حقوق کاداستر (ثبت نوین)

حقوق کاداستر (ثبت نوین)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه نویسنده
 • فصل نخست – مفهوم ، جایگاه و انواع کاداستر
 • مبحث نخست - مفهوم ، جایگاه سیستم کاداستر
 • گفتار نخست – مفهوم کاداستر
 • بند نخست – مفهوم لغوی
 • بند دوم – مفهوم اصطلاحی
 • الف – مفهوم فنی
 • ب – مفهوم حقوقی
 • 1. مفهوم محدود کاداستر
 • مشاهده بیشتر
 • 2. مفهوم گسترده (موسع) کاداستر
 • گفتار دوم – مفاهیم مشابه و مرتبط
 • بند نخست – مفاهیم مشابه (زیر مجموعه)
 • الف – نقشه map
 • ب – لایه های کاداستر
 • ج – عملیات کاداستر
 • بند دوم – مفاهیم مرتبط
 • الف – زمین
 • ب – قطعه زمین
 • ج – سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • د- سیستم اطلاعات زمینی
 • گفتار سوم – جایگاه کاداستر
 • بند نخست – جایگاه داخلی (ملی)
 • الف – جایگاه تقنینی
 • ب – جایگاه اجرایی
 • بند دوم – جایگاه بین المللی
 • مبحث دوم – انواع سیستم کاداستر
 • گفتار نخست – کاداستر حقوقی (قضایی)
 • بند نخست – کاداستر مالی
 • بند دوم – کاداستر دارایی های غیر منقول
 • گفتار دوم – کاداستر غیرحقوقی
 • بند نخست – کاداستر ملکی ، خطی و رقومی
 • الف – کاداستر ملکی
 • ب – کاداستر خطی
 • ج – کاداستر رقومی (دیجیتالی)
 • بند دوم – سایر انواع کاداستر
 • الف – کاداستر شهری
 • ب – کاداستر زراعی
 • ج – کاداستر سیاسی
 • فصل دوم – مزایا ، ماهیت و مبانی حقوقی سیستم کاداستر
 • مبحث نخست – مزایا و ماهیت سیستم کاداستر
 • گفتار نخست - مزایای سیستم کاداستر
 • بند نخست – مزیت در روش
 • بند دوم – مزیت در هدف
 • بند سوم – مزیت در ماهیت
 • گفتار دوم – ماهیت سیستم کاداستر
 • بند نخست – ماهیت حقوقی سیستم کاداستر
 • بند دوم – ماهیت فنی سیستم کاداستر
 • الف – سیستم اطلاعات مکانی
 • ب – سیستم اطلاعات زمینی
 • بند سوم – ماهیت دولتی و فراگیری سیستم کاداستر
 • مبحث دوم – مبانی حمایت از طرح کاداستر
 • گفتار نخست – مبانی فایده گرایی
 • بند نخست – مبانی حقوق بشری
 • الف – حق دسترسی مساوی به زمین
 • ب – حق بر توسعه بهینه زمین
 • بند دوم – مبنای عدالت اجتماعی
 • فصل سوم – کارکرد ، آثار و بررسی تطبیقی سیستم کاداستر
 • مبحث نخست – کارکرد و آثار کاداستر
 • گفتار نخست – کارکردهای سیستم کاداستر
 • بند نخست – کارکردهای کلان کاداستر
 • بند دوم – کارکردهای خرد
 • الف – عامل هویت بخشی
 • ب – عامل توسعه گرایی حقوقی
 • ج – عامل قضا زدایی
 • مبحث دوم – آثار سیستم کاداستر
 • گفتار نخست – آثار حقوقی کاداستر
 • بند نخست – آثار ثبتی
 • الف – ایجاد پایگاه داده های زمین
 • ب – مستندسازی اطلاعات زمین
 • ج – تضمین ضریب امنیت زمین
 • بند دوم – آثار قضایی
 • الف – آثار قضایی شکلی
 • 1. ایجاد ادبیات قضایی مشترک
 • 2. تحقق خدمات حقوقی کارآمد
 • ب - آثار قضایی ماهوی
 • گفتار دوم – آثار غیرحقوقی کاداستر
 • بند نخست – آثار اجتماعی
 • الف – طراحی ، برنامه ریزی و مدیریت شهری
 • ب – بهبود خدمات رسانی سازمان ها
 • بند دوم – آثار اقتصادی
 • الف – بهبود کارایی اقتصادی
 • ب – بهبود درآمدهای مالیاتی
 • بند سوم – آثار سیاسی
 • الف – کاربردهای دفاعی و امنیتی
 • ب – کاربرد در مدیریت بحران
 • مبحث شوم – بررسی تطبیقی حمایت از کاداستر
 • گفتار نخست – اقدامات بین المللی
 • بند نخست – کاداستر 2014
 • بند دوم – کاداستر 2034
 • گفتار دوم – حقوق خارجی
 • بند نخست – تجربه کشورهای اروپایی
 • الف – تجربه کشورهای اروپای غربی
 • ب – تجربه کشورهای اروپای شمالی
 • ج – تجربه کشورهای اروپای جنوبی
 • د - تجربه کشورهای اروپای شرقی
 • بند دوم - تجربه کشورهای غیر اروپایی
 • الف – تجربه ایالت متحده آمریکا
 • ب – تجربه کشور استرالیا
 • ج – تجربه کشور کویت
 • نتیجه و پیشنهاد
 • فهرست منابع
 • پیوست 1: واژه نامه
 • پیوست 2: قوانین مربوط به حقوق کاداستر
 • پیوست 3: فرهنگ لغات حقوق کاداستر

طرح کاداستر را می توان اینطور تعریف نمود: ایجاد نظامی دقیق، ساده، روان و مطمئن و قابل تغییر با زمان حاکم برامور املاک و مستحدثات کشور در تعیین محدوده های قانونی مالکیت انواع مستحدثات و اراضی متعلق به افراد حقیقی، حقوقی...

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید