی کار
 • گفتار دوم - سیر تحول حقوق کار در ایران
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث اول - حقوق کار در قرون گذشته
 • مبحث دوم - حقوق کار از پیروزی نهضت مشروطیت تا تاسیس وزارت کار
 • مبحث سوم - حقوق کار از تاسیس وزارت کار تا پیروزی انقلاب اسلامی
 • مبحث چهارم - پیروزی انقلاب اسلامی و مقررات کار
 • فصل دوم - مولفه های قرارداد کار
 • گفتار اول - عوامل انسانی
 • مبحث اول - کارگر
 • مبحث دوم - کارفرما و نمایندگان کارفرما
 • مبحث سوم - کارآموزان
 • گفتار دوم - عوامل غیرانسانی
 • مبحث اول - کارگاه
 • مبحث دوم - مراکز کارآموزی
 • بخش اول - نحوه انعقاد و ویژگی های قرارداد کار
 • فصل اول - ماهیت و تقسیم بندی قرارداد کار
 • گفتار اول - ماهیت قرارداد کار
 • گفتار دوم - تعریف قرارداد در قانون کار
 • گفتار سوم - تقسیم بندی قرارداد کار
 • مبحث اول - تقسیم قرارداد کار از لحاظ شکل تنظیم
 • مبحث دوم - تقسیم قرارداد از لحاظ مدت اعتبار
 • فصل دوم - شرایط صحت قرارداد کار
 • گفتار اول - تعریف صحت قرارداد کار
 • گفتار دوم - مشروعیت مورد قرارداد
 • گفتار سوم - معین بودن موضوع قرارداد
 • گفتار چهارم - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین
 • مبحث اول - ماهیت
 • مبحث دوم - وضع اشتغال اتباع بیگانه
 • مبحث سوم - وضع تاجر ورشکسته
 • مبحث چهارم - محرومیت از حقوق اجتماعی
 • مبحث پنجم - وضع اشتغال زوجین
 • مبحث ششم - مشاغلی که نیاز به پروانه مخصوص دارند
 • فصل سوم - اوصاف قرارداد کار
 • گفتار اول - لازم یا جایز بودن قرارداد کار
 • گفتار دوم - معلق یا منجر بودن قرارداد کار
 • گفتار سوم - رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد کار
 • گفتار چهارم - معوض یا غیرمعوض بودن قرارداد کار
 • گفتار پنجم: فردی یا گروهی بودن قرارداد کار
 • مبحث اول - تعریف پیمان دسته جمعی
 • مبحث دوم - نحوه انعقاد پیمان دسته جمعی
 • گفتار ششم - الحاقی یا غیرالحاقی بودن قرارداد کار
 • گفتار هفتم - دو تعهدی یا یک تعهدی بودن قرارداد کار
 • گفتار هشتم - مستم یا فوری بودن قرارداد کار
 • گفتار نهم - دوره آزمایشی
 • مبحث اول - نحوه قطع رابطه در دوره آزمایشی
 • فصل چهارم - شرایط شکلی قرارداد کتبی
 • گفتار اول - ذکر مشخصات طرفین
 • گفتار دوم - نوع کار یا حرفه
 • گفتار سوم - مزد مبنا و لوا حق آن
 • گفتار چهارم - ساعات کار
 • مبحث اول - انواع کار از لحاظ زمان انجام
 • مبحث دوم - دو نوع دیگر کار
 • گفتار پنجم - تعطیلات و مرخصی ها
 • مبحث اول - تعطیلی هفتگی
 • مبحث دوم - مرخصی
 • گفتار ششم - محل انجام کار
 • گفتار هفتم - تاریخ انعقاد قرارداد کار
 • مبحث اول - آغاز رابطه قراردادی
 • مبحث دوم - پرداخت حق سنوات
 • مبحث سوم - بیمه تامین اجتماعی
 • گفتار هشتم - مدت قرارداد
 • گفتار نهم - عرف و عادت شغل یا محل
 • نتیجه گیری بخش اول
 • بخش دوم: تعلیق و خاتمه قرارداد کار
 • فصل اول - تعلیق قرارداد کار
 • گفتار اول - تعریف،‌ارکان و آثار تعلیق
 • مبحث اول - تعریف تعلیق
 • مبحث دوم - ارکان تعلیق قرارداد کار
 • مبحث سوم - آثار تعلیق قرارداد کار
 • گفتار دوم - موارد تعلیق قرارداد کار
 • مبحث اول - خدمت نظام وظیفه
 • مبحث دوم - شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه جنگ
 • مبحث سوم - قوه قاهره
 • مبحث چهارم - مرخصی تحصیلی و مرخصی بدون حقوق
 • مبحث پنجم - توقیف کارگر
 • مبحث ششم - بیماری کارگر
 • مبحث هفتم - مرخصی ایام بارداری
 • مبحث هشتم - تعلیق به موجب ماده 27 و ماده 29 قانون کار
 • مبحث نهم - اعتصاب
 • گفتار سوم - وضعیت کارگر پس از رفع تعلیق
 • مبحث اول - مهلت بازگشت کارگر به کار
 • فصل دوم - خاتمه قرارداد کار
 • گفتار اول - فوت کارگر
 • مبحث اول - تعهدات کارفرما
 • مبحث دوم - تعهدات سازمان تامین اجتماعی
 • گفتار دوم - بازنشستگی کارگر
 • مبحث اول - تعریف بازنشستگی
 • مبحث دوم - سن بازنشستگی
 • مبحث سوم - شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی
 • مبحث چهارم - میزان مستمری بازنشستگی
 • مبحث پنجم - تبدیل تعهد در بازنشستگی
 • گفتار سوم - از کارافتادگی کلی
 • مبحث اول - تعریف از کارافتادگی کلی
 • گفتار چهارم - انقضاء مدت در قراردادهای کار موقت
 • مبحث اول - ویژگیهای قرارداد کار موقت
 • گفتار پنجم - پایان کار در قراردادهای کار معین
 • مبحث اول - ویژگیهای قرارداد کار معین
 • گفتار ششم - استعفاء کارگر
 • مبحث اول - انواع استعفاء
 • مبحث دوم - تشریفات استعفاء
 • مبحث سوم - حق سنوات کارگر مستعفی
 • گفتار هفتم - اخراج کارگر
 • مبحث اول - انواع اخراج
 • گفتار هشتم - کاهش توانایی های فکری و جسمی کارگر
 • گفتار نهم - عوامل اقتصادی، فنی و ساختاری و تقلیل کارگران
 • فصل سوم - حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد کار
 • گفتار اول - روشهای حل و فصل اختلاف
 • مبحث اول - روش صنفی و شبه قضایی
 • مبحث دوم - روش قضایی
 • گفتار دوم - مراجع حل اختلاف در قانون کار
 • مبحث اول - هیأت تشخیص
 • مبحث سوم - هیأت حل اختلاف
 • گفتار سوم - دیوان عدالت اداری
 • مبحث دوم - ترتیب مراجعه و شیوه رسیدگی و صدور رأی
 • نیتجه بخش دوم
 • نتیجه کلی و پیشنهادات
 • منابع و مأخذ
 • متن قانون کار مصوب 29 آبان 1369
 • قانون دیوان عدالت اداری

کتاب حاضر در دو بخش

بخش اول: نحوه انعقاد و ویژگی های قراردادکار

بخش دوم: تعلیق و خاتمه قرارداد کار

تنظیم شده است.


•گزیده ای از مقدمه به قلم دکتر فرهاد پروین:


•کار، موتور حرکت و توسعه جامعه است و حقوق کار، حقوق توسعه و پیشرفت و در زمره مهمترین حقوق مربوط ب گه انسان ها است. قرارداد کار، ستون اصلی و زیربنای حقوق کار است.


•قانون مدنی در دو ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ با عنوان اجاره خدمه و کارگر آن را بخشی از بحث اجاره اشخاص دانسته است.


•اکتفا به این دو ماده از قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده در قرارداد و نگاه صرفا خصوصی به قرارداد کار نه تنها پاسخ گوی روابط کارگری و کارفرمایی نیست، بلکه مضر به حال جامعه است.


•حقوق کار که در گذشته آن را اجاره انسان محسوب می داشتند، اکنون یک حقوق عمومی-خصوصی است که گرچه قواعد آمره بسیار وجود دارد اما هنوز هم توافق طرفین نقش مهمی در قرارداد کار دارد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید