مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
 • در امور مدنی مصوب 1379
 • کلیات
 • در صلاحیت دادگاه ها
 • در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه
 • اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
 • وکالت در دعاوی
 • دادرسی نخستین
 • دادخواست
 • بهای خواسته
 • مشاهده بیشتر
 • جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
 • جریان دادخواست
 • ابلاغ
 • ایرادات و موانع رسیدگی
 • جلسه دادرسی
 • توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
 • امور اتفاقی
 • تامین خواسته
 • ورود شخص ثالث
 • جلب شخص ثالث
 • دعوای متقابل
 • اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
 • تامین دلیل و اظهارنامه
 • تامین دلیل
 • اظهارنامه
 • دعاوی تصرف عدوانی
 • سازش و درخواست آن
 • سازش
 • رسیدگی به دلایل
 • کلیات
 • اقرار
 • اسناد
 • مواد عمومی
 • انکار و تردید
 • ادعای جعلیت
 • رسیدگی به صحت و اصالت صحت
 • گواهی
 • معاینه محل و تحقیق محلی
 • رجوع به کارشناس
 • سوگند
 • نیابت قضایی
 • رای
 • صدور و انشای رای
 • ابلاغ رای
 • حکم حضوری و غیابی
 • واخواهی
 • دادرسی فوری
 • تجدیدنظر
 • احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
 • آرای قابل تجدیدنظر
 • مهلت تجدیدنظر
 • دادخواست و مقدمات رسیدگی
 • جهات تجدیدنظر
 • فرجام خواهی
 • فرجام خواهی درامور مدنی
 • فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
 • موارد نقض
 • ترتیب فرجام خواهی
 • ترتیب رسیدگی
 • مهلت فرجام خواهی
 • اقدامات پس از نقض
 • فرجام خواهی تبعی
 • اعتراض شخص ثالث
 • اعاده دادرسی
 • جهات اعاده دادرسی
 • مهلت درخواست اعاده دادرسی
 • مواعد
 • تعیین و حساب مواعد
 • داوری
 • هزینه دادرسی و اعسار
 • مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
 • قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356
 • قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • دیوان عدالت اداری
 • شوراهای حل اختلاف
 • سازمان قضاوتی
 • قانون امور حسبی
 • در کلیات
 • در قیومیت
 • ترتیب تیین قیم
 • اختیارات و مسئولیت قیم
 • عزل قیم
 • امور راجع به امین
 • راجع به غایب مفقود الاثر
 • در صلاحیت دادگاه
 • در تعیین امین
 • دادن اموال به طور موقت به تصرف
 • در امور راجع به ترکه
 • در صلاحیت
 • در مهر و موم
 • در برداشت مهر و موم
 • در تحریر ترکه
 • راجع به دیون متوفی
 • استیفای دین از ترکه
 • قبول ترکه
 • رد ترکه
 • قبول دیون مطابق صورت تحریرترکه
 • تصفیه
 • راجع به وصیت
 • در تقسیم
 • در ترکه متوفای بلاوارث
 • راجع به ترکه اتباع خارجه
 • در تصدیق انحصار وراثت
 • در هزینه
 • در دعاوی خانوادگی
 • دعاوی خانوادگی 1389
 • دعاوی خانوادگی 1390
 • دعاوی خانوادگی 1391
 • دعاوی خانوادگی 1392
 • دعاوی خانوادگی 1393
 • پاسخنامه

 پاسخ‌دهی به سوالات، به صورت گزینه‌ای، همراه با ذکر ماده قانونی مستند طرح سؤال و ارجاع به کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس می‌باشد

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید