مجموعه تنقیحی قانون تجارت
مجموعه تنقیحی قانون تجارت
مجموعه تنقیحی قانون تجارت - پشت جلد

مجموعه تنقیحی قانون تجارت

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فهرست‌ها
 • فهرست مندرجات
 • پیشگفتار
 • فهرست ابواب و فصول قانون تجارت مصوب 1311
 • فهرست بخش‌های لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
 • فهرست ابواب و فصول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
 • فهرست تاریخی قوانین و مقررات مندرج در زیرنویس‌ها
 • فهرست تاریخی نظریات شورای نگهبان
 • مشاهده بیشتر
 • فهرست تاریخی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 • (فهرست) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 • (فهرست) بخشنامه رییس قوه قضاییه
 • (فهرست) نظر مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
 • قانون تجارت مصوب 13/2/1311 کمیسیون قوانین عدلیه
 • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین
 • قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382
 • واژه نامه تفصیلی- مفهومی
 • فهرست ابواب و فصول قانون تجارت مصوب 1311
 • باب اول- تجار و معاملات تجارتی
 • باب دوم- دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
 • فصل اول- دفاتر تجارتی
 • فصل دوم0 دفتر ثبت تجارتی
 • باب سوم- شرکت‌های تجارتی
 • فصل اول- اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواع راجع به آن‌ها
 • مبحث اول- شرکت سهامی
 • مبحث دوم0 شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث سوم- شرکت تضامنی
 • مبحث چهارم- شرکت مختلط غیرسهامی
 • مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی
 • مبحث ششم- شرکت نسبی
 • مبحث هفتم- شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
 • فصل دوم- در مقررات مختلفه راجع به ثبت شرکت‌هل و نشر شرکت نامه‌ها
 • فصل سوم- در تصفیه امور شرکت‌ها
 • فصل چهارم- مقررات مختلفه
 • باب چهارم- برات- فته طلب- چک
 • فصل اول- برات
 • مبحث اول- صورت برات
 • مبحث دوم- در قبول و نکول
 • مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث
 • مبحث چهارم- در وعده برات
 • مبحث پنجم- ظهرنویسی
 • مبحث ششم- مسئولیت
 • مبحث هفتم- در پرداخت
 • مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید