قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • ناشر : انتشارات میزان
 • مولف : دکتر ناصر کاتوزیان
 • سبك : آموزشی، محشی، قانون
 • شيوه بيان مطالب : به ترتیب مواد قانونی
 • قطع : رقعی
 • شابك : 9789645997043
 • تعداد صفحه : 848
 • سال انتشار : 1399
 • نوبت انتشار : پنجاه و نهم
 • جلد : گالینگور
 • وزن : 1096 گرم
 • عنوان
 • مقدمه : در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
 • جلد اول – در اموال
 • کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • باب اول – در بیان انواع اموال
 • فصل اول : در اموال غیر منقوله
 • فصل دوم : در اموال منقوله
 • فصل سوم : در اموالی که مالک خاص ندارد
 • مشاهده بیشتر
 • باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
 • فصل اول : در مالکیت
 • فصل دوم : در حق انتفاع
 • مبحث اول : در عمری و رقبی و سکنی
 • مبحث دوم : در وقف
 • مبحث سوم : در حق انتفاع از مباحات
 • فصل سوم : در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث اول : در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 • مبحث دوم : در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 • مبحث سوم : در حریم املاک
 • کتاب دوم – در اسباب تملک
 • قسمت اول – در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
 • باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
 • باب دوم – در حیازت مباحات
 • باب سوم – در معادن
 • باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه
 • فصل اول : در اشیاء پیدا شده
 • فصل دوم : در حیوانات ضالّه
 • باب پنجم – در دفینه
 • باب ششم – در شکار
 • قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
 • باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی
 • فصل اول : در اقسام عقود و معاملات
 • فصل دوم : در شرایط اساسی برای صحت معامله
 • مبحث اول : در قصد طرفین و رضای آنها
 • مبحث دوم : در اهلیت طرفین
 • مبحث سوم : در مورد معامله
 • مبحث چهارم : در جهت معامله
 • فصل سوم : در اثر معاملات
 • مبحث اول : در قواعد عمومی
 • مبحث دوم : در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
 • مبحث سوم : در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
 • فصل چهارم : در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود
 • مبحث اول : در اقسام شرط
 • مبحث دوم : در احکام شرط
 • فصل پنجم : در معاملاتی که موضوع آن یا مال غیر است یا معاملات فضولی
 • فصل ششم : در سقوط تعهدات
 • مبحث اول : در وفای به عهد
 • مبحث دوم : در اقاله
 • مبحث سوم : در ابراء
 • مبحث چهارم : در تبدیل تعهد
 • مبحث پنجم : در تهاتر
 • مبحث ششم : مالکیت ما فی الذمه
 • باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : در ضمان قهری
 • مبحث اول : در غصب
 • مبحث دوم : در اتلاف
 • مبحث سوم : در تسبیب
 • مبحث چهارم : در استیفاء
 • باب سوم – در عقود معینۀ مختلفه
 • فصل اول : در بیع
 • مبحث اول : در احکام بیع
 • مبحث دوم : در طرفین معامله
 • مبحث سوم : در مبیع
 • مبحث چهارم : در آثار بیع
 • فقرۀ اول : در ملکیت مبیع و ثمن
 • فقرۀ دوم : در تسلیم
 • فقرۀ سوم : در ضمان درک
 • فقرۀ چهارم : در تأدیۀ ثمن
 • مبحث پنجم : در خیارات و احکام راجعۀ به آن
 • فقرۀ اول : در خیارات
 • اول – در خیار مجلس
 • دوم – در خیار حیوان
 • سوم– در خیار شرط
 • چهارم– در خیار تأخیر ثمن
 • پنجم– در خیار رؤیت و تخلّف وصف
 • ششم– در خیار غبن
 • هفتم– خیار عیب
 • هشتم– در خیار تدلیس
 • نهم– در خیار تبعّص صفقه
 • دهم– در خیار تخلّف شرط
 • فقرۀ دوم : در احکام خیارات به طور کلی
 • فصل دوم : در بیع شرط
 • فصل سوم : در معاوضه
 • فصل چهارم : در اجاره
 • مبحث اول : در اجارۀ اشیاء
 • مبحث دوم : در اجارۀ حیوانات
 • مبحث سوم : در اجارۀ اشخاص
 • فقرۀ اول : در اجارۀ خدمه و کارگر
 • فقرۀ دوم : در اجارۀ متصدی حمل و نقل
 • فصل پنجم : در مزارعه و مساقات
 • مبحث اول : در مزارعه
 • مبحث دوم : در مساقات
 • فصل ششم : در مضاربه
 • فصل هفتم : در جعاله
 • فصل هشتم : در شرکت
 • مبحث اول : در احکام شرکت
 • مبحث دوم : در تقسیم اموال شرکت
 • فصل نهم : در ودیعه
 • مبحث اول : در کلیات
 • مبحث دوم : در تعهدات امین
 • مبحث سوم : در تعهدات امانت گذار
 • فصل دهم : در عاریه
 • فصل یازدهم : در قرض
 • فصل دوازدهم : در قمار و گروبندی
 • فصل سیزدهم : در وکالت
 • مبحث اول : در کلیات
 • مبحث دوم : در تعهدات وکیل
 • مبحث سوم : در تعهدات موکل
 • مبحث چهارم : در طرق مختلفۀ انقضای وکالت
 • فصل چهاردهم : در ضمان عقدی
 • مبحث اول : در کلیات
 • مبحث دوم : در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 • مبحث سوم : در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 • مبحث چهارم : در اثر ضمان بین ضامنین
 • فصل پانزدهم : در حواله
 • فصل شانزدهم : در کفالت
 • فصل هفدهم : در صلح
 • فصل هیجدهم : در رهن
 • فصل نوزدهم : در هبه
 • قسمت سوم – در اخذ به شفعه
 • قسمت چهارم – در وصایا و ارث
 • باب اول – در وصایا
 • فصل اول : در کلیات
 • فصل دوم : در موصی
 • فصل سوم : در موصی به
 • فصل چهارم : در موصی له
 • فصل پنجم : در وصی
 • باب دوم – در ارث
 • فصل اول : در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وارث
 • فصل دوم : در تحقق ارث
 • فصل سوم : در شرایط و جمله ای از موانع ارث
 • فصل چهارم : در حجب
 • فصل پنجم : در فرض و صاحبان فرض
 • فصل ششم : در سهم الارث طبقات مختلفۀ وارث
 • مبحث اول : در سهم الارث طبقۀ اول
 • مبحث دوم : در سهم الارث طبقۀ دوم
 • مبحث سوم : در سهم الارث وراث طبقۀ سوم
 • مبحث چهارم : در میراث زوج و زوجه
 • کتاب سوم – در مقررات مختلفه
 • جلد دوم – در اشخاص
 • کتاب اول – در کلیات
 • کتاب دوم – در تابعیت
 • کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
 • کتاب چهارم – در اقامتگاه
 • کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
 • کتاب ششم – در قرابت
 • کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
 • باب اول – در نکاح
 • فصل اول : در خواستگاری
 • فصل دوم : قابلیت صحی برای ازدواج
 • فصل چهارم : در موانع نکاح
 • فصل پنجم : شرایط صحت نکاح
 • فصل سوم : وکالت در نکاح
 • فصل ششم : در نکاح منقطع
 • فصل هفتم : در مهر
 • فصل هشتم : در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 • باب دوم – در انحلال عقد نکاح
 • فصل اول : در مورد امکان فسخ نکاح
 • فصل دوم : در طلاق
 • مبحث اول : در کلیات
 • مبحث دوم : در اقسام طلاق
 • مبحث سوم : در عده
 • کتاب هشتم – در اولاد
 • باب اول – در نسب
 • باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال
 • باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
 • کتاب نهم – در خانواده
 • فصل اول : در الزام به انفاق
 • کتاب دهم – در حجر و قیمومت
 • فصل اول : در کلیات
 • فصل دوم : در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 • فصل سوم : در اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم و حدود آن
 • نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
 • فصل چهارم : در موارد عزل قیم
 • فصل پنجم : در خروج از تحت قیمومت
 • جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا
 • کتاب اول – در اقرار
 • باب اول – در شرایط اقرار
 • باب دوم – در آثار اقرار
 • کتاب دوم – در اسناد
 • کتاب سوم – در شهادت
 • باب اول – در موارد شهادت
 • باب دوم – در شرایط شهادت
 • کتاب چهارم – در امارات
 • کتاب پنجم – در قسم

كتاب حاضر در سه جلد تقسيم شده است :

جلد اول: اموال

جلد دوم : اشخاص

جلد سوم : ادله اثبات دعوا

نويسنده محترم در مقدمه كتاب حاضر بيان داشتند كه حكمت تدوين مجموعه قوانين، گردآوری قواعدی است که طبع و هدف مشترك دارند و ارتباط آن ها به گونه ی اندام های یک پيكر است. اين مجموعه ها به طور معمول، موارد اجرای مصاديق چند اصل مهم و بنيادی هستند. هر قاعده، سايه بر سر ديگری دارد و روح اين تركيب و ارتباط، راهنمایی تفسير هر يك از قواعد جزئی است.

دشواری در اين است كه دست يافتن به روح مشترك هر نظام، مستلزم احاطه بر تمام قواعدی است كه در ايجاد اين مفهوم انتزاعی دخالت دارد.

مجموعه كهنی را كه امروز قانون مدنی می نامیم تنها محدود به ١٣٣۵ ماده اصلی نیست، شاخه های بسياری از آن خشكيده و از نظام حقوقی کنونی خارج شده و پيوندهای گوناگون و تازہ به جای آن ها نشسته است.

در ادامه، استاد ارجمند اشاره بر چند ویژگی مهم اثر حاضر داشتند:

۱-در مجموعه حاضر سعی شدہ است تا با تطبيق نسخ قبلی قانون مدنی و مقابله با اسناد رسمی قانون گذاری، متن صحيحی از قانون ارائه شود.

٢-برای هر ماده، عنوان جدا تعيين شده است تا به حكم مورد نياز و زمينه فهرست الفبایی از واژہ های اعلام، دسترسی سادہ تر باشد.

۳-در شرح مواد قانون مدنی،  به مواد ديگر قانون مدنی یا سایر قوانینی كه به گونه ای در تعیین مفهوم و قلمرو ماده مورد نظر اثر دارد اشاره شده است.

۴-یکی از اهداف اصلی مجموعه هايی از این دست مثل مجموعه حاضر، اين است كه نمايانگر حقوق واقعی و زنده اجتماع باشد و نموداری از آن چه در جهان واقعیت ها می گذرد و در عمل به كار می آید باشد كه رويه قضايی حاوی بخش مهمی از اين جهان واقعی است، عدالتی است كه دادرسان در چارچوب قوانين به آن رسيده اند و به احتمال زياد است، دادخواهان آينده نيز با آن روبرو می شوند،

با توجه به اين كه راجع به رويه قضايی و آراء محاكم، در اين زمينه، هنوز مجموعه منسجم و واحدی تهيه نشده است، در اين مجموعه سعی شده با اشاره به رويه قضايی، تا حدی این خلاء پر شود.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید