روش تحقیق کاربردی برای تمامی رشته ها

روش تحقیق کاربردی برای تمامی رشته ها

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل اول – گزاره های تحقیق
 • انتخاب موضوع
 • ویژگی های عنوان یا موضوع تحقیق
 • بیان مسئله تحقیق
 • گزاره های مسئله
 • مثال های کاربردی 1
 • مثال کاربردی 2
 • مثال کاربردی 3
 • مثال کاربردی 1 اهمیت و ضرورت پژوهش
 • مشاهده بیشتر
 • مثال کاربردی 2
 • هدف های تحقیق
 • مثال کاربردی 1
 • مثال کاربردی 2
 • مثال کاربردی 3
 • مثال کاربردی 4 موضوع
 • مثال کاربردی 5
 • مثال کاربردی 6 موضوع
 • سوالات تحقیق
 • مثال کاربردی 1
 • سوالات تحقیق
 • تدوین و بیان فرضیه ها
 • کارکرد و اهمیت فرضیه
 • منابع دستیابی به فرضیه
 • انواع فرضیه ها
 • مثال کاربردی
 • متغیرها
 • مثال های کاربردی دیگر
 • تعریف نظری
 • معرف و انواع آن
 • سطوح یا مقیاس های سنجش
 • سنجش از طریق طیف بندی
 • تفاوت شاخص ها و طیف ها
 • فصل دوم: ادبیات پژوهش، مبانی نظری و مدلسازی
 • مبانی نظری و مبانی تجربی تحقیق
 • چارچوب نظری پژوهش
 • فرایند مدلسازی و شناخت عناصر آن
 • فصل سوم: روش های تحقیق
 • مقدمه
 • طبقه بندی تحقیقات بر مبنای هدف
 • فصل چهارم: ابزار اندازه گیری
 • پرسشنامه
 • محتوای پرسش
 • ساختار سئوالات پرسشنامه
 • نکات کلی در یک پرسش نامه
 • نکاتی راجع به سوال باز(آزاد) در پرسش نامه
 • فصل پنجم: انواع روش نمونه گیری
 • نمونه
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • تعریف نمونه گیری
 • روش های نمونه گیری
 • فصل ششم: اعتبار و روایی تحقیق
 • انواع اعتبار
 • اعتبار صوری
 • اعتبار سازه
 • اعتبار عاملی
 • اعتبار روش های گروه های افراطی
 • پایایی
 • فصل هفتم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • تحلیل داده ها
 • داده آماری با نرم افزار spss
 • فرمان Recording(بازسازی داده ها)
 • آزمون پارامتریک
 • آزمون t
 • آزمون t دو گروه مستقل
 • مثال کاربردی
 • تحلیل واریانس
 • تحلیل واریانس یک طرفه one-way
 • آنالیز واریانس دو طرفه
 • آزمون های ناپارامتری
 • آزمون من ویتنی
 • آزمون ویلکاکسون
 • آزمون مک نمار
 • آزمون کروسکال والیس
 • آزمون کادو
 • آزمون فرید من
 • آزمون کو کران
 • ضریب همبستگی اسپیرمن
 • تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی
 • روش محاسبه رگرسیون با برنامه spss
 • رگرسیون چندگانه
 • فصل هشتم: تدوین، گزارش و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری
 • نتایج حاصل از یافته های توصیفی
 • نتایج حاصل از یافته های تبیینی
 • 4-5-پیشنهادات
 • منابع

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید