حقوق بانکی (تسهیلات اعطایی،ضمانت نامه ها و پیگیری و وصول مطالبات) (جلددوم)

حقوق بانکی (تسهیلات اعطایی،ضمانت نامه ها و پیگیری و وصول مطالبات) (جلددوم)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • دیباچه
 • پیش گفتار
 • فصل نخست: اعطای تهسیلات و ضمانت نامه‌های بانکی
 • مبحث نخست- اعطاء تسهیلات
 • گفتار نخست- کلیات
 • مشاهده بیشتر
 • بند نخست- اعتبار
 • بند دوم- عقود مشارکتی و عقود مبادلاتی و تفاوت آن‌ها
 • بند سوم- تعریف سود و بهره
 • بند چهارم- تفاوت ربا و سود
 • بند پنجم- ممنوعیت ربا
 • بند ششم- آیا بخشنامه‌های بانک مرکزی لازم الاجراند؟
 • بند هفتم- وثائق قابل قبول
 • گفتار دوم- تسهیلات قرض الحسنه اعطایی
 • بند نخست- ‌ویژگی‌های قرض الحسنه
 • بند دوم- موارد اعطاء (کاربرد) تسهیلات قرض الحسنه
 • بند سوم- میزان قرض الحسنه
 • بند چهارم- مدت بازپرداخت
 • بند پنجم- اخذ و تأمین قرارداد قرض الحسنه
 • گفتار سوم- تسهیلات اعطایی مضاربه
 • بند نخست- ویژگی‌های مضاربه
 • بند دوم- مضاربه مطلق (عام) و مضاربه خاص
 • بند سوم- مدت مضاربه
 • بند چهارم- سود مضاربه
 • بند پنجم- وثیقه در پرداخت تسهیلات مضاربه
 • بند ششم- فسخ قرارداد در مضاربه
 • گفتار چهارم- تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی
 • بند نخست- ویژگی‌های مشارکت مدنی
 • بند دوم- کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی
 • بند سوم- واگذاری سهم الشرکه بانک
 • بند چهارم- مدت مشارکت مدنی
 • بند پنجم- قرارداد مشارکت مدنی
 • بند ششم- نظارت و کنترل بانک در مشارکت
 • بند هفتم- سود در قرارداد مشارکت مدنی
 • بند هشتم- وثیقه در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی
 • بند نهم- جوه تمایز شرکت مدنی و شرکت تجاری
 • گفتار پنجم- مشارکت حقوقی
 • بند نخست- ویژگی‌های مشارکت حقوقی
 • گفتار ششم- سرمایه گذاری مستقیم
 • بند نخست- ویژگی‌های سرمایه گذاری مستقیم
 • گفتار هفتم- تسهیلات اعطایی فروش اقساطی
 • بند نخست- ویژگی‌های فروش اقساطی
 • بند دوم- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
 • بند سوم- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
 • بند چهارم- فروش اقساطی مسکن
 • گفتار هشتم- تسهیلات اعطایی اجاره به شرط تملیک
 • بند نخست- ویژگی‌های اجراه به شرط تملیک
 • بند دوم- امکان انتقال ملک به موضوع عقد اجاره به شرط تملیک به ثالث
 • بند سوم- آیا بانک‌ها مشمول مقررات مالیات بر درآمد اجراه، در تسهیلات اجاره به شرط تملیک می‌باشند؟
 • گفتار نهم- تسهیلات اعطایی سلف
 • بند نخست- ویژگی‌های سلف
 • گفتار دهم- تسهیلات اعطایی جعاله
 • بند نخست- ویژگی‌های جهاله
 • گفتار یازدهم- تسهیلات اعطایی مزارعه
 • بند نخست- ویژگی‌های مزارعه
 • بند دوم- مدت مزارعه
 • گفتار دوازدهم- تسهیلات اعطایی مساقات
 • بند نخست- ویژگی‌های مساقات
 • بند دوم- مدت مساقات
 • گفتار سیزدهم- تسهیلات اعطایی خرید دین
 • بند نخست- اسناد تجاری
 • بند دوم- ویژگی‌های خرید دین
 • گفتار چهاردهم- تسهیلات اعطایی مرابحه
 • گفتار پانزدهم- تسهیلات اعطایی استصناع (سفارش ساخت)
 • بند نخست- ارکان استصناع
 • مبحث دوم- ضمانت نامه‌های بانکی
 • گفتار نخست- ضمانت نامه بانکی
 • بند نخست- تعریف ضمانت نامه بانکی
 • بند دوم- اعتبار اسنادی
 • بند سوم- ضمانت نامه مطلق
 • بند چهارم- ضمانت نامه مشروط
 • بند پنجم- ارکان ضمانت نامه
 • گفتار دوم- بررسی حقوقی ضمانت نامه‌ها
 • بند نخست- ضمانت نامه بانکی در حقوق ایران
 • بند دوم- ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی
 • بند سوم- قانون حاکم بر ضمانت نامه
 • بند چهارم- ماهیت حق ذینفع ضمانت نامه
 • بند پنجم- نظریه‌ی‌ سند مجرد
 • بند ششم- استقلال ضمانت نامه‌ی بانکی
 • بند هفتم- اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در ضمانت نامه‌های بانکی
 • بند هشتم- تضمین ضمانت نامه‌های بانکی (ضمانت نامه‌ی متقابل)
 • بند نهم- ضمانت نامه بانکی و مقررات یکنواخت اعتبارات اسنادی
 • بند دهم- ضمانت نامه بانکی و وجه التزام
 • گفتار سوم- جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه
 • بند نخست- بررسی طرق احتمالی جلوگیری از پرداخت وجه ضمانت نامه
 • بند دوم- حق رجوع بانک به ضمانت خواه پس از پرداخت
 • بند سوم- حق رجوع ضمانت خواه به ذینفع ضمانت نامه
 • گفتار چهارم- انواع ضمانت نامه‌های بانکی
 • بند نخست- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • بند دوم- ضمانت نامه‌ی حسن انجام تعهد
 • بند سوم- ضمانت نامه‌ی حسن انجام کار
 • بند چهارم- ضمانت نامه‌ی پیش پرداخت
 • بند پنجم- ضمانت نامه‌ی استرداد کسور وجه الضمان
 • بند ششم- ضمانت ‌نامه‌ی گمرکی
 • بند هفتم- ضمانت نامه‌ی تعهد پرداخت
 • بند هشتم- ضمانت نامه‌های متفرقه
 • گفتار پنجم- تمدید ضمانت نامه‌ی بانکی
 • فصل دوم: وصول مطالبات به استناد و قراردادها
 • مبحث نخست- وثایق بدهی
 • گفتار نخست- وثایق عینی و شخصی
 • بند نخست- وثیقه عینی
 • بند دوم- وثیقه شخصی
 • گفتار دوم- ویژگی‌های ضامن
 • بند نخست- اهلیت
 • بند دوم- مالدار بودن
 • گفتار سوم0 مواردی بری شدن ضامن
 • بند نخست- بری شدن بدهکار اصلی به علت اجرای تعد
 • بند دوم- ابراء، بدهکار اصلی به وسیله بستانکار
 • بند سوم- بری شدن ضامن به علت نقض قرارداد به وسیله‌ی بستانکار
 • بند چهارم-خودداری بستانکار از دریافت طلب ضامن
 • بند پنجم- خودداری بستانکار از تسلیم وثایث دین به ضامن
 • بند ششم- حق ضامن نسبت به وثایق دین
 • مبحث دوم- اسناد و قرارداها
 • گفتار نخست- تعریف سند و انواع آن
 • بند نخست- سند لازم الاجراء
 • بند دوم- سند در حکم لازم الاجراء
 • بند سوم- سند رسمی
 • بند چهارم- سند رسمی رهنی (سند وثیقه)
 • بند پنجم- سند رسمی ذمه‌ای (سند بدون وثیقه)
 • بند ششم- سند ذمه‌ای
 • بند هفتم- سند انتقال قطعی
 • بند هشتم- سند شرطی
 • بند نهم- سند انتقال اجرائی
 • بند دهم- سند دیداری
 • بند یازدهم- سند اعتباری
 • بند دوازدهم- سند حسابداری
 • بند سیزدهم- سند تجاری
 • بند نخست- عنوان لازم الاجرا
 • بند دوم- آثار ثبت اسناد
 • گفتار سوم- رهن املاک در قراردادهای بانکی
 • بند نخست- عقد رهن
 • گفتار چهارم- قراردادها
 • بند نخست- تعریف قرارداد و انواع آن
 • بند دوم- قراردادهای رسمی
 • بند سوم- قراردادهای عادی
 • بند چهارم- قراردادهای دارای وثیقه و قراردادهای ذمه‌ای
 • مبحث سوم- شرح آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجراوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب 11/6/1387)
 • -وصول مطالبات به استناد قراردادها
 • بند نخست- تعاریف
 • گفتار سوم- مقدمات صدور اجرائیه
 • گفتار جهارم- درخواست اجرا و مراجع صدور اجرائیه
 • بند نخست- درخواست اجراء
 • بند دوم- مراجع صدور اجرائیه
 • بند سوم- چگونگی و تنظیم و تکمیل تقاضانامه صدور اجرائیه
 • بند پنجم- ارسال تقاضانامه صدور اجراء به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و تکالیف سر دفتر
 • گفتار پنجم- آثار فوت متعاملین در اجراء
 • بند نخست- فوت متعهد در اجراء و قبل از صدور اجرائیه
 • بند دوم- فوت متعهد (بدهکار) در خلال عملیات اجرائی
 • بند سوم- فوت متعهد (بدهکار) بعد از ابلاغ اجرائیه
 • بند چهارم- فوت متعهدله در اجراأ
 • گفتار ششم- ابلاغ اجرائیه
 • بند نخست- انواع ابلاغ
 • بند دوم- اعطای نیابت جهت ابلاغ
 • بند سوم- چگونگی ابلاغ
 • بند چهارم- اشخاصی که اوراق اجرائی به آن‌ها ابلاغ می‌شود
 • بند پنجم- محل ابلاغ
 • بند ششم- تغییر اقامتگاه و معرفی نشان جدید
 • بند هفتم- عدم شناسائی اقامتگاه متعهد و ابلاغ از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار
 • بند هشتم- فوت متعهد (مشتری) و چگونگی ابلاغ
 • بند نهم- ابلاغ به راهنین متعهد و تاریخ ابلاغ مؤثر
 • بند دهم- آثار ابلاغ اجرائیه
 • گفتار هفتم- تکالیف متعهد
 • بند نخست- مهلت مقرر جهت اجرای مفاد اجرائیه توسط متعهد
 • بند دوم- کیفیت معرفی اموال جهت بازداشت
 • بند سوم- تقاضای فک و فسخ سند توسط متعهد
 • بند چهارم- پرداخت دین توسط مدیون تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی
 • بند پنجم- تبدیل مال بازداشت شده به مال دیگر با رضایت ذی‌نفع
 • گفتار هشتم- نیابت در اجرا
 • گفتار نهم- اقدامات اجراء
 • بند نخست- اجراء و ضمانت
 • بند دوم- اجراء و الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم
 • بند سوم- اجراء و مطالبه وجه التزام
 • بند چهارم- وصول حق الوکاله
 • بند پنجم- برگشت مبالغ پرداختی به مدیون
 • بند ششم0 تشخیص مبلغ اصل طلب با بستانکار (بانک)
 • گفتار دهم- حق تقدم در وصول دین
 • بند نخست- حق تقدم در دیون و وصول طلب صاحبان حق تقدم
 • بند دوم- ترتیب حق تقدم در وصول
 • بند سوم- چگونگی وصول طلب توسط بستانکار مؤخر
 • بند چهارم- ترتیب اقدامات بستانکار مؤخر جهت استیفای حقوق خود از مورد وثیقه
 • گفتار یازدهم- بازداشت اموال
 • بند نخست- کلیات
 • بند دوم- بازداشت اموال منقول
 • بند سوم- بازداشت اموال غیرمنقول
 • بند چهارم- آثار بازداشت
 • بند پنجم- بازداشت اموال مزروعی
 • بند ششم- فروش مال بازداشت شده توسط متعهد
 • بند هفتم- موارد خودداری از انجام مزایده اموال بازداشتی
 • گفتار دوازدهم- ارزیابی
 • بند نخست- اعتراض به ارزیابی
 • بند دوم- هزینه ارزیابی
 • بند سوم- تجدید ارزیابی
 • بند چهارم- چگونگی انتخاب کارشناس جهت ارزیابی
 • بند پنجم- نحوه تعیین دستمزد کارشناس
 • گفتار سیزدهم- چگونگی صدور اجرائیه علیه وثایق در اسناد وثیقه
 • بند نخست- صدور اجرائیه علیه وثائق منقول
 • بند دوم- صدور اجرائیه علیه وثیقه غیرمنقول
 • بند سوم- ابداع یا پرداخت کلیه بدهی سند مقدم
 • گفتار چهاردهم- اعراض از رهن و کاربرد آن
 • بند نخست- اعراض از رهن قبل از صدور اجرائیه
 • بند دوم- اعراض از رهن بعد از صدور اجرائیه
 • بند سوم- اعراض از رهن حین عملیات اجراء
 • بند چهارم- سقوط حق اعتراظ
 • بند پنجم- موارد متفرقه
 • گفتار پانزدهم- مزایده
 • بند نخست- آگهی مزایده اموال
 • بند دوم- کمیت و کیفثیت برگزاری مزایده
 • بند سوم- حق مزایده
 • بند چهارم- تحویل مال مورد مزایده
 • بند پنجم- تخلیه ملک مورد وثیقه در عملیات اجراء
 • بند ششم- کیفیت تخلیه مورد وثیقه
 • بند هفتم- موارد ابطال مزایده
 • بند هشتم- موارد توقیف عملیات مزایده
 • گفتار شانزدهم- ختم عملیات اجرائی
 • گفتار هفدهم- پرداخت هزینه‌های لازم الاجراء
 • گفتار هجدهم- شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
 • بند نخست- قراردادهای عادی بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سال‌های 1365 و 1376
 • بند دوم- در احساب مواعد
 • بند سوم0 حق رجوع ضامن به مدیون اصلی
 • بند چهارم- امکان خرووج شخص ممنوع الخروج از کشور
 • بند پنجم- اجرائیه بابت وصول چک (مواد 183 الی 193 آئین نامه اجرا)
 • بند ششم- اجرای قبوض انباری‌های عمومی
 • بند هفتم- اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها
 • بند هشتم- اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77
 • بند نهم- صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار
 • بند دهم- در مورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصل آب بها‌‌

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید