حقوق اختراعات
حقوق اختراعات
حقوق اختراعات - پشت جلد

حقوق اختراعات

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • اختصارات
 • مقدمه
 • فصل اول - کلیات
 • گفتار اول - مفاهیم
 • گفتار دوم - دامنه
 • 2 - 1 - اختراع و ورقه اختراع
 • 2 - 2 - اختراع و اکتشاف
 • 2 - 3 - اختراع و طرح های صنعتی
 • 2 - 4 - اختراع و نمونه های اشیاء مصرفی
 • مشاهده بیشتر
 • 2 - 5 - اختراع و نوآوری
 • 2 - 6 - اختراع و مدارهای یکپارچه
 • 2 - 7 - اختراع و حق مؤلف
 • 2 - 8 - اختراع و دانش فنی
 • گفتار سوم - انواع اختراع
 • 3 - 1 - اختراع محصول یا فرآورده
 • 3 - 2 - اختراع فرآیند یا وسیه و روش
 • 3 - 3 - اختراع فرآیند خاص برای ساخت یک محصول
 • 3 - 4 - استفاده جدید از شیء شناخته شده
 • 3 - 5 - اختراع ملی
 • 3 - 6 - اختراع منطقه ای
 • 3 - 7 - اختراع الحاقی
 • 3 - 8 - اختراع تکمیلی
 • 3 - 9 - اختراع وارداتی
 • 3 - 10 - اختراع سری
 • 3 - 11 - اختراع طرح
 • 3 - 12 - اختراعات گزینشی یا انتخابی
 • گفتار چهارم - ماهیت حقوقی فقهی حق اختراع
 • 4 - 1 - ماهیت حقوقی حق اختراع
 • 4 - 1 - 1 - حقوق طبیعی
 • 4 - 1 - 2 - حقوق شخصی
 • 4 - 1 - 3 - حقوق اخلاقی
 • 4 - 1 - 4 - وحدت حق مادی و حق اخلاقی
 • 4 - 1 - 5 - دوگانگی حق مادی و اخلاقی
 • 4 - 1 - 6 - مالکیت عینی
 • 4 - 1 - 7 - حقوق کار
 • 4 - 1 - 8 - حقوق فکری
 • 4 - 1 - 9 - ماهیت فقهی
 • 4 - 2 - ماهیت فقهی
 • 4 - 3 - جایگاه حق مخترع در نظام حقوقی
 • 4 - 3 - 1 - حق اختراع و حقوق عمومی و خصوصی
 • 4 - 3 - 2 - حق اختراع و حقوق مالی و غیرمالی
 • 4 - 3 - 3 - حق اختراع و حقوق عینی و دینی
 • 4 - 3 - 4 - حق اختراع و اموال منقول و غیرمنقول
 • 4 - 3 - 5 - اختراع و حقوق مالکیت معنوی
 • گفتار پنجم - ضرورت ثبت و حمایت از اختراع
 • 5 - 1 - ضرورت ثبت اختراع
 • 5 - 2 - ضرورت حمایت از اختراع
 • 5 - 3 - سابقه تاریخی
 • گفتار ششم - اختراع و موضوعات جدید
 • 6 - 1 - اختراع و تحقیق و توسعه و نوآوری
 • 6 - 2 - اختراع و رقابت
 • 6 - 3 - اختراع و استاندارد
 • 6 - 4 - اختراع و نانو فناوری
 • 6 - 5 - اختراع و سلامت عمومی
 • 6 - 6 - اختراع و توسعه اقتصادی
 • 6 - 7 - اختراع و نرم افرازهای رایانه ای
 • 6 - 7 - 1 - چگونگی حمایت از برنامه های رایانه ای
 • 6 - 7 - 2 - حمایت از نرم ا فزارهای رایانه ای در ایران
 • 6 - 8 - اختراع و بیوتکنولوژی
 • 6 - 8 - 1 - تعریف
 • 6 - 8 - 2 - لزوم حمایت از بیوتکنولوژی
 • 6 - 8 - 3 - نظامهای موجود حمایتی
 • 6 - 9 - اختراع و صنعت بیمه
 • 6 - 10 - اختراع و حقوق بشر
 • فصل دوم - ثبت اختراع
 • گفتار اول - حق ثبت اختراع
 • 1 - 1 - سیستم اولین ثبت یا سیستم اولین اختراع
 • 1 - 2 - اختراع اشتراکی
 • 1 - 3 - اختراع ناشی از استخدام
 • 1 - 4 - اختراع ناشی از قرارداد
 • گفتار دوم - اختراع قابل ثبت
 • 2 - 1 - جدید بودن
 • 2 - 1 - 1 - تفسیر ادعاها و تعیین نوع و محدوده اختراع
 • 2 - 1 - 2 - فن یا صنعت قبلی
 • 2 - 1 - 3 - مقایسه اختراع مورد ادعا با فن یا صنعت قبلی
 • 2 - 1 - 4 - زوال تازگی و استثنائات آن
 • 2 - 1 - 4 - 1 - زوال تازگی
 • 2 - 1 - 4 - 1 - 1 - افشای اختراع
 • 2 - 1 - 4 - 1 - 2 - استفاده از اختراع
 • 2 - 1 - 4 - 2 - استثنائات وارده بر زوال تازگی
 • 2 - 1 - 4 - 2 - 1 - مهلت ارفاقی
 • 2 - 1 - 4 - 2 - 2 - اختراعات نمایش داده شده در نمایشگاههای بین المللی
 • 2 - 1 - 4 - 2 - 3 - حق تقدم
 • 2 - 2 - گام ابتکاری
 • 2 - 2 - 1 - احراز گام ابتکاری
 • 2 - 2 - 1 - 1 - فن یا صنعت قبلی
 • 2 - 2 - 1 - 2 - شخص با مهارت
 • 2 - 2 - 1 - 3 - مقایسه اختراع با فن یا صنعت قبلی
 • 2 - 3 - کاربرد صنعتی
 • گفتار سوم - اختراع غیرقابل ثبت
 • فصل سوم - فرآیند ثبت اختراع
 • گفتار اول - ثبت اختراع در بعد ملی
 • 1 - 1 - اظهارنامه
 • 1 - 1 - 1 - درخواست
 • 1 - 1 - 2 - توصیف
 • 1 - 1 - 3 - ادعا
 • 1 - 1 - 4 - نقشه های اختراع
 • 1 - 1 - 5 - خلاصه
 • 1 - 2 - بررسی اختراع
 • 1 - 2 - 1 - سیستم بررسی اعلامی یا سیستم ثبت
 • 1 - 2 - 2 - سیستم بررسی شکلی همراه با جستجو
 • 1 - 2 - 3 - بررسی ماهوی
 • 1 - 2 - 4 - نظام بررسی ثبت اختراع در ایران
 • 1 - 3 - وحدت اختراع
 • 1 - 4 - مدت حمایت از اختراع
 • 1 - 5 - انتشار
 • 1 - 6 - تاریخ تقاضا
 • 1 - 7 - هزینه ثبت اختراع
 • 1 - 8 - اعطای ورقه اختراع
 • گفتار دوم - ثبت اختراع در سطح بین المللی
 • 2 - 1 - مسیر ملی
 • 2 - 2 - مسیر منطقه ای
 • 2 - 3 - مسیر بین المللی
 • 2 - 3 - 1 - اهداف
 • 2 - 3 - 2 - مزایا
 • 2 - 3 - 2 - 1 - از لحاظ مخترعین
 • 2 - 3 - 2 - 2 - برای ادارات ثبت اختراع
 • 2 - 3 - 2 - 3 - از لحاظ متخصصین و محققین
 • 2 - 3 - 2 - 4 - از لحاظ توسعه صنعتی و اقتصاد ملی کشورها
 • 2 - 3 - 2 - 5 - از لحاظ منافع کشورهای طرف قرارداد
 • 2 - 3 - 3 - فرآیند
 • 2 - 3 - 4 - نقش سازمان جهانی مالکیت معنوی در ثبت بین المللی اختراع
 • فصل چهارم - حقوق مخترع
 • گفتار اول - حقوق ناشی از ثبت اختراع
 • 1 - 1 - حقوق مادی
 • 1 - 1 - 1 - مصادیق حقوق مادی
 • 1 - 1 - 1 - 1 - تولید و تکثیر
 • 1 - 1 - 1 - 2 - عرضه برای فروش و فروش
 • 1 - 1 - 1 - 3 - واردات
 • 1 - 1 - 1 - 4 - ذخیره و نگهداری
 • 1 - 1 - 1 - 5 - استفاده
 • 1 - 1 - 1 - 6 - صادرات
 • 1 - 1 - 2 - استثنائات
 • 1 - 1 - 2 - 1 - خاتمه استفاده از حقوق یا دکترین خاتمه یا اتمام حق
 • 1 - 1 - 2 - 2 - واردات موازی
 • 1 - 1 - 2 - 3 - گواهی های اختراع و حمل و نقل بین المللی
 • 1 - 1 - 2 - 4 - بهره برداری با اهداف آزمایشی
 • 1 - 1 - 2 - 5 - استفاده مقدم
 • 1 - 1 - 2 - 6 - پروانه های اجباری
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 1 - موارد صدور مجوزهای اجباری
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 1 - 1 - کوتاهی در استعمال اختراع
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 1 - 2 - امتناع صاحب ورقه اختراع از اعطای مجوز قانونی
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 1 - 3 - اضطرار ملی
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 1 - 4 - رویه های ضد رقابتی
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 1 - 5 - بهره برداری های غیر تجاری
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 1 - 6 - اختراعات وابسته
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - شرایط اعطای مجوز اجباری
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - 1 - موردی بودن
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - 2 - انجام تلاشهای قبلی به منظور جلب رضایت دارنده حق
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - 3 - دامنه و مدت
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - 4 - غیرانحصاری و غیر قابل انتقال بودن
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - 5 - بازار داخلی
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - 6 - خاتمه استفاده از مجوز اجباری
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - 7 - اجرت
 • 1 - 1 - 2 - 6 - 2 - 8 - تجدیدنظر
 • 1 - 1 - 2 - 7 - فراهم آوردن مقدمات بهره‌برداری
 • 1 - 1 - 2 - 8 - استفاده دولت از اختراع ثبت شده
 • 1 - 2 - حقوق اخلاقی
 • 1 - 3 - واگذای حق اختراع
 • 1 - 3 - 1 - انتقال مالکیت حق اختراع
 • 1 - 3 - 2 - انتقال حق بهره برداری
 • 1 - 3 - 3 - انتقال از طریق رهن
 • 1 - 3 - 4 - انتقال قهری اختراع
 • گفتار دوم - زوال حق اختراع
 • 2 - 1 - اعراض
 • 2 - 2 - عدم پرداخت هزینه سالانه
 • 2 - 3 - انقضای مدت اعتبار ورقه اختراع
 • 2 - 4 - ابطال ورقه اختراع
 • فصل پنجم - نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن
 • گفتار اول - نقض حق اختراع
 • 1 - 1 - اعمال نقض
 • 1 - 1 - 1 - مصادیق
 • 1 - 1 - 1 - 1 - تولید غیرمجاز
 • 1 - 1 - 1 - 2 - نگهداری، فروش و عرضه برای فروش غیرمجاز
 • 1 - 1 - 1 - 3 - واردات غیرمجاز
 • 1 - 1 - 1 - 4 - استعمال غیرمجاز
 • 1 - 2 - ملاکهای تشخیص نقض
 • 1 - 3 - ذی نفع در طرح دعوی نقض
 • 1 - 4 - تکلیف اثبات ادعا
 • 1 - 5 - نحوه رسیدگی به دعوی نقض
 • 1 - 6 - حق شخص تهدید شده به نقض
 • 1 - 7 - اعلامیه عدم نقض
 • گفتار دوم - ضمانت اجرا
 • 2 - 1 - ضمانت اجراء مدنی
 • 2 - 2 - ضمانت اجرای کیفری
 • 2 - 3 - اقدامات تأمینی و موقتی
 • گفتار سوم - دادگاه ها
 • فصل ششم - بررسی تطبیقی
 • گفتار اول - نظامهای ملی اختراع
 • 1 - 1 - محورهای مورد مقایسه
 • 1 - 1 - 1 - شناسایی مخترع: نظام اولین ثبت یا نظام اولین اختراع
 • 1 - 1 - 2 - مدت حمایت از اختراع
 • 1 - 1 - 3 - تغییرات در اختراعات ثبت شده
 • 1 - 1 - 4 - اعتراض به صدور ورقه اختراع
 • 1 - 1 - 5 - مهلت ارفاقی
 • 1 - 1 - 6 - اختراعات قابل ثبت
 • 1 - 1 - 7 - انتشار اظهارنامه ثبت اختراع
 • 1 - 1 - 8 - ذکر نام مخترع در ورقه اختراع
 • 1 - 1 - 9 - اثر دانش پیشین
 • گفتار دوم - معاهدات ماهوی اختراع
 • 2 - 1 - محورهای مورد مقایسه
 • 2 - 1 - 1 - اختراعات قابل ثبت
 • 2 - 1 - 2 - استثنائات
 • 2 - 1 - 3 - حقوق انحصاری
 • 2 - 1 - 4 - انتقال مالکیت
 • 2 - 1 - 5 - افشاء‌ اختراع
 • 2 - 1 - 6 - درخواست اطلاعات از متقاضی در رابطه با اظهارنامه
 • 2 - 1 - 7 - استثنائات حقوق اعطایی
 • 2 - 1 - 8 - استفاده از اختراع بدون کسب اجازه از صاحب حق
 • 2 - 1 - 9 - ابطال / لغو
 • 2 - 1 - 10 - مدت حمایت
 • 2 - 1 - 11 - حق اثبات
 • گفتار سوم - معاهدات شکلی مربوط به اختراع
 • 3 - 1 - معاهده همکاری ثبت اختراع
 • 3 - 2 - معاهده بوداپست در مورد شناسایی بین المللی تسلیم میکرواورگانیزمها برای استفاده از تشریفات ثبت اختراعات
 • 3 - 3 - موافقت نامه استراسبورگ در مورد طبقه بندی بین المللی اختراعات
 • 3 - 4 - معاهده قانون اختراعات
 • ضمائم - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری
 • فصل اول - اختراعات
 • فصل دوم - طرح های صنعتی
 • فصل سوم - علایم و علایم جمعی نامهای تجاری
 • فصل چهارم - مقررات عمومی
 • منابع و مأخذ

در رابطه با ماهیت حقوقی- فقهی حقوق مالکیت معنوی بهطورکلی و همچنین حق مخترع نسبت به اختراع خود، دیدگاهها و نظریههای مختلفی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد. عمده دلیل این تفاوت دیدگاهها، علاوه بر نوپا بودن این رشته از حقوق، این است که مقولات مربوط به حقوق مالکیت معنوی از هیأت واحد و یکپارچه برخوردار نبوده و در واقع ترکیبی از حقوق مادی و معنوی هستند.

به‌عنوان مثال مخترع از یک‌سو دارای حق مادی و اقتصادی است که بر اساس آن می‌تواند مانع بهره‌برداری اشخاص از اختراع خود شود و از سوی دیگر، دارای حقوق اخلاقی است که بر اساس آن نیز قانون‌گذار برای او امتیازات و حقوقی در نظر گرفته است که به‌عنوان مثال یک از مصادیق حقوقی معنوی، می‌تواند حق ذکر کردن نام وی در ورقه اختراع باشد. خلاصه این‌که در تحلیل ماهیت حقوق مالکیت معنوی و هم‌چنین حق مخترع نسبت به اختراع خود باید مجموعه این ویژگیها و اختصاصات موردتوجه قرار گیرد

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید