حقوق ثبت ( ثبت املاک )

حقوق ثبت ( ثبت املاک )

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول : مال مورد تقاضای ثبت
 • هدف ثبت املاک و ثبت اسناد
 • ثبت عادی و ثبت اجباری
 • تناقض های ثبت عمومی
 • تاریخ حقوق
 • مجهول المالک
 • آگهی ماده 9
 • آگهی ماده 10
 • شماره گزاری
 • مشاهده بیشتر
 • از قلم افتاده
 • مال مورد تقاضای ثبت
 • 1. اعیان املاک مورد تقاضای ثبت
 • 2. نتیجه ثبت اموال عمومی شخصی اداری
 • 3. تغییر طبع املاک پس از تقاضای ثبت
 • فصل دوم : اظهارنامه – متقاضی ثبت – تقاضای ثبت
 • بخش اول : اظهارنامه
 • تعریف اظهارنامه
 • توزیع اظهارنامه
 • موعد پذیرش اظهارنامه
 • مندرجات اظهارنامه
 • حقوق دیگران که باید در اظهارنامه متقاضی نوشته شود
 • فرق رهن و معاملات با حق استرداد
 • دفتر توزیع اظهارنامه
 • کنترل اظهارنامه
 • ضمائم اظهارنامه
 • بنچاق
 • تعدد ملک با وحدت اظهارنامه
 • اظهارنامه ناقص
 • تفسیر مفاد اظهارنامه
 • بخش دوم : متقاضی ثبت – تعارض و تزاحم اختلاف در تقاضای ثبت – برگ احراز تصرف
 • که تقاضای ثبت می کند؟
 • 1. ولایت در تقاضای ثبت
 • 2. متصرف به عنوان مالکیت
 • تعریف تصرف – تصرف حسی – تصرف معنوی و مستندات آن
 • الف – اقسام اراضی از نظر تصرف حسی و معنوی (اراضی بایر ، اراضی موات ، اراضی آیش ، اراضی متروکه ، اراضی مشاعی ده)
 • ب – امارۀ تصرف
 • عناصر امارۀ تصرف
 • ج – تصرف ساده و غیر ساده
 • اول – تصرف مقرون به اقرار متصرف مبنی بر انتقال گرفتن اموال
 • دوم – اماره خلاف
 • سوم – مخالفت دادنامه با تصرف
 • چهارم – تصرف معارض با تصرف دیگر
 • پنجم – تصرف بعنوان احیاء موات
 • تعارض در تصرف – تزاحم در تصرف – اختلاف در تصرف :
 • اول - تعارض در تصرف
 • 1- تعارض در تصرف به حسب مستندات
 • یک - تعارض در تصرف حسی
 • دو - تعارض دو تصرف معنوی و اقسام آن
 • سه - تعارض تصرف حسی و معنوی
 • امارۀ قضائی تصرف
 • 2- تعارض به حسب اوصاف ملک
 • یک – تعارض دو ملک ساده
 • دو – تعارض وقف و ملک
 • سه – تعارض وقف و خالصه
 • چهار – تعارض وقف و خالصه و ملک
 • دوم – تزاحم در تصرف :
 • فرق تعارض و تزاحم
 • سوم – اختلاف در تصرف
 • بخش سوم : تقاضای ثبت
 • ثبت مکرر (با تعدد پلاک و با وحدت پلاک)
 • ثبت زائد بر سهام
 • ثبت زائد بر مستند تقاضا
 • ثبت بدون تقاضای ثبت
 • ثبت مجهول المالک
 • ثبت عرصه و اعیان در صورت اختلاف
 • ثبت اعیان
 • ثبت ثمن اعیان
 • ثبت موات
 • ثبت حریم دهات
 • تقاضای ثبت مسبوق به دعوی
 • ثبت مشاع و مفروز
 • ثبت موات و غیر موات باهم
 • ثبت ملک خود با ملک غیر
 • اشتباه در پذیرش تقاضای ثبت
 • فصل سوم : عملیات مقدماتی ثبت – ثبت ملک و آثار آن
 • بخش اول : تعریف عملیات ثبتی – آگهی نوبتی
 • تعریف عملیات مقدماتی ثبتی
 • آگهی نوبتی : مواردی که آگهی نوبتی به عمل نمی آید (اصلاحات ارضی – اراضس زیرسد)
 • فاصله زمانی آگهی نوبتی
 • تاریخ آگهی های نوبتی
 • اشتباه در آگهی نوبتی
 • اشتباه مؤثر
 • اشتباه غیر مؤثر
 • بخش دوم : آگهی تحدیدی – تحدید حدود
 • تعریف آگهی تحدید حدود
 • مندرجات آگهی تحدیدی
 • زمان نشر آگهی تحدیدی
 • کیفیت تحدید حدود
 • آگهی تحدیدی اختصاصی
 • ابطال آگهی نوبتی پس از تحدید حدود
 • تحدید حدود
 • نقشه برداری
 • تحدید حدود ناقص و اصلاح سند مالکیت
 • مندرجات صورت مجلس تحدید حدود
 • علل عدم تحدید حدود
 • مواردی که آگهی تحدیدی منتشر نمی شود
 • پایان عمل تحدید حدود
 • اشتباه در آگهی تحدیدی
 • اشتباه مؤثر
 • اشتباه غیر مؤثر
 • اشتباه در صورت مجلس تحدید حدود
 • بخش سوم : عملیات ثبتی – ثبت ملک و آثار آن
 • توقف عملیات ثبتی
 • تغییر مالک در اثناء عملیات ثبتی
 • الف – حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت
 • ب – انتقال قهری از متقاضی بغیر
 • ج – انتقال ارادی ملک در اثناء عملیات ثبتی
 • د – اقرار متقاضی بمالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی
 • ثبت ملک و آثار آن
 • فصل چهارم : اعتراض به ثبت
 • بخش اول : تعریف اعتراض به ثبت – اقسام اعتراض
 • مقدمه
 • تعریف اعتراض به ثبت
 • اقسام اعتراض به ثبت
 • بخش دوم : دادخواست اعتراض – معترض به ثبت – ز – مراجع رسیدگی دادخواست اعتراض
 • معترض به ثبت
 • مهلت اعتراض (وارد ثالث در دعوی اعتراض به ثبت)
 • مراجع رسیدگی باعتراض
 • الف – دادگاه
 • ب – مراجع اداری ثبت (هیئت نظارت – شورایعالی ثبت)
 • فصل پنجم : سند مالکیت
 • بخش اول : صدور سند مالکیت
 • تعریف سند مالکیت
 • صدور سند مالکیت
 • شرط عمومی صدور سند مالکیت
 • حکم تملیک دادگاه
 • اشکال در صدور سند مالکیت
 • اول – ناشی از ابهام سند معامله
 • دوم – بعلت نیاز به رسیدگی قضائی
 • سوم – بعلت اشتباه در شمارۀ شناسنامه خریدار در سند خرید
 • چهارم – بعلت سهو القلم در سند معامله
 • پنجم – بعلت فضولی بودن معامله
 • ششم – بعلت وقوع معاملۀ معارض
 • هفتم – بعلت شک در اجراء وصایای موصی
 • بخش دو : اعتبار سند مالکیت
 • تاریخ حقوق ثبت
 • الف – دروان فرمانروائی ماده 22 قانون ثبت
 • ب – دوران زبونی ماده 22 قانون ثبت
 • 1. تحولات قانونی
 • 2. تحولات نظری
 • بخش سوم : تعارض اسناد مالکیت
 • اول – تعارض اصطلاحی (عناصر آن)
 • تعارض احتمالی
 • تعارض از حیث اشاعه و افراز
 • اخطار تعارض
 • مسائل راجع به اخطار تعارض
 • الف – صدور رأی داور پیش از صدور اخطار تعارض
 • ب – تنظیم سازش نامه پیش از صدور اخطار تعارض
 • ج – تعارض در قسمتی از سند مالکیت از یک مالک
 • د- تعارض بزیان یک سند مؤخر التاریخ
 • بخش چهارم : اضافه مساحت
 • اضافه مساحت زائد بر اقتضاء ابعاد
 • کسر مساحت نسبت به اقتضاء ابعاد
 • اخطار مع معامله در اضافه مساحت
 • اصلاح سند مالکیت در اضافه مساحت (مرجع صالح)
 • کشف اضافه مساحت پس ار انتقال ملک
 • بخش پنجم : اشتباه در سند مالکیت – اشتباه در عمل تفکیک
 • اشتباه در سند مالکیت
 • اشتباه در حد ملک مجاور
 • اشتباه در عمل تفکیک
 • بخش ششم : اصلاح سند مالکیت
 • موارد اصلاح سند مالکیت
 • اول – بدون وقوع اشتباه در سند مالکیت
 • دوم – با وقوع اشتباه در سند مالکیت
 • بخش هفتم : تجدید سند مالکیت – فقدان سند مالکیت
 • 1- موارد تجدید سند مالکیت
 • اول – انتقال قهری
 • دوم – انتقال قسمتی از ملک
 • سوم – پر شدن ستون انتقالات سند مالکیت
 • چهارم – سوختگی – پارگی و غیره در سند مالکیت
 • پنجم – انتقال یک قسمت به دیگری و انتقال باقیمانده به همان کس
 • ششم – تبدیل اسناد مالکیت مشاعی متعدد که به یک نفر منتقل شده است
 • هفتم – فقدان سند مالکیت
 • هشتم – تجمیع حدود
 • 2- فقدان سند مالکیت
 • فقدان قسمتی از لاشۀ سند مالکیت
 • ابطال المثنی سند مالکیت
 • بخش هشتم : ابطال سند مالکیت
 • ابطال سند مالکیت بحکم دادگاه
 • ابطال سند مالکیت بحکم قانون
 • فصل ششم : تفکیک – هزینه تفکیک
 • معنی تفکیک
 • ماهیت حقوقی تفکیک
 • مرجع تفکیک
 • مقررات مختلف راجع به تفکیک
 • هزینه تفکیک
 • تفکیک آپارتمانها
 • فصل هفتم : نظم عمومی در ثبت املاک
 • تعریف نظم عمومی
 • حکم نهائی
 • اجراء احکام دادگاه در ثبت بدون صدور اجرائیه
 • سند مالکیت بدون عملیات مقدماتی ثبت
 • خدشه در اعتبار سند مالکیت مقدم الصدور
 • تعارض مصطلح در دو سند مالکیت
 • فصل هشتم : مسائل متفرقه
 • تعارض در مسائل ثبتی
 • الف – تعارض محدوده با پلاک
 • ب – تعارض دفتر املاک با سند رسمی
 • ج – تعارض ثبت دفتر املاک با حکم نهائی دادگاه
 • د – تعارض حکم دادگاه با سند مالکیت
 • مراجع رسیدگی در مسائل ثبتی
 • الف – هیئت نظارت
 • ب – شورایعالی ثبت
 • صلاحیت مراجع اداری ثبت در برابر دادگاه
 • رسیدگی شوری و هیئت نظارت
 • ثبت اراضی مستحدث و ساحلی فقدان پروندۀ ثبتی
 • فصل نهم : ملحقات
 • 1. تناقض های ثبت عمومی
 • تناقض اول
 • تناقض دوم
 • 2. امارۀ عرفی
 • عناصر اماره عرفی
 • فرق اماره عرفی و اماره قانونی
 • اماره عرفی در مسائل ثبتی
 • حقوق اسلام
 • تعارض اماره عرفی با قانون
 • 3. تعارض دادنامه و تصرف
 • 4. تصرف مسبوق به احیاء
 • 5. تقاضای ثبت حقوق عینی
 • 6. حق الثبت اعیان

اهداف ثبت املاک عبارتند از: 1- برای تعیین و محفوظ بودن مالکیت مالکان و حقوق صاحبان حقوق نسبت به آنها؛ 2- سهولت اخذ مالیات اراضی از صاحبان آنها و برقراری نظم مالیاتی املاک و حفظ حقوق عمومی؛ 3- استقرار و استحکام مالکیت اموال غیرمنقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحب ملک.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید