حقوق مالکیت معنوی جلد اول

حقوق مالکیت معنوی جلد اول

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیش گفتار
 • مقدمه
 • فصل نخست - کلیات، پیدایش مالکیت و سیر تحول آن
 • مبحث یکم - پیدایش حق مالکیت و سیر تحول آن
 • مبحث دوم - تعریف حق مالکیت
 • گفتار یکم - تعریف حق مالکیت به مفهوم عام و مالکیت مادی
 • گفتار دوم - تعریف حق مالکیت به مفهوم خاص (مالکیت فکری و معنوی)
 • مبحث سوم - موضوع حق مالکیت
 • گفتار یکم - تعریف مال
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار دوم - اقسام مال
 • مبحث چهارم - ساختار اساسی حق مالکیت
 • فصل دوم - مفهوم حق مالکیت فکری و پیدایش آن
 • مبحث یکم - مفهوم حق مالکیت فکری
 • مبحث دوم - پیدایش و تحولات تاریخی حق مالکیت فکری
 • گفتار یکم - سابقه و تحول حق مالکیت فکری و معنوی در جهان
 • گفتار دوم - حق مالکیت فکری یا معنوی و سابقه تاریخی آن در فرانسه
 • گفتار سوم - حق مؤلف و سابقه تاریخی آن در انگلستان
 • گفتار چهارم - حق مالکیت معنوی و فکری در امریکا و کانادا
 • گفتار پنجم - حق مالکیت فکری در آلمان
 • گفتار ششم - حق مالکیت فکری در اسلام و کشورهای اسلامی
 • مبحث سوم - حمایت بین المللی حق مالکیت فکری
 • گفتار یکم - آثار اصلی مورد حمایت
 • گفتار دوم - آثار غیراصلی مورد حمایت
 • گفتار سوم - معیار حمایت حق مؤلف
 • گفتار چهارم - انواع حقوق مورد حمایت معاهده برن
 • گفتار پنجم - مدت حمایت حق مؤلف
 • گفتار ششم - موارد استفاده مجاز از آثار مؤلفان
 • گفتار هفتم - توقیف و جمع آوری اثر
 • گفتار هشتم - اهمیت و فواید شناسایی و حمایت حق مالکیت فکری و مسائل مربوط به آن
 • فصل سوم - حق مالکیت فکری در سیستم حقوقی ایران
 • مبحث یکم - اثر فکری، مفهو م و خصوصیات آن
 • گفتار یکم - تعریف اثر فکری
 • گفتار دوم - خصوصیات اثر فکری
 • مبحث دوم - اقسام اثر و آفرینه فکری
 • گفتار یکم - آفرینه های ادبی و علمی
 • گفتار دوم - آفرینه های فنی و هنری
 • گفتار سوم - آفرینه های موسیقیایی و هنری
 • گفتار چهارم - آثار و آفرینه های فرعی
 • مبحث سوم - پدیدآورنده آثار فکری
 • گفتار یکم - خالق یا پدیدآورنده اثر با نام حقیقی
 • گفتار دوم - پدیدآورنده اثر فکری با نام مستعار
 • گفتار سوم - پدیدآورنده اثر سفارشی
 • گفتار چهارم - تعدد آفرینندگان اثر و آفرینه فکری
 • مبحث چهارم - رابطه حقوقی آثار فکری با پدیدآورنده یا خالق آن
 • گفتار یکم - روابط حقوقی مادی و مالی
 • گفتار دوم - موارد مجاز استفاده از آثار فکری دیگران
 • گفتار سوم - رابطه حقوقی معنوی پدیدآورنده اثر
 • فصل چهارم - طرق حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری
 • مبحث یکم - ضمانت اجرای حقوقی
 • گفتار یکم - اقامه دعوی ماهوی
 • گفتار دوم - دادرسی فوری و دستور موقت
 • گفتار سوم - خواسته دعوی
 • مبحث دوم - ضمانت اجرای کیفری
 • گفتار یکم - قواعد کلی حاکم بر سیستم کیفری
 • گفتار دوم - جرائم علیه مالکیت فکری
 • گفتار سوم - خصوصیات جرایم و مجازاتها
 • فصل پنجم - ثبت آثار فکری و ضوابط نشر آن
 • مبحث یکم - کلیات
 • گفتار یکم - نظریات مختلف ثبت آثار فکری
 • گفتار دوم - اهداف و آثار ثبت اثر فکری
 • مبحث دوم - ثبت آثار فکری در سیستم حقوقی ایران
 • گفتار یکم - کلیات
 • گفتار دوم - مقررات مربوط به تنظیم اظهارنامه
 • گفتار سوم - مقررات اختصاصی درخواست ثبت اثر فکری
 • گفتار چهارم - مراجع ثبت اثر فکری و اقدامات ثبتی
 • مبحث سوم - ضوابط چاب و نشر کتب و سایر آثار فکری
 • گفتار یکم - کلیات
 • گفتار دوم - هیأت های نظارت
 • فهرست برگزیده منابع و ماخذ کتاب
 • فهرست تفصیلی مطالب و عناوین

در جلد اول این کتاب از کلیات و قواعد عمومی راجع به حق مالکیت فکری و مسائل مربوط به آفرینه آثار مختلف ادبی، علمی و هنری و چگونگی پیدایش اینگونه مالکیت و سیر تحول آن در جهان و سیستم حقوقی ایران صحبت می شود.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید