حقوق ارتباطات جمعی

حقوق ارتباطات جمعی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • عنوان
 • پیشگفتار
 • بخش اول: بنیادهای نظری حقوق ارتباط جمعی
 • گفتار اول: آزادی بیان
 • بند اول: اهمیت و جایگاه آزادی بیان
 • الف) آزادی بیان به مثابه یک حق طبیعی
 • مشاهده بیشتر
 • ب) آزادی بیان به منزله‌ی یکی از حقوق اساسی
 • ج) آزادی بیان به منزله‌ی یکی از حقوق بشر
 • د) آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی
 • بند دوم: مفهوم آزادی بیان
 • الف) آزادی بیان و حق آزادی بیان
 • ب) معنای عام و خاص آزادی بیان
 • ج)مقایسه‌ی آزادی بیان با سایر آزادی‌های رسانه‌ای
 • د) عناصر آزادی بیان
 • بند سوم: کارکردهای آزادی بیان
 • گفتار دوم: آزادی اطلاعات
 • بند اول: مفهوم شناسی
 • الف) آزادی اطلاعات
 • ب) حق دسترسی به اطلاعات
 • ج) تفاوت با سایر آزادی‌ها
 • بند دوم: مبانی آزادی اطلاعات
 • الف) شفافیت
 • ب) مشارکت مردمی و نظارت مستمر
 • ج) مبارزه با فساد
 • د) تعلق اطلاعات به مردم
 • هـ) پاشخگویی
 • و) مسئولیت اثبات مشروعیت
 • ز) حمایت از تولید علم
 • بند سوم: لوازم تحقق آزادی اطلاعات
 • الف) گسترده ساختن قلمرو آزادی اطلاعات
 • ب) محدود یا ممنوع کردن نابودسازی اسناد، مدارک و سوابق دولتی
 • ج) عدم الزام متقاضی اطلاعات به ارائه دلیل
 • د) اتخاذ تدابیر ترویجی مبارزه با فرهنگ اسرار گرایی
 • هـ) اطلاع رسانی فعال
 • و) اصلاح قوانین مغایر با اطلاع رسانی معقول
 • ز) مشروع و دقیق بودن استثنائات آزادی اطلاعات
 • ح) تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات دولتی
 • ط) قابل اعتراض بودن اقدام واحدهای دولتی در چاسخ به ....
 • ی) علنی ساختن نشست‌های دولتی
 • ک) حمایت از اشخاصی که خطاهای دولتی را افشا می‌کنند
 • گفتار سوم: استقلال رسانه‌های همگانی
 • بند اول: استقلال ساختاری ( منع سانسور شکلی یا ساختاری)
 • الف) داشتن شخصیت حقوقی مستقل
 • ب) استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده‌ی فعالیت‌های رسانه‌ای
 • بند دوم: استقلال محتوایی یا اختیاراتی (منع سانسور محتوایی یا مادی)
 • بند سوم: استقلال مالی
 • بند چهارم: استقلال سیاسی
 • گفتار چهارم: تکثر گرایی رسانه‌ای
 • بند اول: مفهوم و شاخص‌های تکثرگرایی رسانه‌ای و اهمیت آن
 • الف) مفهوم تکثرگرایی رسانه‌ای
 • ب)شاخص‌های تکثرگرایی رسانه‌ای
 • ج) اهمیت تکثرگرایی رسانه‌ای
 • بند دوم: انواع تکثرگرایی رسانه‌ای
 • الف) تکثرگرایی بیرونی
 • ب) تکثرگرایی درونی
 • بند سوم: شیوه‌های جلوگیری از تمرکزگرایی‌ رسانه‌ای
 • الف) جلوگیری از تمرکزگرایی در مالکیت رسانه‌ها
 • ب) جلوگیری از تمرکز در منابع اطلاع رسانی
 • گفتار پنجم: شیوه‌های تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای: خود نظام‌دهی رسانه‌ای
 • بند اول: خودنظام‌دهی رسانه‌ای
 • الف) تعریف خودنظام‌دهی رسانه‌ای
 • ب) روش‌های خودنظام‌دهی رسانه‌ای
 • بند دوم: نظام‌دهی مشترک با دولت
 • بند سوم: نظام‌دهی توسط دولت
 • بخش دوم: قواعد تأسیس رسانه‌های همگانی و فعالیت در آن‌ها
 • گفتار اول: قواعد تأسیس رسانه‌های همگانی
 • بند اول: انتشار مطبوعات
 • الف) نظام‌های انتشار مطبوعات
 • ب) نظام انتشار مطبوعات در ایران
 • ج) شرایط صاحب امتیاز نشریه
 • د) اخذ پروانه ازهیئت نظارت بر مطبوعات
 • هـ) انتشار نشریات داخلی
 • و) انتشار نشریات دانشگاهی
 • ز) انتشار نشریات الکترونیکی
 • بند دوم: انتشار کتاب
 • الف) کتاب‌های بزرگسالان
 • ب) کتاب‌های کودکان و نوجوانان
 • ج) انتشار کتاب‌های خاص
 • بند سوم: ایجاد ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون
 • بند چهارم: ایجاد خبرگزاری‌های غیردولتی
 • بند پنجم: ایجاد نقطه تماس بین المللی
 • بند ششم: ایجاد رسا
 • گفتار دوم: قواعد فعالیت در رسانه‌های همگانی
 • بند اول: وظایف و اختیارات صاحب امتیاز یا مالک
 • بند دوم: وظایف و اختیارات مدیر مسئول یا سردبیر
 • بند سوم: وظایف و اختیارات روزنامه نگار
 • بند چهارم: وظایف و اختیارات ناشر
 • بند پنجم: وظایف و اختیارات مدیر ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون
 • بند ششم: وظایف و اختیارات مدیر خبرگزاری
 • بند هفتم: وظایف و اختیارات مدیر نقطه‌ی تماس بین المللی
 • بند هشتم: وظایف و اختیارات مدیر رسا
 • بند نهم: وظایف و اختیارات مدیر چاپخانه
 • بخش سوم: حدود فعالیت‌های رسانه‌ای
 • گفتار اول: انواع محدودیت‌ها و قواعد حاکم بر مشروعیت آن‌ها
 • بند اول: انواع محدودیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین
 • الف) قوانین مادر
 • ب) سایر قوانین و مقررات
 • بند دوم: مشروعیت محدودیت‌ها
 • الف) قواعد حاکم بر مشروعیت محدودیت‌ها
 • ب) شرایط مشروعیت محدودیت‌ها در حقوق بین الملل
 • گفتار دوم: حمایت از امنیت ملی
 • بند اول: مفهوم بیان محالف با امنیت ملی
 • الف) اطلاعات و اقدامات مخالف با امنیت ملی
 • ب) مراجع امنیتی کشور
 • بند دوم: اصول حاکم بر طبقه بندی اطلاعات به عنوان اسرار دولتی
 • اصل اول) اسرار دولتی باید به صورت مضیق و دقیق تعریف شود
 • اصل دوم) محدود کردن آزادی اطلاعات به استناد اسرار
 • اصل سوم) تعیین اصول حاکم بر طبقه بندی اسرار دولتی
 • اصل چهارم) کم بودن درجه‌های اسرار دولتی
 • اصل پنجم) تعیین مدت زمانی برای طبقه‌بندی‌ها
 • اصل ششم) اجتناب از منع مطلق دسترسی شهروندان به اطلاعات طبقه بندی شده
 • بند سوم: وضعیت اسرار دولتی در ایران
 • خلأها و ایرادات قانونی
 • گفتار سوم: حمایت از حریم خصوصی
 • بند اول: مفهوم حریم خصوصی
 • الف) تعریف حریم خصوصی
 • ب) نسبیت حریم خصوصی
 • بند دوم: عوامل و اوضاع و احوال مؤثر بر حریم خصوصی
 • الف) مکان مورد نظارت: منزل یا اماکن خصوصی در مقایسه....
 • ب) موضوع مورد نظارت: زندگی عاطفی یا خصوصی در مقایسه....
 • ج) استفاده‌ای که اطلاعات حاصل از نظارت ممکن است داشته باشد...
 • د) وسایلی که برای نظارت مورد استفاده قرار می‌گیرد: چشم فیرمصلح
 • هـ) وضعیت شخصی که مورد نظارت واقع می‌شود: اشخاص عمومی در مقایسه با....
 • و) رضایت: هر نوع فعل قبلی به وسیله شخصی که مورد نظارت واقع شده...
 • ز) روابط بین زوجین
 • بند سوم: مبانی حق حریم خصوصی و کارکردهای آن
 • بند چهارم: حمایت از حریم خصوصی در اسلام
 • الف) ممنوعیت تجسس و تحسس و تفتیش
 • ب) ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
 • ج) ممنوعیت استراق بصر
 • د) ممنوعیت استراق سمع
 • هـ) ممنوعیت سوء ظن
 • و) ممنوعیت نمیمه و غیبت
 • ز) ممنوعیت سب، هجو و قذف
 • ح) ممنوعیت اشاعه‌ی فحشا و هتک ستر
 • ط) ممنوعیت خیانت در امانت
 • بند پنجم: حل تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان
 • الف) طرح تعارض
 • ب) آزادی جستجو، اشاعه و دریافت اطلاعات در برابر حریم خصوصی
 • گفتار چهارم: عدم نقض مالکیت‌های فکری
 • بند اول: تعارض بین حمایت از مالکیت‌ه‌‌ای فکری و آزادی بیان
 • الف) مفهوم حق مالکیت‌های فکری
 • ب) تقسیم بندی مالکیت‌های فکری
 • ج) هدف حقوق مالکیت‌های فکری
 • بند دوم: نظام بین المللی حمایت از مالکیت‌های ادبی و هنری
 • بند سوم: شرایط آثار قابل حمایت از طریق کپی رایت
 • الف) اصالت اثر
 • ب) بیان اثر در یک صورت محسوس
 • ج) ثبت اثر (شرط اختیاری)
 • بند چهارم: انواع حقوق ناشی از تولیدات علمی و فکری
 • الف) حقوق معنوی
 • ب) حقوق مادی
 • بند پنجم: نقض مالکیت‌های فکری
 • الف) مفهوم و انواع نقض مالکیت‌های فکری
 • ب) نقض مالکیت‌های فکری در ارتباطات اینترنتی
 • گفتار پنجم: عدم ارتکاب هتک حرمت
 • بند اول: تعارض بین آزادی بیان و هتک حرمت
 • بند دوم: مفهوم و مقوله‌های هتک حرمت
 • الف) مفهوم هتک حرمت
 • ب) مقوله‌های هتک حرمت
 • ج) تقسیم بندی هتک حرمت
 • بند سوم: شرایط تحقق هتک حرمت
 • الف) اظهار واقعیت و نه اظهار عقیده
 • ب) خلاف واقع بودن مطالب یا اظهارات
 • ج) علنی بودن یا انتشار مطالب هتک آمیز
 • د) معین بودن شخص مورد هتک
 • بند چهارم: هتک حرمت از طریق اینترنت
 • بند پنجم: دفاع در برابر دعوای هتک حرمت
 • مفهوم تفسیر یا تحلیل منصفانه
 • گفتار ششم: عدم اخلال در رسیدگی‌های قضایی
 • بند اول: علنی بودن دادرسی و عدم اخلال در رسیدگی‌های ق1ضایی
 • بند دوم: مفهوم و مقوله بندی اخلال در رسیدگی‌های قضایی
 • الف) مفهوم اخلال در رسیدگی‌های قضایی
 • ب) مقوله‌های عدم اخلال در رسیدگی‌های قضایی
 • بند سوم: عدم اخلال در رسیدگی‌های قضایی در حقوق ایران
 • الف) دادرسی‌های بزرگسالان
 • ب) دادرسی‌های کودکان و نوجوانان
 • گفتار هفتم: عدم انجام تبلیغات گمراه کننده
 • بند اول: اهمیت تبلیغات و مفهوم تبلیغات گمراه کننده
 • بند دوم: تبلیغات تجاری
 • الف) تبلیغات مقایسه‌ای
 • ب) تبلیغات تحریف کننده‌ی کالاها و خدمات دیگران
 • ج) تبلیغات مواد دارویی و بهداشتی
 • بند سوم: تبلیغات انتخاباتی
 • بخش چهارم: مسئولیت‌های مدنی ناشی از انتشارهای مجرمانه و زیانبار در رسانه‌های همگانی
 • گفتار اول: انواع مسئولیت‌ها و شرایط تحقق آن‌ها
 • بند اول: مسئولیت مدنی
 • الف) مفهوم مسئولیت مدنی
 • ب) شرایط تحقق مسئولیت مدنی
 • بند دوم: مسئولیت کیفری
 • الف) مفهوم مسئولیت کیفری
 • ب) شرایط تحقق
 • گفتار دوم: نحوه‌ی رسیدگی به دعاوی علیه رسانه‌های همگانی یا روزنامه نگاران
 • بند اول: اشخاص صالح برای طرح دعوا
 • الف) داشتن سمت
 • ب) ذی‌نفع بودن
 • بند دوم: اشخاص قابل تعقیب
 • الف) دعاوی مسئولیت مدنی
 • ب) دعاوی مسئولیت کیفری
 • بند سوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه ....
 • الف) دعاوی مسئولیت مدنی
 • ب) دعاوی مسئولیت کیفری
 • گفتار سوم: آثار مسئولیت
 • بند اول: الزام به جبران خسارت
 • الف) شیوه‌های جبران مالی
 • ب) شیوه‌های جبران غیرمالی
 • بند دوم: مجازات
 • الف) انواع مجازات‌های قابل اعمال
 • ب) آثار خاص محکومیت‌های رسانه‌ای
 • منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم ارتباطات در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق ارتباط جمعی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید