مجموعه قوانین و مقررات تجارتی

مجموعه قوانین و مقررات تجارتی

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید

جزئیات محصول

 • بخش نخست: قانون تجارت
 • تجار و معاملات تجاری
 • دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
 • دفاتر تجارتی
 • دفتر ثبت تجارتی
 • شرکت های تجارتی
 • در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجع به آنها
 • شرکت سهامی
 • کلیات
 • مشاهده بیشتر
 • تشکیل شرکت
 • مدیرهای شرکت و وظایف آنها
 • مفتشین شرکت و وظایف آنها
 • مجمع عمومی شرکت
 • در تبدیل سهام
 • بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
 • مقررات جزایی
 • در انحلال شرکت
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • در شرکت مختلط غیرسهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت های تعاونی تولید و مصرف
 • در مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه ها
 • در تصفیه امور شرکت ها
 • مقررات مختلفه
 • برات، فته طلب
 • برات
 • صورت برات
 • در قبول و نکول
 • در قبولی شخص ثالث
 • در وعده برات
 • ظهرنویسی
 • مسئولیت
 • در پرداخت
 • تادیه وجه برات
 • حقوق و وظایف دارنده برات
 • در اعتراض
 • برات رجوعی
 • قوانین خارجی
 • در فته طلب
 • چک
 • در مرور زمان
 • اسناد در وجه حامل
 • دلالی
 • کلیات
 • اجرت دلال و مخارج
 • دفتر
 • حق العمل کاری(کمیسیون)
 • قرارداد حمل و نقل
 • قائم مقام تجارتی
 • ضمانت
 • در ورشکستگی
 • در کیات
 • در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
 • در تعیین عضو ناظر
 • در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه
 • در مدیر تصفیه
 • در وظایف مدیر تصفیه
 • در کلیات
 • در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
 • در فروش اموال و وصول مطالبات
 • در اقدامات تامینیه
 • درتشخیص مطالبات طلبکارها
 • در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
 • در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
 • در قرارداد ارفاقی
 • در ترتیب قرارداد ارفاقی
 • در اثرات قرارداد ارفاقی
 • در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
 • در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
 • در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
 • در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
 • در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
 • در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
 • در دعوی استرداد
 • در طرق شکایت از احکام صادره
 • در ورشکستگی به تقسیر و ورشکستگی به تقلب
 • در ورشکستگی به تقسیر
 • در ورشکستگی به تقلب
 • در جنحه و جنایات
 • در اداره کردن اموال
 • در اعاده اعتبار
 • اسم تجارتی
 • شخصیت حقوقی
 • اشخاص حقوقی
 • حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
 • مقررات نهایی
 • بخش دوم: شرکت های تجارتی
 • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اصلاحات بعدی
 • شرکت های سهامی
 • تعریف و تشکیل شرکت سهامی
 • سهام
 • تبدیل سهام
 • اوراق قراضه
 • مجامع عمومی
 • هیات مدیره
 • بازرسان
 • تغییرات در سرمایه شرکت
 • انحلال و تصفیه
 • حساب های شرکت
 • مقررات جزایی
 • مقررات مختلف مربوط به شرکت های سهامی
 • قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی
 • تعاریف
 • کلیات
 • تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی
 • مجمع عمومی
 • هیات مدیره
 • بازرسان
 • اتحادیه های تعاونی
 • اعتبارات تعاونی
 • شرکت های تعاونی کشاورزی و روستایی
 • شرکت های تعاونی صیادان
 • شرکت های تعاونی مصرف کنندگان
 • شرکت های تعاونی مسکن
 • شرکت های تعاونی اعتبار
 • شرکت های تعاونی آموزشگاه ها
 • شرکت های تعاونی کار
 • شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
 • شرکت های تعاونی صنایع کوچک
 • مشاغل آزاد
 • ادغام
 • مالیات شرکت های تعاونی
 • زیان، انحلال و تصفیه شرکت ها
 • مجازات ها
 • وظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکت ها
 • تشکیلات و نظام تعاونی کشور
 • حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
 • مقررات مختلف
 • قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی
 • اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
 • عضو
 • سرمایه
 • حساب سود و زیان
 • تعاونی های تولید و توزیع
 • ارکان تعاونی ها
 • مجمع عمومی
 • هیات مدیره
 • بازرسی
 • اتحادیه تعاونی
 • تشکیل و ثبت تعاونیها
 • ادغام، انحلال و تصفیه
 • انحلال و تصفیه
 • اتاق تعاون
 • وزارت تعاون
 • سایر مقررات
 • قانون تفسیر قانونی در خصوص مستثنی شدن سازمان های مرکزی
 • قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح
 • قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310
 • قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376
 • بخش سوم: اسناد تجارتی و اوراق بهادار
 • قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
 • قانون چک تضمین شده مصوب 1337
 • قانون استفساریه تبصره الحاق به ماده 2
 • موادی از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
 • قانون بازار اوراق بهادار
 • تعاریف و اصطلاحات
 • ارکان بازار اوراق بهادار
 • بازار اولیه
 • بازار ثانویه
 • اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
 • جرایم و مجازات ها
 • مقررات متفرقه
 • قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
 • قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
 • بخش چهارم: ورشکستگی
 • قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
 • سازمان اداره تصفیه
 • اقدامات تامینی
 • دعوت بستانکارات
 • اداره اموال
 • رسیدگی به مطالبات
 • تصفیه
 • تقسیم وجوه حاصله از فروش
 • خاتمه ورشکستگی
 • مقررات مالی
 • مقررات مخصوص
 • فصل پنجم: مالکیت های فکری
 • قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب
 • فصل اول: اختراعات
 • طرح های صنعتی
 • علائم
 • مقررات عمومی
 • قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
 • قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 • بخش ششم: بانک و بیمه
 • بانک
 • قانون پولی و بانکی کشور
 • پول
 • بانک مرکزی ایران
 • کلیات
 • وظایف و اختیارات
 • ارکان
 • مجمع عمومی
 • شورای پول و اعتبار
 • هیات عامل
 • هیات نظارت اندوخته اسکناس
 • هیات نظار
 • مقررات عمومی
 • بانکداری
 • شرایط تاسیس بانک
 • شرایط و نحوه فعالیت بانک ها
 • ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک ها
 • مقررات کیفری و انتظامی
 • قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب 1362
 • اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی
 • تجهیز منابع پولی
 • تسهیلات اعطایی بانک
 • بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
 • متفرقه
 • فصل دوم: بیمه
 • قانون بیمه مصوب 1316
 • معاملات بیمه
 • فسخ و بطلان
 • مسئولیت بیمه گر
 • قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
 • بیمه مرکزی ایران
 • تشکیل و موضوع
 • وظایف و اختیارات
 • ارکان بیمه مرکزی ایران
 • مجمع عمومی
 • شورای عالی بیمه
 • هیات عامل
 • بازرسان
 • مقررات مختلف
 • بیمه گری
 • موسسات بیمه
 • کلیات
 • صدور پروانه
 • ابطال پروانه
 • مقررات مربوط
 • انحلال و ورشکستگی
 • انتقال عملیات و ادغام
 • مقررات مختلف
 • بخش هفتم: سایر قوانین
 • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376
 • مقررات عمومی
 • موافقت نامه داوری
 • ترکیب هیات داوری
 • صلاحیت داور
 • نحوه رسیدگی داوری
 • ختم رسیدگی و صدور رای
 • اعتراض به رای
 • اجرای رای
 • سایر مقررات
 • قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382
 • مقررات عمومی
 • در کلیات
 • قلمرو و شمول قانون
 • تعاریف
 • تفسیر قانون
 • اعتبار قراردادهای خصوصی
 • در احکام داده پیام نوشته
 • داده پیام مطمئن
 • امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
 • پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه
 • مبادله داده پیام
 • اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام
 • انتساب داده پیام
 • تصدیق دریافت
 • زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
 • دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
 • در قواعد مختلف
 • حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
 • حمایت از مصرف کننده
 • در قواعد تبلیغ
 • حمایت از داده پیام شخصی
 • حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
 • حمایت از حقوق مولف
 • حمایت از اسرار تجاری
 • حمایت از علائم تجاری
 • جرایم و مجازات ها
 • کلاهبرداری کامپیوتری
 • جعل کامپیوتری
 • نقض حقوق انحصاری
 • نقض حقوق مصرف کننده
 • نقض حمایت از داده پیام شخصی
 • نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
 • نقض حق مولف
 • نقض اسرار تجاری
 • نقض علائم تجاری
 • سایر
 • جبران خسارت
 • متفرقه
 • قانون راجع به دلالن مصوب 1317
 • قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380
 • تعاریف
 • شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
 • مراجع ذی صلاح
 • تضمین و انتقال سرمایه خارجی
 • مقررات پذیرش ورود و خروج سرمایه خارجی
 • حل و فصل اختلافات
 • مقررات نهایی
 • قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390
 • قانون اجرای سیاس های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 • تعاریف
 • قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی
 • سیاست های توسعه بخش تعاون
 • ساماندهی شرکت های دولتی
 • فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی
 • توزیع سهام عدالت
 • هیات واگذاری و وظایف آن
 • شواری عالی اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
 • تسهیل رقابت و منع انحصار
 • مواد متفرقه
 • قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390
 • تعاریف و اشخاص مشمول
 • تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری
 • تکالیف عمومی
 • ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393
 • بند ب ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394
 • مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389

هدف از گردآوری و نشر مجموعه حاضر عرضه متنی است که قوانین مندرج در آن با عنوان منتخب تناسب داشته باشند؛ به این معنا که در مجموعه پیش رو همه قوانین مرتبط با حقوق تجارت درج شوند و از آوردن قوانینی که با معنای خاص حقوق تجارت در قلمرو این رشته قرار نمی گیرند پرهیز شود، تا وکیل یا قاضی دادگستری با مراجعه به آن خود را از رجوع به دیگر متون برای دیدن قانونی در ارتباط با حقوق تجارت بینیاز ببیند. افزون بر این نیازهای آموزشی دانشجویان رشته حقوق و داوطلبان آزمونهای حقوقی هم لحاظ شده است تا همه قوانین مهم برای شرکت در آزمونها را یکجا در اختیار داشته باشند و از رجوع به مجموعه های مختلف که کاری وقت گیر است مستغنی شوند.

محصولات مرتبط

نظر کاربران

نظر خود را ثبت کنید

محتوا
کیفیت چاپ
طراحی و زیبایی
ارزش خرید
لطفا نظر خود را بنویسید