حقوق بانکی

حقوق بانکی

 • مولف: مصطفی السان
 • ناشر: سمت
 • وضعیت کالا: موجود
 • ارسال یکروزه در تهران
 • ارسال پستی به سراسر کشور
محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : سمت
 • مولف : مصطفی السان
 • سبك : اموزشی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9789645309952
 • تعداد صفحه : 304
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : ششم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 456 گرم
 • عنوان
 • پیشگفتار چاپ سوم
 • پیشگفتار
 • فصل اول: کلیات
 • مبحث اول: تعریف بانک و بانکداری
 • گفتار اول: مفهوم بانک و بانکداری
 • مشاهده بیشتر
 • گفتار دوم: تفکیک میان بانک مرکزی و سایر بانک‌ها
 • مبحث دوم: پیشینه بانکداری در ایران و جهان
 • گفتار اول: پیشینه بانکداری درجهان
 • گفتار دوم: پیشینه بانکداری در ایران
 • مبحث سوم: تحولات قانون گذاری بانکی در ایران
 • مبحث چهارم: جایگاه حقوق بانکی در علم حقوق
 • گفتار اول: شاخه‌های علم حقوق
 • گفتار دوم: رابطه حقوق بانکی با دیگر شاخه‌های علم حقوق
 • بند اول: حقوق بانکی و حقوق خصوصی
 • بند دوم: حقوق بانکی و حقوق خارجی
 • بند سوم: حقوق بانکی و حقوق اقتصادی
 • بند چهارم: حقوق بانکی و حقوق تطبیقی
 • مبحث پنجم: منابع حقوق بانکی
 • گفتار اول: قانون
 • گفتار دوم: آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
 • گفتار سوم: منابع فقهی و شرعی
 • گفتار چهارم: رویه قضایی
 • گفتار پنجم: عرف و رویه عملی
 • گفتار ششم: مقررات و رویه بین المللی
 • گفتار هفتم: عقاید علمای حقوق
 • فصل دوم: خیات و مرگ حقوق بانک
 • مبحث اول: تأسیس و ساختار بانک خصوصی
 • مبحث دوم: شیوه‌های نوین بانکداری
 • مبحث سوم: نقش دولت در حیات حقوقی بانک و خصوصی سازی بانک‌ها
 • گفتار اول: نقش دولت در حیات حقوقی بانک و خصوصی سازی بانک‌ها
 • گفتار دوم: خصوصی سازی بانک‌ها
 • مبحث چهارم: انحلال، ورشکستگی و تصفیه بانک
 • گفتار اول: انحلال بانک
 • گفتار دوم: تصفیه بانک
 • مبحث پنجم: تأسیس و سازمان مؤسسات و بانک‌های قرض الحسنه
 • گفتار اول: تأسیس و سازمان صندوق قرض الحسنه
 • گفتار دوم: تأسیس و سازمان بانک قرض الحسنه
 • فصل سوم: اداره، نظارت، بازرسی و سیاست گذاری پولی و بانکی
 • مبحث اول: تأسیس و سازمان بانک مرکزی
 • گفتار اول: تأسیس و سازمان بانک مرکزی
 • گفتار دوم: اهداف بانک مرکزی
 • گفتار سوم: ارکان بانک مرکزی
 • الف)مجمع عمومی
 • ب)شورای پول و اعتبار
 • ج) هیئت عامل بانک مرکزی
 • د) هیئت نظرات اندوخته اسکناس
 • هـ) هیئت نظار
 • مبحث دوم: اداره بانک
 • گفتار اول: اداره بانک‌های دولتی
 • گفتار دوم: اداره بانک‌های غیردولتی
 • بند اول: مجامع عمومی بانک غیردولتی
 • بند دوم: هیئت مدیره و مدیر بانک غیردولتی
 • مبحث سوم: نظارت و ارکان نظارتی بانک‌ها
 • گفتار اول: نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها
 • گفتار دوم: نظارت درون سازمانی بر فعالیت بانک‌ها
 • بند اول: نقش نظارتی مجامع عخمومی و مدیران بانک‌ها‌ی غیردولتی
 • بند دوم: نظارت بانکی از طریق بازرس داخلی
 • گفتار سوم: نظارت سهام‌داران بر فعالیت بانک‌ها
 • مبحث چهارم: سیاست‌گذاری پولی و بانکی
 • گفتار اول: نوع نظارت و سیاست گذاری بانکی
 • گفتار دوم: ابزارهای اعمال سیاست پولی
 • فصل چهارم: بانکداری اسلامی
 • مبحث اول: مفهوم و اوصاف حقوقی بانکداری اسلامی
 • گفتار اول: مفهوم و پیشینه بانکداری اسلامی در ایران
 • گفتار دوم: تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف
 • گفتار سوم: اهداف و ویژگی‌های بانکداری اسلامی
 • مبحث دوم: اصول بانکداری اسلامی
 • گفتار اول: اصل منع بهره
 • گفتار دوم: اصل بازرگان بودن بانک اسلامی
 • گفتار سوم: اصل استقلال بانک از سپرده گذاران
 • گفتار چهارم: اصل مشارکت مشتری در سود و زیان
 • گفتار پنجم: اصل حقیقی بودن معاملات بانکی
 • گفتار ششم: اصل بهره‌گیری از عقود (ضرورت وجود تراضی)
 • مبحث سوم: ماهیت حقوقی سود بانکی
 • گفتار اول: سود بانکی و عدم النفع
 • گفتار دوم: سود بانکی و ارزش اعتباری پول (اسکناس)
 • گفتار سوم: سود بانکی و خسارت تأخیر تأدیه (ارزش زمانی پول)
 • مبحث چهارم: نقد بانکداری اسلامی در ایران
 • گفتار اول: صوری بودن قراردادها
 • گفتار دوم: تردید در مشروعیت قرعه کشی
 • گفتار سوم: وکیل نبودن بانک از جانب مشتری
 • گفتار چهارم: پرداخت سود قبل از بازدهی سپرده
 • گفتار پنجم: محدودیت در پرداخت وام قرض الحسنه
 • گفتار ششم: دخالت دولت در فعالیت بانک‌ها
 • گفتار هفتم: تحلیل نهایی بانکداری در ایران
 • فصل پنجم: قراردادهای بانکی
 • مبحث اول: قراردادهای تجهیز منابع
 • گفتار اول: سپرده قرض الحسنه
 • بند اول: سپرده جاری
 • بند دوم: سپرده پس انداز
 • گفتار دوم: قرراردادهای سپرده مدت دار
 • مبحث دوم: قراردادهای تخصیص منابع
 • گفتار اول: قرارداد قرض الحسنه
 • گفتار دوم: قراردادهای مشارکت
 • بند اول: قرارداد مشارکت مدنی
 • بند دوم: قرارداد مشارکت حقوقی
 • بند سوم: قرارداد مضاربه بانکی
 • بند چهارم: قرارداد مزارعه بانکی
 • بند پنجم: قرارداد مساقات بانکی
 • گفتار سوم: قراردادهای مبادله‌ای
 • بند اول: فروش اقساطی
 • بند دوم: قراردادبانکی اجاره به شرط تملیک
 • بند سوم: قرارداد جعاله بانکی
 • بند چهارم: قرارداد سلف بانکی
 • بند پنجم: قرارداد خرید دین (تنزیل)
 • فصل ششم: دریافت و پرداخت‌های بانکی
 • مبحث اول: مفهوم، انواع و زمان تحقق پرداخت‌های بانکی
 • گفتار اول: مفهوم و انواع پرداخت‌های بانکی
 • گفتار دوم: ابزار پرداخت
 • گفتار سوم: زمان تحقق پرداخت
 • بند اول: زمان پرداخت در پرداخت‌های درون بانکی
 • بند دوم: زمان پرداخت در پرداخت‌های برون بانکی
 • مبحث دوم: انتقال وجه
 • گفتار اول: مفهوم انتقال وجه
 • گفتار دوم: انواع دستور پرداخت
 • بند اول: تقسیم از جهت وحدت یا تعدد انتقال‌ها
 • بند دوم: تقسیم از نظر مدت زمان پرداخت
 • بند سوم: دستور پرداخت درون بانکی و دستور پرداخت بین بانکی
 • بند چهارم: دستور پرداخت مستقیم و دستور پرداخت معکوس
 • بند پنجم: دستور پرداخت ناقص یا نادرست و انتقال وجه ناموفق
 • گفتار سوم: دستور پرداخت مشروط
 • گفتار چهارم: لغو دستور پرداخت
 • مبحث سوم: قراردادها و تراکنش‌های بین بانکی
 • گفتار اول: پایاپای بانکی
 • بند اول: مفهوم پایاپای بانکی
 • بند دوم: انواع روابط بانکی از حیث پایاپای و تسویه
 • گفتار دوم: تسویه بانکی
 • بند اول: سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)
 • بند دوم: پرداخت و تسویه از طریق شبکه شتاب
 • فصل هفتم: تأمین مالی و تضمین بانکی
 • مبحث اول: سرمایه گذاری بانکی
 • گفتار اول: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک
 • گفتار دوم: بانک سرمایه‌گذاری
 • گفتار سوم: بانکداری جامع
 • بند اول: مفهوم و قلمرو بانکداری جامع
 • بند دوم: مشکلات و چالش‌های بانکداری جامع
 • بند سوم: ساز و کار نظارت بر بانکداری جامع
 • مبحث دوم: اعتبارات اسنادی
 • گفتار اول: مفهوم
 • گفتار دوم: انواع اعتبارات اسنادی
 • بند اول: اعتبارات اسنادی تجاری
 • بند دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی
 • گفتار سوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی
 • بند اول: اصل استقلال اعتبار اسنادی از معامله پایه
 • بند دوم: اصل لزوم رعایت مفاد دقیق اسناد
 • گفتار چهارم: تقلب در اعتبارات اسنادی
 • مبحث سوم: ضمانت‌نامه بانکی
 • گفتار اول: انواع ضمانت نامه‌های بانکی داخلی
 • گفتار دوم: قواعد عمومی حاکم بر ضمانت نامه بانکی داخلی
 • گفتار سوم: ضمانت نامه بانکی در تجارت داخلی و بین المللی
 • فصل هشتم: تعهدات و مسئولیت در بانکداری
 • مبحث اول: تعهدات و مسئولیت بانک
 • گفتار اول: جدایی تعهدات بانک از مدیران و کارکنان آن
 • گفتار دوم: تعهد بانک به رازداری و استثناهای آن
 • گفتار سوم: تعهد بانک به نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر
 • گفتار چهارم: تعهد به ارائه اطلاعات و مشاوره
 • گفتار پنجم: تعهدات و مسئولیت بانک در پرداخت‌های بانکی
 • بند اول: اصول حاکم بر پرداخت‌های بانکی
 • بند دوم: مسئولیت بانک نسبت به چک‌های بانکی و بین بانکی
 • بند سوم: استرداد وجه پرداختی در فرض اشتباه فردی یا خطای رایانه‌ای
 • مبحث دوم: تعهدات و مسئولیت مدنی مدیر بانک
 • گفتار اول: حرفه‌ای بودن مدیر بانک
 • گفتار دوم: مبنا و حدود مسئولیت مدنی مدیر بانک
 • مبحث سوم: مسئولیت کیفری در بانکداری
 • گفتار اول: مسئولیت کیفری بانک
 • گفتار دوم: مسئولیت کیفری مدیران بانک
 • گفتار سوم: مسئولیت کیفری بازرسان بانک
 • فصل نهم: بانکداری بین المللی
 • مبحث اول: نهادهای مالی و پولی بین المللی و منطقه‌ای
 • گفتار اول: بانک جهانی
 • بند اول: بانک بین المللی ترمیم و توسعه
 • بند دوم: مؤسسه بین المللی توسعه
 • بند سوم: شرکت مالی بین المللی
 • بند چهارم: مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)
 • بند پنجم: مؤسسه تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه (میگا)
 • گفتار دوم: صندوق بین المللی پول
 • گفتار سوم: بانک تسویه بین المللی
 • گفتار چهارم: بانک تجارت و توسعه اکو
 • گفتار پنجم: بانک توسعه اسلامی
 • مبحث دوم: انتقال وجه و پرداخت تعهدات بین الملی
 • گفتار اول: مفهوم و معیار پرداخت بین المللی
 • گفتار دوم: قواعد کلی حاکم بر پرداخت‌های بانکی بین المللی
 • گفتار سوم: شبکه بانکی بین المللی
 • بند اول: سوئیفت و سازمان آن
 • بند دوم: شیوه کار سوئیفت
 • بند سوم: شرایط عومی قرارداد سوئیفت
 • مبحث سوم: قانون حاکم و دادگاه صالح در بانکداری بین المللی
 • گفتار اول: چالش‌های تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح
 • بند اول: مصونیت دولت
 • بند دوم: موانع و محدودیت‌های ارزی
 • گفتار دوم: قانون حاکم در بانکداری بین المللی
 • گفتار سوم: مرجع صالح در دعاوی بانکی بین المللی
 • فصل دهم: حل و فصل اختلافات بانکی
 • مبحث اول: مطالبات و دعاوی بانک علیه اشخاص
 • گفتار اول: وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی
 • بند اول: پیشینه قانون گذاری درباره اعتبار قرارداد بانکی
 • بند دوم: اوصاف و مزایای قرارداد بانکی
 • گفتار دوم: وصول مطالبات بانکی از طریق تضمین و وثیقه
 • گفتار سوم: دعاوی بانکی
 • مبحث دوم: مطالبات و دعاوی اشخاص علیه بانک‌ها
 • مبحث سوم: دعاوی شغلی و استخدامی
 • گفتار اول: مقررات شغلی و شکایات استخدامی کارکنان بانک‌های دولتی
 • گفتار دوم: مقررات شغلی و شکایات استخدامی کارکنان بانک‌های غیردولتی
 • مبحث چهارم: شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری بانک‌ها
 • گفتار اول: شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری بانک‌های غیردولتی
 • گفتار دوم: شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری بانک‌های غیردولتی
 • مبحث پنجم: ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
 • گفتار اول: بررسی مفاد و هدف ماده واحده
 • گفتار دوم: قلمرو شمول لایحه قانونی
 • گفتار سوم: ماهیت ممنوع الخروجی بدهکار بانکی و تشریفات آن
 • گفتار چهارم: اشخاص مشمول ممنوع الخروجی
 • گفتار پنجم: نقد مقررات و رویه ممنوع الخروجی
 • کتابنامه
 • نمایه

 نثر کتاب روان، منابع خوب و پاورقی ها مفید است خواننده با مطالعه کتاب حاضر با کم و کیف حقوق بانکی آشنا می شود.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید