روش تحقیق در علم حقوق با تأکید بر پایان نامه نویسی

روش تحقیق در علم حقوق با تأکید بر پایان نامه نویسی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات جنگل
 • مولف : حسین آل کجباف
 • سبك : اموزشی
 • شيوه بيان مطالب : موضوعی
 • قطع : وزیری
 • شابك : 9789649816814
 • تعداد صفحه : 192
 • سال انتشار : 1398
 • نوبت انتشار : بیستم
 • جلد : سلفون
 • وزن : 280 گرم
 • فصل اول: کلیات و مفاهیم
 • مفاهیم و اصطلاحات
 • مقدمه
 • تعریف علم
 • ریشه و منبع علم
 • 1. تجربه
 • 2. اعتماد کردن و پیروی از دیگران
 • 3. استدلال مبتنی بر قیاس
 • انواع قیاس
 • مشاهده بیشتر
 • 1. قیاس اولویت
 • 2. قیاس منصوص العله
 • 3. قیاس مستنبط العله
 • استدلال استقرایی
 • تمصیل
 • متغیر
 • انواع متغیرها
 • الف) انواع متغیرها بر اساس ارزش
 • ب) انواع متغیرها بر اساس رابطه
 • ج) انواع متغیرها بر اساس نقش
 • د) انواع متغیرها بر اساس تعداد ارزش
 • هـ) متغیرهای جانبی
 • روش علمی
 • ویژگی‌های روش علمی
 • 1. سازمان‌دهی تجربیات پراکنده گذشته
 • 2. کشف روابط میان پدید‌ه‌ها
 • 3. ایجاد ارتباط بین سایر علوم
 • 4. پویایی و خود تصحیح کنندگی روش علمی
 • 5. عینی بودن روش
 • مراحل روش علمی
 • 1. شناخت موضوع و بیان مسأله
 • 2. ارائه فرضیه
 • 3. جمع آوری اطلاعات و داده‌ها
 • 4. تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • 5. استنتاج
 • نظریه علمی
 • تعاریف نظریه (تئوری)
 • انواع نظریه‌های علمی
 • مشخصات ویژگی‌های نظریه علمی
 • نقش نظریه در پژوهش
 • الف) ابتدا نظریه و بعد پژوهش
 • ب) ابتدا پژوهش و بعد نظریه
 • تقسیم بندی علوم
 • علوم انسانی
 • ویژگی‌های علوم انسانی
 • 1. علوم انسانی منطقی هستند
 • 2. علوم انسانی جبری‌اند
 • 3. علوم انسانی کلی‌اند
 • 4. علوم انسانی تخصصی‌اند
 • 5. پژوهش‌های علوم انسانی تکرار پذیرند
 • 6. نظریه‌های علوم انسانی تحول پذیرند
 • حقوق و علوم انسانی (علوم اجتماعی)
 • فصل دوم: انواع تحقیقی علمی
 • تعریف روش تحقیق
 • هدف از انجام تحقیق
 • فواید تحقیق
 • ویژگی‌های تحقیق
 • 1. تجربی بودن
 • 2. منطقی بودن
 • 3. افزایشی بودن
 • 4. متناوب و دوره‌ای بودن تحقیق
 • 5. تحقیق مبتنی بر تجزیه و تحلیل است
 • 6. تکرار پذیری بودن تخقیقات
 • 7. اجتهادی بودن تحقیق
 • 8. تصحیح کننده بودن
 • ویژگی‌های تحقیق از نظر تاکمن
 • ویژگی‌های تحقیق از نظر جان بست
 • ویژگی‌ها‌ی محقق خوب
 • انواع محققین
 • 1. محققین جزء نگر یا حساس
 • 2. محققین کلی نگر
 • 3. محققین بینابین (نه کلی گرا و نه جزئی گرا)
 • انواع تحقیق علمی
 • 1.پژوهش (تخقیق) علمی از نظر چیستی
 • الف) تحقیق کمّی
 • روش‌های جمع آوری اطلاعات در تحقیق کمی
 • 1.پیمایش
 • 2. آزمایش
 • 3. استفاده از داده‌های کمی (آماری) موجود
 • 4. مشاهده ساختمند
 • 5. تحلیل محتوا
 • ب) تحقیق کیفی
 • روش‌های جمع آوری اطلاعات در روش تحقیق کیفی
 • مشاهده میدانی
 • مصاحبه کیفی
 • مطالعه اسناد و متون
 • ویژگی‌های روش‌های کیفی
 • نقاط ضعف روش‌های کمی و کیفی
 • الف) نقاط ضعف روش‌های کمی
 • ب) نقاط ضعف پژوهش‌های کیفی
 • 2. انواع پژوهش‌ه‌ای علمی بر مبنای هدف
 • الف) تحقیقات بنیادی
 • انواع تحقیقات بنیادی
 • 1. تحقیات بنیادی تجربی
 • 2. تحقیقات بنیادی نظری
 • ب)تحقیق کاربردی
 • جهات افتراق و ارتباط تحقیق کاربردی و بنیادی
 • از نظر هدف
 • جهات افتراق تحقیق کاربردی و بنیادی، از نظر زمان و مکان
 • ارتباط بین تحقیق بنیادی و کاربردی
 • ج) تحقیق عملی
 • 3.انواع تحقیقات علمی بر اساس روش و ماهیت
 • منابع تحقیقات تاریخی
 • الف) منابع دست اول
 • ب) منابعد ست دوم
 • بررسی اعتبار منابع و داده‌هایتاریخی
 • نقد بیرونی
 • نقد داخلی یا درونی
 • تفسیر داده‌های تاریخی
 • 2.تحقیق توصیفی
 • مشخصات تحقیق‌های توصیفی
 • انواع تحقیق‌های توصیفی
 • تحقیق توصیفی از نوع برآوردی
 • تحقیق توصیفی از نوع ارزشیابی
 • تحقیق توصیفی از نوع موردی
 • تحقیق توصیفی از نوع پیمایش
 • تحقیق توصیفی از نوع تحول سنجی
 • الف) روش طولی
 • ب) روش عرضی
 • تحقیق توصیفی از نوع پیگیری
 • تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
 • تحقیق توصیفی از نوع از نوع «پس از وقوع»
 • ب) روش‌های تحقیق در حقوق
 • الف) روش تحقیق تطبیقی یا مقایسه‌ای
 • ب) روش تحقیق توصیفی
 • ج) روش تحقیق توصیفی- تحلیلی
 • د) روش تحقیق علّی
 • روش تحقیق‌ در مورد استفاده در ‌گرایش‌های مختلف حقوق
 • 1.روش تحقیق در حقوق عمومی
 • 1. روش تحقیق در حقوق بین الملل
 • 2. روش تحقیق در حقوق خصوصی
 • 3. روش تحقیق در حقوق جزا
 • فصل سوم: ساختار و فرایند پایان نامه نویسی
 • تعریف پایان نامه
 • ویژگی‌های پایان نامه تحصیلی
 • فرایند تحقیق
 • نقش استاد راهنما در پایان نامه
 • خصوصیات و ویژگی‌های استاد راهنما
 • نحوه انتخاب اساتید راهنما و مشاور
 • وظایف دانشجو
 • توصیه‌های پیش از جلسه دفاع
 • فرآیند نگارش طرح تحقیق
 • انتخاب موضوع
 • نحوه انتخاب موضوع پایان نامه و رساله دکترا
 • 1. کتب
 • 2. تجارت شخصی و حس کنجکاوی
 • 3. مجلات تخصصی
 • 4. مشورت با اساتید، متخصصان
 • 5. انتخاب موضوع از طریق مشورت با سازمان‌های مرتبط
 • 6. استفاده از پایان نامه‌های قبلی
 • ویژگی‌های عنوان پایان نامه یا رساله
 • 1.عنوان تحقیق باید خلاصه و بسیار روشن و رسا باشد
 • 2. عنوان پایان نامه نباید بیانگر نتیجه تحقیق باشد
 • بیان مسأله (تبیین موضوع) و سوالات تحقیق
 • خصوصیات بیان مسأله
 • 1.طرح سوال در ذهن محقق
 • 2. تحقیق پیرامون مبانی نظری موضوع
 • 3. روشن و شفاف بودن مسأله
 • سوالات تحقیق
 • نمونه‌ای از بیان مسأله
 • اهداف تحقیق
 • 1.هدف کلی
 • 2. اهداف جزیی یا فرعی
 • ویژگی‌های اعداف
 • نحوه نگارش اهداف تحقیق
 • نمونه‌ای از اهداف تحقیق
 • هدف کلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه‌های تحقیق
 • ویژگی‌های فرصیه‌های تحقیق
 • انواع فرضیه
 • 1. فرضیه توصیفی
 • 2. فرضیه پژوهشی
 • الف) فرضیه پژوهشی جهت دار
 • ب) فرضیه بدون جهت
 • فرضیه‌های آماری
 • مشکلات و محدودیت‌های پژوهش
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • کاربرد تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • اهمیت پیشینه تحقیق
 • نکات مهم در نوشتن پیشینه تحقیق
 • نمونه‌ای از پیشینه تحقیق نوشته شده توسط دانشجو در زمینه پناهندگی
 • سابقه تحقیق
 • الف) کتب
 • ب) پایان نامه‌ها
 • سازمان دهی تحقیق

در کتاب روش تحقيق در علم حقوق با تأکيد بر پايان نامه نويسي به طور مختصر به انواع روش تحقيق در ساير رشته هاي علوم انساني پرداخته و سپس روش هايي را که در گرايش هاي مختلف حقوق از آنها استفاده مي شود مورد بحث قرار داده است. ضمناً براي آشنايي بيشتر محققين و دانشجويان رشته حقوق، مراحل مختلف نگارش پروپوزال، پايان نامه و رساله دکترا مورد بحث قرار گرفته است.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید