حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول: مفهوم فضای مجازی
 • مبحث دوم: مفهوم رایانه و برنامه رایانه‌ای
 • گفتار اول: مفهوم پیشینه رایانه
 • گفتار دوم: برنامه رایانه‌ای
 • گفتار سوم: بدافزار
 • مبحث سوم: اینترنت و پیشینه آن
 • مبحث چهارم: مفهوم حقوق فضای مجازی و اصالت آن
 • مشاهده بیشتر
 • مبحث پنجم: جایگاه حقوق فضای مجازی در علم حقوق
 • فصل دوم: تعهدات در فضای مجازی
 • مبحث اول: قراردادهای مرتبط با رایانه
 • گفتار اول: قرار داد نرم افزار
 • بند اول: انواع قراردادهای مرتبط با نرم افزار
 • بند دوم: ماهیت نرم افزار
 • بند سوم: مالکیت فکری در قرار داد نرم افزار
 • گفتار دوم: نقش پیشگیرانه قراردادهای مرتبط با فضای مجازی
 • بند اول: تقش قرارداد در پیشگیری یا محدود کردن مهندسی معکوس
 • بند دوم: نقش قرارداد در حمایت از اسرار تجاری الکترونیکی
 • مبحث دوم: مسئولیت مدنی مرتبط با فضای مجازی
 • گفتار اول: اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در فضای مجازی
 • گفتار دوم: اسرار تجاری الکترونیکی و مسئولیت مدنی
 • بند اول: دارا شدن ناعادلانه و اسرار تجاری
 • بند دوم: اسرار تجاری و شبه عقد
 • فصل سوم: حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی
 • مبحث اول: حق بر اثر (کپی رایت) در فضای مجازی
 • گفتار اول: چالش‌های ارتباطات الکترونیکی برای حق بر اثر
 • گفتار دوم: حمایت قانونی از مالکیت‌های فکری الکترونیکی
 • گفتار سوم: مالکیت فکری نسبت به پایگاه داده
 • مبحث دوم: نام دامنه
 • گفتار اول: مرتبه بندی نام دامنه
 • گفتار دوم: کارکرد نام دامنه
 • گفتار سوم: ماهیت حقوقی نام دامنه
 • گفتار چهارم: نام دامنه در حقوق ایران
 • گفتار پنجم: حل و فصل اختلافات مربوط به نام دامنه
 • بند اول: مهلت اقامه دعوا
 • بند دوم: مفاد ادعا و اثبات
 • بند سوم: شرایط تعارض نام دامنه با علامت تجاری
 • گفتار ششم: مسئولیت مدنی برای نام دامنه غیرقانونی
 • مبحث سوم: اسرار تجاری در فضای مجازی
 • گفتار اول: مفهوم و شرایط حمایت از اسرار تجاری
 • گفتار دوم: معیارهای حمایت از اسرار تجاری
 • بند اول: معیار شخصی
 • بند دوم: معیار عینی
 • بند سوم: تمایز میان دو معیار
 • گفتار سوم: اسرار تجاری الکترونیکی و حقوق کیفری
 • بند اول: جرم انگاری نقض حقوق اسرار تجاری
 • بند دوم: جرایم علیه مالکیت فکری و حرایم علیه اسرار تجاری
 • بند سوم: جرایم علیه اسرار تجاری و جرایم علیه مالکیت
 • بند چهارم: حمایت کیفری از اسرار تجاری در ق.ت.ا
 • گفتار چهارم: دفاعیات متهم در جرایم علیه اسرار تجاری
 • بند اول: تحصیل مستقل محتوای اسرار
 • بند دوم: معافیت از طریق اثبات مهندسی معکوس
 • بند سوم: فقدان وصف «راز بودن»
 • مبحث چهارم: نرم افزارهای رایانه‌ای
 • گفتار اول: حقوق پدیدآورنده نرم افزار
 • گفتار دوم: نقض حق نسبت به نرم افزار
 • مبحث پنجم: علامت تجاری‌ و پوشش تجاری
 • گفتار اول: علامت تجاری در فضای مجازی
 • بند اول: چالش‌های استفادهاز علامت تجاری در اینترنت
 • بند دوم: نقض حق بر علامت تجاری در اینترنت
 • گفتار دوم: پوشش تجاری
 • بند اول: مفهوم و محدوده پوشش تجاری
 • بند دوم: پوشش تجاری در فضای مجازی
 • مبحث ششم: اختراع
 • گفتار اول: نوع و قالب اختراع در فضای مجازی
 • گفتار دوم: مصادیق اختراع در فضای مجازی
 • مبحث هفتم: مهندسی معکوس
 • گفتار اول: جایگاه مهندسی معکوس در نظام مالکیت فکری
 • بند اول: مهندسی معکوس و اسرار تجاری
 • بند دوم: مهندسی معکوس و قواعد رقابت
 • بند سوم: حق اختراع و مهندسی معکوس
 • گفتار دوم: مدارهای یکپارچه و مهندسی معکوس
 • گفتار سوم: جنبه‌های اقتصادی مهندسی معکوس
 • بند اول: تأثیر مهندسی معکوس در یکدستی نرم افزار
 • بند دوم: تحلیل بر مبنای هزینه- فایده
 • فصل چهارم: امضا، گواهی و دلیل الکترونیکی
 • مبحث اول: امضای الکترونیکی
 • گفتار اول: مفهوم و آثار حقوقی امضا
 • گفتار دوم: مفهوم امضای الکترونیکی
 • گفتار سوم: امضای الکترونیکی مطمئن
 • گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی ارزش اثباتی امضای الکترونیکی
 • گفتار پنجم: جنبه‌های فنی امضای الکترونیکی
 • مبحث دوم:ثبت و گواهی الکترونیکی
 • گفتار اول: مفهوم ثبت و گواهی الکترونیکی
 • گفتار دوم: محدودیت‌ها و چالش‌های ثبت و گواهی الکترونیکی
 • گفتار سوم: فرایند قانونی ثبت و گواهی الکترونیکی
 • بند اول: الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی
 • بند دوم: ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی
 • مبحث سوم: ادله الکترونیکی اثبات دعوا
 • گفتار اول: مفهوم و ویژگی‌های دلیل الکترونیکی
 • گفتار دوم: انواع ادله الکترونیکی
 • گفتار سوم: ارزش اثباتی ادله الکترونیکی
 • بند اول: اعمال قواعد عمومی اثبات در مورد ادله الکترونیکی
 • بند دوم: اصالت ادله الکترونیکی
 • بند سوم: اصالت ادله الکترونیکی در حقوق ایران
 • بند چهارم: ارزش اثباتی سند الکترونیکی
 • بند پنجم: ارزش اثباتی ادله الکترونیکی غیر متنی
 • فصل پنجم: جرایم فضای مجازی
 • مبحث اول: مفهوم جرایم فضای مجازی و فواید جرم انگاری آن‌ها
 • گفتار اول: مفهوم جرایم مرتبط با فضای مجازی
 • گفتار دوم: فواید جرم انگاری سوء استفاده از داده‌های رایانه‌ای
 • بند اول: غیراخلاقی بودن تخلفات مرتبط با رایانه
 • بند دوم: مقایسه خسارت داده با خسارت اموال فیزیکی
 • بند سوم: تشویق نوآوری
 • بند چهارم: کافی نبودن قواعد مسئولیت مدنی
 • بند پنجم: هزینه دعوای حقوقی
 • مبحث دوم: شمار جرایم مرتبط با فضای مجازی
 • گفتار اول: سرقت در فضای مجازی
 • بند اول: مفهوم مال در سرقت در فضای مجازی
 • بند دوم: ربودن
 • بند سوم: تصاحب
 • بند چهارم: قصد محروم کردن دایمی مالک
 • گفتار دوم: پولشویی
 • گفتار سوم: تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی
 • گفتار چهارم: دسترسی غیرمجاز
 • گفتار پنجم: جعل رایانه‌ای
 • گفتار ششم: رمزگیری
 • گفتار هفتم: سرقت هویت
 • گفتار هشتم: کلاهبرداری
 • گفتار نهم: تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های الکترونیکی
 • گفتار دهم: افشای داده‌ها و تعرض به حریم خصوصی
 • گفتار یازدهم: هرزه نگاری در فضای مجازی
 • گفتار دوازدهم: نقض حقوق کودک در فضای مجازی
 • فصل ششم: آیین کشف و دادرسی جرایم مجازی
 • مبحث اول:آیین کشف جرایم مجازی
 • گفتار اول: ابزارهای حمله، دفاع و پیشگیری در جرایم مجازی
 • بند اول: ابزارهای حمله در فضای مجازی
 • بند دوم: ابزارهای اجتماعی بزهکاران مجازی
 • بند سوم: ابزارهای مدافعین در جرایم
 • گفتار دوم: تشریفات کشف جرایم مجازی
 • بند اول: اصول اولیه حاکم بر تحقیقات مجازی
 • بند دوم: جمع آوری و حفظ ادله
 • بند سوم: اداره صحنه جرم
 • بند چهارم: تهیه صورت جلسه ثبت جزئیات در صحنه جرم
 • بند پنجم: روند کشف جرایم در داده‌های در حال مبادله
 • مبحث دوم: آیین دادرسی جرایم فضای مجازی
 • گفتار اول: تشخیص دادگاهداخلی صالح در جرایم مجازی
 • گفتار دوم: گسترش صلاحیت کیفری
 • گفتار سوم: آرایه و ابزار داده ها
 • مبحث سوم: کشف، پیگرد و پیشگیری از جرایم مجازی در سطح بین المللی
 • بند اول: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
 • بند دوم: سازمان ملل متحد
 • بند سوم: شورای اروپا
 • بند چهارم: گروه هشت
 • بند پنجم: پلیس بین الملل و راه آینده
 • نمایه
 • کتاب نامه

ارتباطات الکترونیکی امکان تکثیر و نسخه برداری سریع داده ها و نرم افزارها را فراهم ساخته است. به علاوه بسیاری از اموال و اشیائی را که نسبت به آن ها مالکیت فکری وجود دارد. می توان به صورت الکترونیکی درآورد. همچنین تجارت الکترونیکی باعث ایجاد مالکیت هایی می شود و ظاهر تارنما علامت و پوشش تجاری ثبت شده برای تارنما، نام دامنه، اسرار تجاری الکترونیکی و حریمی که برای یک پایگاه اینترنتی یا پایگاه داده ایجاد می شود، چندین مثال از موارد فراوانی هستند که نسبت به آن ها مالکیت فکری وجود دارد و با تجارت الکترونیکی ارتباط می یابند. باا وجود حقایق فوق مساله مهمی دیگری هم مطرح است. اینکه حقوق مالکیت فکری و نیز حقوق حاکم بر اختراعات علایم و اسرار تجاری بر پایه اموال و دارایی های ملموس شکل گرفته و قوانین مرتبط به این حوزه ها زمانی به تصویب رسیده که تجارت الکترونیکی چندان مرسوم نبوده است. از این رو می توان ادعا کرد وضعیت کاملا" جدیدی به وجود آمده که در نتیجه آن قوانین و مقررات حاکم بر حقوق مالکیت فکری نه تنها نیاز به بازنگری بلکه نیاز به بازسازی دارد. 

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید