حقوق علائم تجاری
حقوق علائم تجاری
حقوق علائم تجاری - پشت جلد

حقوق علائم تجاری

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول : کلیات
 • مفاهیم
 • دامنه
 • علامت تجاری و نشانه های منبع
 • علامت تجاری و اسامی مبدأ
 • علامت تجاری و قواعد مبدأ
 • علامت تجاری و نام گذاری مبدأ
 • علامت تجاری و نشانه جغرافیایی
 • مشاهده بیشتر
 • علامت تجاری و اختراع
 • علامت تجاری و طرح صنعتی
 • علامت تجاری و علامت صنعتی
 • علامت تجاری و علامت کارخانه
 • علامت تجاری و حق مؤلف
 • علامت تجاری و نام تجارتی
 • علامت تجاری و نام های دامنه
 • علامت تجاری و پایگاه داده
 • علامت تجاری و شناسه های کسب و کار
 • علامت تجاری و برند
 • علامت تجاری و اسرار تجاری
 • انواع علامت تجاری
 • علامت خدماتی
 • علائم جمعی
 • علامت تأییدی یا تضمینی
 • علامت مشهور
 • طبقه بندی علامت تجاری
 • طبقه بندی بر اساس نشانه ای که علامت را تشکیل می دهد
 • علائم نامی یا حرفی
 • علائم گرافیکی یا ترسیمی
 • علائم مرکب و درهم آمیخته
 • علائم سه بعدی
 • طبقه بندی بر اساس شهرت
 • علائم معمولی
 • علائم مشهور
 • علائم معروف
 • طبقه بندی بر اساس نوع مالکیت
 • علائم فردی
 • علائم جمعی
 • طبقه بندی بر اساس موضوع حمایت
 • علائم محصول
 • علائم خدمات
 • طبقه بندی بر اساس حواسی که علامت را درک می کنند
 • طبقه بندی بر اساس قلمرو سرزمینی
 • علامت تجاری ملی
 • علامت تجاری مشترک میان چند جامعه / علامت تجاری منطقه ای
 • علائم تجاری بین المللی
 • طبقه بندی بر اساس قابل رؤیت بودن یا نبودن
 • طبقه بندی بر اساس قدمت علامت
 • طبقه بندی بر اساس قدرت تمیز دهندگی
 • طبقه بندی بر اساس دفاعی یا غیر دفاعی بودن علامت
 • مصادیق علامت
 • توجیهات حمایت حقوقی از علامت
 • خلاقیت و نوآوری
 • تئوری اطلاعات
 • معیارهای اخلاقی
 • کارکردهای علائم تجاری
 • ضرورت ثبت علامت تجاری
 • علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی
 • سابقه تاریخی
 • تفاوت های کلی
 • تفاوت های مهم موضوعی
 • فصل دوم – علائم غیر قابل ثبت
 • علامت قدرت تمیز دهندگی نداشته باشد
 • عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات یا کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری که در ایران معروف است ، بکار رود
 • علامت مورد درخواست ثبت گمراه کننده باشد
 • علامت مورد درخواست ثبت با علامت معروف ثبت شده معارض باشد
 • علامت مورد درخواست ثبت مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد
 • علامت مورد درخواست ثبت معارض با علامت اشخاص ثالث باشد
 • علامت مورد درخواست ثبت با حقوق مکتسبه اشخاص ثالث معارض باشد
 • درخواست ثبت علامت با سوء نیت باشد
 • علامت مورد درخواست ثبت از علائم مذکوره در ماده 6 کنوانسیون پاریس باشد
 • علامت مورد تقاضای ثبت حاوی مشخصات جغرافیایی نادرست که موجب گمراهی عموم در خصوص مبدأ کالای تحت علامت شود ، باشد
 • ثبت علامت مغایر با قانون باشد
 • فصل سوم – فرآیند ثبت علامت تجاری
 • ثبت علامت در سطح ملی
 • اظهارنامه
 • طبقه بندی علائم
 • بررسی اظهارنامه
 • بررسی شکلی
 • بررسی ماهوی
 • نقص اظهارنامه
 • تاریخ اظهارنامه
 • حق تقدم
 • اصلاح اظهارنامه
 • استرداد اظهارنامه
 • پذیرش اظهارنامه
 • اعتراض به پذیرش اظهارنامه
 • ثبت علامت
 • هزینه ثبت علامت
 • مدت حمایت از علامت
 • ثبت علامت تجاری در سطح بین المللی
 • مسیر ملی
 • اصل رفتار ملی
 • حق تقدم
 • استعمال علائم تجاری
 • استعمال متقارن علامت تجاری
 • استقلال علائم تجاری
 • علائم تجاری مشهور
 • نشان های دولتی و...
 • حمایت از علائم تجاری ثبت شده در یک کشور عضو اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه
 • ثبت به اسم نماینده بدون اجازه مالک
 • ماهیت کالاهایی که علامت تجاری برای آنها اعمال می شود
 • علائم جمعی
 • علائم تجاری نمایش داده شده در نمایشگاههای بین المللی
 • مسیر منطقه ای
 • مسیر بین المللی
 • استفاده کنندگان موافقتنامه مادرید
 • اظهارنامه بین المللی و وظایف کشور مبدأ
 • هزینه ها
 • ثبت علامت تجاری
 • اثر ثبت بین المللی
 • بستگی به ثبت اساسی
 • جایگزینی ثبت بین المللی به جای ثبت منطقه ای و ملی
 • تعیین متعاقب
 • تغییرات در ثبت بین الملی ، ابطال مجوز بهره برداری
 • مدت حمایت ، تجدید ثبت
 • امتیازات ثبت بین المللی
 • ثبت علامت در ایران در قالب نظام مادرید
 • اظهارنامه
 • اشخاصی که می توانند در ایران درخواست ثبت بین المللی علامت نمایند
 • وظایف مرجع ثبت در قبال اظهارنامه بین المللی
 • وابستگی و استقلال ثبت بین المللی
 • وظایف مرجع ثبت به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده
 • وظایف اداره ثبت علامت تجاری
 • رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت
 • جانشینی ثبت بین المللی به جای ثبت ملی
 • ثبت علامت در ایران (بصورت کاربردی)
 • فصل چهارم – حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و زوال آن
 • حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری
 • حقوق انحصاری
 • نقل و انتقال علائم تجاری
 • انتقال جزئی علامت
 • انتقال علامت در قالب عقد وثیقه
 • انتقال سهم مشاعی از علامت تجاری
 • انتقال حق تقدم
 • انتقال علامت جمعی و علامت تأیید کننده
 • انتقال ناشی از ادغام شرکت ها
 • انتقال از طریق ارث
 • انتقال از طریق حکم دادگاه
 • تغییر مالکیت علائم در حقوق ایران
 • انتقال مالکیت اظهارنامه
 • انتقال علامت تجاری ثبت شده
 • انتقال قهری
 • انتقال مالکیت علامت در چارچوب نظام مادرید
 • قرارداد اجازه بهره برداری
 • حقوق انتقال دهنده
 • حقوق انتقال گیرنده
 • غیر قابل واگذاری بودن قرارداد اجازه بهره برداری
 • قراردادهای واگذاری متضمن پرداخت حق الامتیاز به خارج
 • ارتباط قراردادهای اجازه بهره برداری با قرارداد نمایندگی
 • قرارداد بهره برداری در معاهدات بین المللی مربوط به حقوق مالکیت معنوی و قوانین کشورها
 • قرارداد اجازه بهره برداری در حقوق ایران
 • درخواست ثبت اجازه بهره برداری در قالب نظام مادرید
 • زوال حقوق مربوط به علائم تجاری
 • اعراض
 • عدم استفاده
 • ژنریک یا عام شدن علامت
 • فرآیند لغو علامت و اثر آن
 • ابطال علامت تجاری ثبت شده
 • فصل پنجم – نقض حقوق ناشی از ثبت علامت و ضمانت اجرای آن
 • نقض حقوق ناشی از ثبت علامت
 • تعریف نقض حق
 • خواهان دعوی نقض
 • خوانده دعوی نقض
 • دعوی نقض از چه زمانی قابل طرح است؟
 • حق شخص تهدید شده به نقض
 • دفاعیات خوانده
 • اعمال نقض
 • نقض بر اساس یکسان بودن
 • علامت یکسان و کالاها و خدمات مشابه
 • علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه
 • علامت یکسان یا مشابه و کالا یا خدمات غیر مشابه
 • ضمانت اجراهای نقض حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت
 • رویه ها و وسایل جبران خسارات حقوقی
 • منع استعمال علائم نقض کننده
 • جبران خسارت
 • محاسبه منافع
 • محاسبه خسارت بر اساس لیسانس
 • خسارت معنوی
 • خسارت از پیش تعیین شده یا جبران خسارت مبتنی بر قانون
 • امحای علامت تجاری یا معدوم ساختن کالاها
 • تسلیم و ضبط کالاها به نفع مالک علامت
 • حق مطلع ساختن
 • انتشار آگهی در مطبوعات
 • تدابیر مرزی
 • اقدامات تأمینی و موقتی
 • ضمانت اجرای کیفری
 • آیین دادرسی رسیدگی به جرائم نقض در حوزه علامت تجاری
 • ضمائم
 • معاهدات مربوط به علائم تجاری
 • معاهدات ماهوی
 • معاهدات شکلی و طبقه بندی
 • معاهده حقوق علامت تجاری
 • معاهده سنگاپور راجع به حقوق علائم تجاری
 • موافقتنامه نیس در مورد طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم تجاری
 • معاهده نایروبی برای حمایت از نشان المپیک
 • موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم
 • موافقتنامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری
 • تحلیل چند رأی
 • منابع و مآخذ
 • 1- فارسی
 • الف – کتب و مقالات
 • ب – پایان نامه ها
 • 2- منابع انگلیسی

كتاب حاضر مشتمل بر ۵ فصل است:

-كليات

-علائم غير قابل ثبت

-فرايند ثبت علامت تجاري

-حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري و زوال ان

-نقض حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري و ضمانت اجراي ان.

•نويسنده محترم كتاب حاضر در مقدمه بيان داشتند كه علامت تجاري يكي از مصاديق مهم مالكيت صنعتي است كه همواره در طول تاريخ بشري اهميت ان مورد توجه بوده و اشخاص از ان براي معرفي كالاها و خدمات استفاده ميكردند.

•به طوري كه از ٤٠٠٠ سال قبل هنرمندان و صنعتگر

صنعتگران ايراني، چینی و هندي ها كالاها و خدمات خود را با امضاء يا سمبل هاي خاصي به بازار عرضه مي كردند و از اين طريق مشتريان خود را در انتخاب كالا ها و خدمات مورد نياز و دلخواه كمك مي كردند.

•هم اكنون نيز علامت تجاري براي اكثر شركت ها و بنگاہ ها، دارايي تجاري ارزشمندي نيز محسوب ميشود به طوري كه ارزش برخي از مشهورترين علايم تجاري در دنيا بيش از ٧٠ ميليارد دلار امريكا براورد شده است.

•امروزه با محيط كسب و كار متنوع و گوناگون، يك بازار شديد رقابتي نه تنها در بازارهاي داخلي بلكه در بازارهاي بين المللي ايجاد شده است.

•چنین فضا و محيط رقابتي، از يك سو مصرف كنندگان را كه بايد با صرف كمترين هزينه و وقت بتوانند به منشا كالاها و خدمات و نتيجتا به كيفيت انها واقف شوند، در انتخاب كالاها و خدمات دلخواه خود از بين كالاها و خدمات، دچار مشكل و ترديد كرده است و از سوي ديگر در چنین فضايي تنها بنگاه ها و كسب و كارهايي ميتوانند فعاليت و شكوفايي در بازارهاي داخلي و بين الملليي داشته باشند.

•كه ضمن اتخاذ راهكارهاي خلاق و ابتكاري براي توليد محصول و خدمات و عرضه انها، خطرات و بي اعتمادي ناشي از چنين محيط رقابتي را، مديريت و كنترل كنند.

•نويسنده محترم قصد دارد در كتاب حاضر، به بررسي و تحليل قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري در سال١٣٨٦، در حوزه علامت تجاري با توجه به معاهدات ماهوي و شكلي مرتبط به ويژہ با كنوانسيون پاريس، براي حمايت مالكيت مالكيت صنعتي، موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي(تريپس)، موافقت نامه و پروتكل مادريد و قوانين ملي برخي از كشورها بپردازد

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید