وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول-کلیات
 • گفتار اول – تعریف وکالت
 • گفتار دوم – گسترده وکالت
 • گفتار سوم – انواع وکالت
 • 1-وکالت عام از جهت تصرف و خاص از جهت متعلق وکالت
 • 2-وکالت عام از جهت متعلق و خاص از جهت تصرف
 • 3-عموم وکالت از جهت تصرف و متعلق
 • 1-وکالت مطلق از جهت تصرف
 • مشاهده بیشتر
 • 2- وکالت مطلق از جهت متعلق
 • 3- وکالت مطلق از جهت تصرف و متعلق
 • گفتار چهارم – شرایط انعقاد عقد وکالت
 • 1-امکان انجام مورد عقد وکالت
 • 2-معلوم و معین بودن مورد وکالت
 • 3-تصرف مشروع و قانونی باشد
 • گفتار پنجم: وکالت در عقود و ایقاعات و شرایط آن
 • 1-موکل بتواند خود قانوناً آن را انجام دهد
 • 2-غرض قانون یا شارع مباشرات فرد نباشد
 • گفتار ششم: انحلال عقد وکالت
 • فصل دوم – مباحث مربوط به طلاق و انواع وکالت در طلاق
 • گفتار اول- طلاق و افتراق جسمانی
 • گفتار دوم – حق طلاق
 • گفتار سوم – شرایط طلاق
 • گفتار چهارم – چگونگی وکالت درطلاق
 • 1-انحلال نکاح تنها از جانب مرد
 • 2-تساوی زن و مرد در انحلال نکاح
 • 1-وکالت خاص در طلاق
 • 2-وکالت عام و مطلق در طلاق
 • 1-وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد نکاح
 • 1-1- زن وکیل مطلق از طرف شوهر باشد
 • 1-2- تحقق امری در خارج برای مطلقه ساختن زن
 • 1-3- شرط وکالت ضمن عقد لازم
 • 1-4- شرایط مندرج در سند ازدواج
 • 2-وکالت زوجه در طلاق
 • 2-1- طرق قانونی
 • 2-2- شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم
 • 2-3- قرارداد مستقل وکالت
 • 1-ترک زندگی
 • 2-عدم انفاق
 • 3-عدم ایفاء حقوق واجبه زن از طرف شوهر
 • 4-سوء معاشرت شوهر و عسر و حرج زن
 • 5-ابتلای شوهر به بیماری های مسری
 • 6-شرط در قرارداد ازدواج
 • 7-محکومیت کیفری
 • 8-محکومیت مغایر با شئون و حیثیت خانوادگی
 • 9-اعتیاد مضره
 • 10-ازدواج ثانوی بدون رضای زوجه
 • وکالت اشخاص ثالث در طلاق
 • فصل سوم – بررسی نظرات مختلف در خصوص توکیل یا تفویض وکالت در طلاق و انحلال آن
 • گفتار اول – وکالت در طلاق، توکیل یا تفویض
 • گفتار دوم – انحلال وکالت در طلاق
 • گفتار چهارم – انجام متعلق وکالت توسط موکل
 • گفتار پنجم – پایان مدت وکالت در طلاق
 • گفتار ششم – محجوریت در وکالت در طلاق
 • گفتار هفتم – اثبات وکالت درطلاق
 • گفتار هشتم – وکالت در آنچه تحت سلطه موکل نیست
 • گفتار نهم – وکالت در طلاق در سایر مذاهب
 • نتیجه گیری
 • منابع و ماخذ

وکالت در طلاق، یکی از مهمترین مباحث حقوقی و علی الخصوص کاربردی حقوق خانواده است که در دادگاه ها دعاو متعددی طرح می شود، تا با وکالت زوجه در امر طلاق خود را مطلقه نماید. باید در نظر داشت که در این مورد مهم و خاص تنها و تنها یک ماده 1138 قانون مدنی بدان اختصاص داده شده است. بنابراین باید با کنکاش و تفحص در ابواب فقه و قوانین خاص و ... تحقیق جامع نمود تا نتیجه جامع و مفید به دست آورد.

نگارنده ضمن بحث و بررسی مبحث مهم پیش گفته، در کتاب حاضر در تلاش است به بررسی چگونگی وکالت در طلاق و همچنین بحث توکیل و تفوبض طلاق به زوجه بپردازد و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که، چگونه در نظام حقوقی ایران که به پیروی از فقه امامیه طلاق را حق مرد می داند متوان وکالت در طلاق داد؟

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید