مجموعه قوانین و مقررات چک

مجموعه قوانین و مقررات چک

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • فصل یکم: کلیاتی راجع به چک و انواع آن
 • فصل دوم: قوانین و مقررات در ارتباط با چک با آخرین اصلاحات و الحاقات
 • فصل سوم: نحوه طرح شکایت چک های برگشتی در مراجع قضایی
 • فصل چهارم: طریقه تهیه و تنظیم دادخواست ضرر و زیان برای چک های برگشتی کیفری
 • فصل پنجم – نحوه طرح شکایات چک های بلامحل در مراجع ثبتی
 • فصل ششم - نحوه طرح شکایات چک های بلامحل حقوقی در مراجع قضایی
 • فصل هفتم – نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با چک های کیفری
 • فصل هشتم- نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه در رابطه با سفته و چک های حقوقی
 • فصل نهم – نظریات قضات دادگاه های حقوقی2(سابق) تهران در رابطه با جرایم چک های بلامحل
 • فصل دهم – گزیده آرا دادگاه های حقوقی و تجدیدنظر در رابطه با جرایم چک های بلامحل
 • مشاهده بیشتر
 • فصل یازدهم – آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در رابطه با چک
 • فصل دوازدهم – مسئولیت های ظهرنویس در رابطه با چک یا سفه
 • فصل سیزدهم – موادی از قانون تجارت در رابطه با چک
 • فصل چهاردهم: سفته
 • ضمیمه: سایر مقررات و اصلاحات قانون چک
 • واژه نامه انگلیسی
 • منابع و ماخذ
 • فهرست تفضیلی
 • فصل یکم – کلیاتی راجع به چک و انواع آن
 • مقدمه –
 • مبحث اول – تعریف و شرایط صدور چک
 • 1-1- تعریف چک
 • 1-2- شرایط صوری چک
 • مبحث دوم: ویژگی های چک
 • 1-2-شرایط صحت چک
 • 2-2- دارنده چک و ذی نفع
 • 2-3- محل
 • 2-4- صدور برگ عدم پرداخت قسمتی از وجه چک
 • 2-6- وظایف بانک درباره چک
 • مبحث سوم: آثار حقوقی چک
 • 3-1- چک در حکم اسناد لازم الاجراست
 • 3-2- تعقیب کیفری صادرکننده چک ایرانسل
 • 3-3- شرط حذف مجازات کیفری صادرکننده چک بی محل
 • 3-4- صدور چک وعده دار یا سفید امضا
 • 3-5- صدور چک به هنگام بسته بودن حساب
 • 3-6- مدت ارائه چک به بانک محال علیه
 • مبحث چهارم: پرداخت وجه چک به اعتبار ذی نفع
 • 4-1- انواع چک به اعتبار ذی نفع چک
 • 4-2- روش پرداخت وجه چک به اعتبار ذی نفع چک
 • مبحث پنجم: انواع چک از نظر بانک(محال علیه)
 • فصل دوم- قوانین و مقررات در ارتباط با چک
 • بخش اول – تاریخچه قوانین و مقررات راجع به چک در ایران
 • بخش دوم : قانون صدور چک با آخرین اصلاحات و الحاقات و اصلاحات مورخ 2/6/1382
 • آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک ها
 • قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
 • قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب 2/6/1382) مجلس شورای اسلامی
 • بخش سوم – قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355
 • بخش چهارم – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک(مصوب 11 آبان 1372) مجلس شورای اسلامی
 • بخش پنجم – سایر قوانین و مقررات در ارتباط با محکومیت های مالی (مصوب 1394)
 • فصل سوم – نحوه طرح شکایات چک های برگشتی کیفری در مراجع قضایی
 • 1-کلیات
 • 2- جهات کیفری چک
 • 3- نحوه تعقیب کیفری صادرکننده چک در مراجع قضایی
 • 4- چه کسی حق شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دارد؟
 • 5-مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت کیفری چک بلامحل
 • 6-اصدار چک از حساب بانکی مسدود
 • 7- امکان محاکمه غیابی و صدور حکم علیه صادرکننده چک پرداخت نشدنی
 • 8- مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نمی باشد
 • 9-چگونگی صدور قرار موقوفی تعقیب
 • 10-چگونگی موقوف ماندن اجرای حکم قطعی
 • 11-مقررات تامینی برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل
 • نمونه شکایت کیفری در مورد چک بلامحل
 • نمونه رای دادگاه در مورد چک کیفری
 • نمونه برگ جلب متهم چک بلامحل
 • فصل چهارم – طریقه تهیه و تنظیم دادخواست ضرر و زیان برای چک های بی محل
 • چگونگی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چک پرداخت نشدنی
 • فصل پنجم – نحوه طرح شکایات چک های بلامحل در مراجع ثبتی
 • کلیات
 • شرایط صدور اجراییه
 • فصل ششم – نحوه طرح شکایات چک های بلامحل حقوقی در مراجع قضایی
 • 1-کلیات
 • 2- مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل
 • نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین، در مورد مطالبه وجه چک
 • نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادرکننده و ظهرنویس آن
 • نمونه رای دادگاه حقوقی در مورد نحوه شکایت چک برگشتی
 • فصل هفتم – نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با چک های کیفری
 • 1-مدعی خصوصی (تاثیر گذشت ورثه شاکی در جرایم قابل گذشت)
 • 2-مدعی خصوصی ضرر و زیان
 • 3- چک – مدعی خصوصی
 • 4- چک – تحقیقات از شاکی
 • 5- چک – اجرا احکام – جزای نقدی
 • 6- چک – تاریخ تحقق جرم
 • 7- استرداد سپرده به لحاظ از بین رفتن سوابق موجه نیست
 • 8- شاکی خصوصی در مورد چک
 • 9-نقص امضا در حساب جاری با دو امضا
 • 10- پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از وجه الضمان
 • 11- چک صادره بر عهده صندوق های قرض الحسنه
 • 12- عدم لزوم حضور متهم به صدور چک در دادگاه
 • 13- احضار متهم به صدور چک بلامحل وسیله انتشار آگهی
 • 14- تعقیب معرف در افتتاح حساب جاری
 • 15- نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
 • 16- مهلت شش ماهه جهت طرح شکایت در مورد چک
 • 17- چک بی محل
 • 18- قلم زدن کلمه حواله کرد در چک
 • 19- مسئولیت تضامنی در مورد صدور چک بلامحل
 • 20- جعل در چک
 • 21- نحوه وصول یک چهارم جزای نقدی چک
 • 22- ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد چک بی محل
 • 23- چک بی محل
 • 24- پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی
 • 25- نوع اخذ تامین درمورد متهم به صدور چک بی محل
 • 27- گذشت عده ای از صاحبان چک در مرحله اجرای حکم
 • 28- چک بلامحل تاجر با وجود حکم ورشکستگی او
 • 29- پرداخت وجه الضمان ایداع شده به مدعی خصوصی
 • 30- صدور چک بلامحل از حساب جاری مشترک
 • 31- صدور چک از حساب دیگری
 • 32- وجه چک و مال تحصیل شده از جرم
 • 33- جلب متهم متواری
 • 34- صدور چک بی محل با امضای متعدد
 • 35- محل صدور چک
 • 36- ارسال شکواییه دارنده چک بلامحل به مراجع
 • 37- چک های با عناوین ماده 13 قانون صدور چک و گذشت شاکی
 • 38 – چک بلامحل و تقاضای تعقیب کیفری بدون مطالبه
 • 39- صدور گواهی عدم پرداخت پس از اجرای قانون اصلاح صدور چک
 • 40- قرار تامین چک بلامحل پس از تامین اموال
 • 41- تاریخ وقوع جرم چک بلامحل
 • 45- دستور عدئم پرداخت چک ناشی از ربا و انسداد توسط مرجع رسیدگی
 • 46- هزینه ها و خسارات متعارف در مورد صدور چک بلامحل
 • 47- مطالبه خسارات محتاج به تقدیم دادخواست
 • 48- مقررات چک نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
 • 49- درخواست مهلت از طرف متهم به صدور چک بی محل باید قبل از صدور قرار تامین به عمل آید
 • 50- سرقت یک برگ چک
 • 51- قرار تامین خواسته با تودیع وجه الضمان یا ضمانتنامه بانکی
 • 52- مسدود بودن حساب و احراز علم صادر کننده به آن
 • 53- مهلت یک ماهه برای پرداخت وجه چک با اخذ تامین مناسب
 • 54- چک های موضوع ماده 13 قانون صدور چک و اولین ارائه کننده آن
 • 55- پرداخت وجه الضمان نقدی به شاکی چک بلامحل
 • 56- پرداخت ضرر وزیان شاکی از وجه الضمان نقدی در مقام اجرای حکم دادگاه حقوقی
 • 57- قرار وجه الضمان نقدی
 • 58- عفو جزای نقدی صدور چک بلامحل و قاچاق
 • 59- مهلت شش ماه در مورد چک بلامحل وقاچاق
 • 60- گواهی تقدیم شکایت و مقصود از آن
 • 61- صدور چک بابت تضمین تخلیه املاک استیجاری تجاری
 • 62- ذی نفع در مورد چک
 • 63- اشتراک در حساب جاری و حدود مسئولیت صاحبان آن
 • 64- تخفیف مجازات صدور چک بی محل به لحاظ مسدود بودن حساب
 • 65- درخواست مهلت برای پرداخت وجه چک و حدود مسئولیت کفیل
 • 66- شش ماه مذکور در قانون صدور چک و نحوه محاسبه آن
 • 67- صدور چک های متعدد و نحوه تعیین مجازات مرتکب آن
 • 68- دادگاه عمومی (قرار موقوفی تعقیب)
 • 69- هزینه شکایت کیفری، علیه صادر کننده چک بلامحل
 • فصل هشتم: نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با سفته و چک های حقوقی
 • فصل نهم: نظریات قضات دادگاه های حقوقی 2 (سابق) تهران
 • فصل دهم – گزیده آرا دادگاه های عمومی و تجدیدنظر تهران در رابطه با مجازات های چک های بلامحل
 • فصل یازدهم – آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور در رابطه با چک
 • فصل دوازدهم – مسئولیت های ظهرنویس در رابطه با چک یا سفته
 • فصل سیزدهم – قانون تجارت در رابطه با چک
 • فصل چهاردهم – سفته
 • ضمیمه – آخرین مقررات و اصلاحات و آرا وحدت رویه و نظریات مشورتی
 • واژه نامه(لغات و اصطلاحات چک به زبان فارسی و انگلیسی)
 • منابع و ماخذ

مجموعه قوانین و مقررات چک، به انضمام: نحوه طرح شکایات چک برگشتی در مراجع قضائی و ثبتی، نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه در رابطه با چکهای کیف

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید