راهنمای نگارش حقوقی (روابط مؤجر و مستأجر)
راهنمای نگارش حقوقی (روابط مؤجر و مستأجر)
راهنمای نگارش حقوقی (روابط مؤجر و مستأجر) - پشت جلد

راهنمای نگارش حقوقی (روابط مؤجر و مستأجر)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول/بخش اول – گزیده ای از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی
 • نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه «وکالت در محاکم»
 • دعاوی مالی و غیرمالی مفهوم و مصادیق آن
 • نظریات کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی دعاوی مالی و غیرمالی هزینه دادرسی
 • الف – دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر
 • شروط و تعهدات
 • بحث و بررسی مختصر پیرامون عقد اجاره
 • فصل دوم / بخش اول / ب – علل نقض آرای حقوقی در دیوان عالی کشور (روابط استیجاری
 • مشاهده بیشتر
 • علل نقض آرای حقوقی در دیوان عالی کشور
 • ج – دادخواست اعلام بطلان قرارداد اجاره به لحاظ عدم تعین مدت در قرارداد
 • نمونه دادخواست الزام مستاجر به پرداخت اجور معوقه یک باب منزل مسکونی
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ اجاره
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ اجاره
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ اجاره
 • نمونه دادخواست تخلیه و تحویل کلیه اماکن مسکونی
 • نمونه دادخواست الزام مستاجر به پرداخت اجاره بها
 • نمونه دادخواست تعدیل و افزایش اجازه بها از طرف مالک
 • نمونه دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن اداری
 • نمونه دادخواست الزام مالک به حضور در دفترخانه
 • نمونه دادخواست تخلیه عین مستاجر به دلیل انتقال به غیر از طرف مالک
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ اجاره
 • نمونه دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست صدور حکم تخلیه
 • نمونه دادخواست تخلیه و تحویل از طرف مالک جدید در موارد انتقال قطعی
 • نمونه دادخواست الزام
 • نمونه دادخواست الزام
 • نمونه دادخواست الزام
 • نمونه دادخواست الزام
 • نمونه دادخواست الزام
 • نمونه دادخواست الزام
 • نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث مغازه
 • نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع
 • نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
 • نمونه دادخواست تخلیه
 • نمونه دادخواست تخلیه عین مستاجره
 • نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع
 • نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع
 • نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع
 • نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع
 • نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع
 • نمونه الزام مستاجر به پرداخت بهای آب / برق / گاز
 • فصل دوم / بخش دوم: تفاوت حق کسب و پیشه یا تجارت با حق سرقفلی(اختصاری)
 • تفاوت سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت
 • فصل ششم / بخش سوم – نظریات مشورتی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی «موجر و مستاجر»
 • نمونه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستاجر
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ سند عادی اجاره نامه جهت ارائه به دیوان عدالت اداری و غیره
 • فصل سوم / بخش اول: دعاوی مربوط به ابطال آرا کمیسیون ها
 • نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عملیات ثبتی
 • نمونه دادخواست تملک زمین
 • نمونه دادخواست
 • فصل سوم / بخش دوم: فرم اعلام نظر کمیسیون
 • فصل چهارم / بخش اول: دعاوی مربوط به تجویز انجام معامله در مورد مشمولین
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست
 • نمونه مطالبه بهای آب
 • دادخواست
 • درخواست
 • نحوه تجدیدنظر خواهی
 • دادخواست اعتراض ثالث
 • فصل پنجم اعاده دادرسی
 • نظریات کمیسیون مشورتی
 • درخواست های حقوقی
 • دعاوی موجر و مستاجر
 • تایید فسخ و تخلیه
 • رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تایید دادنامه بدوی
 • فصل دوم / بخش دوم: تفاوت حق کسب و پیشه یا تجارت با حق سرقفلی(اختصاری)
 • تفاوت سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت
 • فصل ششم / بخش سوم – نظریات مشورتی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی «موجر و مستاجر»
 • نمونه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستاجر
 • نمونه دادخواست تایید و تنفیذ سند عادی اجاره نامه جهت ارائه به دیوان عدالت اداری و غیره
 • فصل سوم / بخش اول: دعاوی مربوط به ابطال آرا کمیسیون ها
 • نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان عملیات ثبتی
 • نمونه دادخواست تملک زمین
 • نمونه دادخواست
 • فصل سوم / بخش دوم: فرم اعلام نظر کمیسیون
 • فصل چهارم / بخش اول: دعاوی مربوط به تجویز انجام معامله در مورد مشمولین
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست
 • نمونه دادخواست
 • نمونه مطالبه بهای آب
 • دادخواست
 • درخواست
 • نحوه تجدیدنظر خواهی
 • دادخواست اعتراض ثالث
 • فصل پنجم اعاده دادرسی
 • نظریات کمیسیون مشورتی
 • درخواست های حقوقی
 • دعاوی موجر و مستاجر
 • تایید فسخ و تخلیه
 • رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • تایید دادنامه بدوی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل نهم – موارد کارشناسی در اجاره
 • گفتار در تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت با حق سرقفلی
 • فصل دهم – آرا وحدت رویه نظرات فقهای شورای نگهبان نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری
 • نمونه رای دادگاه بدوی/ تخلیه / مطالبه منافع به نسبت سهم الارث
 • نمونه رای دادگاه بدوی / تایید دادنامه بدوی
 • فصل یازدهم – ملخص قواعد فقه و حقوق
 • فصل دوازدهم / بخش اول / قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377
 • فصل نوزدهم / آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • درخواست های حقوقی و اجرای احکام
 • نحوه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • اجرای احکام مدنی نیم عشر دولتی
 • فصل دوازدهم / بخش پنجم – اجرای احکام مدنی انواع آگهی مزایده فروش اموال منقول/غیرمنقول
 • فصل سیزدهم – نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اجرای احکام مدنی
 • فصل چهاردهم – حرف (ت) برگرفته از فرهنگ فارسی عمید
 • منابع و ماخذ

فراگیری نگارش حقوقی از اهمیت بالا و به سزایی برخوردار است و با مطالعه کتاب هایی که در این زمینه منتشر شده است می توان نیاز خود را مرتفع نمود.

در کتاب پیش رو، نویسنده شیوه نگارش حقوقی را در دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر از زمان تنظیم و تقدیم دادخواست تا احکام صادره توسط قاضی را در تمامی مراحل دادرسی از جمله واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و ... مورد بررسی قرار داده است. همچنین، در خلال بررسی نمونه های متعدد از انواع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر، قوانین روابط موجر و مستاجر سالهای 56-62-76، قانون تملک آپارتمان ها نظریات مشورتی، آراء وحدت رویه و نکات کلیدی نیز ذکر شده است که در فهم مطالب بسیار مهم و کاربردی و مفید می نماید.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید