وکلای جوان بدانند ... ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی

وکلای جوان بدانند ... ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • شماره‌ی پرسش
 • 1- لزوم طرفیت مالک اصلی و متقل اله سند عادی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
 • 2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستأجر که منتهی به محکومیت قطعی موجر شده چه تأثیری در دعوای تخلیه علیه مستأجر از ناحیه‌ی موجر دارد؟
 • 3- آیا محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی از حکم غیابی تجدید نظرخواهی کند؟
 • 4- تفاوت دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
 • 5- در دعوای جلب ثالث، آیا خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته از امال مجلوب را بنماید یا خیر؟
 • 6- کشف عدم اهلیت محکوم علیه بین صدور حکم و ابلاغ برگ اجرائیه
 • 7- نحوه‌ی توقیف عملیات اجریی پس از بدست آمدن سندی که در جریان دادرسی ارائه نشده است
 • 8- چگونگی تقسیم ترکه‌ی سرقفلی مشاع بین وراث
 • 9- بررسی تقاضای تأمین خواسته و افزایش خواسته
 • مشاهده بیشتر
 • 10- اثر رأی وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده
 • 11- چگونگی امکان انتقال جبران خسارت از متوفا به ورثه‌ی وی
 • 12- بررسی اعتراض به دو حکم صادر شده از دو دادگاه راجع به یک موضوع
 • 13- آیا تجدید نظرخواهی از گزارش اصلاحی که از طرف دادگاه صادر می‌شود، صحیح است؟
 • 14- اسقاط حق اعتراض به رأی داور مانع از اعتراض به رأی داور نیست
 • 15- ایراد به تشریفات و نحوه‌ی ابلاغ ددخواست از حقوق و وظایف خوانده نیست
 • 16- آیا اظهار نظر رئیس دادگاه در مراجع غیرقضاوتی که از موارد رد دادرس محسوب می‌شود
 • 17- امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه‌ی دادرسی
 • 18- آیا ابلاغ دادخواست به خوانده در زندان، می‌تواند سابقه‌ی ابلاغ برای سایر اخطاری‌هل محسوب شود؟
 • 19- ثُمن اعیانی زوجه پس از فوت وی، به ورثه منتقل می‌شود
 • 20- چگونگی اعتراض به حکم غیابی دادگاه تجدید نشر
 • 21- وجوه اشتراک و افتراق «اعتراض ثالث» و «اعاده‌ی دادرسی»
 • 22- امکان قبول مال (منقول یا غیرمنقول) به جای وجه فقد بابت خسارات اختمالی در دستور موقت و شرایط تقاضای وصول خسارات احتمالی
 • 23- اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، روش حل اختلاف صلاحیت محلی دادگاه‌ها و وصف تجریدی سفته برای مطالبه‌ی وجه آن
 • 24- تعیین دادگاه صلاح برای ابطال عملیات اجرائی اداره‌ی ثبت و میزان هزینه‌ی دادرسی آن
 • 25- نحوه‌ی تحقق اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها و تعیین حل اختلاف بین صلاحیت دادگاه عمومی از یک حوزه‌ی استان با دادگاه تجدید نظر استان دیگر
 • 26- چگونگی اقامه‌ی دعوای تصرف عدوانی علیه سرایدار ملک
 • 27- مهلت واخواهی از حکم غیابی
 • 28- سه تفاوت اساسی بین تأمین خواسته و دستور موقت
 • 29- آیا صرف اعلام فسخ خریدار به فروشنده می‌توان واجد آثار حقوقی باشد؟
 • 30- مهلت قانونی انکار سند عادی و صلاحیت دادگاه حقوقی در سیدگی به ادعای جعل با تعیین جاعل
 • 31- چگونگی امکان بازداشت ملکی که به ثبت نرسیده است
 • 32- بررسی قاعده‌ی «تکلیف قاضی به صدور حکم و فصل خصومت»
 • 33- ویژگی‌های عین معین جهت توقیف اموال خوانده
 • 34- ماهیت حقوقی سازش نامه (گزارش اصلاحی) از حیث اعتراض و تجید نظر و نیز چگونگی استیفای شخص ثالث از آن
 • 35- چگونگی اعتراض به حکم قطعی شده‌ای که بر مبنای شهادت نامعتبر صادر شده است
 • 36- تکلیف دادگاه در صورت فوت خوانده در دعوای طلاق
 • 37- چگونگی انکار و تکذیب محتویات اقرار نامه‌ی عادی
 • 38- عدم توقیف اموال بدهکاری که هنوز ذمه‌ی او طبق اسناد تجاری و سند رسمی ذمه‌ای نسبت به دین طلبکار مشغول نشده است
 • 39- ضابطه‌ی اثبات دعوای مطالبه‌ی خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد
 • 40- خسارت تأخیر تأدیه میزان و کیفیت تعیین آن
 • 41- نمونه‌ی تنظیم متن وکالت نامه‌ی جامع از سوی زوج جهت مطلقه نمودن زوجه
 • 42- طرز تعرض به اصالت سند عادی و راه‌های تشخیص اصالت آن
 • 43- تکلیف دادگاه در خصوص طرح ایرادات موضوع ماده‌ی 84 بعد از اولین جلسه‌ی رسیدگی و سکوت خوانده نسبت به آن ایرادات
 • 44- ادعای حق از سوی ثالث نسبت به گزارش اصلاحی طرفین دعوا
 • 45- رعایت حق تقدم در اجرائیه‌های متعدد، از حیث چگونگی ادامه‌ی عملیات اجرایی
 • 46- چگونگی اجرای حکمی که به موجب آن محکوم علیه متعهد به انجام عملی است که منحصراً خود باید انجام دهد
 • 47- آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) از نوع صلاحیت ذاتی است
 • 48- ‌نحوه‌ی حل اختلاف بین خواهان و خوانده از نظر تعیین مبلغ خواسته در دعاوی مالی غیرپول
 • 49- چگونگی برخورد با دعوای مطالبه‌ی وجه مازاد بر پنجاه میلیون ریال بدون معرفی وکیل به دادگاه
 • 50- آثار تقویم خواسته‌ی غیرمنقول
 • 51- به دعاوی تصرف عدوانی در کدام دادگاه و به استناد کدام قانون می‌تواند رسیدگی شود
 • 52- ذی نفع نبودن خواهان در دعوای مطروح و تکلیف یا اختیار دادگاه در عدم ایراد خوانده به سبب مذکور
 • 53- ایراد رد دادرس
 • 54- آیا ماده‌ی 490 ق. آ.د (در امور مدنی) با ماده‌ی 493 آن قانون تعارض دارد؟
 • 55- دادگاه تشخیص دهنده‌ی اخذ تأمین مندرج در بند (الف) ماده‌ی 368 ق.آ.د (در امورمدنی) کدام دادگاه است؟
 • 56- تکلیف خواهان به اقامه‌ی دعوا در مدت معین
 • 57- ایرادات باید ضمن پاسخ در ماهیت دعوا مطرح شود
 • 58- امکان سازش طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر علی رغم صدور رد دعوا به علت ذی‌نفع نبودن خواهان
 • 59- درخواست تصحیح رأی دادگاه و چگونگی اعتراض به رد درخواست آن
 • 60- اگر محکوم به عین معین باشد آیا مشمول مقررات مستثنیات دین می‌شود؟
 • 61- آیا صرف اعلام فسخ مورد معامله می‌تواند سبب فسخ معامله باشد؟
 • 62- بررسی اجرای حکم مربوط به اموال منقول به هنگام توقیف و رعایت حقوق اشخاص ثالث اعم از مالکیت عین و منابع و وثیقه
 • 63- چگونگی الزام فروشندگان آپارتمان نیمه‌ساز به ایفای تعهدات قراردادی خویش
 • 64- رعایت موازین قانونی در صدور رأی از سوی هیأت داوران
 • 65- چگونگی فرجام خواهی از حکم غیابی
 • 66- بحثی در مورد دعوای اعتراض علیه شخص ثالث
 • 67- اثر حقوقی انتقال مورد معامله با سند عادی توسط وکیل و انتقال بعدی آن توسط مالک با سند رسمی
 • 68- آثار امتناع از انجام داوری، برای داور
 • 69- آثار حکم صادر شده علیه متوفایی که پیش از ابلاغ دادخواست فوت کرده است
 • 70- مرجع صالح برای افراز املاک مشاعی که در بین آنان اشخاص غایب یا محجور وجود داشته باشد، کجاست؟
 • 71- چگونگی اعمال ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی علیه محکوم علیه
 • 72- رعایت نکات مربوط به تنظیم دادخواست در خصوص الزام خوانده به تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل
 • 73- اعتراض ثالث در کدام مرجع، در قالب چه چیزی و علیه چه اشخاصی باید مطرح شود و ضمناً آثار قبول اعتراض ثالث پس از صدور اجرائیه و اجرای احکام چیست؟
 • 74- بررسی معیار تمیز دعاوی خلع ید از دعوای تصرف عدوانی و نحوه‌ی تنظیم دادخواست هر یک از دو دعوای مذکور
 • 75- چگونگی معرفی ضامن معتبر و سپردان تأمین مناسب توسط محکوم له در مورد رأی غیابی دادگاه
 • 76- آیا الزام موجر به تعمیرات اساسی در عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره مسموع است؟
 • 77- بررسی مسائلی در باب تقویم خواسته، عدم ذکر اقامتگاه وکیل و نام پدر خوانده در دادخواست، صدور قرار رد دعوای مربوط به آپارتمانی که در رهن است و قرار رد دادخواست تأمین خواسته
 • 78- چگونگی استرداد ثمن ناشی از ضمان درک مبیع
 • 79- آیا دادگاه می‌تواند به اختلاف ناشی از قراردادی که در آن شرط داوری شده، رسیدگی کن، چه اقدام حقوقی می‌توان بعد از صدور رأی داور انجام داد و ضمانت اجرایی عدم ابلاغ رأی داور چیست؟
 • 80- دعوای ورود ثالث، نوع خواسته، میزان تقدیم خواسته، هزینه‌ی دادرسی، دستور موقت، خسارت احتمالی، ادعای جعل به سند رسمی، ورود خسارت به مال توقیف شده در زمان اجرای دستور موقت و نحوه‌ی مطالبه‌ی خسارت
 • 81- چگونگی اعتراض به گزارش اصلاحی که از طرف دادگاه تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود
 • 82- اخذ تأمین خسارت در مورد اسناد تجاری، نقص دادخواست در مرحله‌ی بدوی و تجدید نظر و چگونگی فرجام خواهی از آرای قطعیت یافته تجدید نظر خواهی
 • 83- تعیین نوع دعوا، مرجع قضایی صالح با توجه به مالی یا غیرمالی بودن دعوا، نوع رأی مرجع قضایی و قابلیت تجدید نظر و فرجام رأی
 • 84- امکان صدور حکم غیابی به وسیله‌ی دادگاه تجدید نظر

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید