وکلای جوان بدانند ... حقوق مدنی

وکلای جوان بدانند ... حقوق مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • دیباچه
 • 1- فوت وکیل- تقصیر وکیل
 • 2- اجاره‌ی موضا به مشاع
 • 3- تعهد به فروش یا عقد بیع؟
 • 4- آثار قولنامه
 • 5- اجاره‌ی ملک صغیر
 • 6- تعیین خسارت در زمان تلف یا جبران ضرر؟
 • 7- خلع ید غاصبانه یا تخلیه مورد اجاره؟
 • 8- عقد بیع و شرط ضمن آن
 • 9- معامله فضولی
 • مشاهده بیشتر
 • 10- مالکیت مشاعی- مطالبه اجرت المثل
 • 11- نحوه‌ی استخراج سهم الارث زوجه از ترکه
 • 12- انتقال حق الامتیاز تلفن
 • 13- تعیین مبیع کلی در معین
 • 14- مشروعیت نسب طفل
 • 15- وصیت زاید بر ثلث
 • 16- انفساخ بیع
 • 17- انفساخ وکالت
 • 18- سرقفلی آزامایشگاه تشخیص طبی، انتقال به غیر، تعدی و تفریط
 • 19- حق حبس در عقد نکاح
 • 20- از بین رفتن قابلیت انتفاع از عین مستأجره
 • 21- تعارض سند عادی با سند رسمی در بیع املاک
 • 22- تجاوز به قسمت‌های مشترک ساختمان
 • 23- آیا دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا از طرف مالک اعیانی قابل پذیرش است؟
 • 24- وقف خاص و تکلیف موقوف علیهم در مصرف عواید حاصل از مال مورد وقف
 • 25- تخلیه محل تجاری خارج از محدوده‌ی قانون روابط موجر و مستأجر (1356)
 • 26- انتقال مبیع و امکان اعمال خیار غبن
 • 27- استیفای نامشروع از مال دیگری
 • 28- همه جانبه نگری در تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
 • 29- صحت یا بطلان شرط ضمن عقد
 • 30- بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی
 • 31- اثبات هبه- شرط ابتدایی
 • 32- ضرور یا غیرضرور بودن موافقت مرتهم در افراز ملک مشاع مرهون
 • 33- توقیف مال منقول ثالث و نحوه اعتراض به آ«
 • 34- عقد وکالت و چگونگی انجام معامله
 • 35- بررسی بطلان، فسخ و انفساخ وکالتنامه
 • 36- فسخ عقد یا انفساخ آ« در اثر تخلف از شرط ضمن آن
 • 37- نقش ایجاب و قبول و قبض در عقد هبه
 • 38- انتقال رسمی آپارتمان به ثالث پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خریدار مقدم
 • 39- صلح دعوای مبتنی بر معامله باطل، باطل است؟
 • 40- آیا شرط عزل نکردن وکیل ضمن عقد خارج لازم، لازم الوفا است؟
 • 41- انتقال مبیع (مورد وکالت) از جانب وکیل به نام خود بدون اذن موکل
 • 42- اثر طلاق و مرور زمان در اعتبار وصیت نامه
 • 43- آیا انفساخ وکالت نامه در اثر موت موکل نیاز به حکم دادگاه دارد؟
 • 44- چگونگی تقسیم یا فروش مغازه‌ی مشاعی
 • 45- اهمیت اعلان اراده در خیار فسخ
 • 46- آیا انتقال مورد اجاره از شخص مستأجر حقیقی به یکی از شرکت‌های تجارتی که خود مستأجر از سهامداران آن است، از مصادیق انتقال به غیر است؟
 • 47- تعیین میزان خسارت در صورت مطالبه آن
 • 48- آیا فروش و مزایده سهم الارث ناشی از حق کسب، پیشه و تجارت ورثه جایز است؟
 • 49- ضمانت از دین نامشروع
 • 50- چرا توالی بین ایجاب و قبول شرط صحت عقد است؟
 • 51- ماهیت حقوقی وفای به عهد
 • 52- وضعیت حقوقی معامله‌ای که وکیل عالماً و عامداً اقدام به فروش مال مورد وکالت به قیمتی کمتر از نرخ روز می‌کند
 • 53- وضعیت حقوقی انتقال مالکیت مبیعی که در رهن است
 • 54- وضعیت حقوقی ملکی که ابتدا با سند عادی به یک شخص و سپس با سند رسمی به شخص دیگری فروخته شده است
 • 55- تعهد به زیان ثالث
 • 56- اثر ذکر مدت در وکالت نامه، استقلال وکلا در انجام مورد وکالت، اثر فوت موکل در معامله‌ی وکیل با ثالث، بررسی ضمان معاوضی فروشنده
 • 57- مفاد عقد تابع قصد طرفین است، نه شکل و قالب آن
 • 58- چگونگی فسخ معامله در صورت سکوت طرفین راجع به فسخ، ضمانت وکیل از دین موکل در قرارداد و ....
 • فهرست منابع و مآخذ

دیباچه

1- فوت وکیل- تقصیر وکیل

2- اجاره‌ی موضا به مشاع

3- تعهد به فروش یا عقد بیع؟

4- آثار قولنامه

5- اجاره‌ی ملک صغیر

6- تعیین خسارت در زمان تلف یا جبران ضرر؟

7- خلع ید غاصبانه یا تخلیه مورد اجاره؟

8- عقد بیع و شرط ضمن آن

9- معامله فضولی

10- مالکیت مشاعی- مطالبه اجرت المثل

11- نحوه‌ی استخراج سهم الارث زوجه از ترکه

12- انتقال حق الامتیاز تلفن

13- تعیین مبیع کلی در معین

14- مشروعیت نسب طفل

15- وصیت زاید بر ثلث

16- انفساخ بیع

17- انفساخ وکالت

18- سرقفلی آزامایشگاه تشخیص طبی، انتقال به غیر، تعدی و تفریط

19- حق حبس در عقد نکاح

20- از بین رفتن قابلیت انتفاع از عین مستأجره

21- تعارض سند عادی با سند رسمی در بیع املاک

22- تجاوز به قسمت‌های مشترک ساختمان

23- آیا دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا از طرف مالک اعیانی قابل پذیرش است؟

24- وقف خاص و تکلیف موقوف علیهم در مصرف عواید حاصل از مال مورد وقف

25- تخلیه محل تجاری خارج از محدوده‌ی قانون روابط موجر و مستأجر (1356)

26- انتقال مبیع و امکان اعمال خیار غبن

27- استیفای نامشروع از مال دیگری

28- همه جانبه نگری در تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

29- صحت یا بطلان شرط ضمن عقد

30- بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی

31- اثبات هبه- شرط ابتدایی

32- ضرور یا غیرضرور بودن موافقت مرتهم در افراز ملک مشاع مرهون

33- توقیف مال منقول ثالث و نحوه اعتراض به آ«

34- عقد وکالت و چگونگی انجام معامله

35- بررسی بطلان، فسخ و انفساخ وکالتنامه

36- فسخ عقد یا انفساخ آ« در اثر تخلف از شرط ضمن آن

37- نقش ایجاب و قبول و قبض در عقد هبه

38- انتقال رسمی آپارتمان به ثالث پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خریدار مقدم

39- صلح دعوای مبتنی بر معامله باطل، باطل است؟

40- آیا شرط عزل نکردن وکیل ضمن عقد خارج لازم، لازم الوفا است؟

41- انتقال مبیع (مورد وکالت) از جانب وکیل به نام خود بدون اذن موکل

42- اثر طلاق و مرور زمان در اعتبار وصیت نامه

43- آیا انفساخ وکالت نامه در اثر موت موکل نیاز به حکم دادگاه دارد؟

44- چگونگی تقسیم یا فروش مغازه‌ی مشاعی

45- اهمیت اعلان اراده در خیار فسخ

46- آیا انتقال مورد اجاره از شخص مستأجر حقیقی به یکی از شرکت‌های تجارتی که خود مستأجر از سهامداران آن است، از مصادیق انتقال به غیر است؟

47- تعیین میزان خسارت در صورت مطالبه آن

48- آیا فروش و مزایده سهم الارث ناشی از حق کسب، پیشه و تجارت ورثه جایز است؟

49- ضمانت از دین نامشروع

50- چرا توالی بین ایجاب و قبول شرط صحت عقد است؟

51- ماهیت حقوقی وفای به عهد

52- وضعیت حقوقی معامله‌ای که وکیل عالماً و عامداً اقدام به فروش مال مورد وکالت به قیمتی کمتر از نرخ روز می‌کند

53- وضعیت حقوقی انتقال مالکیت مبیعی که در رهن است

54- وضعیت حقوقی ملکی که ابتدا با سند عادی به یک شخص و سپس با سند رسمی به شخص دیگری فروخته شده است

55- تعهد به زیان ثالث

56- اثر ذکر مدت در وکالت نامه، استقلال وکلا در انجام مورد وکالت، اثر فوت موکل در معامله‌ی وکیل با ثالث، بررسی ضمان معاوضی فروشنده

57- مفاد عقد تابع قصد طرفین است، نه شکل و قالب آن

58- چگونگی فسخ معامله در صورت سکوت طرفین راجع به فسخ، ضمانت وکیل از دین موکل در قرارداد و ....

فهرست منابع و مآخذ

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید