قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام

قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • اجرای احکام مدنی
 • قانون اجرای احکام مدنی
 • قواعد عمومی
 • مقدمات اجرا
 • دادورزها(مامورین اجرا)
 • ترتیب اجرا
 • توقیف اموال
 • مقررات عمومی
 • در توقیف اموال منقول
 • مشاهده بیشتر
 • صورت برداری اموال منقول
 • ارزیابی اموال منقول
 • حفظ اموال منقول توقیف شده
 • توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
 • توقیف حقوق مستخدمین
 • توقیف اموال غیرمنقول
 • صورت برداری اموال غیرمنقول
 • ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
 • فروش اموال توقیف شده
 • فروش اموال منقول
 • فروش اموال غیرمنقول
 • اعتراض شخص ثالث
 • حق تقدم
 • تادیه طلب
 • هزینه های اجرایی
 • احکام و اسناد لازم الاجرا
 • قانون اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
 • از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
 • امور اتفاقی
 • تامین خواسته
 • درخواست تامین
 • اقسام تامین
 • مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
 • کلیات
 • خسارات
 • مستثنیات دین
 • آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده
 • قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
 • قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها
 • آیین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجرا
 • در مورد اجرای دادگستری
 • در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • تبصره 82 قانون بودجه 1362 کل کشور
 • تفسیر قانونی تبصره 82 قانون بودجه 1362
 • آیین نامه اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور
 • آیین نامه نحوه اجرای حراج و نوبت آن و تشکیل مراکز حراج
 • کلیات
 • تهیه مقدمات حراج
 • حراج اموال منقول و غیرمنقول و تنظیم سند انتقال
 • مقررات مختلفه
 • در مورد اموال غیرمنقول
 • در مورد اموال منقول
 • آیین نامه ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن
 • آیین نامه ترتیب انتخاب ارزیاب
 • لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
 • اجرای احکام جزایی
 • از قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392
 • اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
 • کلیات
 • اجرای مجازات حبس
 • اجرای محکومیت های مالی
 • اجرای سایر احکام کیفری
 • اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط
 • هزینه دادرسی
 • دستور العمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری
 • از قانون جدید مجازات اسلامی
 • حدود
 • جرایم موجب حد
 • زنا
 • لواط
 • قواعدی
 • قذف
 • سب نبی
 • مصرف مسکر
 • سرقت
 • محاربه
 • بغی و افساد فی الارض
 • قصاص
 • اجرای قصاص
 • مواعد عمومی
 • اجرای قصاص نفس
 • اجرای قصاص عضو
 • دیانت
 • مسئول پرداخت دیه
 • مهلت پرداخت دیه
 • قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
 • اجرای محکومیت های مالی
 • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون
 • مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی برای سال 1389
 • مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی برای سال 1392
 • اجرای اسناد
 • آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات
 • تعاریف
 • صدور اجراییه
 • ابلاغ
 • ترتیب اجرا
 • بازداشت اموال منقول
 • بازداشت اموال نزد شخص ثالث
 • بازداشت اموال غیرمنقول
 • ارزیابی
 • در وثیقه
 • در مزایده
 • تخلیه و ختم عملیات اجرایی
 • هزینه های اجرایی
 • شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات
 • امور متفرقه
 • آیین نامه طرز اجراییه معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد
 • از قانون مدنی
 • در اسناد
 • در شهادت
 • موارد شهادت
 • در شرایط شهادت
 • در امارات
 • در قسم
 • از قانون ثبت اسناد و املاک
 • آثار ثبت
 • اجرا مفاد اسناد رسمی
 • جرایم و مجازات
 • از آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
 • در صدور ورقه اجراییه
 • از قانون آیین دادرسی
 • در اسناد
 • مواد عمومی
 • انکار و تردید
 • ادعای جعلیت
 • رسیدگی به صحت
 • از قانون صدور چک
 • قانون اصلاح ماده 15
 • قانون راجع به نحوه مطالبه
 • از قانون تامین اجتماعی
 • آیین نامه اجرایی
 • صدور اجراییه
 • ابلاغ
 • ترتیب اجرا
 • بازداشت
 • بازداشت اموال
 • اموال منقول
 • غیر منقول
 • ارزیابی
 • مزایده
 • فروش
 • اعتراض
 • حق
 • رسیدگی
 • مقررات
 • آپارتمان
 • تملک
 • هزینه های مشترک
 • حفظ
 • اعسار
 • قانون اعسار
 • اعسار محکوم به
 • مقررات جزایی
 • مختلفه
 • از قانون آیین دادرسی
 • هزینه دادرسی
 • اعسار
 • دفتر ششم - آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید