راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)
راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)
راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری) - پشت جلد

راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیشگفتار – قضا و شهادت در نظام قضایی اسلام
 • گفتار در قضا و شهادت
 • فصل اول – نحوه رسیدگی به شکایت
 • لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
 • فصل اول – بخش دوم / انواع شکواییه منطبق با قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 27/9/1390
 • نمونه استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی
 • نمونه عدم استرداد طفل
 • نمونه ظرب و جرح عمدی توسط شوهر
 • نمونه افترا
 • مشاهده بیشتر
 • نمونه ترک انفال
 • نمونه اعمال منافی عفت
 • نمونه ازدواج قبل از بلوغ
 • نمونه تدلیس
 • نمونه هتک حرمت
 • نمونه ایجاد مزاحمت
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت
 • نمونه شکایت کیفری قتل شبه عمدی
 • نمونه شکایت کیفری قتل عمدی
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی
 • موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • نمونه درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • نمونه درخواست تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت
 • نمونه دادخواست تخفیف مجازات
 • نمونه درخواست جلب از اجرای احکام کیفری
 • فصل دوم – دو پرونده کیفری مرتبط (کلاهبرداری)
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • نمونه شکایت کیفری
 • موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی
 • موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • نمونه درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • نمونه درخواست تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت
 • نمونه دادخواست تخفیف مجازات
 • نمونه درخواست جلب از اجرای احکام کیفری
 • فصل دوم – دو پرونده کیفری مرتبط (کلاهبرداری)
 • نمونه شکایت کیفری
 • فصل اول – بخش سوم / درخواست ها و لوایح کیفری
 • نمونه درخواست آزادی مشروط از طرف زندانی
 • نمونه آزادی مشروط زندانیان
 • نمونه درخواست منع تعقیب
 • نمونه درخواست منع تعقیب
 • نمونه درخواست اعمال ماده 696
 • نمونه درخواست صدور قرار اناطه
 • نمونه لایحه
 • نمونه لایحه
 • نمونه درخواست تامین عین خواسته
 • نمونه تقاضای صدور برگ جلب مشتکی
 • نمونه درخواست صدور قرار عدم خروج متهم از کشور
 • نمونه درخواست قبول کفالت
 • نمونه درخواست توثیق وثیقه توسط وثیقه گذار
 • نمونه درخواست رفع توقف از پلاک ثبتی
 • نمونه لایحه اعلاماقامتگاه جدید شاکی
 • نمونه درخواست صدور قرار
 • نمونه درخواست واخواهی
 • نمونه درخوست تجدیدنظر
 • نمونه درخوست تجدیدنظر
 • نمونه درخوست تجدیدنظر
 • نمونه درخوست تجدیدنظر
 • نمونه درخوست تجدیدنظر
 • موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی
 • موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
 • نمونه درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • نمونه درخواست تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت
 • نمونه دادخواست تخفیف مجازات
 • نمونه درخواست جلب از اجرای احکام کیفری
 • فصل دوم – دو پرونده کیفری مرتبط (کلاهبرداری)
 • نمونه ضرب و جرح
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • اتهام آدم ربایی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نموه لایحه وکیل
 • فصل سوم – رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/6/1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور
 • نمونه رای وحدت رویه هیات عمومی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر
 • نمونه تعیین یک سال حبس
 • نمونه رتی دادگاه تجدیدنظر
 • فصل چهارم / کلاهبرداری در مرور زمان
 • کلاهبرداری در مروز زمان
 • نمونه متن ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری
 • نمونه فروش مال غیر در سال 1370
 • نمونه تذکاریه
 • فصل پنجم – ادامه دعاوی کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه فروش مال غیر
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه فروش مال غیر
 • نمونه کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه خرید و فروش مال غیر
 • نمونه قرار منع تعقیب
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه شرکت در کلابرداری
 • نمونه فروش مال غیر
 • نمونه فروش مال غیر
 • نمونه فروش مال غیر
 • نمونه کلاهبرداری
 • نمونه انتقال مال غیر
 • نمونه رای دادگاه / کلاهبرداری (فروش مال غیر)
 • نمونه تحصیل منافع غیر(اجاره)
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • فصل ششم – مروری بر گذشته/ دعاوی کلاهبرداری در سال 1370
 • نمونه شکواییه
 • نمونه اظهارات گواه اول
 • نمونه اظهارات گواه دوم
 • نمونه اظهارات متهم به کلاهبرداری جلسه اول
 • نمونه اظهارات متهم به کلاهبرداری جلسه دوم
 • نمونه آخرین دفاعیات متهم برگ بازجویی و صورت مجلس
 • نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس
 • نمونه برگ بازجویی و صورتمجلس
 • نمونه رای دادگاه عمومی بخش
 • نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم در اعتراض به دادنامه
 • نمونه تصمیم دادگاه تجدیدنظر در اعاده پرونده
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • فصل هشتم: تظاهر و دخالت در امر وکالت
 • نمونه تظاهر در امر وکالت / دخالت در امر وکالت
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی
 • نمونه رای دادگاه / جعل عنوان / کلاهبرداری از طریق وکالت
 • نمونه رای داگاه تجدید استان
 • فصل نهم / کلاهبرداری – فروش مال غیر «پرونده شماره یک » شعب تشخیص
 • نمونه فروش مال غیر
 • نمونه فروش مال غیر
 • نمونه رای تجدیدنظر استان / تایید دادنامه معترض علیه
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه معترض علیه
 • نمونه رای دادگاه کیفری 2 / کلاهبرداری / صدور حکم
 • نمونه رای دادگاه کیفری 1 / به عنوان مرجع تجدیدنظر خواهی نقض دادنامه بدوی و تقلیل جزای نقدی
 • فصل هفتم / آیین دادرسی کیفری
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه شکواییه / کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر(زمین)
 • نمونه اظهارات گواه اول برگ بازجویی و صورتمجلس
 • نمونه اظهارات گواه دوم برگ بازجویی و صورت مجلس
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه اظهارات متهم به کلاهبرداری
 • نمونه آخرین دفاعیات متهم برگ بازجویی و صورتمجلس
 • نمونه برگ بازجویی و صورتمجلس
 • نمونه برگ بازجویی و صورتمجلس
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه عمومی بخش / محکومیت متهم به کلاهبرداری
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • نمونه رای دادگاه
 • نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
 • بررسی نمونه ای از احکام محاکم عمومی از لحاظ قواعد نگارش احکام
 • اجرای احکام کیفری
 • اجرای احکام کیفری(حوزه قضایی بخش)
 • فصل هیجدهم / الف دستور ضبط وثیقه / وجه الکفاله / وجه التزام در حوزه قضایی بخش
 • نمونه دستور ضبط وثیقه / دادگاه بخش عمومی
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / قرار ضبط وثیقه (کیفری) /تایید دستور معترض علیه
 • نمونه اجرای احکام کیفری – نمونه آگهی مزایده وثیقه
 • نمونه دستور ضبط وجه الکفاله / حوزه ریاست دادگاه عمومی بخش
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / صدور قرار رد درخواست کفیل / وثیقه گذار / تایید دستور معترض
 • نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
 • فصل هیجدهم / اصل برائت اصل تخییر اصل احتیاط و اشتغال
 • فصل نوزدهم / گفتار در قاعده درا
 • منابع و ماخذ

فراگیری نگارش حقوقی از اهمیت بالا و به سزایی برخوردار است و با مطالعه کتاب هایی که در این زمینه منتشر شده است می توان نیاز خود را مرتفع نمود.

در کتاب پیش رو، نویسنده شیوه نگارش حقوقی را در دعاوی مربوط به کلاهبرداری از زمان تنظیم و تقدیم شکوائیه تا مرحله تحقیق و صدور قرار از دادسرا و همچنین مرحله رسیدگی قضایی در دادگاه و احکام صادره توسط قاضی را در تمامی مراحل دادرسی از جمله بدوی، تجدیدنظرخواهی، دیوانعالی و ... مورد بررسی قرار داده است و در خلال بررسی نمونه های متعدد از انواع دعاوی مربوطه، موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و گفتاری درباره بزه کلاهبرداری و نحوه رسیدگی به این اتهام در دادسرا و دادگاه و نظریات مشورتی، آراء وحدت رویه و نکات کلیدی نیز ذکر شده است، که در فهم مطالب کمک شایانی می نماید.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید