تنظیم و نگارش اظهارنامه ها و دادخواست های حقوقی خانوادگی

تنظیم و نگارش اظهارنامه ها و دادخواست های حقوقی خانوادگی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • فصل اول: دادخواست‌های حقوقی خانوادگی
 • 1- دادخواست چیست؟
 • 2- در نوشتن دادخواست چه شرایطی را باید به طور کامل انجام دهیم.
 • 3- نمونه‌ی (برگ سفید) دادخواست
 • 1. دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر)
 • 2. دادخواست طلاق از طرف زوجه (زن)
 • مشاهده بیشتر
 • 3. دادخواست طلاق مشترک زوج و زوجه (مرد و زن)
 • 4. دادخواست صدور حکم طلاق توافقی
 • 5. دادخواست طلاق با توجه به سوابق کیفری زوج (شوهر)
 • 6. دادخواست طلاق به دلیل غایب مفقود الاثر شدن زوج (شوهر)
 • 7. دادخواست طلاق به دلیل عدم اجرای عدالت بین دو همسر
 • 8. دادخواست طلاق با توجه به تعهدات بندهای عقد نامه
 • 9. دادخواست طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوجه (زن)
 • 10. دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج (شوهر)
 • 11. دادخواست مهریه
 • 12. دادخواست صدور قرار تأمین مهریه
 • 13. دادخواست مبنی بر استفاده از حق حبس توسط زوجه در مورد مهریه
 • 14. دادخواست صدور قرار تمین مهریه و مطالبه مهریه و مجهول المکان بودن زوجه
 • 15. دادخواست قرار تأمین مهریه و، وصول آن و اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی
 • 16. دادخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس
 • 17. دادخواست فسخ نکاح به دلیل داشتن بیماری صرع زوجه (زن)
 • 18. دادخواست فسخ نکاح به دلیل عدم صحت وسلامت زوج (شوهر)
 • 19. دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون از ناحیه‌ی زوجه (زن)
 • 20. دادخواست فسخ نکاح به دلیل عدم صحت و سلامت زوج (شوهر)
 • 21. دادخواست فسخ نکاح به دلیل عیوب مذکور در ماده 1122 قانون مدنی
 • 22. دادخواست فسخ نکاح به لحاظ بروز عیوب
 • 23. دادخواست فسخ نکاح به جهت عیوب عنن در زوج (شوهر)
 • 24. دادخواست فسخ نکاح به لحاظ وجود بیماری جذام در زوج (شوهر)
 • 25. دادخواست الزام به تمکین زوجه (زن)
 • 26. دادخواست صدور مجوز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه (زن)
 • 27. دادخواست الزام به تمکین (خاص و عام)
 • 28. دادخواست استرداد جهیزیه
 • 29. دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی
 • 30. دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت
 • 31. دادخواست تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
 • 32. دادخواست مطالبه نفقه خود و فرزندان
 • 33. دادخواست مطالبه نفقه در ایام عده طلاق
 • 34. دادخواست مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه (زن)
 • 35. دادخواست مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه
 • 36. دادخواست مطالبه اجرت المثل امور انجامی در، زندگی مشترک
 • 37. دادخواست صدور حکم تمکین خاص
 • 38. دادخواست تقاضای صدور اجازه ازدواج برای دختر باکره
 • 39. دادخواست تقاضای صدور دستور ازدواج به جهت غیرممکن بودن اجازه پدر
 • 40. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل ترک زندگی
 • 41. دادخواست گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به کار
 • 42. دادخواست تقاضای نکاح به لحاظ جنون زوج (شوهر)
 • 43. دادخواست اثبات رابطه‌ی زوجیت
 • 44. دادخواست ثبت واقعه رجوع
 • 45. دادخواست ابطال عقدنامه موقت به لحاظ ممنوع بودن ازدواج با دو خواهر
 • 46. دادخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم انجام وظایف شرعی و قانونی توسط زوجه
 • 47. دادخواست اختیار مسکن جداگانه توسط زن به لحاظ خوف از جان خود
 • 48. دادخواست تقاضای ملاقات فرزند و صدور دستور موقت
 • 49. داددخواست الزام زوجه به منع اشتغال
 • 50. دادخواست تعیین تکلیف و ابطال نکاج به دلیل فضولی بودن
 • 51. دادخواست الزام جهت ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت همسر
 • 52. دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
 • فصل دوم: اظهارنامه‌های خانوادگی
 • 1- اظهار نامه چیست؟
 • 2-نمونه سفید برگ اظهارنامه
 • 1- اظهارنامه نسبت به طلاق توافقی
 • 2- اظهارنامه نسبت به طلاق لا توجه به سوابق کیفری جنابعالی
 • 3- اظهارنامه طلاق به دلیل عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال
 • 4- اظهارنامه اقدام جهت طلاق به جهت عدم عدالت بین دو همسر
 • 5- اظهارنامه جهت طلاق با توجه به تعهدات در بندهای سند نکاحیه
 • 6- اظهارنامه به جهت طلاق به دلیل اعتیاد شما به مواد مخدر
 • 7- اظهارنامه پرداخت مهریه
 • 8- اظهارنامه به جهت داشتن حق حبس توسط زوجه به دلیل مهریه
 • 9- اظهارنامه فسخ نکاح به جهت نداشتن توافق فی مابین و (تخلف از وصف)
 • 10- اظهار نامه فسخ نکاح با توجه به عیوب موجود در ماده‌ی 1122 قانون مدنی
 • 11- اظهارنامه فسخ نکاح به دلیل وجود بیماری جذام
 • 12- اظهارنامه فسخ نکاح به دلیل داشتن بیماری صرع در زوجه
 • 13- اظهارنامه فسخ نکاح به لحاظ بروز عیب در زوجه
 • 14- اظهارنامه مطالبه نفقه در ایام عدّه طلاق
 • 15- اظهارنامه مطالبه نفقه فرزندان و اینجانب
 • 16- اظهارنامه پرداخت نفقه
 • 17- اظهارنامه مطالبه نفقه ایام زوجیت
 • 18- اظهارنامه ازدواج مجدد به جهت تمکین
 • 19- اظهارنامه تمکین زوجه
 • 20- اظهارنامه مطالبه اجرت المثل در طول زندگی مشترک گذشته
 • 21- اظهارنامه ابطال نکاح به دلیل فضولی بودن
 • 22- اظهارنامه اثبات رابطه‌ی زوجیت
 • 23- اظهارنامه ثبت واقعه‌ی رجوع
 • 24- اظهارنامه تأدیه خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی
 • 25- اظهارنامه اختیار مسکن جداگانه توسط زوجه به دلیل عدم امنیت جانی و خوف
 • 26- اظهارنامه استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی
 • 27- اظهارنامه ابطال عقد نامه موقت به دلیل ممنوعیت ازدواج دو خواهر
 • 28- اظهارنامه صدور اجازه‌ی ازدواج از طرف پدر
 • 29- اظهارنامه ازدواج مجدد به دلیل عدم انجام وظایف شرعی و قانونی از طرف زوجه
 • 30- اظهارنامه ملاقات فرزند
 • 31- اظهارنامه‌ی حضانت فرزند برای پدر
 • 32- اظهارنامه طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت
 • فصل سوم: بخشی از قوانین مرتبط با دعاوی خانوادگی

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید