آیین طرح دعوای مدنی

آیین طرح دعوای مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بخش اول- اقامه‌ی دعوا
 • مبحث اول: تفاوت دادخواست و درخواست
 • 1. درخواست
 • 2. دادخواست
 • مبحث دوم: در چه مواردی باید دادخواست تقدیم شود؟
 • گفتار اول- شرایط دادخواست
 • مشاهده بیشتر
 • اول- اصول کلی
 • 1. استفاده از برگ چاپی مخصوص
 • 2. تنظیم دادخواست به زبان فارسی
 • 3. امضا دادخواست
 • دوم- اجزاء دادخواست
 • گفتار اول- خواهان
 • مبحث اول- اهلیت خواهان برای طرح دعوا
 • 1. خواهان صغیر
 • 2. خواهان محجور
 • 3. خواهان مجنون
 • 4. وکیل خواهان
 • 5. نفع خواهان
 • 6. شخصیت حقوقی خواهان
 • 7. قائم مقام خواهان
 • 8. تعدد خواهان
 • 9. نماینده خواهان
 • 9.1. نمایندگی در صورت وقوع جرم
 • 9.2. نمایندگی ادارات دولتی
 • 9.3. شرکت‌های دولتی
 • 9.4. اعطای وکالت از سوی شخص حقوقی
 • گفتار دوم- خوانده
 • 1. توجه دعوا به خوانده
 • 2. طرح دعوا علیه شخص حقوقی
 • 3. انتخاب دقیق خوانده
 • 4. درج نام کامل خوانده
 • 5. تعدد خواندگان
 • 6. فوت خوانده دعوا و طرح دعوا علیه متوفی
 • 7. کم یا زیاد کردن خواسته
 • گفتار سوم- خواسته
 • مبحث اول- تعیین خواسته
 • 1. اعلام مشخثات دقیق خواسته
 • 2. تعیین خواسته و جزمی بودن دعوا
 • 3. افزایش خواسته
 • 4. کاهش خواسته
 • 5. تغییر خواسته
 • 6. تعدد خواسته
 • دوم: نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی
 • 6.1. منظور از ارتباط کامل دو دعوی
 • 6.2. الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی ابطال معامله ارتباط کامل دارند
 • 6.3. تجدید نظر دعاوی مرتبط
 • 6.4. رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط
 • 6.5. اقامه دعوای موازین در موضوع واحد
 • 6.6. تکلیف دادگاه در صورت طرح یک موضوع در دو دادگاه
 • 6.7. عدم ضرورت صدور قرار در موارد رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط
 • 6.8. چگونگی رسیدگی در صورت طرح دعاوی مرتبط با دعوای اصلی
 • 6.9. جواز اظهار نظر دادرس در دو موضوع مرتبط
 • 6.10. نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط مطرح در شعب مختلف
 • 6.11. کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر
 • 6.12. ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی مرتبط
 • مبحث دوم- تقویم خواسته
 • مبحث سوم- زمان شناسی طرح دعوا
 • بخش دوم- درخواست تأمین دلیل
 • اول- چگونگی تنظیم درخواست (دادخواست) تأمین دلیل
 • 1.منظور از تأمین دلیل
 • 2. ضرورت استفاده از فرم مخصوص دادخواست
 • 3.خوانده
 • 4.خواسته
 • 5.دلایل منضمات
 • 6.شرخ درخواست
 • 6.1.- وجود احتمال تعذر یا تعسر- دشوار شدن- استفاده از دلایل در آینده
 • 6.2- استفاده از تأمین دلیل در دعوا
 • 7.اثر ناقص بودن درخواست
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید