مقدمه علم حقوق (کلیات)

مقدمه علم حقوق (کلیات)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • مقدمه
 • فصل اول: مبنا و هدف حقوق
 • مبحث اول: مبنای حقوق
 • الف) مکتب حقوق طبیعی یا فطری (آرمان گرا)
 • ب) مکتب تاریخی حقوق
 • ج) مکاتب تحققی (حقیقت گرا یا واقع گرا)
 • مبحث دوم: هدف حقوق
 • مشاهده بیشتر
 • الف) مکتب حقوق فردی یا نظریه اصالت فرد
 • ب) مکتب حقوق اجتماعی یا نظریه اصالت اجتماع
 • ج) نظریه معتدل
 • مبحث سوم: اوصاف و تعریف قاعده حقوقی
 • مبحث چهارم: علم حقوق و رابطه‌ی آن با سایر رشته‌ها
 • مبحث پنجم: علم حقوق و تقسیمات آن
 • گفتار اول: حقوق عمومی و حقوق خصوصی
 • گفتار دوم: حقوق تطبیقی
 • مبحث ششم: منابع حقوق
 • گفتار اول: منابع حقوق اسلامی
 • گفتار دوم: منابع عرفی حقوق
 • مبحث هفتم: قلمرو اجرای قواعد حقوقی
 • گفتار اول: قلمرو اجرای قواعد حقوقی در مکان
 • گفتار دوم: قلمرو اجرای قواعد حقوقی در زمان
 • فصل دوم: نظریه حق
 • مبحث اول: تعریف و اقسام حق
 • گفتار اول: تعریف حقريال دین و تکلیف
 • گفتار دوم: اقسام حق
 • مبحث دوم: منابع ایجاد حق (منابع حق فردی(
 • گفتار اول: اعمال حقوقی
 • گفتار دوم: وقایع حقوقی
 • مبحث سوم: تملک، انتقال و زوال حق
 • گفتار اول: تملک حق
 • گفتاردوم: انتقال حق
 • گفتار سوم: زوال حق
 • مبحث چهارم: اجرای حق و ضمانت اجرای حق
 • گفتار اول: اجرای حق
 • گفتار دوم: ضمانت اجرای حق
 • گفتار سوم: تشکیلات قضایی
 • گفتار چهارم: ادله‌ی‌ اثبات دعوا
 • منابع و مآخذ

هر علمي داراي منابع خاصي است و مبحثي از کتاب به معرفي منبع علم حقوق پرداخته است تا مراجعه به آنها، آسان تر باشد. قواعد و مقررات حقوقي از نظر زماني و مکاني در قلمرو خاصي اجرا مي شوند بنابراين معرفي قلمرو اجراي حقوق بر عهده مبحث ديگري از فصل اول است. فصل دوم در سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي به عنوان «نظريه حق» اختصاص يافته و مباحث متعددي را مطرح مي کند. تعريف حق و اقسام آن در مبحث اول آمده است و مبحث دوم به منابع ايجاد حق، اختصاص دارد که ممکن است يک عمل حقوقي مانند عقد بيع يا ابراء باشد و يا يک واقعه حقوقي مانند اتلاف، حقي را به وجود آورد. در مبحث بعدي به عواملي پرداخته ظده است که سبب تملک حق يا انتقال يا از بين رفتن آن مي شوند. آخرين مبحث از فصل دوم درباره اجراي حق و ضمانت اجراي آن است که خود در قالب چهار گفتار است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید