حقوق ثبت اسناد (شناخت دفاتر رسمی)

حقوق ثبت اسناد (شناخت دفاتر رسمی)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول: مروری کوتاه بر پیشینه ثبت اسناد
 • مبحث دوم: تاریخچه ثبت اسناد در دوره اخیر
 • فصل دوم: تعریف و اعتبار اسناد
 • مبحث اول: تعریف اسناد
 • گفتار اول: معنای لغوی اسناد
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار دوم: تعریف سند از لحاظ حقوقی
 • گفتار سوم: تعریف سند رسمی و عادی بر اساس قانون مدنی
 • گفتار چهارم: حدود صلاحیت مامورین
 • گفتار پنجم: رعایت مقررات قانونی
 • مبحث دوم: اعتبار اسناد
 • گفتار اول: اعتبار اسناد رسمی مندرج در قانون مدنی
 • گفتار دوم: اعتبار ثبت اسناد در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی
 • اعتبار اسناد ثبت به متعاملین
 • اعتبار اسناد در برابر طرفین و جانشین آنها
 • اعتبار اسناد نسبت به متعاملین و ثالث
 • مسئولیت انتظامی و مدنی قضات و مامورین رسمی
 • اعتبار رونوشت اسناد
 • مبحث سوم: امتیاز خاص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
 • اسناد لازم الاجرا
 • فصل سوم: اهداف، تشکیلات و شرایط و نحوه انتخاب سردفتران و دفتریاران
 • مبحث اول: هدف و لزوم تنظیم اسناد رسمی
 • گفتار اول: اجباری بودن ثبت اسناد
 • گفتار دوم: نکاتی در ارتباط با ماده 48 قانون ثبت
 • گفتار سوم: هدف وجودی دفترخانه اسناد رسمی
 • گفتار چهارم: اساس و ابزار کار دفاتر اسنادی رسمی
 • مبحث دوم: ویژگی ها و ساختار دفتار اسناد رسمی
 • گفتار اول: ویژگی های دفاتر اسناد رسمی
 • گفتار دوم: ساختار دفاتر اسناد رسمی
 • گفتار سوم: ویژگی های مدیریتی دفاتر اسناد رسمی
 • مبحث سوم: امور مالی و محل درآمد دفترخانه
 • گفتار اول: امور مالی دفاتر اسناد رسمی
 • 1-حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری
 • 2-حق الثبت به ماخذ ماده 123 اصلاحی قانون ثبت
 • گفتار دوم: محل درآمد دفترخانه
 • گفتار سوم : نقش موثر دفاتر اسناد رسمی در تامین منابع مالی دولت
 • الف)نقش مستقیم
 • ب) نقش غیرمستقیم
 • مبحث چهارم: ضوابط تعداد دفاتر اسناد رسمی و شرایط سردفتری
 • گفتار اول: ضوابط تعداد تاسیسم دفاتر اسناد رسمی
 • گفتار دوم: شرایط انتخاب سردفتران
 • گفتار سوم: اشخاصی که نمی توانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند یا در این سمت باقی بمانند
 • گفتار چهارم: نحوه انتخاب سردفتران اسناد رسمی
 • الف – به صورت عمومی
 • ب – به صورت خاص
 • گفتار پنجم: سوگندنامه سردفتران و دفتریاران
 • گفتار ششم: تضمین سردفتران و دفتریاران
 • گفتار هفتم: مقدمات تاسیس و محل استقرار دفترخانه
 • گفتار هشتم: منع تبلیغات
 • گفتار نهم: صلاحیت مکانی دفاتر اسناد رسمی
 • گفتار دهم: صدورمجوز خاص برای دفاتر اسناد رسمی
 • گفتار یازدهم: انتخاب دفتریار و شرایط آن
 • گفتار دوازدهم: مرخصی سردفتران و دفتریاران
 • گفتار سیزدهم: ساعات کار دفترخانه
 • گفتار چهاردهم: ضوابط بازنشستگی
 • گفتار پانزدهم: کفالت دفترخانه
 • گفتار شانزدهم: کفیل دفتریاری
 • گفتار هفدهم: اشخاصی که حق کفالت دفترخانه را دارند
 • مبحث پنجم: دفاتر قانونی دفاتر اسناد رسمی
 • فصل چهارم: وظایف سردفتران اسناد رسمی و نحوه ثبت اسناد
 • مبحث اول: وظایف سردفتران اسناد رسمی
 • گفتار اول: ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون
 • گفتار دوم: دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد را دارند.
 • گفتار سوم: تصدیق صحت امضاء
 • گفتار چهارم: قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند
 • مبحث دوم: نحوه تنظیم اسناد رسمی
 • گفتار اول: احراز هویت
 • گفتار دوم: موارد رد شهود
 • گفتار سوم: احراز اهلیت
 • گفتار چهارم: احرازمالکیت
 • گفتار پنجم: نحوه تحریر سند
 • گفتار ششم: قید سند به حروف
 • گفتار هفتم: عدم تراشیدن و پاک کردن
 • گفتار هشتم: واریز هزینه سند و ثبت دفتر
 • گفتار نهم: عدم پرداخت هزینه در صورت انصراف متعاملین
 • گفتار دهم: ندانستن متعاملین زبان فارسی
 • گفتار یازدهم: گواهی تطبیق ثبت دفتر ب اسند و امضاء متعاملین
 • گفتار دوازدهم: قید انتقال در ستون انتقالات سند مالکیت
 • گفتار سیزدهم: تنطیم خلاصه معاملات و ارسال به اداره ثبت
 • گفتار چهاردهم: نحوه ثبت اسناد اشخاص کور یا کر و گنگ بی سواد
 • گفتار پانزدهم: نحوه ثبت اشخاص بی سواد
 • گفتارشانزدهم: قرابت اشخاص با سردفتر و منبع ثبت اسناد
 • گفتار هفدهم: قید شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین
 • گفتار هجدهم: امضای سردفتر و دفتریار پس از ثبت سند در دفتر
 • گفتار نوزدهم: در مورد ثبت اسناد اموال صغار و محجورین
 • گفتار بیستم: نحوه عمل در مورد اقاله و فسخ معامله
 • مبحث سوم: موارد مختلف
 • عدم امضای متعاملین قبل از تنظیم سند
 • در مورد معاملات با شرط وکالت خارج
 • صدور قبوض چاپی در معاملات اقساطی
 • عدم قید انتقال به منظور وجه التزام
 • نحوه امضای قبوض اقساطی
 • قید تاریخ شمسی در اسناد و دفتار و قبوض
 • نحوه قابلیت استفاده از اوراق خاص
 • نحوه نقل و انتقال موسسات و کارگاه ها
 • عدم ثبت اسناد مشمولین نظام وظیفه
 • استعلام جریان ثبتی ملک
 • اعتبار مدت پاسخ استعلام های ثبتی
 • عدم انجام معامله با استعلام دفترخانه دیگر
 • فصل پنجم: کانون سردفتران و دفتریاران
 • مبحث اول: اساس تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران
 • گفتار اول: اهداف کانون
 • گفتار دوم: ترکیب اعضا هیات مدیره کانون
 • گفتار سوم: شرایط عضویت در هیات مدیره
 • گفتار چهارم: نحوه انتخابات هیات مدیره
 • 1-ترکیب هیات نظارت تهران
 • 2-ترکیب هیات نظارت در سایر استان ها
 • گفتار پنجم: زمان تعیین هیات نظارت
 • گفتار ششم: مقدمات انجام انتخابات
 • گفتار هفتم: سردفتران و دفتریارانی که برای انتخابات اعضای هیات مدیره حق رای دارند
 • گفتار هشتم: نحوه اعلام نامزدهای واجد شرایط
 • گفتار نهم: تبلیغات
 • گفتار دهم: مدت و محل اخذ آرا
 • گفتار یازدهم: مدت اعتراض به اعلام حائزین اکثریت آرا
 • گفتار دوازدهم: نحوه اقدام پس از ابطال انتخابات
 • گفتار سیزدهم: نحوه اقدام پس از قطعیت آرا
 • گفتار چهاردهم: نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره
 • گفتار پانزدهم: تشکیل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
 • مبحث دوم: صندوق تعاون
 • گفتار اول: صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفتاراسناد رسمی
 • گفتار دوم: محل تامین سرمایه صندوق
 • گفتار سوم: نحوه اداره صندوق
 • گفتار چهارم: وظایف هیات مدیره در ارتباط با صندوق
 • گفتار پنجم: وظایف مدیرعامل صندوق تعاون
 • گفتار ششم: موارد و شرایط پرداخت وام
 • گفتار هفتم: سال مالی و کارمزد
 • گفتار هشتم: موارد هزینه حساب بیمه
 • فصل ششم: مقررات ازدواج و طلاق
 • مبحث اول: ثبت روابط زوجیت
 • گفتار اول: الزامی بودن ازدواج و طلاق و رجوع
 • گفتار دوم: اقرار زوجیت
 • مبحث دوم: نحوه و شرایط انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق
 • گفتار اول: شرایط سردفتری ازدواج
 • گفتار دوم: نحوه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق
 • گفتار سوم: مواد امتحان کتبی
 • گفتار چهارم: انتخاب سردفتران طلاق
 • گفتار پنجم: اعتبار قباله ازدواج و طلاق
 • گفتار ششم: ملاک تعداد دفاتر ازدواج و طلاق
 • گفتار هفتم: صلاحیت سردفتران ازدواج و طلاق
 • مبحث سوم: ضوابط ثبت ازدواج و طلاق
 • گفتار اول: شماره دفاتر ازدواج و طلاق و تفکیک از یکدیگر
 • گفتار دوم: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق
 • گفتار سوم: مهر و تابلو دفاتر ازدواج وطلاق
 • گفتار چهارم: مدت زمان تاسیس دفترخانه
 • گفتار پنجم: کفالت دفترخانه
 • گفتار ششم: درآمد دفاتر ازدواج و طلاق
 • گفتار هفتم: سن زوجین و مدرک تشخیص آنها
 • گفتار هشتم: قید ازدواج و طلاق در مدارک هویت
 • گفتار نهم: اذن پدر یا جد پدری
 • مبحث چهارم: مهریه
 • گفتار اول: استحقاق زوجه نسبت به مهریه
 • گفتار دوم: زمان پرداخت مهریه
 • گفتار سوم: انواع صداق از منقول و غیرمنقول
 • الف) مهر المسمی
 • ب) مهرالمثل و موارد استعمال
 • گفتار چهارم: انواع صداق از لحاظ منقول و غیر منقول
 • مبحث پنجم: تشریفات و مقررات ثبت ازدواج
 • گفتار اول: تشریفات ثبت ازدواج
 • گفتار دوم: نحوه تحریر ثبت ازدواج و طلاق
 • گفتار سوم: نحوه عمل در مورد جای سفید
 • گفتار چهارم: احراز هویت
 • گفتار پنجم: موارد رد معرف یا شهود
 • گفتار ششم: نحوه ثبت ازدواج و طلاق اشخاص بی سواد
 • گفتار هفتم: نحوه ثبت سند ازدواج زوجین یا یک طرف از آنها کر یا گنگ و یا کور باشند
 • گفتار هشتم: امضای وکیل بجای زوجین
 • گفتار نهم: شروط مندرج در عقد ازدواج
 • گفتار دهم: اعلام زوج مبنی بر اینکه زن دیگری ندارد
 • گفتار یازدهم: پیشگیری از اختلاف بین ورقه عقد ازدواج و یا طلاقنامه و ثبت دفتر
 • گفتار دوازدهم: قانون ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
 • مبحث ششم: مقررات خاص دفاتر طلاق
 • گفتار اول: انحلال عقد نکاح
 • گفتار دوم: حق فسخ
 • گفتار سوم: بذل مدت در عقد منقطع
 • گفتار چهارم: اقسام طلاق
 • گفتار پنجم: حق رجوع و مدت آن
 • گفتار ششم: شرایط و نحوه وقوع طلاق
 • گفتار هفتم: تشریفات ثبت طلاق
 • گفتار هشتم: نحوه عمل برای بذل و رجوع
 • مبحث هفتم: ازدواج با اتباع بیگانه
 • گفتار اول: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی
 • گفتار دوم: ازدواج مرد ایرانی با زنان خارجی
 • گفتار سوم: قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه
 • گفتار چهارم: وظایف سردفتران ازدواج در ثبت ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه
 • گفتار پنجم: تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان خارجی با ایرانیان
 • گفتار ششم: تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
 • فصل هفتم: مسئولیت سردفتران و دفتریاران
 • مبحث اول: نوع مسئولیت
 • گفتار اول: مسئولیت ناشی از تهیه مقدمات تاسیسم و نگهداری دفترخانه
 • گفتار دوم: مسئولیت مدنی
 • گفتار سوم: مسئولیت های کیفری سردفتران
 • گفتار چهارم: مسئولیت اداری و انتظامی سردفتران و دفتریاران
 • گفتار پنجم: مراجع نظارت و بازرسی
 • گفتار ششم: مجازات های انتظامی طبق ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی
 • گفتار هفتم: ترکیب اعضای دادگاه بدوی انتظامی
 • گفتار هشتم: ترکیب اعضای دادگاه تجدیدنظر انتظامی
 • مبحث دوم: اختیارات بررسی صلاحیت
 • گفتار اول: رسیدگی به صلاحیت
 • گفتار دوم: وقوع بزه
 • گفتار سوم: طبقه بندی تخلفات
 • مبحث سوم: مجازات خاص دفاتر ازدواج و طلاق
 • مبحث چهارم: تحویل سوابق و دفاتر اسناد رسمی تحویل سوابق دفترخانه
 • فصل هشتم: نقد و بررسی و پیشنهادهای اصلاحی قانون و مقررات دفاتر اسناد رسمی
 • نقد و بررسی و پیشنهادهای اصلاحی قانون و مقررات دفاتر اسناد رسمی
 • الف) موارد اصلاحی قانون ثبت
 • ب) مواد اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتر و دفتریاران
 • ج) اصلاح آیین نامه و دستورالعمل ها
 • د) قانون و مقررات دفاتر ازدواج و طلاق
 • فصل نهم: ثبت آنی و ایجاد دفاتر الکترونیک
 • مبحث اول: عملیات ثبتی به صورت الکترونیکی(ثبت آنی)
 • گفتار اول: استفاده از رایانه در عملیات ثبت اسناد
 • گفتار دوم: دستورالعمل اجرای ثبت آنی
 • گفتار سوم
 • گفتار چهارم: نحوه وصول هزینه
 • گفتار پنجم: اوراق خلاصه معاملات و رونوشت اسناد
 • گفتار ششم: نحوه ثبت انواع اسناد
 • الف)مدارک لازم برای ثبت اسناد
 • ب) نحوه اخذ استعلام از اداره ثبت
 • ج) نحوه ثبت سند
 • مبحث دوم: مقررات مربوط به ایجاد دفاتر الکترونیک
 • گفتار اول: الزامی شدن ثبت اسناد با استفاده از دفاتر الکترونیک
 • گفتار دوم: نحوه عمل در خصوص دفاتر قبلی
 • گفتار سوم: نحوه اقدام به خدمات تبعی مربوط به اسناد مندرج در دفاتر دستنویس
 • گفتار چهارم: نحوه اقدام نسبت به اسناد ثبت شده در دفاتر دستنویس فاقد امضای متعاملین
 • گفتار پنجم: نحوه اقدام نسبت به اسناد ثبت شده در دفتر دستنویس که دارای امضا می باشد
 • گفتار ششم: نحوه ثبت سند در دفتر الکترونیک
 • گفتار هفتم: اخذ اثرانگشت در دفتر الکترونیک
 • گفتار هشتم: نحوه اقدام در صورت عدم امکان استفاده از اثر انگشت سبابه
 • گفتار نهم: نحوه قید مشخصات و اطلاعات مربوط به اشخاص موثر در اعتبار سند
 • گفتار دهم: نحوه اقدام در خصوص نواقص در تنظیم اسناد
 • گفتار یازدهم نحوه تحویل اسناد به اشخاص ذینفع
 • گفتار دوازدهم: نگهدار دفاتر دستنویس
 • گفتار سیزدهم: نحوه کنترل عملیات
 • گفتار چهاردهم: نگهداری اطلاعات
 • گفتار پانزدهم: مسئولیت نظارت بر صحت اجرای شیوه نامه
 • ضمایم
 • سئوال های مربوط به قانون و مقررات دفاتر اسناد رسمی و نحوه ثبت اسناد و پاسخ آنها ضمن توجیه و تطبیق با مستندات قانونی
 • پاسخ سوال های مربوط به دفاتر اسناد رسمی با توجیه کامل آن
 • سئوال های مربوط به قانون و مقررات دفاتر ازدواج و طلاق و نحوه ثبت اسناد و پاسخ آنها ضمن توجیه و تطبیق با مستندات قانونی
 • پاسخ سوال های مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق و موارد توجیه و تطبیق با مستندات قانونی
 • مقررات مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج وطلاق
 • تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق
 • تعرفه هزینه های دفاتر اسناد رسمی
 • بخشنامه
 • قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 • بخشنامه کانون سردفتران و دفتریاران در مورد قانون تسهیل تنظیم اسناد و دفاتر اسناد رسمی
 • دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد
 • شیوه نامه تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات
 • شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی
 • قانون حمایت خانواده
 • قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

کتاب حقوق ثبت اسناد به تالیف محمود تفکریان توسط نشر نگاه بینه به چاپ رسیده است.

ذات اجتماعی انسان و نیاز او به تعامل باعث شد تا معاملات کالا، عقود و تعهدات در ابتدا به صورت شفاهی، زبانی سپس با اختراع خط به شیوه کتابت به مسیر خود ادامه دهد تا انسان با آرامش خیال به امور اقتصادی خویش بپردازد. اولین قانون ثبت در ایران در سال 1290در 139 ماده به تصویب رسید و پس از تغییرات فراوان سرانجام قانون اسناد رسمی در سال 1354 با نسخ قوانین قبل از خود تصویب شد و تا امروز علی رغم اصلاحات فراوان جاری است. کتاب “حقوق ثبت اسناد” در 9 فصل تدوین یافته که با ذکر کلیاتی از تاریخچه ثبت اسناد به بیان مطالبی از جمله تعریف و اعتبار انواع اسناد، اهداف، تشکیلات، نحوه ی انتخاب سردفتران – دفتریاران ، وظایف و مسئولیت آنها ، همینطور نحوه ثبت انواع اسناد و مقررات ثبت ازدواج و طلاق، ایجاد دفاتر الکترونیک می پردازد و با ذکر سوالات در انتهای کتاب با پاسخ دهی از طریق تطبیق با مستندات قانونی به فهم بیشتر مطالب کمک می کند. کتاب “حقوق ثبت اسناد” با ذکر جدیدترین اصلاحات در زمینه ثبت اسناد از زمان تصویب این قانون تا به امروز، نقد و بررسی آنها منبعی جامع در زمینه حقوق ثبت اسناد است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید