دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی)

دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی)

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • جلد اول :
 • شامل قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی ، ادلۀ اثبات دعوی و امور حسبی ، ثبت املاک و اسناد و ثبت شرکت ها ، علائم و اختراعات ، ثبت احوال ، آراء ، هیئت عمومی دیوانعالی کشور و محاکم عالی
 • ابلاغ
 • اجراء احکام
 • اجراء اسناد رسمی
 • احضار
 • احوال شخصیۀ ایرانیان غیر شیعه
 • اخلاق حسنه
 • استرداد دعوی (رک . دعوی)
 • مشاهده بیشتر
 • استصحاب
 • اصل اباحه
 • اصل اباحه
 • اصل صحت
 • اظهارنامه
 • اعادۀ دادرسی
 • اعتراض به ثبت (املاک)
 • اعتراض به ثبت علامت و اختراعات
 • اعتراض به حکم غیابی
 • اعتراض ثالث
 • اعتراض شخص ثالث (ر.ک . اعتراض ثالث)
 • اعسار
 • افراز (ر.ک : درخواست افراز)
 • اقامتگاه
 • اقرار
 • امارات
 • امضاء
 • امور حسبی
 • امور راجع به ترکه
 • امین
 • اناطه
 • انبارهای عمومی
 • انجمن ده
 • احصار وراثت (ر.ک. دعوی حصر وراثت)
 • انکار
 • ایرادات
 • جلد دوم :
 • بازداشت تا ثبوت و اثبات
 • بازداشت
 • بخشنامه
 • برائت (اصل برائت)
 • برگ احراز تصرف
 • برگ عدم سازش
 • برگ وثیقۀ انبارهای عمومی
 • بناء عقلاء
 • بنچاق
 • بنگاه
 • بینه
 • پروانه
 • پرونده
 • پژوهش
 • تأمین
 • تأمین دلیل
 • تبادل لوایح
 • تحریر ترکه
 • تحصیل دلیل
 • تحقیقات محلی
 • تحقیق اوقاف
 • تخصیص اکثر
 • تخلیه
 • تخییر
 • تذکره
 • ترجمه
 • تردید
 • تزاحم
 • تسامح
 • تصدیق
 • تصدیق امضاء
 • تصفیه امور ورشکستگی
 • تصفیۀ ترکه
 • تصفیۀ شرکت ها
 • تصمیم
 • تعارض
 • تعدی از نص
 • تفاهم عرف
 • تفسیر عقود و ایقاعات
 • تفسیر قانون
 • تفسیر مضیق
 • تفکیک
 • تلقین دلیل
 • تمسک
 • تمسک به عام در شبهات مصداقی
 • تنقیح مناط
 • توسعۀ معابر
 • ثبت ابطال سند
 • ثبت احوال
 • ثبت اختراعات
 • ثبت ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت
 • ثبت اسم تجاری
 • ثبت اسناد
 • ثبت املاک
 • ثبت شرکت ها
 • ثبت علائم
 • ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری
 • ثبوت و اثبات
 • جلد سوم :
 • (ج) تا (دعوی حجز)
 • جزم در دعوی
 • جلب ثالث
 • جلسه
 • جهل به حکم و موضوع
 • چک
 • حافظ
 • حاکم
 • حجر
 • حراج
 • حریم
 • حسبه
 • حصر وراثت
 • حق تقدم
 • حق الثبت
 • حق و حکم
 • حقوق
 • حکم
 • حکم بظاهر
 • حکم و موضوع
 • حکمیت
 • حکومت – ورود
 • حمایت خانواده
 • حیل
 • خالصه
 • خانۀ انصاف
 • ختم پرونده
 • خدمت عمومی
 • خسارت تأخیر
 • خلاف قاعده
 • خلع ید
 • خواسته
 • دادخواست
 • دادگاه اختصاصی
 • دادگاه خارجی
 • دادگاه سیار
 • دادگاه شرع
 • دادگاه عشایر
 • دادنامه
 • داالشرع کلیمیان
 • داوری
 • دستور پرداخت
 • دستور موقت
 • دعوی (کلیات)
 • دعوی ابطال اجرائیه
 • دعوی ابطال سند (سند معامله – سند مالکیت)
 • دعوی ابطال معامله
 • دعوی ابطال و انحلال شرکت
 • دعوی اجاره
 • دعوی اجرائی
 • دعوی احراز رسمیت سند
 • دعوی ارث
 • دعوی استخدامی
 • دعوی اسناد مالکیت
 • دعوی اشخاص و دولت
 • دعوی اصلاحات ارضی
 • دعوی اعاده اعتبار
 • دعوی اعتراض به ثبت
 • دعوی به حکم غیابی
 • دعوی اعتراض ثالث
 • دعوی اعسار
 • دعوی افراز
 • دعوی الزام به تنظیم سند
 • دعوی انجام تعهد
 • دعوی انحلال شرکت تجاری
 • دعوی انکار ارتکاب قاچاق
 • دعوی برائت از وجه الکفاله
 • دعوی برات
 • دعوی بر غائب
 • دعوی بر متعهد میت
 • دعوی بر میت
 • دعوی بطلان تقسیم
 • دعوی بطلان صلح انکار
 • دعوی بطلان ورقۀ اختراع و بطلان علامت
 • دعوی بلامنازع
 • دعوی بی اعتباری سند رسمی
 • دعوی بیع
 • دعوی بیمه
 • دعوی تخلیه
 • دعوی ترک تابعیت
 • دعوی ترکه
 • دعوی تصرف عدوانی
 • دعوی تقسیم ترکه
 • دعوی تنفیذ وصیت نامه
 • دعوی توقیف عملیات اجرائی
 • دعوی تولیت
 • دعوی ثبت علامت
 • دعوی جعل
 • دعوی جلب
 • دعوی جنگل و مرتع
 • دعوی چک
 • دعوی حجر
 • جلد چهارم :
 • دعوی حریم تا فهم عرفی
 • دعوی حریم
 • دعوی حصر وراثت
 • دعوی حضانت
 • دعوی حواله
 • دعوی خالصه
 • دعوی خسارت
 • دعوی خسارت بر امین
 • دعوی خلع ید (رک. دعوی تخلیه)
 • دعوی خیانت ولی قهری (رک. نمایندگی)
 • دعوی دولت
 • دعوی رجوع
 • دعوی رفع مزاحمت
 • دعوی رفع ممانعت از حق
 • دعوی رهن
 • دعوی زارع و مالک
 • دعوی زناشوئی
 • دعوی زوجیت (رک. دعوی زناشویی)
 • دعوی سجلی
 • دعوی سرقفلی
 • دعوی سفته
 • دعوی شهرداری
 • دعوی ضرر و زیان
 • دعوی مطلب
 • دعوی عدم دخالت مدیر شرکت
 • دعوی علیه نمایندگان سیاسی خارجی
 • دعوی عینی
 • دعوی فرار از دین
 • دعوی فسخ
 • دعوی قابل اثبات به شهادت
 • دعوی کارگر و کارفرما
 • دعوی مالکیت
 • دعوی مالی – دعوی غیر مالی (رک. دعوی)
 • دعوی متقابل
 • دعوی مسئولیت مدنی
 • دعوی مسیل
 • دعوی معادن
 • دعوی مهر (رک. دعوی زناشوئی - صداق)
 • دعوی نسب
 • دعوی نفقه (رک. دعوی زناشوئی)
 • دعوی نفی زوجیت (رک. دعوی زناشوئی)
 • دعوی وجه التزام
 • دعوی وجه الضمانه
 • دعوی ودیعه
 • دعوی ورشکستگی
 • دعوی ورود ثالث (رک – ورود ثالث)
 • دعوی وصیت
 • دعوی وقف
 • دعوی ازدواج و طلاق
 • دفتر ازدواج و طلاق
 • دفتر اسناد رسمی
 • دفتر املاک
 • دفتر بازرگانی
 • دفتر دادگاه
 • دلالات
 • دلیل
 • دو درصد عمران
 • دیوان کشور (رک. فرجام)
 • ذوق حقوقی
 • رأی
 • رجوع (به زوجه - به مال بذل)
 • رسم القباله
 • رسیدگی
 • رسیدگی فوری (رک. دستور موقت)
 • رسیدگی قضائی
 • رکن عملیات اجرائی
 • روح قانون
 • رونوشت
 • رویه قصائی
 • زوال مانع و اعاده ممنوع
 • سازش
 • سبب
 • سجل
 • سجل قصائی
 • سقوط دعوی
 • سکوت
 • سند
 • سند مالکیت
 • سوگند
 • شخص حقوقی
 • شک
 • شکایت از دستور اجراء
 • شورای اصلاحات ارضی
 • شورای داوری
 • شورایعالی اوقاف
 • شورایعالی ثبت
 • شورای کارگاه
 • شهادت (رک. گواهی)
 • شهرداری
 • صداق
 • صدور اجرائیه
 • صلاحیت
 • ضمان
 • ضمانت اجراء
 • طریقیت - موضوعیت
 • ظاهر
 • ظن
 • عام و خاص
 • عدل و انصاف
 • عرف مسلم
 • عسر و حرج
 • عطف قانون به گذشته
 • عکسبرداری اسناد
 • علم عادی
 • عمل قضائی
 • عملیات اجرائی
 • غایب مفقودالخبر
 • غلبه
 • فراغ دادرس
 • فرجام
 • فرض قانونی
 • فهم عرفی
 • جلد پنجم
 • قائم مقام تا ید
 • قائم مقام
 • قاعده
 • قاعدۀ اضطرار
 • قاعدۀ عدم
 • قانون
 • قبوض
 • قدر متیقن
 • قرار
 • قرعه
 • قرینه
 • قسط
 • قضاء
 • قضیۀ محکوم بها
 • قلع اعیان
 • قولنامه
 • قیاس
 • قیمومت
 • کارشناسی
 • کارگشا
 • کنسولگری
 • گذرنامه
 • گزارش اصلاحی
 • گواهی
 • گواهی امضاء
 • گواهی بانک
 • گواهی عدم سازش
 • گواهی نامۀ معافیت از شرط سن
 • لا یعلم الا من قبله
 • لوازم
 • ما اجتمع الحلال و الحرام الاوقد غلب الحرام
 • مازاد احتمالی
 • مال بلاصاحب
 • مالیات
 • مأموران صلح
 • ماهیت حقوقی
 • ماهیت دعوی
 • مباحث الفاظ
 • مجمل – مبین
 • مجهول المالک
 • محقق ثبت
 • مدعی و مدعی علیه
 • مدیر ثبت
 • مراعی
 • مرور زمان
 • مصادره بر مطلوب
 • مصالح مرسله
 • مصداق مشتبه
 • مصدق
 • مطلق – مقید
 • معاملات با حق استرداد
 • معاینۀ محل
 • مفاصا
 • مفهوم و منطوق
 • مقتضای قاعده
 • مقتضی و مانع
 • مقدمات حکمت
 • مقدمۀ واجب
 • منجزات سند
 • منطق ارسطو
 • من ملک شیئاً ملک الاقرار به
 • موارد ابلاغ
 • مواعد
 • مورد ، مخصص نیست
 • مهلت قضائی
 • می تواند
 • نافی را نفی، کافی است
 • نسب اربع
 • نسخ قانون
 • نص – ظاهر
 • نظر قضائی
 • نظم عمومی
 • نقش تمبر
 • نکاح
 • نمایندگی
 • نوار ضبط صوت
 • نیابت اجرائی
 • نیابت قضائی
 • نیم عشر
 • واخواست
 • وارد مورد اغلب
 • وثیقه
 • وجه التزام
 • وحدت طریق مسئلتین
 • ورود ثالث
 • وصیت نامه
 • وکالت
 • هزینۀ اجراء
 • هزینۀ دادرسی
 • هزینۀ زندان
 • هزینۀ ورشکستگی
 • هیئت حل اختلاف
 • هیأت سه نفری
 • ید

کتاب دوره کامل پنج جلدی دانشنامه حقوقی نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی از انتشارات گنج دانش منبع مطالعه و یادگیری کتب مرجع و لغت نامه ها

دارای دو فهرست بندی، عمومی و اختصاصی هر اصطلاح است؛ بدین نحو که، مخاطب ابتدا اصطلاح مورد نظر را انتخاب و سپس به فهرست اختصاصی آن مراجعه می‌کند؛ مثلاً با انتخاب اصطلاح «ابلاغ» در فهرست عمومی، می‌تواند به فهرست اختصاصی آن مراجعه و دسترسی سریعی را به مطالب مربوط به آن از قبیل «ابلاغ واقعی»، «ابلاغ قانونی»، «خواص ابلاغ واقعی»، «ابلاغ در دعوی راجع به ورشکسته» و غیره داشته باشد.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید