حقوق ثبت احوال
حقوق ثبت احوال
حقوق ثبت احوال - پشت جلد

حقوق ثبت احوال

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست اجمالی مطالب
 • فهرست نوشته های کوتاه
 • مقدمه دکتر سید عزت الله عراقی
 • مقدم چاپ نخست
 • مقدمه چاپ دوم
 • فصل نخست - مقدمه ای بر حقوق ثبت احوال
 • مبحث نخست - معرفی حقوق ثبت احوال
 • مبحث دوم - تبارشناسی قانون ثبت احوال
 • فصل دوم - قواعد عمومی ناظر به اسناد سجلی
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث نخست - مفهوم اسناد سجلی
 • مبحث دوم - تشریفات صدور اسناد سجلی
 • مبحث سوم - تشریفات ابطال اسناد سجلی
 • مبحث چهارم - مسئولیت مدنی و کیفری کارمندان سازمان ثبت احوال در تنظیم اسناد سجلی
 • فصل سوم - تعیین مندرجات اسناد سجلی
 • مبحث نخست - رویدادهای چهارگانه
 • مبحث دوم - نام کوچک
 • مبحث سوم - نام خانوادگی
 • مبحث چهارم - عکس، اثر انگشت و تاریخ تولد
 • فصل چهارم - تغییر مندرجات اسناد سجلی
 • مبحث نخست - امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی
 • مبحث دوم - تغییر نام کوچک
 • مبحث سوم - تغییر نام خانوادگی
 • مبحث چهارم - تغییر تاریخ تولد
 • فصل پنجم - مراجع قضاوتی ناظر به اسناد سجلی
 • مبحث نخست - مراجع اداری
 • مبحث دوم - مراجع قضایی
 • فصل ششم - تحلیل رویه قضایی در زمینه حقوق ثبت احوال
 • مبحث نخست - صدور شناسنامه
 • مبحث دوم - تاثیر نسب نامشروع در صدور شناسنامه
 • مبحث سوم - قابلیت استناد به شناسنامه
 • مبحث چهارم - استفاده از شناسنامه ی دیگری
 • مبحث پنجم - اتلاف شناسنامه دیگری
 • مبحث ششم - ابطال شناسنامه
 • مبحث هفتم - صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
 • مبحث هشتم - تأثیر تغییر جنسیت بر نام کوچک
 • مبحث نهم - صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به تغییر نام
 • مبحث دهم - شناسایی و اجرای احکام مربوط به حقوق ثبت احوال
 • فهرست منابع
 • فهرست تفصیلی مطالب

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید