مالیه عمومی

مالیه عمومی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • پیشگفتار
 • قسمت اول - کلیات
 • فصل اول - پیشینه تاریخی مالیه عمومی
 • بخش اول - ظهور مالیه عمومی و تکامل آن
 • بند 1 - مالیه عمومی در پرتوی تاریخ ملل
 • 1 - مالیه عمومی در انگلستان
 • 2 - مالیه عمومی در آمریکا
 • 3 - مالیه عمومی در ایران
 • بخش دوم - پیشینه آثار علمی در زمینه مالیه عمومی
 • مشاهده بیشتر
 • بند 1 - دوران قدیم
 • بند 2 - دوران معاصر
 • فصل دوم - تعریف مالیه عمومی و مشخصات آن
 • بخش اول - تعریف مالیه عمومی
 • بند 1 - تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی
 • بند 2 - مالیه عمومی به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی
 • بند 3 - ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم
 • 1 - ارتباط مالیه عمومی با علم اقتصاد
 • 2 - ارتباط مالیه عمومی با علم سیاست
 • 3 - ارتباط مالیه عمومی با علم حقوق
 • بخش دوم - اهداف اقتصادی مالیه عمومی
 • بند 1 - رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ
 • بند 2 - توازن تراز پرداخت ها
 • بند 3 - عدالت اقتصادی و اجتماعی
 • بخش سوم - وظایف مالیه عمومی
 • بند 1 - وظیفه تخصیص منابع
 • بند 2 - وظیفه تثبیت اقتصادی
 • سوالات قسمت اول
 • قسمت دوم - منابع مالی و مصارف دولت
 • فصل اول - منابع مالی دولت
 • بخش اول - درآمدهای عمومی
 • بند 1 - درآمدهای پایدار
 • یکم - تعریف مالیات
 • دوم - اصول حاکم بر مالیات
 • 1 - اصل قانونی بودن مالیات
 • 2 - اصل سالیانه بودن مالیات
 • 3 - اصل عطف بماسبق نشدن قوانین مالیاتی
 • 4 - اصل اجرای فوری قوانین
 • 5 - اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی
 • 6 - اصل عدم تبعیض بین مؤدیان
 • 7 - اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان
 • سوم - اختیارات دستگاه مالیه در مرحله تشخیص و وصول مالیات
 • 1 - اختیارات دستگاه مالیه در مرحله تشخیص
 • 1 - 1 - حق درخواست توضیح و اطلاعات
 • 1 - 2 - حق تفتیش
 • 1 - 3 - حق ارزیابی
 • 1 - 4 - تعقیب جزایی مؤدیان مختلف در مرحله تشخیص
 • 1 - 5 - اخذ جریمه
 • 1 - 6 - تشخیص علی الرأس
 • 2 - اختیارات دستگاه مالیه در مرحله وصول
 • 2 - 1 - اختیارات وصول مالیات به وسیله اجرا
 • 2 - 2 - وظایف اشخاص ثالث در پرداخت بدهی های مالیاتی مؤدی
 • چهارم - سازمان امور مالیاتی کشور
 • 1 - وضعیت حقوقی کشور
 • 2 - اهداف سازمان
 • 3 - وظایف و اختیارات سازمان
 • 4 - تشکیلات سازمان
 • پنجم - اشخاص مشمول مالیات
 • ششم - مراجع تشخیص مالیات و رسیدگی به اختلافاتی مالیاتی
 • 1 - مراجع تشخیص مالیات
 • 2 - مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی
 • 2 - 1 - اداره امور مالیاتی
 • 2 - 2 - هیأت های حل اختلاف مالیاتی
 • 2 - 3 - شورای عالی مالیاتی
 • ترکیب شورای عالی مالیاتی
 • وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی
 • هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
 • 2 - 4 - مراجع انتظامی مالیاتی
 • ترکیب هیأت عالی انتظامی مالیاتی
 • وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی
 • نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی
 • ترکیب دادستانی انتظامی مالیاتی
 • ترتیب رسیدگی
 • وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی
 • الف - وجوه تمایز مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم
 • یکم - انتقال مالیات
 • دوم - عادلانه تر بودن مالیاتهای مستقیم
 • سوم - سهل الوصول بودن مالیاتهای غیرمستقیم
 • چهارم - منابع قانونی مختلف
 • پنجم - خصلت دایمی بودن مالیاتهای مستقیم
 • ششم - وجود ادارات مختلف برای هر یک از مالیاتها
 • هفتم - اختیار دولت در توقیف و تصرف
 • ب - مالیاتهای مستقیم
 • 1 - مالیات بر درآمد
 • 2 - مالیات بر دارایی
 • الف - مالیات بر درآمد و انواع آن
 • یکم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها)
 • دوم - مالیات بر درآمد حقوق
 • سوم - مالیات بر درآمد مشاغل
 • چهارم - مالیات بر درآمد کشاورزی
 • پنجم - مالیات بر درآمد املاک (مستغلات)
 • ششم - مالیات بر درآمد اتفاقی
 • هفتم - مالیات بر جمع درآمدهای ناشی از منابع مختلف
 • ب - مالیات بر دارایی یا ثروت
 • شیوه های مختلف وصول مالیات بر دارایی
 • انواع مالیات بر دارایی
 • یکم - مالیات بر ارث
 • 1 - مالیات بر ما ترک
 • 2 - مالیات بر سهم الارث
 • 2 - 1 - اموال مشمول مالیات بر ارث
 • 2 - 2 - طبقه بندی وراث و جدول مالیات بر ارث
 • 2 - 3 - نحوه مشمول مالیاتی اموال متوفی
 • 2 - 4 - وظایف وراث به هنگام فوت متوفی
 • 2 - 5 - معافیتهای مالیاتی مالیات بر ارث
 • دوم - حق تمبر
 • ج - مالیاتهای غیر مستقیم
 • 2 - 1 - مالیات بر واردات
 • 2 - 2 - مالیات بر کالاها و خدمات (مالیات بر معاملات)
 • یکم - مالیات عمومی فروش
 • دوم - مالیات بر وارد کنندگان و صاحبان صنایع
 • سوم - مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی
 • چهارم - مالیات بر ارزش افزوده
 • 1 - دریافت کمکهای اجتماعی
 • 2 - درآمد حاصل از مالکیت دولت
 • 3 - درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا
 • بند 2 - درآمدهای ناپایدار
 • 1 - دریافت کمکهای بلاعوض
 • 2 - درآمدهای جرایم و خسارات
 • 3 - درآمدهای متفرقه
 • بخش دوم - واگذاری دارایی های سرمایه ای
 • بند 1 - درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز
 • بند 2 - درآمد حاصل از اموال منقول و غیرمنقول
 • بخش سوم - واگذاری داراییهای مالی
 • بند 1 - فروش اوراق مشارکت
 • بند 2 - استفاده از تسهیلات خارجی
 • بند 3 - استفاده از موجودی صندوق ذخیره ارزی
 • بند 4 - دریافت اصل وامهای داخلی و خارجی دولت
 • 1 - دریافت اصل وامهای داخلی
 • 2 - دریافت وامهای خارجی
 • بند 5 - وصولی از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی
 • بند 6 - برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته
 • فصل دوم - مصارف (هزینه های) دولت
 • بخش اول: هزینه های عمومی
 • بند 1 - هزینه های پایدار
 • 1 - جبران خدمات کارکنان (هزینه های پرسنلی)
 • الف) حقوق و دستمزد
 • ب ) فوق العاده ها و مزایای شغل
 • 2 - استفاده از کالاها و خدمات (هزینه های اداری)
 • 3 - هزینه های اموال و دارایی
 • 4 - یارانه
 • 5 - هزینه های رفاه اجتماعی
 • بند 2 : هزینه های ناپایدار
 • 1 - کمکهای بلاعوض
 • 2 - سایر هزینه ها
 • بخش دوم : تملک دارایی های سرمایه ای
 • 1 - دارایی های تولید شده
 • دارایی های ثابت مشهود (یا ملموس)
 • دارایی ای ثابت نامشهود (یا غیرملموس)
 • ب - موجودی انبار
 • ج - اقلام گرانبها
 • 2 - دارایی های تولید نشده
 • 2 - 1 - دارایی های طبیعی
 • 2 - 2 - دارایی های تولید نشده نامشهود
 • بخش سوم - تملک دارایی های مالی
 • بخش چهارم - درآمدهای اختصاصی
 • سوالات قسمت دوم
 • قسمت سوم - بودجه
 • فصل اول - کلیات
 • بخش اول - پیشینه برنامه ریزی در ایران
 • بند 1 - برنامه ریزی پیش از انقلاب اسلامی
 • 1 - برنامه هفت ساله اول (34 - 1328)
 • 2 - برنامه هفت ساله دوم (41 - 1335)
 • 3 - برنامه هفت ساله سوم (46 - 1342)
 • 4 - برنامه هفت ساله چهارم (51 - 1347)
 • 5 - برنامه هفت ساله پنجم (56 - 1352)
 • 6 - برنامه هفت ساله ششم (1357)
 • بند 2 - برنامه ریزی پس از انقلاب اسلامی
 • 1 - برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (73 - 1368)
 • 2 - برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (78 - 1374)
 • 3 - برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383 - 1378)
 • 4 - برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88 - 1384)
 • بخش دوم - پیشینه بودجه نویسی در ایران
 • بخش سوم - واژه شناسی و تعریف بودجه
 • بند 1 - واژه شناسی
 • بند 2 - تعریف بودجه
 • 1 - بودجه از دیدگاه نویسندگان
 • 2 - بودجه از دیدگاه قانونگذار
 • بخش چهارم - اصول حاکم بر بودجه
 • بند 1 - اصول بنیادی بودجه
 • 1 - اصل سالیانه بودن
 • 2 - اصل وحدت
 • 3 - اصل تفصیل
 • 4 - اصل جامعیت
 • بند 2 - اصول فرعی بودجه
 • 1 - اصل وضوح
 • 2 - اصل تخصیص
 • 3 - اصل انعطاف پذیری
 • 4 - اصل تخمینی بودن درآمدها
 • 5 - اصل تحدیدی بودن هزینه ها
 • 6 - اصل قانونی بودن
 • 7 - اصل تعادل
 • بخش سوم - روشهای مختلف تهیه و تنظیم بودجه
 • بند 1 - روشهای پیش بینی درآمد
 • 1 - روش خودکار یا سال ما قبل آخر
 • 2 - روش میانگین
 • 3 - روش ارزیابی مستقیم
 • 4 - روش پیش بینی سنجیده و تنظیم
 • بند 2 - روشهای برآورد هزینه ها
 • 1 - بودجه متداول
 • 2 - بودجه برنامه ای
 • 3 - بودجه عملیاتی
 • الف) روش قیمت تمام شده
 • ب) روش اندازه گیری کار
 • 4 - بودجه بندی طرح و برنامه
 • 5 - بودجه بندی براساس صفر
 • فصل دوم - مراحل بودجه
 • بخش اول - تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه
 • بند 1 - تهیه و تنظیم بودجه در سطح کلان
 • بند 2 - تهیه و تنظیم بودجه در سطح دستگاه های اجرایی
 • 1 - دستگاه های اجرایی مرکزی یا ملی
 • 1 - 1 - نحوه تهیه و تنظیم دستگاه های اجرای مرکزی
 • 1 - 2 - انواع دستگاه های اجرایی مرکزی
 • الف - وزارتخانه‌ها
 • ب - موسسه دولتی
 • ج - شرکتهای دولتی
 • د - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
 • 2 - دستگاه های اجرایی محلی
 • بخش دوم - رسیدگی و تصویب بودجه
 • بند 1 - نحوه رسیدگی و تصویب
 • بند 2 - ویژگی های قانون بودجه
 • بخش سوم - اجرای بودجه
 • بند 1 - مرحله ابلاغ بودجه
 • بند 2 - مرحله مبادله موافقت نامه فعالیتهای جاری و طرح های عمرانی
 • 1 - موافقت نامه اعتبارات جاری
 • 2 - موافقت نامه اعتبارات عمرانی
 • بند 3 - مرحله تخصیص اعتبار
 • بند 4 - مرحله مصرف اعتبارات
 • 1 - تشخیص
 • 2 - تأمین اعتبار
 • 3 - تعهد
 • 4 - تسجیل
 • 5 - حواله
 • 6 - درخواست وجه
 • 7 - هزینه
 • بخش چهارم - نظارت بر بودجه
 • بند 1 - نظارت اداری
 • 1 - نظارت اداری پیش از خرج
 • 2 - نظارت ضمن خرج
 • بند 2 - نظارت قضایی
 • 1 - دیوان محاسبات کشور
 • 1 - 1 - وظایف دیوان محاسبات کشور
 • 1 - 2 - سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات کشور
 • 1 - 3 - نحوه کار هیأت های مستشاری
 • 2 - سازمان بازرسی کل کشور
 • بند 3 - نظارت قانونی یا پارلمانی
 • 1 - نظارت قانونی طی سال مالی
 • 2 - نظارت قانونی پس از پایان سال مالی (لایحه تفریغ بودجه)
 • فصل سوم - طبقه بندی های بودجه
 • بخش اول: اهداف طبقه بندی بودجه
 • بند 1 - تسهیل در تصمیم گیری و برنامه ریزی
 • بند 2 - اصلاح سیستم و بهبود روشها
 • بند 3 - نظارت بر بودجه
 • بخش دوم - انواع طبقه بندی بودجه
 • بند 1 - طبقه بندی سازمانی
 • 1 - شماره طبقه بندی دستگاه های دولتی
 • 2 - شماره طبقه بندی شرکتهای دولتی
 • 3 - شماره طبقه بندی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
 • 4 - شماره طبقه بندی مؤسسات عام المنفعه و دیگر مؤسسات
 • بند 2 - طبقه بندی عملیاتی
 • 2 - تعریف مفاهیم طبقه بندی عملیات دولت
 • الف - امور
 • امور عمومی
 • امور دفاعی و امنیتی
 • امور اجتماعی و فرهنگی
 • امور اقتصادی
 • ب - فصل
 • ج - برنامه
 • د - فعالیت جاری
 • ه - طرح عمرانی
 • و - پروژه
 • ز - قرارداد
 • ح - ردیفهای متمرکز بودجه
 • 3 - جزییات طبقه بندی عملیات دولت
 • بند 3 - طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
 • 1 - درآمدهای عمومی
 • 2 - درآمدهای اختصاصی
 • 3 - درآمد شرکتهای دولتی
 • 4 - سایر منابع تأمین اعتبار
 • بند 4: طبقه بندی هزینه ها
 • بند 4: طبقه بندی براساس فصول هزینه
 • بند 5: طبقه بندی اقتصادی
 • سوالات قسمت سوم
 • پیوستها
 • پیوست شماره (1)
 • شرح تفصیلی فصول و برنامه ها
 • پیوست شماره (2)
 • قانون دیوان محاسبات کشور
 • فصل اول: هدف
 • فصل دوم: وظایف و اختیارات
 • فصل سوم: سازمان و تشکیلات
 • فصل چهارم: نحوه کار هیأتهای مستشاری
 • فصل پنجم
 • پیوست شماره (3)
 • قانون اصلاح قانون و دیوان محاسبات کشور
 • پیوست شماره (4)
 • قانون محاسبات عمومی کشور
 • فصل اول: تعاریف
 • فصل دوم: اجرای بودجه
 • بخش 1 - درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
 • بخش 2 - هزینه ها و سایر پرداخت ها
 • بخش 3 - معاملات دولتی
 • فصل سوم: نظارت مالی
 • فصل چهارم: تنظیم حساب و تفریغ بودجه
 • فصل پنجم: اموال دولتی
 • فصل ششم: مقررات متفرقه
 • فهرست منابع

 بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولتها، روش‌های جمع‌آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول می‌کنید .

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید